Hotărârea nr. 95/2020

Hotãrârea nr. 95 privind alegerea președintelui de ședinţă

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 95 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 100/10.03.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 76/11.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.03.2020;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

În temeiul prevederilor art. 123, alin. 1 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier George-Sorin-Niculae BOTEZ în calitate de președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu data de 01 aprilie 2020.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV