Hotărârea nr. 102/2021

Hotãrârea nr. 102 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 102

privind constituirea unei comisii de negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 116/29.03.2021 al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 97/29.03.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 111/30.03.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la constituirea unei comisii de negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile;

În conformitate cu Avizul din data de 30.03.2021 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art.127, art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.b) si lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă constituirea unei comisii de negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile, în următoarea componență :

Președinte: Valentin Marcu

Membri:

  • - Costel Andreescu

  • - Gheorghe Sîrbu-Simion

  • - Horia-Nicolae Popovici

  • - Răzvan-Toma Stănciulescu

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin.(1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni, la finalul căreia va prezenta un raport cu propuneri concrete.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv