Hotărârea nr. 93/2020

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective” Ploiești, str. Văleni nr. 144

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 93

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective” Ploiești, str. Văleni nr. 144

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 105/10.03.2020 al domnului primar Dobre Adrian Florin și al domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Dănescu Ștefan, Bolocan Iulian, Văduva Sorin privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent „Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective”, str. Văleni nr. 144, Ploiești;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301714/09.03.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 85/17.03.2020;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal ”Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective”, str. Văleni nr. 144, Ploiești întocmit de BIG STUDIO - ARH DESIGN S.R.L.- arh. Bogdan Florin Georgescu;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 004/03.03.2020, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 003/04.03.2020,

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 06.03.2020,

În baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești,

În conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent ”Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective”, str. Văleni nr. 144, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de

Urbanism aferent prevăzute la art.1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL

Ioana-Geanina SERBINOV