ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 iulie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1608/24.07.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 27 consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

Facem prezența.

Domnul Andrei Gheorghe?

Dl Gheorghe Andrei

Prezent!

Dl George Botez

Doamna Băzăvan este în sală.

Domnul Bolocan nu este conectat.

Domnul Cosma Marcian?

Dl Marcian Cosma

Prezent.

Dl George Botez

Domnul Dănescu?

Dl Ștefan Dănescu

Prezent.

Dl George Botez

Domnul Dinu?

Dl Marius Dinu

Prezent!

Dl George Botez

Doamna Dragulea nu mai este consilier.

Domnul Frusina?

Dl Vlad Frusina

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Ganea este aici.

Domnul Grigore?

Dl Constantin Grigore

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Hodorog?

Dl Bogdan Hodorog

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Marcu?

Dl Valentin Marcu

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Minea?

Dl Gabriel Minea

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Pană este aici.

Domnul Popa este aici.

Doamna Răcășean?

Dna Florica Răcășean

Prezentă!

Dl George Botez

Doamna Sălceanu?

Dna Claudia Sălceanu

Prezentă!

Dl George Botez

Domnul Sicoie este aici.

Domnul Sîrbu este aici.

Doamna Sorescu este aici.

Doamna Staicu este aici.

Dl George Botez

Doamna Stanciu?

Dna Marilena Stanciu

Prezentă!

Dl George Botez

Domnul Văduva?

Dl Sorin Văduva

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Prezent!

Dl George Botez

Suntem prezenți 26 de consilieri din 26 în funcție.

Constat îndeplinită existența cvorumului pentru începerea ședinței.

Începem cu Imnul de Stat al României.

*

Avem propuse un număr de 8 suplimentare, dintre care am fost informat că suplimentar 4 și suplimentar 5 nu au aviz de comisie, drept pentru care nu vor intra în discuția noastră.

Supun la vot introducerea unui număr de 6 suplimentare pe ordinea de zi:

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cine este pentru?

Toți cei prezenți în sală sunt pentru. În on line nu s-a manifestat nici un vot împotrivă sau abținere, drept pentru care sunt introduse pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi inițială, 37 nu are aviz de comisie, drept pentru care nu intră în discuție.

Vizavi de ordine, avem o numire a unui nou consilier și vă propun ca suplimentarele 7 și 8 să le luăm înainte de „Întrebări și interpelări” pentru a face primirea.

Apoi, fiind de maximă urgență și trebuind să plece, punctul 6 înainte de 5.

Deci, vă propun ordinea: 1, 2, 3, 4, S7, S8, 6 și apoi de la 5 în continuare.

Cine este pentru această listă? Toată lumea din sală.

Este cineva împotrivă în on line? Se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi completată și modificarea ordinii așa cum am propus.

*

Dl Gabriel Minea

Având în vedere că sunt inițiatorul punctului 23, propun retragerea acestui punct.

Dl George Botez

Punctul 23 retras.

Dna Marilena Stanciu

Fiind inițiator împreună cu domnul Minea a punctului 25, vă rog să luați în considerare retragerea acestuia de pe ordinea de zi.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Punctele 23 și 25 sunt retrase.

Dl Gabriel Minea

Vă rog să mă scuzați, este vorba de punctul 22 nu 23.

Dl George Botez

Punctul 22. 23 rămâne pe ordinea de zi.

***

Punctul nr. 1 pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 iunie 2020”.

A fost 1 absent, adică eu.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Toți cei din sală, în on line nici un vot împotrivă sau abținere, proces verbal aprobat.

***

Punctul nr. 2 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 iunie 2020”.

Au lipsit Dinu, Ganea, Răcășean, Vîscan. Rămân 22 de voturi de exprimat.

Cine este pentru? Toată lumea în sală este pentru. Abțineri? Împotrivă?

Cu 22 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 3 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 iunie 2020”.

Au lipsit domnii Mateescu și Vîscan și doamna Sălceanu. 23 de voturi exprimate.

Cine este pentru? Toată lumea din sală este pentru.

Abținei? Voturi împotrivă? Constat că nu sunt voturi împotrivă sau abțineri, se votează cu 23 de voturi pentru.

***

Punctul nr. 4 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 iunie 2020”.

Toți consilierii prezenți, 26 de voturi.

Cine este pentru?

Cine eate împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Constat că au fost voturi pentru exprimate de către toți cei prezenți și nici un vot împotrivă sau abținere pe on line. Cu 26 de voturi pentru, proces verbal adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 7 „Proiect de hotărâre privind validarea

mandatului de consilier local al doamnei NĂFORNIȚĂ NICOLETA”.

Dau citire procesul verbal al comisiei de validare:

„Proces-verbal din data de 30.07.2020.

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Prahova, ca urmare a vacantării unui loc prin încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Dragulea Sanda.

S-a avut în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Prahova nr. 180/27.07.2020 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13581/29.07.2020 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este doamna NĂFORNIȚĂ NICOLETA.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu”.

Am fost prezenți 3 dintr-un total, deci există voturile necesare.

Doamna Năforniță, vă rog să veniți să depuneți jurământul.

Dna Nicoleta Năforniță

Subsemnata, NĂFORNIȚĂ NICOLETA, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier local:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!“

Dl George Botez

Din acest moment aveți drept de vot.

Mai întâi trebuie să și aprobăm hotărârea.

Supun la vot electronic acest proiect.

Luați că act că domnul Ganea și doamna Sorescu au părăsit sala.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul președinte vă rog să repetați că nu se aude.

Dl George Botez

Cum votați proiectul cu doamna Năforniță?

Dl Ștefan Dănescu

Pentru.

Dl Marcian Cosma

Vreau să votez și su pentru că nu mi-a apărut pe tabletă.

Dl George Botez

Cum votați?

Dl Marcian Cosma

Pentru.

Dl George Botez

Doamna Stanciu?

Dna Marilena Stanciu

Nu mi-a apărut.

Dl George Botez

Cum votați?

Dna Marilena Stanciu

Pentru.

Dl Marius Mateescu

Și eu votez pentru.

Dl George Botez

Și domnul Sicoie votează pentru.

În rest sunt 19 voturi pentru în on line și 5 voturi exprimate verbal cu da.

24 de voturi pentru, proiect adoptat. Doamnă sunteți consilier local. Felicitări!

***

Următorul punct este suplimentar 8 „Proiect de hotărâre referitor la

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată ”.

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Au revenit în sală domnul Ganea și doamna Sorescu.

Dl Marcian Cosma

Domnul președinte eu nu am votat pentru că a fost întreruptă transmisia.

Dl George Botez

Se votează numirea doamnei Năforniță în comisiile din consiliu. Cum votați?

Dl Marcian Cosma

Pentru.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Avem 26 de voturi pentru exprimate electronic și al 27-lea verbal, proiect adoptat.

***

Trecem la punctul 5 pentru că am stabilit că este urgent „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - Domnul NUTA BOGDAN”.

Domnul Palaș, propunere.

Dl Paul Palaș

Comisia de buget propune suma de 10.000 de lei.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma completată cu suma de 10.000 de lei.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Întrebări și interpelări.

Domnul Ganea, domnul Sîrbu, domnul Sicoie, eu, domnul Pană.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc!

3 probleme am să ridic consiliului, toate fiind de executiv.

Pentru Serviciul Financiar și chiar Patrimoniu - s-a achitat și s-a cumpărat terenul de la Teleajen pentru care am avut o hotărâre acum două luni de zile? Cel de la Petrotel?

Să-mi răspundă și mie cineva pentru că nimeni nu știe. De trei luni de zile nu s-a întâmplat nimic cu acel teren și încă plătim chirii în alte părți în loc să-l folosim pe acela.

Dl George Botez

Îmi cer scuze dar nu am discutat și am alocat noi suma pentru terenul acela?

Dl Cristian Ganea

Ba da.

Tocmai de aceea întreb, pentru că nu s-a întâmplat nimic.

Dl George Botez

Și unde sunt banii?

Dl Cristian Ganea

Nu știu, să ne răspundă și nouă de la patrimoniu și de la contabilitate.

Observați că nimeni nu știe. Hotărârile de consiliu local nu sunt puse în aplicare.

Dl George Botez

Deci noi stabilim aici ... și suntem papagalii orașului, pentru că dacă noi am stabilit că vom cumpăra acel teren și am alocat banii respectivi (un vot împotrivă nu a fost, 27 de voturi pentru) și după două luni, dumneavoastră vă permiteți luxul să călcați în picioare hotărârile consiliului local? Veți răspunde pentru chestia aceasta, din punctul meu de vedere, inclusiv penal.

Ca să se termine odată cu povestea aceasta că nu știu ce face consiliul local. Din momentul acesta discutăm cu Codul penal pe masă.

Aveți un termen de 3 zile să faceți dovada achiziției terenului în baza hotărârii consiliului local de aprobare a achiziționării și alocării bugetare. Dacă nu ați făcut-o, angajați-vă avocat. Acesta se cheamă abuz în serviciu.

Dl Cristian Ganea

Punctele 2 și 3 sunt un pic adunate - este vorba de invazia de țânțari care încă există în municipiul Ploiești, oriunde ai ieși în oraș, peste tot te mănâncă țânțarii. Am discutat cu domnul director Raul Petrescu. Mi-a spus că au început de 1 săptămână dar cred că ori nu se face față, ori nu s-au respectat niște proceduri, ori ceva se întâmplă. Tot mai mulți cetățeni sună și la Primărie și la cabinet la mine și pe telefonul personal și acuză aceste lucruri. Vă pot pune la dispoziție și mesajele pe care le primesc și pe facebook și pe messenger, oameni cu alergii, copii plini de ciupituri.

A treia interpelare - au apărut din nou acele puncte negre în Ploiești. Tot orașul Ploiești iar a ajuns un focar de infecție. Peste tot, la toate colțurile de străzi sunt grămezi de gunoaie. În saci verzi, în saci negri, nici nu mai contează culoarea sacilor. Avem paturi, frigidere, tot felul de aparatură electrocasnică, tot felul de crengi, tot felul de lucruri ce are omul prin curte. Nu știu dacă nu cumva noi suntem de vină că nu reușim să ridicăm aceste gunoaie.

Aș dori să mi se dea un răspuns scris de către RASP, ce măsuri au luat.

Poliția Locală la fel. Cred că ar trebui intensificat un pic controlul. Eu am înțeles că sunt sub comanda Poliției Naționale dar nu cred că Poliția Națională le-a spus să nu-și desfășoare activitățile pe care le au în fișa postului. Aș dori o mai mare atenție și din partea domnului Vaida. Dânsul este directorul și aș dori scris să-mi spună câte amenzi au dat de la începutul anului, pe perioade și la ce fapte. Pentru că ordinea publică nu înseamnă să te plimbi cu mâinile la spate, cu o agendă la sub braț. Înseamnă să ai grijă și de curățenia orașului.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Vă rog domnul Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

Vreau să prezint consiliului local și colegilor mei o situație apărută și anume -printr-o hotărâre a consiliului local mai veche, noi am dat mărcile echipei Petrolul. Bineînțeles, îm baza unui contract, am stabilit niște criterii de performanță - trebuie să promoveze în Liga I și bineînțeles, în anul următor, să se încadreze în primii 10.

Campionatul nu s-a terminat dar se termină duminică. Șansele Petrolului de promovare, bineînțeles sunt zero. Hotărârea consiliului local își va produce efectul.

