Hotărârea nr. 91/2020

Hotãrârea nr. 91 privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 91

privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 102/10.03.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 83/23.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.76/11.03.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 48/13.03.2020 la Direcția Economică privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 11.03.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017 și nr. 167/30.05.2019;

Luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.2670/07.02.2020 formulată de domnul Czarva George Bogdan;

Având în vedere procesul verbal din data de 03.06.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr.6883/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, emisă de către Primarul municipiului Ploiești;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Însușește raportul de evaluare nr. 05/05.02.2019 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859, care constituie Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 39.415 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Czarva George Bogdan a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către domnul Czarva George Bogdan a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 39.415 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare - cumpărare.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

SC OPINION SRL


BENEFICIAR Municipiul Ploiești DATA 30.01.2019

Nr. Raport

05/05.02.2019

PLOIEȘTI, STR.LUPENI, NR.113, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 81.86 MP INDIVIZĂ DIN 424 MP,

NR.CAD.125859

SC OPINION SRL


CĂTRE,Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24856/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str.Lupeni, nr.l 13, Jud. Prahova, suprafață de 81.86 indiviză din 424 mp, Nr.Cad. 125859.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipal Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:Cuprins

Capitolul I..............................................

I. l.Ceriificâreă evăluălorului...............

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopid evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Iden tificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE


Capitolul I
 • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante


  OBIECTUL EVALUĂRII

  Terem intravilan cu o suprafață de 81,86 indiviză din 424 mp, Nr. Cad. 125859

  ,LOCALIZARE

  Ploiești, Str. Lupeni, nr.l 13, Jud. Prahova

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Primăria Municipiului Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL nr.510/15.12.2015 emisă de CL Ploiești

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  15.11.2018

  DATA EVALUĂRII

  30.01.2019

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚA

  4.7555 LE1/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  42.930 Euro (204.154 lei) echivalent 101,25 euro/mp

  VALOAREA DE PIAȚĂ COTA INDIVIZA 81,86 MP

  8.288,33 Euro (39.415 lei)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul îi

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810,1167291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str.Lupeni, nr. 113, jud. Prahova, nr.cad. 125859.

Terenul are suprafață de 81.86 mp indiviză din 424, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte firaciară nr. 43164/16.05.2018 furnizat de către client. Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform extrasului menționat si a Hotărârii nr.510/15.12.2015 emisă de CL Ploiești, inclusiv Anexa 4. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, pe baza documentației furnizate.

Locație:

W

SC OPINION SRL


Biserica Creștină

Baptistă Emanuel


Școala George Coțbuc


i cu Program t Numărul 32

99

ELBAMA-STAR S.R.L

Măcelărie

Tradiționala Pion


Strada Lupani 113


AXON S.R.L QFlexon-AII


Go de

CFPAP^ iFM «i A O ișite cartLHiTiifaie LJUW U “----"


O/ o <■
Fig.2 Imobil subiect, Str.Lupeni,Nr. H3, Ploiești - Vedere Satelit


\'<lț l


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


Proprietarul imobilului este Primăria Municipiului Ploiești conform HCL n împreună cu Anexa 4 emis de CL Ploiești și menționat în Extrasul de nr.43164/16.05.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, im drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexc-lusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valoni și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma toățfopgnfhl ca^r un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător       și&f vânzătoP-

hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile ai^a^pnațfîecafo.foj' cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru concepît

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbatță)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă

scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551    # tS \

/ 0/'Z-^\ fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu e tg^cețâ Că fiebuid'^j fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de pjgkcipărițî pe'pia®!’ Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.                             <£\        -"'/Vc/

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” ^^u®gșjș,<vpă j^t cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, dC^mLâariira și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 30.01,2019.

Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 30.01.2019este : 1€ = 4.7555 Iei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorilor. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse:


Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale\v verificări personale;

Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 43164/16.05.2018;

 • - Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

 • - Hotărârea nr.510/15.12.2015 emisă de CL Ploiești și Anexa 4;

 • - Certificat de urbanism nr. 1119/10.09.2018.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari -aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

  'A-


\

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu estepgf raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clienfc evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se


Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilului aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform HCL nr.510/15.12.2015 emis de CL Ploiești menționată în Extrasul de Carte Funciară nr.43164/16.05.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 43164/16.05.2018 nu există sarcini intabulate.

Nu a fost furnizat Extras de Carte Funciară actualizat.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform HCL nr.510/15.12.2015 emis de CL Ploiești menționată în Extrasul de Carte Funciară nr.43164/16.05.2018 furnizat de către client.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.


printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că p tipul proprietății evaluate, se află într-uti dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a Înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurcstiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precaut!.

scopinonsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551        . N 2^ x

J ©     \ \

Piața foitei de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre

forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc,a ifc^ea/mitiiS w comparație cu nevoile angajatorilor.                                              1

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte murtpernyii-Buș^.șp in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii 4,‘. - ’ selor eu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-156.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs înainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mal l-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinării pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele învecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 234 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 50 euro/mp și 249 euro/mp, în fimcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 115 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

Pret(€/mp)

115

50

249

Zile piața

--

449

7

2.053

Suprafața teren (mp)

424

500

8

50.000

Front stradal

0

17

2

ISO

Utilitati generate

-

Curent, apa, gaz canalizare

Curent, apa. canalizare

Curent, apa. gaz. canalizare

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-uriie specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Lupeni si are o suprafață de 81,86 indiviză din 424 mp. Accesul la teren se realizează din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Pe suprafața terenului s-au identificat elemente care nu fac obiectul evaluării.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este regulată;

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.


 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 50 lei pentru intravilanul orașului Ploieșt^mpozitul calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.                               v.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă mixtă;

 • □     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de proprietari rezidențiale și comerciale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni uzuale.

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențiale.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip rezidențial.


Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este îndeplinește condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiv

4.2. Evaluarea terenului


sîriîcțîe; ca


Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

In evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

 • 4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală cate aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.


Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănă afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluai.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

C 0 M F

3 A R A B I

A

B

vi

OFERTA

OFERTA

wBffăiirĂnîg

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Boiesti

Boiesti

Boiesti

AMPLASAMENT

Lupeni, nr. 113

Zona Prestij

Str. Lupeni

Str Tinerimii

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana fizic;

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

424,00

420

499

280

data inspecției

ian. 19

ian. 19

ian. 19

ian. 19

pret/mp-oferta

138,10

125,00

125,00

valoare oferta

?

58000

62375

35000

id anunț

'164036577

F1461887

”177150120

contact

0726259033

744360602

721335608

alte caracteristici

liber

liber

Construcție demolabila

aprox 70 mp

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

c

Suprafața teren (mp)

424,00

420

499

280

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

138,10

125,00

125,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-10%

-10%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-14

-13

-13

Preț corectat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 10% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00*

7 xTMM \ J MWP I

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

0%

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

Liber

Liber

Construcție aprox 70 mp

Ajustare (EURO)

0,00

0,00

6,75

Ajustare (%)

0%

0%

6%

Preț ajustat (EURO)

124,29

112,50

119,25

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de piața

ianuarie 2019

ianuarie 2019

ianuarie

2019

ianuarie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

119,25

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Lupeni, nr.

113

Similara,Zona Sud

Similar, str. Lupeni

Similar, str. Tinerimii

Ajustare (%)

-5%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

-6,21

0,00

0,00

Motivare ajustare

S-a analizat diferența intre comp B (fiind mai bine poziționată) si comp A rezultând o diferența de 9,9 euro /mp pentru localizare

Drum acces

asfalt

Asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

scopwîonsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551      © P

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare de 5% comparabilei B dte(țarecp;accesbl se face din strada asfaltata. Ajustarea s-a det^i minat i Hifpfrn, r analizei de piața a datelor secund           '

Utilitati

Complete

Complete

Complete

rfrrr rliilț—

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

424,00

420

499

280

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Deschidere (ml)

10,91

15

43,14

13

Ajustare (%)

-5%

-10%

-5%

Ajustare (EURO/mp)

-6,21

-11,25

-5,96

Motivație ajustare

Au fost ajustate negativ A si C pentru raport superior al laturilor cu un procent de 5%, si B cu un procent de 10% avand un raport mult superior

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

©

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-12,43

-11,25’

Preț ajustat (EURO/mp)

111,86

101,25

Ajustare totală netă (EURO)

-12,43

-11,25

Ajustare totală netă (%)

-9%

-9%

1%

Ajustare totală brută (EURO)

12,43

11,25

12,71

Ajustare totală brută (%)

9,00%

9,00%

10,17%

Suprafața teren (mp)

424,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

101,25

EURO/mp

.

VALOARE ESTIMATA (EURO)

42.930

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

B

Valoare cota indiviza

Suprafața indiviza

81,86

Valoare suprafața indiviza

8.288,33

\vț i 1U-5 _1

/“•O/

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 101,25 euro/mp, adică 42.930 euro / 204.154 lei.Valoarea nu include TVA.

Prin calcul matematic s-a estimat valoarea cotei indivize de 81,86 mp la 8.288,33 Euro (39.415 lei).

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 101,25 euro/mp, adică 42.930 euro / 204.154 lei. Valoarea estimata a cotei indivize este de 8.288,33 Euro /39.415 lei.

Valoare de piață teren = 101,25 euro/mp, adică 42.930 euro / 204.154 lei. Valoarea estimata a cotei indivize este de 8.288,33 Euro /39.415 lei.

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente :

Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:


 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentuliM%)ft;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate a0 cb^or^reâ^aj

cerințele legale;                                                                     ? J VÎ/ v'M. JS«.

 • - Valoarea este o predicție;                                                       1 «ț-,

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valon.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimării cadrul acestuia.

  v/

  te^expfîcate în


 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 05.02.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANE VAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu


4*

ANEXE


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI { \


HOTĂRÂREA Nn 510

privind modificarea pozițiilor 849 și 929 (referitoare Ia imobile tei

Ploiești, str. Diligentei nr.20 și str. Lupeni nr. 113) din Anexa 1           ___

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor

imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului

Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Ganea Cristian Mihai, Stanciu Marilena, Cosma Marcian, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 849 și 929 (referitoare la imobile terenuri situate în Ploiești,- str. DHigenței nr.20 și str. Lupenrnr; 113) din Anexa nr.î la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Luând în considerare faptul că imobilele terenuri situate la adresa poștală Diligenței nr.20 și o parte din imobilul de la adresa poștală Lupeni nr. 113 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit pozițiilor 849 și 929 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului;

în conformitate cu Raportul din data de 09.12.2015 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea și completarea poziției 849 (referitoare la imobilele terenuri din Ploiești, str.Diligenței nr.20) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilele terenuri de la adresa poștală str.Diligenței nr.20 se identifică potrivit planurilor de situație care constituie Anexele 2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Aprobă modificarea poziției 929 (referitoare la imobilul din^erești-nStr.

Lupeni nr. 113) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al muniși^^ pltfa^v nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor §&re altâțutes^\ domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei nr.4 ce face pai ie/ integrăn^ dini-A prezenta hotărâre.                                                         < Wn ku’

(2.) Imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, se identifică potrfyjt planului ae"’’3/ amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoana fizică autorts^fc-^&uteâciiX I. Florentina în anul 2007, recepționat de către Oficiul de Cadastru

Imobiliară Prahova, care constituie Anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 15 decembrie 2015

A \

Președinte da ședință, George Sorin Nitulae Botez

II îl t


Contrasemnează Secretar,

• 73^4 rlb11


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL privind modificarea poziției 929 (referitoare la imobilul teren și construcție situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 113) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA (MP)

OBS.

929

Str.

Lupeni nr. 113

Czarva

George

Bogdan

- teren curte

(Nr inventar -

Li SI 1659)

81,86 mp cotă indiviză din totalul de 424 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești1

£

'*'“1

.                 .....----4

njprid* fcim, Ser

total

«24

___   ____ B-aATBREFBRnoAasiACONsntvcrn •

Cod

Swnrfrto «MKhwfc |c aai ("»)

VoTao»* d« IrtftjwBtorc <1*9

MmIW

CI

&U.-W ssnp, &u. pSnar-j.iTmp

C2

13

SU-MMflp

Total

WVSNTAR DE O0C3UXNATB


SMrtj & pniesfio: ST&BO’TO


Ptt

YW

W

3S1ÎG5.009

5820^084

îi

3928133X2

MZM3.830

t ’

«1S29J98

582121348

î

3818333»)

58Z1X948

6

58222^906

, 2

MlSîl.trn

SO 126.660

L 1

381K25.$83

«3132. IM

I _3

WIK3.7M

5S212M3?

ie

381SW3M

«312X908

k-

3J1933.M5

5821’9.0<l

t 11

341797355

«2100346

to tonncb S-S24 nq>

Sup&Sd» acto SM&) ap

Datori J/ZPO?

S* «onfirnw Wprwtoia din măsurători *! :<»trc*ic«rM tmMtrfui U t«ro do «laie

Fareio JeffrfwKrj ji dota Stomptfo 8CP>llllllllll

.1iMQsnB2235


Încheiere Nr. 431


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Dosarul nr. 43164 /16-05-2018

ÎNCHEIERE Nr. 43164


Registrator: ALMA POPOVICI                      Asistent: MADALINA CLAUDIA STANCUTU

Asupra cererii introduse de CZARVA GEORGE BOGDAN domiciliat in Loc;, ho iești, Str Lupeni, Nr. 113, Jud. Prahova privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.14733/22-02-2017 emis de OCPI PRAHOVA;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art, 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul.avand codul 251P

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

* J '■

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 125859, înscris in cartea funciara 125859 DAT Ploiești avand proprietarii: CZARVA GEORGE BOGDAN, CZARVA MIHAELA EMILIA in cota de 171/212 de sub B.3, CZARVA GEORGE BOGDAN, CZARVA MIHAELA EMILIA in cota de 1/1 de sub B.4, MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 82/424 de sub B.7,;

 • - se indreapta eroarea materiala strecurata in cuprinsul prezente cârti funciare in sensul ca suprafața din acte a imobilului este 424 mp asupra A.l sub B.8 din cartea funciara 125859 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

CZARVA GEORGE BOGDAN MUNICIPIUL PLOIEȘTI CZARVA MIHAELA EMILIA

Data soluționării,

16-05-2018


Registrator,


(parafa si semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru informare


Carte Funciară Nr. 125859 PloieștiA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:50787

Nr. cadastral vechi:102496


TEREN Intravilan

Adresa^ Loc. Ploiești, Str Lupeni, Nr. 113, Jud, Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

125859

424


Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr,

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

125859-C1

Loc. Ploiești, Str Lupeni, Nr. 113, Jud. Prahova

5. construita la sol:110 mp; LOCUINȚA

Al.2

125859-C2

Loc. Ploiești, Str Lupeni. Nr. 113, Jud. Prahova

S. construita la sol:18 mp; ANEXA


8. Partea II, Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1193 / 14/01/2008

Vanzare-Cumparare nr, 147, din 11/01/2008 emis de NP POPESCU V.;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun ptr. teren in supr. de 342,14 mp. indivizi din 424 mp, dobândit prin Convenție, cota actuala 171/212

Al

!

4.----------

 • 1) CZARVA GEORGE BOGDAN

 • 2) CZARVA MIHAELA EMILIA

I B4

intabulare drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l, A1.2            1

(

1

 • 1) CZARVA GEORGE BOGDAN                                                   1

 • 2) CZARVA MIHAELA EMILIA

84866 / 10/12/2013

Act Administrativ nr. C1212, din 09/12/2013 emis de OCPI;

B5

se noteaza din oficiu repozitîonarea imobilului

Al, Al.l, A1.2

45318/17/06/2014

Act Administrativ nr. 44838, din 16/06/2014 emis de OCPI PH;

B6

se îndreaptă eroarea materiala strecurata tn cuprinsul prezentei cârti funciare in sensul ca suprafața corecta a terenului proprietatea lui CZARVA GEORGE BOGDAN si CZARVA MIHAELA EMILIA este de 342,14 mo indivizi din 424 m

Al, A1.1.A1.2

14733 / 22/02/2017

,Act Administrativ nr. 510, din 15/12/2015 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

Fb7

Intabulate, drept de PROPRIETĂTE(domeniu privat), dobândit prin Lege, cota actuala 82/424

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Refe^nțe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3Date referitoare la teren

Nr Cit

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

424

404

50

Date referitoare ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații 1 Referințe

Al.l

125859-C1

construcții de locuințe

110

Cu acte

S. construita la sol:110 mp; LOCUINȚA

Al.2

125859-C2

construcții anexa

18

Cu acte

S. construita la sol:18 mp; ANEXA

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

1

2

12.811

2

3

9.891

3

4

24.898

Document care conțipe date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67772001.

Pagina 2 din 3


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (mj

4

5

5.190

5

6

8.215

6

7

4.303

7

8

7.722

8

9

0.326

9

10

2.858

10

11

4.938

11

1

24.19


Carte Funciară Nr. 125859 Comuna/Oraș/Municlpiu: Ploiești** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării, 16-05-2018

Data eliberării,

_

H.iVW Z !>

Asistent Registrator,

MAD ALINA CLAUD1A STÂNG UTU


tparafAșisemnâtura)

r&\**V**o&' ADocument care conține date cu caracter personal, protejate deprevederiie legii Nr. 677/2001.

«atrase pena j         c              epay.ancpl.ro

Pagina 3 din 3


Fvnsufar versiunea hi


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 306542 din 14-08-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.


1119 Din:     ț Q Șf?


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VANZARE TEREN

Ca urmare cererii adresate de MUNIOPnJL PLOIEȘTI cu doniciliulVsediul in județul PRAHOVA, localitatea______ PLOIEȘTI

satul ________________sectorul cod postai_____ .1Q0066 __

strada                 B-DL. REPUBLICII,nr 2 bl

sc..„._- . et.____ap. -    , teUfex________0244516699___, e-mail _______. ___

înregistrata la nr. __ . 306542    _ _ din ,......14-08-2018

Pentru «nobilul — teren si/sau construcții—situat in judetulPrahova, Municipiul Ploiești, satul — -_______1—___________sectorul - cod postai: ____~__

strada IXjPENI jnr. ___113 Jj],____ -

se. ~ , et__■...... ap., sau identificat prin:            -___

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.              209             <

faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009           

in conformitate cu prevederile Legii nr 56/1991, prisind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul nr.cadastral 125859, este proprietate mixta astfel: locuința CI cu Sc de 110 mp, anexa C2 cu Sc de 18 nț), este proprietate particulara exclusiva a nutriților Czarva George Bogdan si Czarva Mihaela Srilîa, iar terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului privat a municipiului Ploiești in cota de 82/424 conform HCL nr.5K915.12.20I5, anexa nr.4, restul terenului este proprietatea nutriților Qzarva George Bogdan si Czarva Mihaela Emilia în cota de 342,14 mp indiviz din 424 nț>, si a Extrasului de carte funciara urmare cererii nr.43164 din 16.05.2018.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilită prin planurile uibanistice actuale;

L-zona locuințe

Lm - zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P, P +1, P+2;

-funcțiunea dominantă: locuințe individuale cu regim trac de inaltime;

-funcțiuni complementare: instituții si servicii corrple®, activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii vera,scuaruri.

Utilizări permise:

 • - locuințe;

 • - instituții publice aferente zonelor rezidențiale;

 • - servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț,

 • - activitati nepoluante,

 • - ane® gospodărești cu regim de inaltime cu regimP.

Utilizări penrise cu condiții:

 • - oricare din fimctiunile permise cu condiția esstentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.lQ/1995.

Utilizări interzise:

 • - orice unitati economice poluante si care generează trafic intens;

 • - locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.30 din R.GU

!i2Wcm::DB-fUCAiMEN-CONSfU£K..27-0H-2nin £            /                                                 :.....ț

Verificat: COCA-EISNA PATRASCU-SEFSERV1CHJ

(

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si conțiletarile ulterioare

Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HCLnr. 553 / 21.12.2011 si H.C.L 361 / 28.09.2012                y^_.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

MVcj U V UTR&ll, Lm(POT - 50%, CUT = 1,50)

 • - suprafața terenului pentru care se solicita certificatul de urbanism este de 81,86 mp din totalul de 424 mp,

 • - regim de inaltime P, P +1, P+2

 • - retragere minima obligatorie de 10,50 mdin axul străzii Lupeni;

 • - distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil;

 • - distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela este egala cu jumătate din inaltimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mica de 3,0 m pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor,precum si a mijloacelor de salvare;

 • - distanta intre clădiri amplasate pe parcele alaturate, va fi mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea celei mai înalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc - conform OMS nr.l 19/2014 (in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorite, care se va analiza Ia faza de autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus prin proiect);

 • - nr. de parcaje necesar - confosn AfteMdnr.-â 4i»HGRiW,525/1996;

 • - terenul are acces la str. Lupeni si ofera posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

 • - spatii verzi: se va respecta art34 din RGU; eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate conform anexei nr. 6 din RGU in raport cu funcțiunea clădirii;

 • - pentru locuințe limitele laterale si posterioare se vor realiza din împrejmuiri opace si cu inaltimi de max 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max. 1,8 tn;

 • - pentru clădirile cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o înălțime maxima de 1,20 m, preferabil transparente si dubiate de gard viu, 4. REGMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Documentația urbanistica PUGsI RUJ a locaBtatîi este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, confonn HCL nr.382/24.112009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - RELAȚII SI INFORMAȚII -

> «u —i ...q*   r. n*> m                        . •— ■*— V» -           ~ t- i ■ ——. —           --■<-, a WQa ak ea OflCn , li»lh,i  -aUaa-w ■

<WmCATULDEURBANKMNUTTNELOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE.

DE DES FIINȚARE SI NUCONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALEriTELARlELICIRTIFICA'nXLIDE URBANISM:

taseopul elaborare documentației pentru autorizarea executare berarilor de construcții - de constraire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85037/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Cons Aiului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35,''CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/nemcadrarea proiectului investiției publice/private in lista pro iectclor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după erriterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sipriv.A. ‘F'r^//ov a"* mediilui, modificata prin Directiva Consiliului 97/il/CE si prin Directiva Consiliuhii si Parlamentului European 20W35/CE privind pnn "   *               '

publicului la elaborarea anunitor planuri si programs in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la jusiîfl?» Directivei 85/337/CEE si a Directivei Wfil/CE, prin certificatul de urbanism se commica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de rrediu pentnr ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/nefncadrarea proiectului investiției pub&e/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEH procedura de emitere a acordului de mediu se desfesoara după eniterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea eiecutarii lucrărilor de construcții la autoritatea adrrinistratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea conțretenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

;    După pritrirea prezentului certificat de uibanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția

I mediului in vederea evatarit Miale a investitieiat stsbifee neeesitat ii evekrara efeetekmaeeateBrerapramearnlw. trrom» evakmra

|                 inițiale a investiției se va errite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

U—»-=■ -                                                     ___

In situația in care autoritatea corrpetenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire ta.menținerea cererii

pentm autorizarea ereditarii lucrărilor de construcții

In situate in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției

asupra mediului, solicitantul renunța ta intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii

adninistratjei publice conpetente.

5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORKATHIDECONSTRURE/ DESFIINȚARE VA EI INSOUTA DE liimATOARFIJE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.TA.C.               □ D.T.OE.                3D.TA.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

O gaze naturale

Alte avîze/aeorduri ■s

□ sanatatea populației

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize sî acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civila

d.3) avizele l acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de wdere/actul arfrninis tratival autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada Înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale armatoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de O luni de la data emiterii.


  ADRL-'  SECRETAR,

  LAURWTIUIMTU


  L.S.


  Bj


  u>

  .w


ARHITECT SEF,

CRISTINA.HERTIA

.     v.... iX.cSM

/DIRECTOR ADJUNCT,

Achitat taxa, de..........tei, confermchîtanteî nr,.............din

SCUTIT CONFORM ART.476 DIN CODUL FISCAL

Prezentul certificat de urttanisma fcst transmis solicitantului direct /prin posta ladata de


PLAN DE AMPIA      T SI OaLIKt^ARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

SWSAMîăMAS&vt*        ______ <BMSfcM3aHJB.iâ~~

I______           wtntAVBAH


A SUTfiSHFBRmUMlATERBH


TOTAL


Cod


feH _----

u, h

4M

«24


îapwjirâ* cu garf d» 1°®“» S«


B. RATE REFBRHWELAC(»8TRVCT *


VaUor»


S.â’-W-SSMp, &U. yiteOftlTB»


&U^K4Q^>


INVENTAR DK COORDONASE


«-•>

SKBftJM'

1U&,sn

MUÎ14W


Histi.ni

HitiÂiî

mraTM

mKm"

StwnsBS


îtiwjfc$83121348


5®J2*9*8


582128300


582325.660


382132.1*3


532)2$>, «3


382122906


583119.043


5ȘI00945


$ap«fife»tetante Wi4nî S^ttM fin acte 9-M20 x$>


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOU ȘTI


ANEXA LA CEfUtfK

DE UI ffîlȘM


Coloși:


2/2007


Exnulcitt pfi* Mscurescu i r.om>«»«a


.1^0*

^52?Ca’’ob>\ f^SWw'a im , c8fea r


$» «in/Irrtw cuprQfMd din moiuroteri sl btfec4>>ttM« imMuM k» baM d» dfll»

Scnvflivrt s( 4ata

Stomptfa 0CW


32. Contul meu


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești


58 000 €țo) Ploiești, județ Prahova V Vezi pe harta


Valentina Simona

Pe site din ian 2013


Anunțurile utilizatorului


Teren 420mp zona Sud

Ploiești» județ Prahova Adaugat La 14:37» 26 ianuarie 2019. Număr anunț: 164036577

Raportează


I imi         j I Cfetobuie 1

Promovează anunțul          Actualizează anunțul

Oferit de                Agenție             Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila          420 m1

Vând teren zona Sud Ploiești

Terenul este intravilan.

Suprafața teren: 420mp

Deschidere teren - 2 deschideri: una de 15 ml si una de 12 ml. Terenul fiind pe colt.

Toate utilitățile prezente

Preț • 1 2R Fi iro/mn

Prin utilizarea serviciilor noastre, iți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru. în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

înapoi

[             ] [ Ofetribuie ]

Vîzualizari:1076


Următorul anum


Anunțurile utilizatorului Valentina Simona


Toate anunțurile utilizatorului


Garsoniera Cantacuzîno Decomandata


200 €1 camera

20 nov
85 000 €


Vila ultracentral Ploiești

750 000 €Case de vanzare

19 maiTeren ultracentral Ploiești 1700mp

Terenuri

19 mai


680 000 €

NegociabilApartament 3 camere Cina

3 camere

19 mai


50 000 €


Arata mai multe anunțurile utilizatorului


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor 6 Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate

Cariere in OLX

Setări publicitate

Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tau


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire Ia faptul că folosim module cookîe și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

Clîck aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX


închirieri Ansambluri Rezidențiale Agenții / dezvoltatori Cazare

Terenuri               | Vânzare                 "*■ I Ploiești

Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Teren, intravilan, str.Lupeni, cu 2 deschideri mari 499mp

Terenuri | 499 m2


62.500 EUR

ID 1461887

Zona


Lupeni Suprafață teren                   499 m2


Tip teren


Construibil Clasificare teren                   Intravilan


Teren intravilan de vanzare, situat pe

str.Lupeni-Ploiesti, 499mp, 2

deschiderii 9,35ml si 43,14ml) la doua străzi.

împrejmuit, toate utilitățile.

POT=50%

CUT=1,05

REGIM ÎNĂLȚIME P+1-2

Utilizări permise= locuințe individuale, servicii profesionale, sociale, comerț, activitati nepoluante, anexe gospodărești, instituții publice.


uiastncare teren: intravilan

Nr.fronturi stradale:2

Localizare: latitudine 44.9292995° nordică, longitudine 26.0412958° estică

Destinație: rezidențial, comercial, de vacanta

Utilități: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte caracteristici: Oportunitate de investitite, La sosea. Acces auto, Teren împrejmuit

Vecinătăți: Poarta 4 A Uzinei 1 Mai

Alte detalii zonă: Amenajare străzi (asfaltate, betonate), Mijloace de transport, Iluminat stradal


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Alte detalii preț: Vânzare: 62.500 EUR; Comision: 2%Stații de tren

Dimbu

Gara de Nord

Gara Crâng


Distanță

2.6 kilometri

2.9 kilometri

4.4 kilometri


Autentificare


RAPORTEAZĂ ANUNȚUL

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Valoarea locuinței Durata creditului Rata dobânzii Avans

62.500

I " I

i EUR ■

1 --------

| LUNI               Ș % 1

R'l

CalcUlea

Rata lunară 0 EUR

l

Contactează utilizatorul

Teren, intravilan, str.Lupeni, cu 2 deschideri mari 499mp

J Agenția Imobiliara Mardaf

COMPANIE

07xx - AFIȘEAZĂ


Adresa ta de email


Numărul tau de telefon


Care este prețul final?


Aplicația HomeZZ.roID1461887

Nu sunt robot

reCAPTCHA

Cwiftd ențiahtale -TermeniApartament 2 camere foarte spațios pe B-dui

Apartamente | 58 rn2 | 2 camere

65.000 EUR

Ploiești, Prahova Republicii2 Case P+E+M, Zona Buna Vestire

Case - Vile | 250 m2 l 5+ camere

300.000 EUR

Ploiești, Prahova Buna Vestire

SALVEAZĂ ANUNȚUL


Spațiu Comercial in Piața Mihai Viteazul

Spații comerciale I 1B m2

450 EUR

$ Ploiești, Prahova P-ta Mihai Viteaza

Anunțuri similareTeren, intravilan, str.Lup...

Terenuri | 499 m2

62.500 EUR

Ploiești, Prahova Lupeni


Ajutor


VIC1 OU VHIX.I OHII|01M Ol IGfjio:

adresa de email


miIRIMIT E MESAJ

Apartamente de vânzare

Apartamente de închiriat

Promovarea anunțurilor

Câmp;

Garsoniere de vânzare

Garsoniere de închiriat

Aplicații: Android și ÎOS

Anten;

Case - Vile de vânzare

Case - Vile de închiriat

Verificare telefon

SALVEAZĂ ANUNȚUL

Terenuri de vânzare

Terenuri de închiriat

Ajutor

ANPC

Birouri - Spații comerciale de

Birouri - Spații comerciale de

Reguli de utilizare

Terme

vânzare

închiriat

Harta județelor

Hartă site

Politica de cookies

Politic’

Clasamentul orașelor și cartierelor din România, după 16 criterii de calitate

Servicii pentru agenții Documentație pentru agenții

confid

Conta;

© Intact Media Group


Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete.9

yjf O, beks ▼

înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești
/q) Ploiești, județ Prahova V Vezi pe haitaVând teren intravilan Ploiești

Ploiești, județ Prahova Adaugat La 21:56, 27 ianuarie 2019, Număr anunț: 177150120

I    Îmî jafaca c] [ Distribuie]

Promovează anunțul          Actualizează anunțul


Tiberiu

Pe site din feb 2015


Anunțurile utilizatorului


Raportează


Oferit de                 Proprietar           Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila           280 m3

Vanzare teren intravilan, 280 mp, forma regulata ideal pentru construcție rezidențiala, situat in zona Democrației pe strada Tinerimii.

Acesta are deschidere la strada de 13 ml. Pe teren se afla doua construcții demolabile, cu autorizația de demolare obtinuta.

In zona urmeaza sa se construiască un mall si un cartier de locuințe, pe locul fostei uzine Upetrom.

Utilitati: apa, gaze, lumina, canalizare langa gard.


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, in vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate aî OLX| Im* place 01 (Ssftibuie ]

Vizuaiîzari:507

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

Oick aici pentru a modifica setările tn ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

Mesajul tau

$ Adăugă fișier

Fișierele accftptate stinujpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip. rar, tar, txt, xJs, docx, xtsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB

Anunțurile utilizatorului Tiberiu

Vând teren intravilan Ploiești Terenuri 21 ian


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact Descoperă OLX.ro OLX pentru profesioniști Livrare cu verificare Condiții de utilizare Politică de confidențialitate Cariere in O LX Setări publicitate Publicitate

34 999 €Dcscarca aplicația pentru telefonul tau


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecție’ anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

□ick aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hldroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916.059


CSConstructEMOLARI CASE

Preturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

100 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

130 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

170 iei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/cărămidă cu stâlpi si piaca beton fara centuri

200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construit! amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa înmulțit cu 130 lei / mp - 6500 lei

In prețul acesta intra ;

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezkati sa ne contactat!.

info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

> Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

V. Telefon: 0724.916.059

S Email:


CSConstruct este o firma ce activeaza în domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția dientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, începând cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

Copyright © 2019 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare


1/1


http://www.csconstruct.ro/preturi-demolari-case/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIÎWARE A IMOBILULUI SCARA 1:500


A. OATS BEF8RITOA3U3 iA TEREN

paideia

1

tjtf fpk>7?..a

Cc

.___ («*#> _

424

«m'w-Zî».’ US<

fe^tȚÎiuuit co gwd de lann, 5ef

TOTAL

424

B. PATE XEFBRTTOABB tACONgra.tXaa

Cad nsiructfi

Suprafața consbullo |a Kaț (mp)

Valoare da impozitare (tai)

Mențiuni

CI

MO

S.U.*90.65mp, S.Q. prvun»=9.17mp

C2

ia

S.U.-M.40mp

Tetei

INVENTAR DE COORDONATE

SlsUan do proiecte: ST2RW7Q


Pct

Xtu)

T(ni)

18

3S18M.CO9

582094.084

2S

381813322

582103.830

7

381829.998

582121343

$

381833380

582124^48

6

381S31392

582126.9ÎX)

4

3818311)7]

582126.660

I

381825.683

582132.183

3

381822.764

582129.033

10

381817384

33212X308

12

331813.305

582119.043

15

381797355

587IGO.346

Dc ic: t 2/2007

Supniftfc masnrato S“424mp Suprafața din acto S"~120 mp


Executant

PEA NEGWTESCU I FLORENTINA


rps

7 . ’-ateo. c • Xf i- FL^SCu' & -Pl°Rsntih^'So tcnfima suprelata din maturatori si introducerea Imbllului In bazo de dale

Parola'

Semnatara si data

Stampila BCPI1

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Asistent Registrator,

MADALINA CLAUDIA STANCUTU

(parafă si semnihjirn)   O, §■$?

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) ă^S^^^&itul de avizare, recepție șl înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODGNr.700/2014.