Hotărârea nr. 89/2020

Hotãrârea nr. 89 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 89 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 79/03.03.2020 al consilierilor Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu,Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.3234/27.02.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 100/24.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 27.02.2020;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 353/27 septembrie 2019, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13/30 ianuarie 2020, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr.1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 3, bl. 27A, cam. 5, d-lui Cioată losif, ocupant al poziției 15 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 10, d-nei Oprea Maria, ocupantă a poziției 6 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 17, d-nei Gheorghe Simona, ocupantă a poziției 19 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 20, d-lui Căruțașu Sorin Teodor, ocupant al poziției 123 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 36, d-lui Georgescu Marian, ocupant al poziției 118 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 47, d-lui Constantin Ion ocupant al poziției 133 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 60, d-lui Bacă Florentina ocupantă a poziției 137 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 61, d-lui Mocanu Robert ocupant al poziției 125 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 62, d-lui Bălan Cristinel Florinel ocupant al poziției 117 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 63, d-lui Niță Emanuel Cătălin Gabriel ocupant al poziției 132 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 72, d-nei Alexandrescu Larisa Georgiana ocupantă a poziției 134 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2020.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV