Hotărârea nr. 97/2020

Hotãrârea nr. 97 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești ;

Văzând Referatul de aprobare nr. 132/31.03.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 4764/30.03.2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.64/30.03.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 119/31.03.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 1, Buget „Cantină de ajutor social”, conform Anexei nr. 2, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANI


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 30.03.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SEC | IUNEA DE DEZVOLTARE )

629.00

2,277.00

60.00

2337.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

629.00

2,242.00

60.00

2,302.00

CHELTUIELI CURENTE

01

629.00

2,242.00

60.00

2,302.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

377.00

1,670.00

0.00

1,670.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

369.00

1,599.00

0.00

1,599.00

Salarii de baza

10.01.01

310.00

1,303.00

0.00

1,303.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

30.00

144.00

0.00

144.00

Alte sporuri

10.01.06

8.00

60.00

0.00

60.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

21.00

92.00

92.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

8.00

36.00

0.00

36.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

8.00

36.00

0.00

36.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

252.00

571.00

60.00

631.00

Bunuri si servicii

20.01

139.00

356.00

50.00

406.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.001

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

20.00

0.00,

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

36.00

85.00

0.00

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

20.00

0.00

20.00

Carburanți si 1 ubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.08

1.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

10.00

50.00

60.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

91.00

212.00

0.00

212.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

82.00

150.00

10.00

160.00

[Hrana pentru oameni

20.03.01

82.00

150.00

10.00

160.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

19.00

36.00

0.00

36.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

9.00

23.00

0.00

23.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

10.00

13.00

0.00

13.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

8.00

17.00

0.00

17.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

3.00

0.00

3.00

] Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

5.00

0.00

5.00

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

0.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

35.00

0.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

35.00

0.00

35.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transi'ort

71.01.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00SEF SERVICIU FINANCIAR^ 4TNTABILITATE, FLORENTINA TUTp(U /


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREss |l a. w/,-


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 30.03.2020

BUGET ALOCAT

INFi.Uft^E-

+ /-

. -X'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC | IONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,121.00

2,662.00

220.00

2,882.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,121.00

2,662.00

220.00

2,882.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,121.00

2,662.00

220.00

2,882.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

185.00

820.00

0.00

820.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

181.00

783.00

0.00

783.00

Salarii de baza

10.01.01

155.00

666.00

0.00

666.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

14.00

67.00

0.00

67.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

12.00

50.00

0.00

50.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

19.00

0.00

19.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

19.00

0.00|

19.00

Contribuții

10.03

4.00

18.00

0.00

18.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

4.00

18.00

0.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

936.00

1,841.00

220.00

2,061.00

Bunuri si servicii

20.01

101.00

297.00

70.00

367.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

19.00

60.00

0.00

60.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.00

10.00

0.00

10.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

10.00

50.00

60.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

74.00

200.00

20.00

220.00

Reparații curente

20.02

0.00

20.00

0.00

20.00

Hrana

20.03

830.00

1,500.00

150.00

1,650.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

830.00

1,500.00

150.00

1,650.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

9.00

0.00

9.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

3.00

0.00

3.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.00

6.00

0.00

6.00

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

10.00

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

10.00

0.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

0.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00


DLRECTOR.GENERAL, 9" ION/j\NwîSu /ilXl ' ■ .


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTtȚU'"

/


ADMINISTRAȚIA SERIV1ILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE

ANEXA NR. 3

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


S?a6|


Q

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 30.03.2020

BUGET ALOCAT

' rwortjNPW ”

•Kl CTII

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SEC1IUNEA DE DEZVOLTARE)

5,699.00

20,098.00

470J)(T

*'îtf^68.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5,698.00

19,928.00

470.00

20,398.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5,698.00

19,928.00

470.00

20,398.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,029.00

13,165.00

200.00

13,365.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

2,963.00

12,665.00

195.00J

12,860.00

Salarii de baza

10.01.01

2,798.00

11,922.00

145.00

12,067.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

22.00

106.00

17.00

123.00

Alte sporuri

10.01.06

15.00

72.00

18.00

90.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

128.00

565.00

15.00

580.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

215.00

0.00

215.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

215.00

0.00

215.00

Contribuții

10.03

66.00

285.00

5.00

290.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

66.00

285.00

5.00

290.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,327.00

3,133.00

270.00

3,403.00

Bunuri si servicii

20.01

1.069.00

2.537.00

80.00

2.617.00

Furnituri de birou

20.01.01

18.00

50.00

0.00

50.00,

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

30.00

0.00

30.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

568.00

1,250.00

0.00

1,250.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53.00

100.00

0.00

100.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

39.00

85.00

0.00

85.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

45.00

80.00

125.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

370.00

952.00

0.00

952.00

Reparații curente

20.02

13.00

200.00

0.00

200.00

Hrana

20.03

51.00

57.00

0.00

57.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

51.00

57.00

0.00

57.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

45.00

62.00

70.00

132.00

Materiale sanitare

20.04.02

22.00

24.00

35.00

59.00

Dezinfectant!

20.04.04

23.001

38.00

35.00

73.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

142.00

199.00

120.00

319.00

Uniforme si echipament

20.05.01

31.00

38.00

0.001

38.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1.00

11.00

50.00

61.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110.00

150.00

70.00

220.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

10.00

0.00

10.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

10.00

0.00

10.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

10.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli

120.30

3.00

45.00

0.00

45.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

4.00

0.00

4.00

Protocol si rci rezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

40.00

0.00

40.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,341.00

3,620.00

0.00

3,620.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1,341.00

3,620.00

0.00

3,620.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.00

20.00

0.00

20.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

1,340.00

3,600.00

0.00

3,600.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.00

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

170.00

0.00

170.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.00

170.00

0.00

170.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

1.00

170.00

0.00

170.00

Active fixe

71.01

1.00

170.00

0.00

170.00

Mașini, echipa frigid si miiloced.J'c transport

71.01.02

0.00

150.00

0.00

150.00

Alte active fiZtS'                s

---------------  irr.—, , .      ---------5 _j_-------------------------------------------------

71.01.30

1.00

20.00

0.00

20.001

SEF SERVICIU FINANCIAR CON ABILITATE, FLORENTINA TUTOIU i U I