Hotărârea nr. 87/2020

Hotãrârea nr. 87 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi antepreşcolar din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 98/10.03.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Raportul de specialitate nr. 2175/10.03.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 43/11.03.2020 al Direcției Economice și nr. 96/23.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești.

Ținând cont de avizul favorabil din data 10.03.2020 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, stiință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 26, alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2020 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023;

În conformitate cu solicitările unităților de învățământ transmise Municipiului Ploiești în anul 2020;

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă lista cu lucrările de reparații curente, prioritare, propuse a fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești, conform anexelor 1-3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, funcție de alocația bugetară.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul, care are în responsabilitate activitatea de lucrări de reparații curente la unități de învățământ, să identifice și să aprobe executarea de lucrări altele decât cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu respectarea bugetului alocat pentru lucrări de reparații curente la unități de învățământ.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

rt..' ILz’k/ii 11 JrS. 1 J_z/A Xix_ />• C/ j /•✓»<- Aj o

/&/ L-

PROPUNERI LUCRĂRI REPARAȚII CURENT LI.0T/fg|||h*    ;

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrări solicitate                           .

1

Colegiul National "I. L. Caragiale"

Reparații sala sport din str. Gh. Doja nr.98       - o'-Ât--.         Z

Reparații balcon

Reparații doua săli de clasa - str. Romana

2

Colegiul National "Mihai Viteazul"

înlocuire ferestre

i Reparații fațada

Reparații sala sport

3

Colegiui National "Al. loan Cuza"

Reparație acoperiș corp C

Raschetat parchet

Reparații grupuri sanitare

4

Colegiul "Spiru Haret"

Reparație instalație electrica - cablu electric cămin băieți si cantina

Reparații ateliere

înlocuire tamplarie ateliere

5

Colegiul National "Nichita Stanescu"

Igienizare

Reparații parțiale exterioare fațada

6

Colegiul National Pedagogic "Regina Maria"

Reparatii/inlocuire instalație apa curenta

Igienizare săli corp C

Reparații sala sport

7

Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu"

Reparatii/inlocuire instalație de apa

Igienizări scoala/sala sport

8

Colegiul de Arta "Carmen Sylva"

Reparații grupuri sanitare corp A

îndepărtare lambriu, igienizare si raschetare parchet săli clasa etaj Il-corp A

9

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

Reparatii/inlocuire coloana alimentare cu apa rece - str. Rudului

Reparatii/inlocuire instalație de încălzire si conducta scurgere grup sanitar camin-str. Armași nr.42A

Reparații parțiale acoperiș sala sport

10

Liceul Tehnologic de Transporturi

Reparații acoperiș corp ateliere/sala de sport

Reparații si igienizare ateliere/sala sport

11

Liceul Tehnologic "Elie Radu"

Reparații si igienizare grupuri sanitare

Reparații instalație de încălzire

Reparații hidroizolatie cantina

12

Liceul Tehnologic "TomaN. Socolescu"

înlocuire burlane scurgere clădire școala

Asfaltare alei

13

Liceul Tehnologic de Servicii

"Sf. Apostol Andrei"

Asfaltare alei acces

R.eparatii/inlocuire împrejmuire gard școala

14

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii "Victor Slavescu"

Reparații grup sanitar elevi etaj I

Igienizare holuri si casa scării

15

Liceul Tehnologic

"1 Mai"

Reparatii/inlocuire hidroizolatie si pluviale clădire cantina

înlocuire tarnplarie si igienizare cantina

Reparații cabinet stomatologic

16

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

Reparatii/inlocuire instalație electrica - etapa a Il-a

înlocuire coloane apa pluviala si igienizare săli clasa

Reparații sala sport

Director Eiecutiv, Mihaeld^iandi

Director Executiv Adjunct, Madalina Crăciun

Sef ser/iciu,

Carmen Nitu»

PROPUNERI LUCRĂRI REPARAȚII CU REN

Nr. crt.

Unitate de invatamant eu personalitate juridica

— -----------------\ ----—-

Lucrări

1

Școala Gimnaziala "Radu Stanian"

n-r- . r        nn n         -> ni i, 3 a t a r . . nin .t.a r                 nn

Reparații acoperiș                          o*               ' *

Reparații instalație termica

2

Școala Gimnaziala nr.19

Reparații tencuiala exterioara

Reparații împrejmuire

3

Școala Gimnaziala "Toma Caragiu"

Reparații grupuri sanitare-etaj II, sala curs si laboratoare (indepartare lambriu, înlocuire parchet si igienizare)

Reparații gard

4

Școala Gimnaziala "Elena Doamna"

Reparații grupuri sanitare (corp A si corp B)

Reparații si igienizare săli de clasa

5

Școala Gimnaziala "Candiano Popescu"

Igienizări

Reparații gard

6

Școala Gimnaziala nr.13

Reparații grupuri sanitare

Reparație fundație corp B

7

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

Reparații tablouri electrice si săli clase

Reparații jgheaburi/burlane, tamplarie sala sport

8

Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

Hidroizolatie demisol clădire si igienizare

Reparații împrejmuire

9

Școala Gimnaziala "Rares Vodă"

înlocuire usi si corpuri iluminat ■■ grupuri sanitare

Reparații (îndepărtare lambriu, montare parchet si igienizare) săli de clasa

10

Școala Gimnaziala

"Nicolae Titulescu"

Reparație acoperiș (inclusiv copertina intrare) si igienizare săli clasa

Reparație gard

11

Școala Gimnaziala "Florin Comisei"

Igienizare săli de clasa

Reparații curte

12

Școala Gimnaziala "Sfanțul Vasile"

Bdul Republicii nr.!59A

Reparații jgheaburi, burlane, acoperiș

Reparații fațada

Str. 8 Martie nr.2

Reparații grupuri sanitare

Reparații acoperiș

13

Școala Gimnaziala "Mihai Eminescu"

Reparații hidroizolatie școala

Reparație instalație termica

14

Școala Gimnaziala "Anton Pann"

Reparații (îndepărtare lambriu, parchet, igienizare) săli clasa

Reparații hol

15

Școala Gimnaziala "loan Grigorescu"

Reparații (îndepărtare lambriu, parchet, igienizare) săli clasa

Reparații hol

16

Școala Gimnaziala "Sfanta Vineri"

str. Pustei nr.19

Reparații grupuri sanitare

Reparație trotuar garda ciadire/gard

str. Stadionului ur.9

Reparații grupuri sanitare

Reparații jgheaburi

Nr.

crt

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrări solicitate?         * \

17

Școala Gimnaziala "Andrei Muresanu"

Reparatii/igienizari săli clasa, sala sport

■j                                                           ț>‘‘'

Reparații instalație electrica/termica

18

Școala Gimnaziala "H.M. Berthelot"

Reparații săli de clasa.

Reparații si igienizări holuri/casa scări

19

Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu"

Reparații instalație electrica/termica             -- ■

Reparații instalație termica

20

Școala Gimnaziala "G. Emil Palade"

îndepărtare lambriu si igienizare casa scărilor si holuri (parter si etajul I)

Reparații instalații

21

Școala primata nr.22

înlocuire usi săli de clasa

Hidroizolatie școala

22

Școala Gimnaziala

"Nicolae lorga"

Montare glafuri exterioare

Montare glafuri si zugrăvire exterioara sala sport

23

Școala Gimnaziala "LA. Bassarabescu"

îndepărtare lambriu, igienizare hol, reparații instalații apa

Reparații sala de sport

24

Școala Gimnaziala

"Prof. Nicolae Simache"

îndepărtare lambriu si igienizare hol

Reparații instalații grupuri sanitare

Reparații sala de sport

25

Școala Gimnaziala "lenachita Vacarescu"

Reparații sala de sport

Reparații împrejmuire gard

Director Executiv,

Mihaely lamandi

Director Executiv Adjunct, Madalina Crăciun

Sef serviciu,

Carmen Nitu

ANEXA NR.3 LA HCL ffi/S.Q W____________

PROPUNERI I REPARAȚII CURENTE LOT         ■

1

Grădiniță cu program normal nr.4

Reparații gard si scara acces unitate;*! {(Â

Reparații rețea alimentare apa interiâ£v\2=ill^

2

Grădiniță cu program normal nr.5

Reparatii/inlocuire instalație electri^^^-^ A

Reparație acoperis/sali clasa

3

Grădiniță cu program normal nr.8

Igienizare

Reparație scara acces beci

4

Grădiniță cu program normai "Nichita Stanescu"