De aceea vreau să vin în fața dumneavoastră cu următoarea propunere: să facem de urgență, săptămâne viitoare, dacă sunteți de acord, marți sau miercuri, o ședință extraordinară prin care prelungim acel contract cu un an sau maxim doi și să stabilim criterii de performanță ca, în primul an să promoveze în Liga I iar, în anul 2 să se claseze în primii 8 ca să nu avem probleme. Pentru că suntem iubitori de fotbal și nu ne permitem să preia echipa Petrolul ...

Dl George Botez

Proiectul este făcut domnul Sîrbu, stați liniștit, l-am făcut noi.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu ați făcut dumneavoastră, îl facem împreună, cu toții. Că de aceea suntem consilieri.

Dl George Botez

Am inițiat deja. O să-l semnăm împreună.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim!

Dl George Botez

Haideți să ne înțelegem vizavi de chestia aceasta și vreau să lămuresc niște aspecte ca să fie lămurite.

Numărul 1 - personal voi insista ca să nu se mai organizeze la CSM o echipă de fotbal seniori ca să se termine odată cu toate discuțiile.

În al doilea rând, o să vă cooptez pe dumneavoastră personal să facem o anchetă și o s-o dau presei. O anchetă vizavi de un număr de transferuri făcute de la secția de copii și juniori a CSM-ului fără bani. Acești jucători au ajuns într-un sistem în care ulterior s-au luat bani.

Eu acuz secția de fotbal și CSM-ul de malversațiuni și de lucruri ilegale pe care le-a făcut. După cum știți, este o preocupare a mea și împreună am fost acolo și am găsit niște nereguli.

Acea echipă de fotbal seniori, care urma să se facă, nu era destinată să ia mărcile respective, Doamne ferește, numai cineva cu rea-voință putea să considere așa ceva. Ci să securizeze niște valori ale clubului în așa fel încât ele să nu plece prin fotbal pe degeaba sau un împrumut care se pierde prin acte și pe urmă să văd că se vinde cu zeci de mii de euro prin altă parte.

Numărul 2 - în momentul în care s-a pus problema acordării licenței pentru mărcile respective, toți de aici, cei care eram atunci în consiliu, am stabilit că marca trebuie să fie echivalentă cu valoarea ei, adică trebuie să fie însoțită de niște rezultate care să genereze performanța. Că altfel o scoteam, și erau probabil băieți cu bani care ar fi luat marca și ar fi băgat-o în sertar. Pe noi nu asta ne interesa ci ne interesa ca ploieștenii să aibă fotbal.

În realitate (și vreau să fiți de acord cu mine) acest club, care la ora aceasta folosește mărcile, este un club care a fost inițiat de către suporteri. Ei au adus bani de acasă, au vândut mici, au vândut bere, au făcut toate posibilitățile ca să susțină.

În momentul în care s-au dat aceste licențe, noi nu am avut nimic de discutat vizavi de modul în care partea care a închiriat și-a rezolvat problemele și în același timp am stabilit, pentru că avem o experiență anterioară nefastă, ca politicul să nu se mai implice în viața clubului. Înțelegerile sau neînțelegerile din cadrul clubului nu privesc consiliul local. Noi, în schimb, trebuie să asigurăm.

Dl Gheorghe Sîrbu

Propunerea mea a venit în urma unor discuții cu o parte din galerie, cu șefii galeriei.

Dl George Botez

Apreciez în mod deosebit ceea ce șefii galeriei gândesc și sunt convins că ei fiind cei care au pus bazele actualei echipe, își doresc foarte mult să le fie bine și lor și suporterilor și forbaliștilor și tuturor și ploieștenilor.

În proiectul pe care l-am făcut public aseară (și vă mulțumesc că sunteți alături de această idee, nu-mi asum eu paternitatea pentru că nu este nici marca mea, nici clubul meu, nici orașul meu, suntem îmrepună aici) am spus în felul următor: din cauză de Covid, în opinia mea, pentru că știu ce putea să facă Petrolul dacă nu-i lovea covidul la momentul respectiv, au jucat așa cum au jucat cu cine au jucat. Din punctul meu de vedere, ca avocat, este un caz de forță majoră. A nu continua sau a lua marca de unde este acum și a o duce în altă parte este, după părerea mea, o greșeală capitală. Nu știu dacă o să rezonez cu dumneavoastră la ideea de a prelungi termenul de 4 ani. O să discutăm și o să vedem.

La ce rezonez eu cu dumneavoastră este să înlăturăm acea cerință de performanță care nu a fost îndeplinită în așa fel încât, la anul, această echipă bine condusă, este treaba lor cine o conduce, nu ne interesează, nu ne implicăm acolo, cu sprijinul suporterilor și a tuturor factorilor care au dreptul să se implice acolo, să ajungă acolo unde este cazul, adică în Liga I.

Rețineți două chestiuni: în ședința de luni voi susține în fața comitetului de coordonare al CSM-ului să nu se mai organizeze echipa de seniori ca să dăm o problemă la o parte.

În al doilea rând, niciodată nu s-a pus problema ca cineva, sub o formă sau alta, să dorescă pentru un alt interes acele mărci. Acele mărci trebuie să rămână acolo unde sunt, să înțelegem situația care a fost și noi să ne vedem de treabă iar oameni aceia să-și vadă de treabă cu rugămintea, cel puțin, ca la anul să reușească să facă ceea ce nu au făcut anul acesta în interesul Ploieștiului și al ploieștenilor.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte v-am înțeles foarte bine. Am o rugăminte la dumneavoastră -nu trebuie eliminat criteriul de performanță ca în primul an să intre în Liga I...

Dl George Botez

Nu, am spus să-l amânăm.

Dl Georghe Sîrbu

. pentru că, având în vedere că rămân acolo printr-un act adițional, să nu întrebe mâine, poimâine pentru că o parte din noi vom fi în consiliul local și în mandatul viitor.

Să le lăsăm în actul adițional care prelungește contractul cu 1 an sau maxim 2, să lăsăm criteriile de performanță pentru că, având în vedere că lăsăm criteriile de performanță acolo, avem și noi o acoperire de ce am hotărât așa.

Aceasta este propunerea mea. Vom discuta când veniți cu proiectul.

Mai am o întrebare: domnul președinte, Primăria asta Ploiești mai are executiv?

Vorbesc în primul rând de primar, de viceprimari, de secretar ș.a.m.d.

Păi cum, o hotărâre de consiliu local de acum două luni de zile vine și ne spune astăzi, după ce acești oameni sunt plătiți din bugetul local, din banii ploieștenilor. Am hotărât, cum am hotărât se știe foarte bine dar nu se poate să nu pui în aplicare o hotărâre a consiliului local dacă mai există executiv în această primărie.

Păi cum, după două luni de zile cineva din executiv vine în fața consiliului local, în fața mea care vin o dată pe lună la ședință și întreabă Direcția Economică: ați făcut ordinul de plată să plătiți că am luat terenul acela? Și spun că nu știu. Cine trebuie să știe? Sîrbu? Pentru 1000 de lei, Sîrbu?

Dl George Botez

Mie mi se pare în felul următor: pentru problemele legate de atribuțiile domnului viceprimar Ganea, îl întrebăm pe domnul viceprimar Ganea, pentru atribuțiile domnului viceprimar Pană, îl întrebăm pe domnul viceprimar Pană dar dispoziția de plată se face de primar.

Este ca și cum eu v-aș întreba pe dumneavoastră de ce domnul Sicoie nu a făcut ceva în comisia în care se află.

Nu cred că bateți la poarta bună. Și eu sunt interesat, alături de dumneavoastră, să aflu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu am înțeles punctul dumneavoastră de vedere dar o primărie a unui municipiu așa mare ca Ploieștiul este condusă de un executiv compus din mai multe persoane. Eu întreb executivul nu mă refer la persoane.

Dl George Botez

Dar dumneavoastră de fapt știți cine trebuia să dea ordinul de plată.

Dl Gheorghe Sîrbu

Da.

Dl George Botez

Am înțeles.

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Florin Sicoie

Mulțumesc domnul președinte!

O primă interpelare merge către Direcția Tehnic-Investiții - întreb dacă există în clipa de față un contract pentru întreținerea monumentelor de artă din oraș?

Statuia lui Nicolae Iorga făcută de Irimescu acum 15 ani necesită o curățare, o lustruire. Statuia Libertății la fel. Și mai sunt multe alte statui.

Ani de zile primăria a avut contract cu o firmă de specialitate ca să redea frumusețea lucrărilor de artă. Mă îndoiesc că este atât de săracă încât să nu poată plăti câteva mii de lei pe an pentru niște operațiuni pe care, pe vremuri, le făcea SGU, de exemplu. Nu aș avea nimic împotrivă dacă SGU ar lua niște bani ca să facă operațiunea aceasta. Dar teoretic, mai corect este să fie o firmă specializată de restaurare care să facă lucrul acesta pentru statui.

A doua problemă, și cred că este a 7-a oară când fac interpelarea aceasta și mi se pare o lipsă de reacție absolut penibilă - avem o piațetă Ion Luca Caragiale în jurul grupului statuar domnul Goe cu Caragiale din 2012. A fost, prin hotătârea noastră, botezată „Piața Ion Luca Caragiale”. Cum este posibil, în 8 ani să nu se găsească 3, 4 sute de lei să se facă două plăci pe care să scrie „Piața I.L. Caragiale”, este orașul lui Caragiale.

Același lucru pentru Parcul Regele Mihai I al României. Eu mă ofer să dau banii aceștia dacă se găsește cineva care să facă plăcile și să le monteze.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Mai are cineva ceva de adăugat?

Domnul Sîrbu o să vă rog după amiază sau mâine, în funcție și de programul dumneavoastră, să vă arât ce am schițat noi ca proiect și să veniți și dumneavoastră cu completări. Vă rog mult și vă mulțumesc!

Am constatat astăzi că primăria municipiului Ploiești a devenit un teatru al unor conferințe de presă ținute de către unele partide din Ploiești. Probabil că nu mai există niciun alt loc în Ploiești unde s-ar fi putut întâmpla așa ceva. În acest loc în care ar fi trebuit să facem administrație, în care ploieștenii ne-au trimis ca să le rezolvăm problemele nu ca să facem conferințe de presă politice, astăzi s-au încălcat toate legile scrise și nescrise care guvernează activitatea administrativă și decența politică.

Am fost acuzați permanent că administrația liberală a Ploieștiului a fost așa cum a fost în acest mandat pentră că noi, majoritatea din consiliu ne-am opus unor proiecte monumentale. Care sunt acelea, nimeni nu știe.

Însă astăzi s-a sărit calul. Am transformat primăria în orice altceva vreți dumneavoastră decât în locul în care să rezolvăm problemele. Nu știu cine a avut indecența de a da o aprobare pentru o astfel de conferință de presă și nu știu cine a avut lipsa elementară de bun simț să transforme această primărie într-o tribună politică uitând că nu au fost rezolvate problemele ploieștenilor.

Sigur, concursuri de minciuni și de promisiuni politice pot fi făcute oriunde dar nu în primărie. Tocmai de aceea, cred, sunt convins, și vorbesc în numele întregului grup al consilierilor PSD, că astăzi s-a sărit calul.

Iar această atitudine noi o vom sancționa prin retragerea astăzi de la desfășurarea întregii ședințe considerând că am rezolvat aceste probleme până la acest moment urmând să solicităm domnului primar, exponentul Partidului Național Liberal, să convoace o ședință extraordinară într-o zi în care poate nu se mai organizează astfel de conferințe de presă. Primăria Ploiești nu este nici Casa Sindicatelor, nu este nici clubul pasionaților de politică, este locul unde ploieștenii ne-au ales să le rezolvăm problemele.

Tocmai de aceea, vă rog să luați act că noi, începând din acest moment, ne retragem de la desfășurarea lucrărilor.

Domnul Pană, vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mă simt obligat să vă spun că mandatul nostru, al consilierilor locali s-a încheiat pe ....

Dl George Pană

Domnul președinte vă rog să conduceți ședința. Dacă domnul Sîrbu are ceva de spus, o să spună după ce spun eu. Respectăm ordinea în această sală.

Domnul președinte și stimați colegi, astăzi am avut în față din nou o manifestare de dispreț total față de cetățenii acestui oraș, manifestare care s-a transformat într-o evadare din zona administrativului în zona politicului. O manifestare în care acei oameni care s-au urcat pe acoperișul principalei instituții administrative a municipiului Ploiești domnul Sîrbu, pentru că mai devreme vorbeați de executiv și de consiliul local, instituție care trebuie să facă ceea ce are de făcut pentru cetățenii orașului. Astăzi a fost o continuare a ceea ce s-a întâmplat de fapt în urmă cu câteva luni, singura diferență fiind că atunci s-au vopsit niște trepte și astăzi s-au urcat pe acoperișul clădirii ca să-și exprime niște păreri politice, reprezentanții unor partide politice într-o clădire eminamente administrativă.

Aș dori să vă reamintesc dragi colegi că această clădire este pusă la dispoziția municipiului Ploiești printr-un contract de sponsorizare iar clauzele contractului de sponsorizare exclud orice astfel de manifestare.

Ca atare, în opinia mea și din punctul meu de vedere juridic, ceea ce s-a întâmplat astăzi pune sub semnul întrebării însăși funcționarea și continuarea acestui contract de sponsorizare, o chestiune extrem, extrem de periculoasă.

Este pentru a doua oară, prima oară să spunem că a fost udeva la un nivel mult mai înalt, este a doua oară când această clădire este transformată într-o tribună politică, vizibil de către reprezentanții unor partide politice. Chestiunea aceasta mi se pare inadmisibilă.

Ca atare, rolul nostru, în consiliul local, este să facem administrație și față de cele mai sus arătate, noi, grupul ALDE ne vom retrage de la ședință.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Vreau să solicit ca până la ședința extraordinară să ne fie comunicate prin email încuviințările, aprobările și orice alte acte s-au emis în legătură cu permisiunile vizavi de desfășurarea în această incintă administrativă având ca funcționare doar activități administrative a conferinței de presă comună care a fost susținută de către Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România.

Vă anunț că, pe baza acestor documente, voi cere părerea factorilor de decizie, atât juridici cât și administrativi cu privire la legalitatea unei astfel de operațiuni. Dacă, în aceste condiții, se dovedește că s-au încălcat în mod flagrant nu numai normele deontologice ci și cele legale, voi solicita tragerea la răspundere a persoanelor care au încuviințat un astfel de act care, din punctul meu de vedere este unul de dispreț la adresa ploieștenilor.

Înțeleg că grupul PSD se retrage, grupul ALDE se retrage. PMP rămâneți la ședință?

Dl Bogdan Hodorog

Vom rămâne la ședință și vom avea un punct de vedere al partidului, în scris.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Spuneți-l acum că nu mai avem cvorum.

Dl Bogdan Hodorog

Am spus că vom rămâne la ședință.

Dl George Botez

Bine.

Mulțumesc!

La revedere!

Având în vedere că un număr de 11 consilieri aleși pe listele PSD nu mai participă la ședință și având în vedere că un număr de 4 consilieri aleși pe listele ALDE nu mai participă la ședință, dintr-un total de 27 de consilieri, constat că au rămas la lucrări un număr de 12 consilieri, declar ședința închisă din lipsa cvorumului.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu este corect ce faceți. Vreau să vă spun că mandatul dumneavoastră s-a încheiat când ați depus jurământul, pe 26 iunie iar prelungirea datorită pandemiei este cu totul altceva. Dacă s-a ținut o ședință în spațiu deschis, nu știu ce vă deranjează așa mult. ALDE nu știu dacă va mai intra în consiliul următor dar PSD-ul nici nu mă așteptam să plecați de la ședință.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur