Hotărârea nr. 104/2021

Hotãrârea nr. 104 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 104

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări 2022-2024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor

Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 143/16.04.2021 al domnului Primar Andrei-Liviu Volosevici, al doamnei Viceprimar Magdalena Trofin și al membrilor Comisiei de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc, Anca Agapie, precum și Raportul de specialitate nr.80068/15.03.2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări 2022-2024 al Serviciului Public Local, Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.76/15.04.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări 20222024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă lista de investiții conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          p.SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU          Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL PRAHOVA

(Wl ■ l


fa. /od


Unitatea administrativ-teritorială: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Formulări 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

2020

Propuneri

2021

TRIM I

2021

TRIM II

2021

TRIM III

2021

TRIM IV

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

4132

4329

1016

1129

1095

1089

4329

4329

4329

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

592

550

117

169

136

128

550

550

550

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

C.

VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

592

550

117

169

136

128

550

550

550

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

.....

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

592

550

117

169

136

128

550

550

550

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19

33.10

592

550

117

169

136

128

550

550

550

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

592

550

117

169

136

128

550

550

550

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

. .. .

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-14

-6

0

-3

-3

-6

-6

-6

-6

I

|Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

14

6

0

3

3

6

6

6

6

IV.

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3540

3779

899

960

959

961

3779

-.3779

* v3779

OUDVCH 1II UC l_M ML 1 L. NIVCLC ML IZ MU IVII IM IO 1 r\M 1 ICI rUDLIUC țUUU

00.18

3540

3779

899

960

959

961

3779

■ ' rV’Vii

3779

AU 11 AD1WINISI RAI II tcori43 10 09+4310.10+43.10.14*43.10.15*43.10.16+43.10.17+43 10.19+43 1

43.10

3540

3779

899

960

959

961

3779

3779

\\ K3779

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3540

3779

899

960

959

961

3779

3779

A 3779]:

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Tr;^'

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

49.10

4132

4329

____1016

______1129

1095

1089

4329

4329

4329

Execuție

Propuneri

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

4132

4329

1016

1129

1095

1089

4329

4329

4329

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

4132

4329

1016

1129

1095

1089

4329

4329

4329

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

4132

4329

1016

1129

1095

1089

4329

4329

4329

rănea a n-a Hr«rv\r\c, wtxuiinc i-uduiuh oi oiuurhin im ixmhunmlm ^uuu ai im

59.10

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.01 SF

4118

4323

1016

1126

1092

1089

4323

4323

4323

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

578

544

117

166

133

128

544

544

544

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

C.

VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

578

544

117

166

133

128

544

544

544

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

578

544

117

166

133

128

544

544

544

+33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 +

33.10

592

550

117

169

136

128

550

550

550

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

592

550

117

169

136

128

550

550

550

i ransrerun voiuniare, aiteie ueuaL suuvențiiie țcuu 37JO-O1+37.1O.O3+37JOAQ\_ ... . .   ...   _                             _____

37.10

-14

-6

0

-3

-3

0

-6

-6

-6

Donații și sponsorizări**)

varaari■ frnc uni ocoircnica uv tuirvțrvrred c ■ pumiu m renluarea ocru^iui irr • uc----

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.10.03

-14

-6

0

-3

-3

0

-6

-6

-6

IV.

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3540

3779

899

960

959

961

3779

3779

3779

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

3540

3779

899

960

959

961

3779

3779

3779

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)

43.10

3540

3779

1016

1126

1092

1089

3779

■■nf 37^1

\   3779

Subvenții pentru instituții publice

Âjuwciijn uin uuyuroic luvaic pcTruunrTari^enxsaui rcTLuruiiTur vutci ircr um------- domeniul sănătății

43.10.09

3540

3779

1016

1126

1092

1089

X'o

A4^779

- 3779"

... v<i3779

43.10.10

ii ’wA

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

4118

4323

1016

1126

1092

■■

1089

I i

4323!

4323

4323

' ț t

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Execuție

Propuneri

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

4118

4323

1016

1126

1092

1089

4323

4323

4323

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

4118

4323

1016

1126

1092

1089

4323

4323

4323

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

4118

4323

1016

1126

1092

■ ..

1089

4323

4323

4323

00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) -TOTAL

00.01 SD

14

6

0

3

3

0

-6

6

6

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

14

6

_.o

3

3

0

6

6

-—-

6

C.

VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

14

6

0

3

3

0

6

6

6

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

14

6

0

3

3

0

6

6

6

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

14

6

0.

3

3

0

6

6

6

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

14

6

0

3

3

0

6

6

6

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14

6

0.

_ 3

3

0

6

6

6

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)

50.10

14

6

0

3

3

0

6

6

6

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

14

6

0

3

3

0

6

6

6

Servicii publice cqrnunjțare de evidență a persoanelor________

54.10.10

14

6

3

3

0

6

6

6

DIRECTOR EXECUTÎț^^^X

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,


\

2.1 O' u.

>J

" JUDEȚUL: Prahova

Unitatea administrativ - teritorială .

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

2020

Propuneri

2021

TRIM I

2021

TRIM II

2021

TRIM III

2021

TRIM IV

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4132

4329

1016

1129

1095

1089

4329

4329

4329

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4118

4323

1016

1126

1092

1089

4323

4323

4323

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4118

4323

1016

1126

1092

1089

4323

4323

4323

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3678

3829

899

977

976

977

3829

3829

3829

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17

. —

+10.01.29+10.01.30)

10.01

3546

3743

879

955

954

955

3743

3743

3743

Salarii de baza

10.01.01

3389

3555

839

905

905

906

3555

3555

3555

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

23

25

6

7

6

6

25

25

25

Ore suplimentare

10.01.07

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

134

163

. 34

43

43

43

163

163

163

[Stimulentul de risc

10.01.29

!Alte drepturi salariale in bani

10.01 30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

52

0

0

0

0

0

0

0

0

[Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vouchere de vacanță

10.02.06

52

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

80

86

20

22

22

22

I <6 !.«% k i c h

86

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

--------.„7 ,

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7^/

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

80

86

20

22

22

22

(A? 86

>4  86

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

. •- -.îl

Sg *

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

V^-iA

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

440

494

117

149

116

112

/   494

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)___

1___20.01

358

391

116

91

89

95

391

X L 391

391

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

2020

Furnituri de birou

20.01.01

34

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

74

,Apa, canal si salubritate

20.01.04

10

[Carburanți si lubrifianti

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.05

20.01.08

24

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1

IAlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

210

Reparatii curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

22

Materiale sanitare

20.04.02

11

Dezinfectant!

20.04.04

11

oui iun ue iidtuici uuieureiui ue inventar țvuu

20.05

30

___ ...______

>Alte obiecte de inventar

20.05.30

30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.06.01

20.11

1

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

4

Mire vnenuien țuuu zu.ju.u i ia —

•— • • • —

in            nRu-on n7j.9n Qn             .

20.30

25

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

20.30.02

20.30.03

4

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

'Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

X

nan ereuiuare manii preueuermsrrecuperare ni anui uureni țcuu

85.01

X

|Piati efectuate in anii preceaenti si recuperate in anul curent in IcAntiiinQa dpiiinrfinnarA aJbuaetulLii înnoi

85.01.01

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

14

111lul vi i rwiTOFCTCura ini mronnmii muc mutoinid i rwiiei

Dl IRI 1CF.J/'nH Ri nOA

51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71

71.01

_______14 14

mii lei

Propuneri

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Estimări

Estimări

Estimări

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

27

12

5

5

5

27

27

27

9

2

3

2

2

9

9

9

74

28

13

13

20

74

74

74

13

3

4

3

3

13

13

13

25

7

6

6

6

25

25

25

3

0

1

1

1

3

3

3

240

64

59

59

58

240

240

240

16

o

16

0

0

16

16

16

22

12

10

0

22

22

22

11

0

6

5

0

11

11

11

11

0

6

5

0

11

11

11

30

0

15

10

5

30

30

30

30

0

15

10

_ . 5

30

30

30

6

0

6

0

0

6

0

6

0

0

6

6

6

1

0

0

0

1

1

1

1

......

2

0

2

0

0

2

2

2

4

0

0

2

2

4

4

4

22

1

7

5

9

22

22

22

5

0

0

0

5

5

5

5

2

0

2

0

0

2

2

2

15

1

5

5

4j

15

15

15

X

X

X

X

x _

X

. x ......

X

X

X

X

X

X

x

^Xr '

• X

X

X

X

X

X

x ,

......

x

3'x

6

0

3

3

0

6

6

6

6

0

3

3

0

6

. A

-S'    6

_       6

0

3

3

.__0

________6

trimes-»

"___6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Execuție

Propuneri

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

14

6

0

3

3

0

6

6

6

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

-

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ

pe anii 2020-2021

9 Anexa nr. _____ U vet . loî/ț^


Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

41

7364,54

41

301946

3570408

3570,41

din care:

CAPITOLUL............................

din care:

II Funcții publice

36

36

A. Funcții publice generale

I

Unalti funcționari publici

- Secretar general al județului și al municipiului București

2.Funcțli publice de conducere

3

3

- Secretar al municipiului, al sectorului

municipiului București, al orașului si al comunei

- Director Grad II

1

12418

1

12418

149016

149

- Sef serviciu Grad II

2

10691

2

21382

256584

257

- Sef de birou

3.Funcții publice de execuție

33

33

a) Clasa I - studii superioare-

30

30

consilier superior gradația 2

1

7372

1

7372

88464

88

consilier superior gradația 3

1

7741

1

7741

92892

93

consilier superior gradația 4

â

7935

8

63480

761760

762

consilier superior gradația 5

17

6133

2

19

154527

1854324

1 &54

consilier principal gradația 3

6065

0

0

0

.0 - r

consilier principal gradația 4

6217

0

0

0

■-> 0 j      »

consilier principal gradația 5

2

6372

-2

0

0

0

o <r

consilier asistent oradatia 3

1

4412

1

4412

52944

53:

consilier asistent gradația 4

4522

0

0

0

0

consilier asistent gradația 5

4636

0

0

0

0

b) Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

c) Clasa III - studii medii -

3

3

referent superior gradația 5

2

4636

2

9272

111264

111

referent superior gradația 3

1

1

4412

0

0

referent principal gradația 3

1

3502

-1

0

0

0

0

B. Funcții publice specifice

| arhitect sef

III Personal cu contract de muncă

5

5

a) Personal didactic

-] Profesor, grad didactic 1

b) Personal didactic auxiliar

Bibliotecar

c) Personal de specialitate

2

2

Referent II, gradația 4

3032

0

0

0

0

Referent II, gradația 5

2

3108

2

6216

74592

75

d) Personal care ocupă funcții comune

3

3

Casier, Magaziner, gradația 5

1

3573

1

3573

42876

43

Casier, Magaziner, gradația 3

1

3401

1

3401

40812

41

Curier, gradația 4

1

3740

1

3740

44880

45

Personal contractual de conducere

Director

Sef Serviciu

Sef Birou

Fond salarii brute

3570 mii lei

Indemnizație hrana 2080 x 2 x 41

171 mii lei

Contribuții - 2,25%

84 mii lei

Total general

3826 mii lei


DIRECTOR EXECUTIV \ GIDIUTAf^Nj^aJ

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE MANEA MARCELAJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA

A PERSOANELOR PLOIEȘTI


Anexa 3 L A-


LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

propuneri 2021

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6,00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

0,00

1

Licențe

71.01.30

6 00

2

71.01.30

0.00

3

71.01.30

0,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


R<


COMPARTIMENT

FINANCIAR-CONTABILITATE,


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2021

Pentru secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 6 mii lei, suma ce va fi suportată integral din surse proprii, necesar pentru achiziționarea de:

  • - licențe antivirus în vederea protejării bazei de date 3 mii lei

  • - Licențe offices 3 mii lei


COMPARTIMENTUL, FINANCIAR CONTABILITATE

MANEA MARCELA