Hotărârea nr. 10/2021

Hotãrârea nr. 10 privind aprobarea transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10

privind aprobarea transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale

Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 17/22.01.2021 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate nr.343/05.01.2021 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice din cadrul Biroului Evidență Auto al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a obținerii calificativului de evaluare ”corespunzător” de către un funcționar public debutant la terminarea perioadei de stagiu;

având în vedere Raportul comun de Specialitate nr. 45/22.01.2021 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 19/25.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.01.2021 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetațenești, petiții și reclamații din data de 26.01.2021;

în conformitate cu prevederile art. 475 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: ”La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activității, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art.392, în gradul profesional asistent”;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Biroul Evidență Auto din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.01.2021.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.475/28.11.2019, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr.11/30.01.2020, nr.56/27.02.2020 și nr.111/29.04.2020 se va modifică corespunzător.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv