Hotărârea nr. 96/2020

Hotãrârea nr. 96 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 96

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 127/30.03.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr.2256/30.03.2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.63/30.03.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.118/31.03.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

În temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Legii nr. 6/2020- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Ploiești din data de 27 martie 2020 prin care s-a hotărât înființarea unui Centru pentru îngrijirea persoanelor fără adăpost în clădirea Liceului Ludovic Mrazek.

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „f ’ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 20DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2019

BUGET 2020 CF. HCL 70/17.03.2020

s iNFQiasrr E(+^t

JRBCTîFÎCAT —^19

TOTAL VENITURI - din care:

16,956.00

13,500.00

130.00

13,630.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

16,956.00

13,500.00

130.00

13,630.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

742.00

1,006.90

1,006.90

Alte venituri

36.10.50

124.00

150.00

150.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

116.00

6.10

6.10

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

15,974.00

12,337.00

130.00

12,467.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

15,974.00

12,337.00

130.00

12,467.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16,956.00

13,500.00

130.00

13,630.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16,956.00

13,500.00

130.00

13,630.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

16,956.00

13,500.00

130.00

13,630.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

6,642.00

7,000.00

0.00

7,000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0

10.01

6,370.00

6,710.00

0.00

6,710.00

Salarii de baza

10.01.01

5,962.00

6,290.00

6,290.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

408.00

420.00

420.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

142.00

150.00

0.00

150.00

Tichete de vacanta

10.02.06

142.00

150.00

150.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

130.00

140.00

0.00

140.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

130.00

140.00

140.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10,217.00

6,400.00

130.00

6,530.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4,499.00

2,710.00

127.00

2,837.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

50.00

3.00

53.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,711.00

800.00

800.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

271.00

150.00

150.00!

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

77.00

100.00

100.00

Piese de schimb

20.01.06

13.00

20.00

20.00

Transport

20.01.07

58.00

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

206.00

150.00

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,113.00

1,400.00

124.00

1,524.00

Reparații curente

20.02

500.00

500.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

350.00

200.00

0.00

200.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

350.00

200.00

200.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

25.00

35.00

0.00

35.00

Medicamente

20.04.01

20.00

30.00

30.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2019

BUGET 2020 CF. HCL 70/17.03.2020

INFLUENT

/f S..

BUGET RECTIFICAT

<^2019

\ ».

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

5.00

"o

& a s.oo

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

< */'

3unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

278.00

200.00

> V. 3.00

203.00

Uniforme si echipament

20.05.01

205.00

150.00

. 4

150.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

73.00

50.00

3.00

53.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

392.00

250.00

0.00

250.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

230.00

150.00

150.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

162.00

100.00

100.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

45.00

50.00

50.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externii

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

4,622.00

2,450.00

0.00

2,450.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

42.00

50.00

50.00

Chirii

20.30.04

148.00

100.00

100.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1,043.00

300.00

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,389.00

2 000.00

2 000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

97.00

100.00

0.00

100.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

97.00

100.00

100.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

ORDONATOR TERTIAR.pE CREDITE,

Ste^nG?b£U^ ±!j

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE


Lumin Albii