Hotărârea nr. 86/2020

Hotãrârea nr. 86 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor părţi aferente imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 86

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfașoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 93/10.03.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 2097/05.03.2020 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 82/12.03.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 81/16.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfașoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești;

Având în vedere avizul din data 10.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățămant, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

În conformitate cu art.112, alin. 6) din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată;

În conformitate cu art. 4, lit. f, art. 9 alin. (1) și art. 10, din Ordinul nr.5819/2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere că imobilele ce fac obiectul prezentei Hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2;

Având în vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr.3236/17.02.2020 și nr.3912/26.02.2020 transmise de către conducerea unităților de învățâmânt, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” și Școala Gimnaziala „Candiano Popescu”;

În temeiul art. 129, art.139, art.196, art.286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești, pentru o perioadă determinată de 5 (cinci) ani, din spații aferente unităților de învățământ, în spații în care se desfășoară act de învățământ particular și de comerț, aducătoare de profit, identificate în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilelor menționate la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr.5819/25.11.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Art. 3 Împuternicește primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa Ia HCL nr. r/^o-^o

Situația spațiilor/construcțiilor/terenurilor situate în Municipiul Ploiești, incluse în baza materiala a învățământului, pentru care se solicita schimbarea destinației

Anexa nr.l

Nr. crt.

Unitate de învățământ cu personalitate juridică

Adresa poștală

Număr cerere/solicitare

Destinație actuală a spațiului/terenului

Suprafața

Destinație propusă

1

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU"

Șoseaua

Vestului nr.22

3236/17.02.2020

clădire cămin - etaj I

suprafața totala 762.79 mp din care dependințe 255.19 mp

spațiu pentru invatamant particular

2

ȘCOALA GIMNAZIALA „CAND1AN0 POPESCU"

str. Nucilor

nr.39

3912/26.02.2020

hol clădire școala, etaj II

6.38 mp

spațiu (chioșc) pentru desfășurare comerț -comercializare produse alimentare/papetarie