Reparații grupuri sanitare

Reparații gard

5

Grădiniță cu program normal nr.10

Reparatii/inlocuire conducta apa pluviala

Reparații grupuri sanitare

6

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil"

Înlocuire parchet săli de clasa

Igienizare

7

Grădiniță cu program normal "Cheita de Aur"

Reparații împrejmuire

8

Grădiniță cu program prelungit "Scufița Roșie"

Reparații grupuri sanitare si rețea alimentare apa

Igienizări

9

Grădiniță cu program normal "Casuta cu povesti"

Reparații instalație sanitara si igienizare

Reparație canalizare ext.

10

Grădiniță cu program normal nr.20

Reparații acoperiș si saceag

Reparații alee acces

11

Grădiniță cu program prelungit nr.21

Reparații instalație apa si rețele interioare

Reparație tamplarie (usi si tamplarie)

12

Grădiniță cu program prelungit nr.23

Reparații instalație termica

Reparații grupuri sanitare

13

Grădiniță cu program normal nr.24

Vopsitorii tabla acoperiș si fațada exterioara

14

Grădiniță cu program normal nr.26

Reparație instalație sanitara

Reparație tamplarie

15

Grădiniță cu program prelungit nr.28

Igienizări

Reparații si igienizare hol - zona scara evacuare

16

Grădiniță cu program prelungit nr.30

Reparații săli clasa/holuri

Reparații grupuri sanitare/bucatarie

17

Grădiniță cu program prelungit nr.32

Reparații pluviale

Reparație instalație sanitara si alimentare apa

18

Grădiniță cu program prelungit nr.33

Reparații si igienizare

înlocuire conducta de evacuare apa reziduala bloc alimentar

19

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Raza de Soare"

Reparație hidroizolatie

Reparatii/inlocuire tamplarie

20

Grădiniță cu program prelungit "Sfanțul Mucenic Mina"

Reparații loc de joaca

înlocuire parchet

21

Grădiniță cu program normal "Sfanțul Stelian"

Reparații instalații sanitare, termice si montare obiecte sanitare

Reparații, igienizări

22

Grădiniță cu program prelungit nr.35

T • ■

Igienizare                   AX*            \

23

Grădiniță cu program prelungit nr.38

Igienizare săli de clasa

Reparații pazie (saceag)      ,X\\ShiOb . /

24

Grădiniță cu program normal nr.39

Reparații foișor si loc joaca ...................... ...... ?TI * '

25

Grădiniță cu program prelungit nr.40

Reparații săli clasa - etaj I si cabinet consiliere

Reparații holuri, casa scării

26

Grădiniță cu program prelungit si normal "Crai Nou"

Reparații instalații sanitare, canalizare

Reparație instalație electrica si înlocuire distribuitor căldură

str. Bobalna nr.26

Reparație instalația eiectrica/panou electric

27

Grădiniță cu program prelungit nr.47

Reparații instalație termica subsol grădiniță

Reparații săli clasa parter

28

Grădiniță cu program prelungit "Dumbrava Minunata"

Reparații grupuri sanitare

Reparații instalații de apa, canalizare

29

Grădiniță cu program normal nr.50

Reparați instalații

Reparații alee acces grădiniță

30

Grădiniță cu program normal nr.51

Igienizare săli de clasa

Reparații loc de joaca

31

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Licurici"

împrejmuire curte grădiniță (continuare)

înlocuire usi termopan

32

Cresa nr.10

înlocuire poarta acces

Asfaltare alee

33

Cresa nr.23

Reparații grupuri sanitare, sala triaj, casa scării, igienizare

34

Cresa nr.39

Igienizare săli de clasa

înlocuire instalație apa rece

Reparații loc de joaca

35

Cresa nr.40

înlocuire conducta apa rece subsol

Reparație instalație termica

Igienizare bucătărie, săli clasa si grupuri sanitare

36

Cresa nr.49

Reparație instalație apa

înlocuire usa termopan- intrarea principala

37

Cresa UPETROM

Igienizări

Înlocuire usa termopan intrare principala

Reparații instalație electrica

Director Executiv,

Mihaek lamandi

Director Executiv Adjunct, Madalina Crăciun

Sef serviciu,

Carmen Nitu(