Hotărârea nr. 92/2020

Hotãrârea nr. 92 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare zid  de sprijin pentru punere în siguranţă depozit deşeuri Teleajen”

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 77/02.03.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 1801/26.02.2020 al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”;

Având în vedere Rapoartele de specialitate nr. 67/31.03.2020 al Direcției

Economice și nr. 106/26.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.36/17.12.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțte, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 443/31.10.2019 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea implementării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile perezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin Nicolae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL Ioana Geanina SERBINOV