Hotărârea nr. 99/2020

Hotãrârea nr. 99 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 99

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 128/30.03.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr. 178/25.03.2020 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.62/30.03.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.121/31.03.2020;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Grădinița cu Program Prelungit Nr.30 Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Z. ~

CIF:29191936


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTE ,

DIN VENITURI PROPRII, PROPUNERE DE RECTIFICARE, MARTIE 2020


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 48 / 20.02.2020

Realizat la 20.03.2020

Influente (+/-)

PROPUNERE BUGET LA MARTIE 2020

TOTAL VENITURI - din care:

190.00

28.74

10.00

200.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total -din care:

190.00

28.74

10.00

200.00

I. Venituri curente

00.02

149.00

28.74

10.00

159.00

C. Venituri nefiscale

00.12

149.00

28.74

10.00

159.00

C2. Vanzari de bunuri si servicii

00.14

149.00

28.74

10.00

159.00

Diverse venituri

36.10

149.00

28.74

0.00

149.00

Alte venituri

36.10.50

149.00

28.74

0.00

149.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0.00

0.00

10.00

10.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

10.00

10.00

III. Operațiuni financiare

00.16

41.00

0.00

0.00

41.00

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

40.10

41.00

0.00

0.00

41.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anilor precedenti

40.10.15.01

41.00

0.00

0.00

41.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

49.10

190.00

22.23

10.00

200.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5 5

01

190.00

22.23

10.00

200.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

190.00

22.23

10.00

200.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

190.00

22.23

0.00

190.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

190.00

22.23

0.00

190.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

0.00

0.00

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

10.00

10.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADM.FINANCIAR,

Ec. Benche Cristina