Hotărârea nr. 98/2020

Hotãrârea nr. 98 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 98

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 129/31.03.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 61/30.03.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 120/31.03.2020;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Decretul nr.195/16.03.2020 ,,Decret privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

  • -  Ordonanțele militare nr.1/18.03.2020, nr. 2/21.03.2020, nr. 3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii CODIV -19,

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL

Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa 1 f


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 70/17.03.2020

Influenta

Prevedere rectificată

636,683.90

636,683.90

1

VENITURI - TOTAL

0001

636,683.90

636,683.90

2

VENITURI PROPRII

0101

391,748.00

391,748.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439,925.90

439,925.90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404,844.90

404,844.90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

261,050.00

261,050.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0.00

0.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0.00

0.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

259,430.00

259,430.00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880.00

880.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

880.00

880.00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

258,550.00

258,550.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

257,550.00

257,550,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1,000.00

1,000.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,620.00

1,620.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,620.00

1,620.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,620.00

1,620.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74,876.00

74,876.00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74,876.00

74,876.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,700.00

59,700.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,800.00

15,800.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43,900.00

43,900.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,026.00

11,026.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26.00

26.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,150.00

4,150.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68,918.90

68,918.90

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

48,177.90

48,177.90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42,635.19

42,635.19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0.00

0.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finanțarea invatamantului particular

110209

5,542.71

5,542.7141

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150.00

150.00

42

Impozit pe spectacole

150201

150.00

150.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20,591.00

20,591.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,800.00

15,800.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,000.00

10,000.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,800.00

5,800.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,757.00

4,757.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34.00

34.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35,081.00

35,081.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8,478.00

8,478.00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8,478.00

8,478.00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158.00

158.0053

Venituri din concesiuni si Închirieri

30020530

8,320.00

8,320.00

59

Venituri din dividende

300208

0.00

0.00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26,603.00

26,603.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

12,243.00

12,243.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,938.00

11,938.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33.00

33.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

22.00

22.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23.00

23.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3.00

3.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20.00

20.00

75

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

13,300.00

13,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13,300.00

13,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

80

DIVERSE VENITURI

3602

1,037.00

1,037.0081

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700.00

700.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245.00

87

Alte venituri

360250

87.00

87.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-34,532.00

-400.00

-34,932.00

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34,532.00

400.00

34,932.00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

0.00

0.00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

0.00

0.00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0.00

0.00

100

IH. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

196,758.00

196,758.00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

196,758.00

196,758.00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0.00

0.00

113

A. De capital

0019

0.00

0.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210124

Subvenții de ia BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

126

B. Carențe

0020

0.00

0.00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

196,758.00

196,758.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

196,758.00

196,758.00-CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 70/17.03.2020

Influente (+/-)

Prevedere rectificată

636683.90

0.00

636,683.90

CHELTUIELI - TOTAL

5002

636,683.90

0.00

636,683.90

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

57,309.37

20.00

57,329.37

Cheltuieli de personal

10

30,000.00

30,000.00

Bunuri si servicii din care:

20

18,614.39

0.00

18,614.39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor

20

11,604.39

11,604.39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7,010.00

7,010.00

obligații fiscale ( TVA datorat) cf Decizia nr 26/17.01.2019

Alte transferuri

55,18

1,375.61

1,375.61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

20.00

20.00

40.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,812.00

4,812.00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300.00

300.00

Active nefinanciare

71

969.37

969.37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

45,030.00

-501.00

44,529.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

600.00

-556.00

44.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,596.00

55.00

3,651.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

Active financiare - aport capital social

72

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

40,006.00

0.00

40,006.00

Rambursare credit B.C.R.

10,915.00

10,915.00

Rambursare credit B.R.D.

13,482.00

13,482.00

Rambursare credit C.E.C.

4,678.00

4,678.00

Rambursare credit EXIM

10,931.00

10,931.00

Plăti efectuate in anii precedenli recuperate in anul curent-functionare

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0.00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5,395.19

0.00

5,395.19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.19

1.19

Dobânzi

30

5,394.00

5,394.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20,075.00

0.00

20,075.00

Protecția civila TOTAL-din care:

70.00

0.00

70.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

51.00

51.00

Active nefinanciare primărie

71

19.00

19.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0.00

Politia Locala - total, din care:

20,005.00

0.00

20,005.00

Cheltuieli de personal

10

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

631.00

631.00

Active nefinanciare Politie

71

74.00

74.00

INVATAMINT

6502

47,893.71

0.00

47,893.71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583.00

0.00

583.00

Transport profesori

583.00

583.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Leuca educației naționale nr.

20

16,228.00

16,228.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2,913.00

2,913.00

primul ghiozdan

20

150.00

150.00

Transferuri către instituții publice internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,602.71

5,602.71

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

0.00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

968.00

968.00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

19,254.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,456.00

1,456.00

Active nefinanciare primărie

71

603.00

603.00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

81.00

81.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

SANATATE

6602

23,607.00

1.00

23,608.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația

10

11,882.00

11,882.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

168.00

0.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

0.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

920.00

1.00

921.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

0.00

0.00

Spitalul Municipal Ploiești

920.00

1.00

921.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45.00

45.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1,420.00

0.00

1,420.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400.00

400.00

Spitalul Municipal Ploiești

1,020.00

1,020.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,120.00

9,120.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59,341.00

130.00

59,471.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,840.00

0.00

2,840.00

Iluminat ornamental

835.00

835.00

Spectacole artificii

34.00

34.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619.00

619.00

Acțiuni culturale

602.00

602.00

Susținerea cultelor

59

750.00

750.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

53,285.00

130.00

53,415.00

Casa de Cultura

1,575.00

1,575.00

Teatrul "Toma Caragiu"

15,154.00

15,154.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14,319.00

14,319.00

Club Sportiv Municipal

12,337.00

130.00

12,467.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,900.00

9,900.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2,189.00

0.00

2,189.00

Teatrul "Toma Caragiu"

700.00

700.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230.00

230.00

Casa de Cultura

0.00

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

1,259.00

1,259.00

Active nefinanciare

71

1,027.00

1,027.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,083.00

750.00

80,833.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

40,985.00

200.00

41,185.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13,165.00

200.00

13,365.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8,000.00

8,000.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,670.00

1,670.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6,247.00

550.00

6,797.00

Reparații crese

100.00

100.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120.00

120.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3,133.00

270.00

3,403.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,841.00

220.00

2,061.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

571.00

60.00

631.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

5.00

5.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate. din care pentru:

59.40

610.00

0.00

610.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456.00

456.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.00

10.00

c) Cantina sociala

1.00

1.00

d) Centrul Crese

142.00

142.00

d) Căminul de batrani

1.00

1.00

Alte transferuri interne

55,18

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

31,921.00

0.00

31,921.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25,980.00

25,980.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

160.00

160.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2,161.00

2,161.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3,620.00

3,620.00

Active nefinanciare - total din care:

71

320.00

0.00

320.00

Active nefinanciare primărie

115.00

115.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35.00

35.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170.00

170.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

LOCUINȚE, SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

50,408.21

0.00

50,408.21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,950.00

14,950.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22,090.00

0.00

22,090.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,883.00

1,883.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20,207.00

0.00

20,207.00

Iluminat public

4,644.00

4,644.00

Mentenanta iluminat public

1,479.00

1,479.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

300.00

300.00

Total prestări SGU

13,750.00

13,750.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

11,504.00

11,504.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132.00

132.00

Active nefinanciare Primărie

71

1,520.21

1,520.21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212.00

212.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24,770.09

1,000.00

25,770.09

Bunuri si servicii -total din care:

20

18,927.00

1,000.00

19,927.00

Salubritate - total, din care:

17,433.00

1,000.00

18,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,030.00

3,030.00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

0.00

1,000.00

1,000.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si

247.00

247.00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1,656.00

1,656.00

Apa meteo

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului l monitorizare evoluție post-

394.00

394.00

Active nefinanciare

71

5,843.09

5,843.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.000.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21,401.00

0.00

21,401.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

21,300.00

0.00

21,300.00

Subvenție

21,300.00

21,300.00

Active nefinanciare

71

101.00

101.00

TRANSPORTURI

8402

201,370.33

-1,400.00

199,970.33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4,000.00

-1,400.00

2,600.00

Reparații curente străzi

3,000.00

-1,400.00

1,600.00

servicii nrooimaie si trai iu uroan (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica —             .. . t

1,000.00

1,000.00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

24,461.00

24,461.00

TVA

493.00

493.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedent!

55

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161,761.00

161,761.00

Active nefinanciare

71

10,655.33

10,655.33