Hotărârea nr. 1/2021

Hotãrârea nr. 1 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 1 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 1/11.01.2021 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate comun nr.22/11.01.2021 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr.1/11.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/27.02.2020 privind aprobarea procedurilor și criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești, respectiv modificarea anexei la pct.3 și completarea cu pct.3.1;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 14.01.2021;                                      ’

în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: „Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile părții a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/27.02.2020 privind aprobarea procedurii și criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Zoia STAICU


CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETAR GENERAL,

Mihaela - Lucia CONSTANTIN


DIRECTOR EXECUTIV


Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.


Procedura â criteriile în vederea organizării concursului /; entru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești

Se modifica pct.3 în sensul eliminării Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Se introduce pct.3.1 astfel:

  • 3.1 Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Criterii pentru ocuparea funcției de conducere de director - personal contractual:

  • - să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - ramura de științe - științe juridice/ științe administrative/ științe economice/ știința sportului și educației fizice;

  • - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției - minim 7 ani.

Procedura în vederea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de conducere personal contractual de director al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - va fi în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizate și Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.