ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 iunie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1471/22.06.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Caludia-Oana și Vîscan Robert.

***

La ședință au mai participat: Domnul Adrian Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia


- Primar

- Șef Serviciu Juridic Contencios,

Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

O să fac prezența.

*

S-a procedat la prezența consilierilor prin strigare.

*

Lipsesc domnul Mateescu Marius Nicolae, doamna Sălceanu Caludia-Oana și domnul Vîscan Robert. Din 27 de consilieri suntem 24. Constat existența cvorumului.

*

Începem ședința cu Imnul de Stat!

***

Ordinea de zi cuprinde un singur punct: ”Proiect de hotărâre privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” -inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”

Doamna Secretar, sunt probleme cu acest proiect?

Dra Mihaela Zaharia

Bună ziua!

Proiectul are raport de specialitate, are viză de legalitate și avizul comisiei. Poate fi discutat în ședință.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?   -

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru” a fost adoptată ordinea de zi:

***

Sunt discuții de făcut pe marginea proiectului?

Înțeleg că nu sunt.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă