Hotărârea nr. 94/2020

Hotãrârea nr. 94 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru constructie spatiu comercial” strada Grădinari nr. 42, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru constructie spatiu comercial” strada Grădinari nr. 42, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 112/20.03.2020 al Domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri Robert lonuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu și Sorin Văduva privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru construcție spațiu comercial”, strada Grădinari nr. 42, Ploiești;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301715/09.03.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 97/23.03.2020;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru construcție spațiu comercial”, întocmit de arh. Bogdan GEORGESCU;

Documentația de urbanism se aprobă în baza avizului Arhitectului Șef nr.002 din data de 03.03.2020 fundamentat de avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 003 din data de 03.03.2020;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru

Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 06.03.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

În conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

H OTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru constructie spațiu comercial”, strada Grădinari nr.42, Ploiesti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV