Hotărârea nr. 88/2020

Hotãrârea nr. 88 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 88

privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 90/10.03.2020 al consilierilor: Vîscan Robert lonuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr. 3633/05.03.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107/26.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 10.03.2020;

Luând în considerare adresa nr.1608/30.01.2020 prin care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești transmite spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020;

Având în vedere procesul verbal nr. 3291/28.02.2020 privind consultarea furnizorilor publici și privați, asociațiilor profesionale și organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor serviciilor sociale;

În baza prevederilor articolului 112 alin. (3) lit. b) și articolului ale 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (2) litera b) din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistentă socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul articolului 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) litera b), articolul 139, alin. (3) litera a) și articolul 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bufetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020

Municipiul Ploiești Județul Prahova


Date contact: Adresă: Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A

Nr. tel: 0244- 527191

E-mail: office@asscploiesti.ro

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020, include proiecte care, prin implementarea lor, contribuie la atingerea viziunii definite și a țintelor propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Ploiești pentru perioada 2018 - 2028.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsuri și acțiuni de asistență socială în concordanță cu sistemul național de asistență socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

 • 1. sistemul de beneficii de asistență socială Și


 • 2. sistemul de servicii sociale acordate.

Având in vedere:

 • 1. Strategiile:

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova in perioada 2014 - 2020 aprobata prin Hotararea nr. 109/30.06.2017 a Consiliului Județean;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Ploiești in perioada 2018 - 2028 aprobata prin HCL nr. 39/26.02.2018;

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.l 113/2014, care are următoarele obiective generale:

 • -  Imbunatatirea accesului copiilor la servicii de calitate;

 • -  Respectarea drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflati in situații vulnerabile;

 • -  Prevenirea si combaterea oricăror forme de violenta;

 • -  încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care ii privesc.

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.383/2015, care are următoarele obiective generale:

Creșterea gradului de ocupare a persoanelor sarace si vulnerabile prin programe ample de activare pe piața muncii;

Creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse si introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;

Promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrata, concentrata asupra copiilor;

Imbunatatirea funcționalității serviciilor sociale;

Integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare si a altor servicii publice prin

transformarea asistentului social intr-un „integrator” cu o atribuție solida de management de caz;


Creșterea rolului economiei sociale in reducerea excluziunii sociale;

Consolidarea, mecanismelor de coordonare, monitorizare si evaluare.

Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2015, care are următoarele obiective:

 • -  Prelungirea si imbunatatirea calitatii vieții persoanelor vârstnice;

 • -  Promovarea participării sociale active si demne a persoanelor vârstnice;

 • -  Obținerea unui grad mai ridicat de independenta si siguranța pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lunga durata.

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/2016, care are următoarele obiective generale:

 • -  Promovarea accesibilității in toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilitati a drepturilor si libertăților fundamentale ale omului;

 • -  Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilitati in toate domeniile vieții;

 • -  Eliminarea discriminării si asigurarea egalitarii pentru persoanele cu dizabilitati;

 • -  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la un mediu de lucru deschis, incluziv si accesibil, atat in sectorul public cat si in cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii;

 • -  Promovarea educației si formarii profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile si a invatarii de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilitati;

 • -  Promovarea si protecția dreptului persoanelor cu dizabilitati la un standard adecvat de viata pentru imbunatatirea continua a calitatii vieții lor.

 • -  Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilitati pe baza informațiilor si datelor statistice si de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, prevenirea șLcpnibaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018, care are umiatba£§fezobicvtive generale:                                                                                                                    ‘ X

Jc *

- Dezvoltarea unor masuri adecvate de sprijin si protecție pentru victime;

 • - Prevenirea violentei domestice si a recidivei acesteia precum si a violentei sexuale;                  U

 • - Monitorizarea si evaluarea activităților întreprinse in vederea prevenirii si combaterii violentei domestic

 • 2. Programele de interes național aprobate prin:

Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „ înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

Hotărârea Guvernului nr.427/2018 privind aprobarea programului de interes național „ Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrațiv-teritoriale”.

 • 3. Acordurile/Convențiile/Protocoalele de cooperare/parteneriat, respectiv:

Protocol de colaborare nr. 15278/25.10.2018 incheiat cu Organizația Umanitara Concordia;

Convenție de colaborare nr.13076/01.11.2018 incheiata cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova;

Protocol de colaborare nr.5867/26.04.2018 incheiat cu Asociația Compassion & Care;

Protocol de colaborare nr.3295/28.02.2019 incheiat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Romania -Filiala Prahova;

Convenție de colaborare nr.3250/27.02.2019 incheiata cu Asociația Curcubeul Autismului Prahova;

Acord de parteneriat nr. 1532/29.01.2020 incheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova;

Protocol de colaborare nr. 15995/06.11.2018 incheiat cu Agenția Județeană pentru Plăti si Inspecție Sociala Prahova;

Protocol de colaborare inter - instituționala pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate ce

urmeaza a fi eliberate din penitenciar nr.2110/18.02.2015;


Acord de parteneriat nr. 14.049/02.10.2018 incheiat cu Teatrul Toma Caragiu Ploiești

4. Procesul verbal nr.3291 din data de 28.02.2020, încheiat in urma consultării furnizorilor publici/privati, asociațiilor profesionale si organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale acreditați de pe raza unitatii administrativ -teritoriale a municipiului Ploiești, care au dat curs solicitării noastre de a ne transmite propuneri in vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești cuprinde:

Capitolul I - Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local;

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

Misiunea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are la baza aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului Ploiești, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. îndeplinirea misiunii acestui serviciu public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești urmărește in permanenta imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea si diversificarea acestor servicii printr-o organizare si coordonare eficace si eficienta. Orientarea instituției noastre este spre dezvoltarea colaborării cu instituții publice si alti actori sociali si spre valorificarea oportunităților... rite de organizațiile neguvemamentale care activează în domeniul social.


Elaborarea Planului are la baza principiile prevăzute in art.5 din Legea nr.292/2011 - legea asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare :

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității rin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile^®^—f


 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice ce față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-benefîciu;

 • l) respectarea dreptului Ia autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie^să^jprcoqupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociul^z'

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal|fța(qpdrtunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. cit.

Cod     serviciu

social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacit ate

Grad de ocupar e

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii preșcolari

24

100%

510.000

2.

8899CPDH-I

Cantina Sociala

1200

50%

2.700.000

Stabilita prin HCL nr. 508/2015

3.

8790 CR-PFA-II

Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost

44

100%

520.000

4.

8730 CR- V-I

Cămin de batrani

24

100%

2.199.000

57.000

Stabilita prin HCL.^

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social, conform Nomenclatoru lui serviciilor sociale

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/spa țiu necesar-mp

Resurse       umane

necesare(personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate pe anul 2019 :

Justif icare

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

Nr.

benef./ zi

Nr. locuri (în paturi)

1.

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice (pentru anul 2020), în baza prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în....................A 2. Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru

activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru

2020

Cod CPV

Valoarea estimată      a

contractului de achiziție publică/ acordului- cadru

Lei fără TVA

Sursa de finanțare

Procedura stabilită/ instrumente specific pentru derularea procesului de achiziție

Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii

Data     (luna)

estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru

Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire:

online/offlme<\

-Șifi r's/'. i

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii \lc ătf îbuire

' X® A

V?

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local, care au depus solicitările de subvenție de la bugetul local pe anul 2020:

- la momentul elaborării Planului nu s-au depus solicitări pentru subvențiile de la bugetul local;

Pentru anul 2020, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (ASSC) isi propune următoarele obiective generale:

 • 1. Asigurarea îmbunătățirii funcționarii ASSC in corelare directa cu viziunea, misiunea, valorile si scopurile urmărite prin:

 • - dezvoltarea, actualizarea politicilor interne, a pachetului intern procedural și implementarea acestora la nivelul structurilor organizatorice ale ASSC Ploiești, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace;

 • - creșterea gradului de informare și consultare a mediilor public și privat cu privire la conceptul de responsabilitate socială, cu scopul consolidării identității ASSC prin respectarea regulilor externe, a politicilor și regulilor managementului;

 • - respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale furnizate la nivelul ASSC;

 • - realizarea unei diagnoze sociale anuale care sa fundamenteze Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local;

 • - îndrumarea cetățenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc și acordarea de recomandări individualizate;

 • - evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora;

 • - întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile personalului, schimbările legislative și ținând cont de nevoile existente în comunitate;

 • - identificarea nevoilor in continua schimbare care impun furnizarea de servicii sociale;                                   '

 • - asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă a person|lufpiV %\

 • 2. înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii prin:

 • - implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;

 • - Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru completarea acesteia;

 • - înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești;

 • - organizarea, la nivelul instituției sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acțiuni: prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de separare a copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției și îmbolnăvirilor, informarea părinților și a copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei și salubrității mediului înconjurător;

 • - organizarea, la nivelul ASSC sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: de asigurare și dezvoltare a serviciilor comunitare pentru îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestora in cluburi pentru pensionari;

 • - dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale;

 • - informare și consiliere a locuitorilor municipiului în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale;

 • - organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare^ pentru orice

persoană aflată în dificultate;                                                                                                    '

 • - organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa reprezentanții instituțiilor subordonate Consiliului Local,

partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul; serviciilor sociale, alți invitați, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunității;                         V - '' • "       /

 • - folosirea experienței acumulate și consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;

 • -  referirea cazurilor spre organizații sau instituții, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenției;

 • - catagrafierea grupurilor vulnerabile pentru a oferi o imagine asupra dimensiunii si distribuției grupurilor in dificultate identificate in cartierele marginalizate: Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Mimiu, Pictor Rosenthal, str. Văii, str. Vintileanca, Cartier Dalas - zona gara de vest;

 • 3. Creșterea capacitatii Serviciului Prestații Sociale de a identifica si evalua nevoile si situațiile care impun acordarea de beneficii de asistenta sociala si creșterea gradului de responsabilizare in acordarea de beneficii de asistenta sociala prin:

 • - identificarea continua a nevoilor persoanelor aflate in situații de risc social prin acordarea de : venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei si a tichetelor de grădiniță;

 • - focalizarea sprijinului către persoanele si familiile aflate in nevoie reala, minimizarea riscurilor si respectiv, reducerea erorilor si a fraudei;

 • - analiza, monitorizarea si verificarea situațiilor si nevoilor reale ale familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate.

 • 4. Asigurarea unui echilibru psiho - social pentru copiii aflati in situații de risc si dezvoltarea unor relații funcționale cu întreaga comunitate prin:

 • - depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • - distribuirea unor materiale informative privind drepturile copilului și modalități de a sesiza nerespectarea acestora:

 • - încheierea de parteneriate între instituțiile relevante de pe plan local, având drept scop sesizarea și intcrvon^^Soz.xile de abuz, neglijare, exploatare;

 • - identificarea și evaluarea situațiilor copiilor aflati in dificultate si modul de respectare a drepturilor acestiț^î ' j

 • - intocmirea planului de servicii în vederea mobilizării și implicării tuturor resurselor umane, finabd^^liâțerial^

comunitare identificate, în vederea rezolvării cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului;                   'M o^oîEȘ-n <z

 • - imbunatatirea metodelor de consiliere, informare si monitorizare a familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligațiilor părintești, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • - realizarea la nivel local a unei baze de date privind copiii și familiile aflate in situație de risc, violenta in familie si raportarea lor;

 • - creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara prin distribuirea materialelor informative privind obligațiile și responsabilitățile părinților care pleacă la muncă în străinătate si desfasurarea de activitati de informare în comunitate in scopul identificării copiilor cu părinți plecați în străinătate.

 • 5. Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile persoanelor vârstnice prin:

 • - imbunatatirea condițiilor de ingrijire a beneficiarilor persoane vârstnice, cu respectarea identității, integrității si demnității acestora;

 • - identificarea de parteneri si colaboratori care sa se implice in problematica persoanelor vârstnice:

 • - acțiuni de prezentare a Căminului de batrani;

 • - imbunatatirea si dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice;

 • - facilitatea si încurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu restul beneficiarilor din cadrul Căminului de batrani.

 • 6. Promovarea măsurilor active pentru prevenirea sau depășirea situației de dificultate a persoanelor fără adăpost prin:

 • - identificarea persoanelor fara adapost din comunitate si trecerea graduala de la acordarea unor servicii, ^ie^^gtentK la

programe de integrare pe termen lung;

 • - susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criza;                                '

 • - furnizarea de servicii integrate : cazarea pe perioada determinata, consiliere si activități de socializare;                 *

 • - promovarea integrării sociale a persoanelor adulte fără adăpost;

 • - implementarea programelor pentru informarea, orientarea si consilierea persoanelor fara adapost.

 • 7. Accesul persoanelor aflate in risc social la serviciile Cantinei Sociale:

 • - promovarea serviciilor oferite prin informații publicate in media locala;

 • - identificarea beneficiarilor din rândul persoanelor vulnerabile, care se adreseaza instituției noastre;

 • - îndrumarea si consilierea sociala a beneficiarilor in vederea acordării serviciilor Cantinei Sociale;

 • 8. Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități prin:

 • - facilitarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, educațional, informațional;

 • - accesibilizarea paginilor de internet ale instituțiilor publice pentru persoane cu handicap vizual si mintal si utilizarea pictogramelor in toate serviciile;

 • - includerea nevoilor persoanelor cu handicap și ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile și programele de dezvoltare locală;

 • - asigurarea de servicii de consiliere și informare a persoanelor cu dizabilități sau a familiilor acestora;

 • - monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de a implementa planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • - organizarea unor întâlniri cu asistenții personali în vederea insușirii de către aceștia a drepturilor și obligațiilor pe care le au față de persoana cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 9. Asigurarea accesului la o locuința sociala ca măsură integranta a procesului de integrare sociala, precum si creșterea gradului de eficientizare in administrarea locuințelor sociale prin:

- consilierea si informarea publicului in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale;

 • - preluarea si înregistrarea dosarelor de locuințe sociale;


 • - intocmirea, actualizarea si urmărirea contractelor de inchiriere/actelor adiționale pentru locuințele soci

 • - intocmirea listei cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale care este supusa spre aprobare Ploiești;

 • - repartizarea locuințelor sociale.

 • 10. Dezvoltarea serviciilor oferite tinerilor provenind din sitemul de protecție sociala prin:

 • - stimularea cunosterii de sine si a sentimentului de apartenența a tinerilor proveniti din sistemul de protecție sociala;

 • - inițierea si derularea unor programe speciale de reinsertie sociala si, după caz, de identificare a locurilor de munca disponibile, precum si a unor cursuri de calificare sau recalificare profesionala, de care pot beneficia pentru creșterea accesului persoanelor tinere la masurile de ocupare a forței de munca;

 • - constituirea echipelor multidisciplinare de evaluare a capacitatilor si abilităților individuale de adaptare la viata sociala.

 • 11. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate, prin:

 • - realizarea unor campanii de informare în comunitate;

 • - realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială;

 • - promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră;

 • - responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe în acest sens;

 • - Organizarea a cel puțin 3 evenimente publice de promovare a serviciilor: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, Ziua Persoanelor Nevazatoare, Ziua Internaționala a Copilului etc.

 • 12. Promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social:

- dezvoltarea parteneriatului public - privat;

 • - identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare;

 • - incheierea de convenții de parteneriat;

- crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate

(familie, instituții, organizații etc.) în rezolvarea problemelor acestora;


 • - organizarea unor întâlniri și dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanți ai instituție interesate;


 • - colaborarea cu mediatorii școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, imbunatatirea comunicatei :^plâb3^fi^4u

unitățile de invatamant;                                                                                              M

Capitolul II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se publică pe pagina proprie de internet *;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local -se publică pe pagina proprie de internet *;

  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local este publicat pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -se actualizează cel puțin lunar *;

  Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. sunt actualizate cel puțin lunar ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziun teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - se publică pe pagina proprie de internet*;

Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați sunt publicate pe

Da


pagina proprie de internet ?

* Se va bifa răspunsul cu X

X


(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar *;


lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local și a serviciilor sociale acordate de aceștia este actualizată lunar?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X


Denumire furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Observații

Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare Ploiești

Centrul de zi pentru copii preșcolari

Centrul de zi pentru copii preșcolari

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Cantina sociala

Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Cămin de batrani

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoane vârstnice

Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare Ploiești

Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoanele fara adapost

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament pt copilul cu handicap componenta funtionala a Complexului de servicii comunitare Sf. Andrei Ploiești

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de servicii comunitare

Sf. Andrei Ploiești

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

Centru de zi pentru copii : copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

“Z/ț \ .

D.G.A.S.P.C.

Centrul pentru intervenție, consiliere

Centru de zi pentru familie cu copii

■ - O ‘t


IA


Prahova

si sprijin pentru copilul aflat in situație de risc

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala.

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament Campina

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament Sinaia

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de resurse si asistenta sociala din cadrul Complexului de servicii comunitare Sfanta Filofteia

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centru rezidențial de tip familial Brebu din cadrul Complexului de servicii comunitare Sfanta Filofteia

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament Filipestii de Târg

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de zi pentru copii cu

dizabilitati       din       cadrul

Complexului     de     servicii

comunitare Sfanta    Filofteia

Campina

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament din cadrul Complexului     de     servicii

comunitare Sfanta Maria -Vălenii de Munte

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

ra®.' Vi-:--;

D.G.A.S.P.C.

Centrul de resurse si asistenta sociala din cadrul Complexului de

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de

' ° £ A

Prahova

servicii comunitare Sfanta Maria

- Vălenii de Munte

părinți

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centru rezidențial de tip familial Izvoarele din cadrul Complexului de servicii comunitare Sfanta Maria - Vălenii de Munte

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centru de zi pentru copii cu dizabilitati din          cadrul

Complexului     de     servicii

comunitare Sfanta Maria -Vălenii de Munte

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament Plopeni

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament din cadrul Complexului     de     servicii

comunitare „Raza Soarelui” Baicoi

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap Liliesti - Baicoi

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap Urlați

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de integrare prin terapie ocupationala pentru persoane adulte cu handicap Urlați

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

- ■ # ’

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap Urlați

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

* Z C

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de integrare prin terapie ocupationala pentru persoane adulte cu handicap Tatarai

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de îngrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap Mislea

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap Puchenii Mari

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap Nedelea

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap Calinesti

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitati

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centru rezidențial pentru persoane varstice - pensionari Fantanele

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoane vârstnice

Primăria

Municipiului

Campina

Serviciul public de asistenta sociala

Centrul rezidențial de asistenta si reintegrare sociala a persoanelor fara adapost

Centrul rezidențial de asistenta si reintegrare sociala a persoanelor fara adapost

Primăria

Municipiului

Campina

Serviciul public de asistenta sociala

Cantina de ajutor social Campina

Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie

/&-

1 Ml 1

|r“ Z \

c

Primăria Orașului Baicoi - Serviciul gestionarea resurselor umane, protecție sociala si administrativ

Centrul social de zi - Cresa „Universul Piticilor”

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

Penitenciarul Ploiești

Serviciul educație si asistenta psihosociala

Centru de zi pentru asistenta si suport pentru persoane aflate in situații de nevoie

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Prahova

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog

Centru de zi pentru persoane toxicodependente pentru persoane cu diferite adictii: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.

Organizația     Umanitara

Concordia

Centrul de zi pentru copii „Casa Alexandra

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți „Casa Alexandra”

Organizația     Umanitara

Concordia

Organizația     Umanitara

Concordia

Organizația     Umanitara

Concordia

Organizația     Umanitara

Concordia

Centrul de zi pentru copii „Casa Cristina”

Centrul de Plasament casa de tip Familial „Casa Austria”

Centrul de Plasament casa de tip Familial „Casa Eva”

Centrul de Plasament casa de tip Familial „Concordia - Orașul Copiilor”

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți „Casa Cristina”

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala „Casa Austria”

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala „Casa Eva”___

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala „Concordia - Orașul Copiilor”

_

. ■____

Organizația     Umanitara

Concordia

Centrul Rezidențial pentru Tineri „Casa Abraham”

Centru de zi pentru tineri in dificultate „Casa Abraham”

Of

$

>7 •fes

Organizația Umanitara

Concordia

Casa de tip familial „Caroline”

Centrul rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

Organizația Umanitara

Concordia

Casa de tip familial „Ursula”

Centrul rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

Organizația Umanitara

Concordia

Casa de tip familial „Elisabeth”

Centrul rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați fizic Romania - filiala Prahova

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți si copii „ Alexandru”

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți si copii „ Alexandru”

Asociația Naționala a Surzilor din Romania -filiala Ploiești

Centru de zi pentru persoane cu deficienta de auz din județul Prahova

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati

Asociația Nevazatorilor din

Romania - filiala Prahova

Centru de zi al Asociației Nevazatorilor - filiala Prahova

Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati

Asociația Compassion & Care

Centru de consiliere Josephine Knox

Centru de zi victimele violentei in familie si agresori

Asociația Emanuel Un Act de Bunătate Prahova

Unitate de Îngrijire la domiciliu Emanuel

Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in situație de dependenta

Asociația Insieme a Te

Unitate de ingrijire la domiciliu

Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in situație de dependenta

Asociația Casa

Speranței

București

Centrul de plasament

Campina

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

0 0

Asociația Pro-Vita pentru

Nascuti si Nenascuti

Prahova

Casa de tip familial Rizanesti

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

*Asociația Pro-Vita pentru Nascuti si Nenascuti Prahova

Casa de tip familial „Sfanțul Nectarie”

Centru rezidențial pentru copii in sistemul de protecție speciala

Asociația Sfanta Mucenita Eugenia -Campina Prahova

Căminul pentru persoane vârstnice - Casa bunicilor

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoane vârstnice

Asociația Casa Seniorilor

Zamfira Prahova

Centrul Casa Seniorilor Zamfira

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoane vârstnice

Fundația Estuar București

Centru social Ploiești

Centru de zi pentru persoane adulte cu disabilitati

Fundația          Bucuria

Ajutorului - Filiala Urlați Prahova

Centrul de găzduire „Sf. Apostol Petru si Pavel”- Ciorani

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru victimele violentei in familie(domestice)

Fundația          Bucuria

Ajutorului - Filiala Urlați Prahova

Centru de zi pentru copii „Sf. Stelian” - Urlați

Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separați sau in risc de separare de părinți

Parohia          Maneciu

Pământeni Prahova

Cantina    sociala Maneciu

Pământeni

Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie

Fundația Nini Macelaru

Cantina sociala

Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie

Federația

Comunităților

Evreiești       din

Romania - Cultul Mozaic București

Centru care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu Yad Be Yad Ploiești

Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in situație de dependenta

//% •AflXa -■

Tangent Alzheimer care SRL București

Cămin pentru persoane vârstnice - Centru ingrijire batrani Breaza

Centru rezidențial de ingrijire si asistenta pentru persoane vârstnice

ti vSt

_Asociația Curcubeul

Autismului Prahova

Serviciu social in curs de licențiere

Alegria       Lux

Residence S.R.L.

Serviciu social in curs de licențiere

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial / anual 1;

serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. sunt actualizate trimestrial/anual ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local - se actualizează cel puțin anual *;

situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local sunt actualizate cel puțin lunar?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale A4 - se actualizează cel puțin trimestrial 1;

Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale A4 sunt actualizate cel puțin trimestrial?


2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

Nr.

crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Sesiuni de informare

Modalitati de acordare a serviciilor si a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane: vârstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile, persoanele de etnie roma din cartierele : Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartiez zona Vest „Dalas”,Str. Văii,     str. Vintileanca

2

Campania „ Copiii nu sunt singuri acasa ”

Program de educație parentala destinat persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea si ingrijirea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate prin care se incearca scoaterea in evidenta a rolului definitoriu pe care aceste persoane il au in dezvoltarea psihica si fizica a minorului lipsit de grija părinteasca.

3

Campania „ Viata fara violenta ”

Campania are ca scop informarea tuturor potențialelor victime ale violenței domestice cu privire la posibilitățile pe care acestea le au de a se apăra împotriva agresorilor și se adresează persoanelor care înțeleg că se află într-o situație de tip abuziv și fac primii pași spre a ieși din acel mediu. Astfel, reprezentanții Serviciului Protecția Copilulu si Familiei in colaborare cu Asociația Compassion & Care vor organiza activități preventiv-educative în unitățile de învățământ și în locuri publice, cu acest prilej urmând a fi dezbătute aspecte privind violența în familie și a fi oferite informații și recomandări utile prevenirea sau gestionarea situațiilor de risc.

ar *

fd j* j) 1 ,

4

Campania anti - bullying

Complexitatea acestui fenomen deosebit de periculosVpcntru sanatatea fizica si emoționala a copiilor ne obliga sa angrenșn^tdâte.;

25                                                                              -

* -

instituțiile responsabile cu educația si protecția copiilor intr-o acțiune de prevenire si combatere a acestei forme de agresiune. In acest sens, vom colabora cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova (ISJ Prahova) si Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala (CJRAE).

5

Sesiuni de informare cu părinții privind importanta participării la educația de baza

Acțiuni de informare si educare a comunității, părinților si copiilor privind importanta participării la educația de baza, in colaborare cu ISJ Prahova.

6

întâlniri de lucru cu invatatorii, dirigintii, consilierii școlari si mediatorii școlari

Creșterea gradului de implicare a specialiștilor din cadrul unităților de invatamant in monitorizarea participării copiilor la educația de baza, de nivel primar si gimnazial.

7

Dezvoltarea parteneriatului local intre autoritatea publica locala, medicul de familie, DSP, cu scopul de a imbunatati accesul copiilor si familiilor acestora la serviciile de sanatate

Dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii in situație de vulnerabilitate.

8

Campanie de informare

Activitatea de informare si prezentare de materiale tiflotehnice deținute si folosite de Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova in cadrul AS SC.

Organizarea unui concurs de sah si table intitulat „SI NOI SUNTEM CA VOI” intre membrii Asociației Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova si salariatii din cadrul AS SC in luna aprilie.

9

Expoziție cu lucrări de pictura si modelaje in lut

Expoziție, realizate in parteneriat cu ASSC, ce conține mateajg.^? realizate de membrii Asociației Nevazatorilor din Romama’^fliâra Prahova ce vor fi expuse in cadrul Muzeului JudetdW de Alta Prahova „Ion lonescu Quintus” in luna mai.            V j

3. Telefonul verde - nu este cazul

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Campanie de informare privind un stil de viata sănătos

Aceasta campanie se desfasoara in cartierele : Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca de către mediatorii sanitari care distribuie pliante ce conțin informații despre reguli de igiena, alimentație sanatoasa si conformare la tratamente medicale recomandate de specialiști

2

Campanie de informare privind acordarea beneficiilor sociale

Mediatorii sanitari desfasoara aceasta campanie in cartierele Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca pentru a face cunoscut ca aceste beneficii sociale sunt condiționate de frecventarea cursurilor școlare.

3

Campania privind imbunatatirea sanatatii reproductive, inclusiv a sanatatii materne in comunitățile de romi

In colaborare cu Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala se derulează proiectul „My body, My rights! ” in:

Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Ziua       Internaționala       de

Conștientizare a Autismului

Sprijin pentru organizarea de către Asociația Curcubeul Autismului Prahova a unui eveniment ce are ca scop sa informeze si sa atraga atentia societății si autoritatilor asupra conștientizării autismului, precum si sa dezvolte toleranta si deschiderea fata de incluziunea sociala a persoanelor cu autism - 02 aprilie.

2

Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitati

Organizarea in colaborare cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Romania - Filiala Prahova, Asociația Naționala a Surzilor din Romania Filiala Prahova , Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova si Asociația Persoanelor cu Dizabilitati Prahova a unor activitati ce vizeaza aceste categorii de beneficiari - 03 decembrie.

3

Concursul „ Vestitorul primăverii ”

Expoziție cu martisoarele realizate de beneficiarii Căminului de batrani si premierea celui mai frumos.

4

„ Tradițiile bunicilor noștri ”

Beneficiarii centrului vor fi vizitați de copiii Centrului de zi pentru copii preșcolari si de elevii școlilor care doresc sa asculte poveștile si povețele seniorilor noștri.

5

Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice

Ca o manifestare a respectului comunității fata de seniorii noștri vom sărbătorii persoanele vârstnice din Căminul de batrani, precum si pe cele din Centrele de informare pentru cetateni si recreere pentru pensionari - 01 octombrie.

6

Spectacolul „In așteptarea lui Mos Crăciun ”

Copiii Centrului de zi pentru copii preșcolari vor orgatii^W?" /     A'

spectacol de Crăciun.

7

Campania „ Un dar, un zâmbet ”

Aduna la un loc elevi ai școlilor din municipiul Ploiești care oferă daruri copiilor din Centrul de zi pentru copii prescbîâq.^^^-^ -■■ ■

8

Ziua Internaționala a Copilului

Evenimentul se desfasoara in cadrul Centrului de zi pentru copii preșcolari pentru beneficiari, iar pentru copiii care provin din familii defavorizate Teatrul Imaginario va pune in scena o piesa de teatru - 01 iunie.

9

„ Școala bunicilor ”

Program de training psihologic pentru bunici privind creșterea si educarea nepoților - desfasurat in cadrul Centrelor de recreere in colaborare cu Asociația INTEREDU

10

Ziua mediatorului sanitar

Sărbătorirea zilei in colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro -Europa Sucursala Prahova

11

Ziua bastonului alb — ziua internaționala a nevazatorilor

Organizarea zilei de 15.10.2020 in colaborare cu Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova prin recitaluri de poezie, muzica folk si ușoara.

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

Nr.crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Seminarii cu profesioniști din diferite domenii de interes in asistenta sociala

Participarea angajatilor ASSC si a cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare la cursurile organizate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova pentru identificarea si intervenția in adictii (droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.)

2

întâlniri de lucru cu furnizorii de servicii sociale, asociațiile si fundațiile din municipiul Ploiești

Diseminarea informațiilor de către toti factorii implicați in vederea prevenirii si realizării intervenției precoce in situațiile problematice ale persoanelor vulnerabile.                  fQf' ~    "

î       -°3

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Campanii de informare si conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării

Implicarea activă a mediatorilor sanitari în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea din zonele marginalizate Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca

8. Mesaje de interes public transmise prin presă

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Programul POAD 2019 -2021

Comunicate de presa privind campania de distribuire si categoriile de beneficiari

2

Ajutor încălzire locuințe

Comunicate de presa

3

Tichete sociale

Informații privind distribuirea stimulentului educațional

4

Locuințe sociale

Informații privind actualizarea dosarelor

5

Legislație

Modificările legislative de interes public

Capitolul III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale (pentru anul 2020)

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

 • a) cursuri de perfecționare

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Personalul de specialitate

  110

  5.000 • b) cursuri de calificare

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  .....

 • c) sesiuni de instruire pentru:

c.l. personalul din centre conform cerințelor standardelor minime de calitate;

c.2. asistenți personali;

c.3. îngrijitori informali;

c.4. voluntari;

Nr. de persoane

Buget estimat

....

Instruirea asistenților personali a fost realizata in anul 2018, urmând ca următoarea sesiune sa aiba loc in anul 2020.

 • d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară ctc.:

  e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național A7;

  Teme de interes/Tematici

  Nr. de persoane

  Buget estimat


  f) altele:.........................................................
  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

 • 2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

  a) pentru asistenți sociali A8

  nr.

  buget estimat

  b) pentru psihologi

  nr.

  buget estimat

c) etc.

a) structura, misiunea și activitățile organizației-gazdă

descriere...................................


b) drepturile și responsabilitățile voluntarului

descriere...................................

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului

descriere......................................

nr.

tipuri de cursuri

tematică cursuri

scurtă descriere

Organizația - gazdă poate oferi voluntarilor, în condițiile legislației din domeniul educației și formării profesionale, cursuri de      instruire, formare și

pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează

DIRECTOR GENERAL,

ffiMINISTRAȚIA

SERVICIILOR -

SOCIALE

COMUNITARE y

întocmit,

StancțtkAurelian1

Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul