Hotărârea nr. 100/2021

Hotãrârea nr. 100 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective S/D + P + 4 + 5R”, municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 51

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 100

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective S/D + P + 4 + 5R”, municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 51

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 37/09.02.2021 al domnilor consilieri Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent „Construire imobil locuințe colective S/D+P+4+5R ”, Ploiești, str. Văleni nr.51;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300827 din data de 04.02.2021 și Raportul de specialitate nr.49/17.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective S/D+P+4+5R”, municipiul Ploiești, str.Văleni nr.51, întocmit de arh. Bogdan Florin GEORGESCU, atestat R.U.R.,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 010 din data de 27.01.2021, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 004 din data de 27.01.2021,

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 4.02.2021,

În baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 426 din data de 26.11.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești,

În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent ”Construire imobil locuințe colective S/D+P+4+5R”, Ploiești, str. Văleni nr.51, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent prevăzute la art.1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv