Hotărârea nr. 85/2020

Hotãrârea nr. 85 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 85

privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 91/10.03.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Raportul comun de Specialitate nr. 2036/04.03.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 41/04.03.2020 al Direcției Economice și nr. 90/17.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 20202021.

Ținând cont de avizul favorabil din data de 10.03.2020 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, stiință, cultură, culte, tineret și sport;

În baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

În conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. a), art. 139, art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021, conform Anexei nr.1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021, conform Anexei nr.2 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care VOR FUNCȚIONA în anul școlar 2020-2021


I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂNr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv, școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI DE ÎNV./LOCAL1TATE

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi (PJ+AR)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/eleviZ' (PJ+AR)       L

1

COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM,LIC/RO/

STR .GH.DOJA NR.98 , TEL/FAX 0244-522340 e-mail: secretariatcnilc@yahoo.com

59

1714

2

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAI VITEAZUL” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR.INDEPENDENTEI NR.8 , TEL/FAX 0244-595952 e-mail: cnmvph@gmail.com

52

1473

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNCIP1UL PLOIEȘTI, GIM, LIC/RO/STR.TREI IERARHI nr. 10/0344802070/0 344802070/liccuza@gmail.com

36

1038

4

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STÂNESCU” , PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR NALBEI NR.3 , TEL/FAX 0244-599540 e-mail:

colegiulnichitastanescu@gmail.com

36

1050

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI,G1M. LIC/RO/STR. NICOLAE IORGA, NR 7; TEL 519688; FAX 570292 ; e-mail: liceul pedagogic2003 d .ahoo.com

50

1448

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI, GIM, LIC, /RO/

STR. BOBALNA NR.44 , TEL/FAX 0244-525786 e-mail: licartph@yahoo.com

30

845

7

COLEGIUL "SPIRU HARET” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8 , TEL/FAX 0244-512161 e-mail: spiruh2003@yahoo.com

55

1503

8

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / LIC/PROF/ POS/RO/

STR RUDULUI NR.24 , TEL0244542341/FAX 0244543794 e-mail : colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com

44

1269

9

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR.22 ,TEL/FAX 0244528269 e-mail:energetic_pl@hotmail.com

53

1456

10

LICEUL TEHNOLOGIC "LAZÂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC, PROF, POS/RO/

B-DUL PETROLULUI NR.14 , TEL/FAX 0244/573182;

0244/573792 e-mail: lazar_edeleanu@yahoo.com

43

1121

11

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMAN. SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC .PROF,POS/RO STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328 , TEL/FAX 0244-552251 e-mail: tsocolescuu ahoo.com

43

1152

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR.144G, TEL/FAX 0344801862, e-mail: gst.ploiesti@gmail.com

27

660


13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SAL1GNY”, MUNICIPIUL PLO1EȘTI/LIC.PROF/POS/RO/

STR. MIHAI BRAVU, NR.249, TEL / FAX 0244 523541, e_mail: liceu.saligny.ploiesti@gmail.com

41 /

n

f

•a A

var*

V..

_ 1 im* s

14

LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, PROF/RO/

B-dul Petrolului nr. 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-

801712 e-mail: liclmap@gmail.com

28 >

W1

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR. 11 , TEL./FAX 0244,578259, e-mail: usasp i a . ahoo.com

34

969

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", PLOIEȘTI /PRI/ GIM/L1C/PROF/POS/RO/

STR DEDIȚEL NR.4 , TEL/FAX 0244-531041 e-mail : lts_aa@yahoo. corn

50

1386

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STAN1AN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE, PRI, GIM /RO/

STR BOBALNA NR.76, TEL/FAX 02445 25865 e-mail:

scoalaradustanian@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE,PRI. GIM/ PLOIEȘTI

27

625

18

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA" MUNICIPIUL

PLOIEȘTI                              PRE, PRI, GIM.

/RO/

STR ELENA DOAMNA, NR. 25 , TEL/FAX 0244-544570 e-mail: scoalaelenadoamna a > ahoo.com

18

467

19

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAG1U PRE, PRI, GIM, /RO/

STR MINERVA NR.4 , TEL/FAX 0244-555460 e-mail:

tomacaragiutop@yahoo.com

28

647

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM/ROZ STR. NUCILOR, NR.39, TEL/FAX 0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu"yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 / PRI/ GIM/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

21

410

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOIS1L" MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE, PRI, GIM/RO/STR LAURILOR, NR.2A, TEL.FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1029

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE.PRI.GIM/ RO / STR.VORNICUL BOLDUR NR.3, TEL/FAX: 0244-575021 , e-mail: scraresvoda@yahoo.com

17

413

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM. RO

STR .ALEXANDRU LAPUSNEANU .17, TEL/FAX 0244-

513891 e-mail: scoalalOgeorgecosbuc@yahoo.com

18

543

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU” .

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR .POPA FARCAȘ NR.23, TEL/FAX : 0244-524556 e-mail: scoala_titulescu@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL"/ PRI/ GIM/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

21

540

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE " MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                      PRE,

PRI, GIM./R0/

BLD. REPUBLICI, NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail: ssvploiesti@yahoo.com

40

1251

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRIM,G1M/R0/ B-DUL.BUCUREȘTI NR.25A,TEL/FAX 0244/577588 scl5mepl@yahoo.com

26

684

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMINISULUI NR.8, TEL/FAX 0244-525788, e-mail:

sc_antonpann_pl@yahoo.com

19

395

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „1OAN GRIGORESCU" PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR.81 , TEL/FAX 0244-574332 e-mail:

scioangrigorescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL .. CHEIȚA DE AUR „ PRE/. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

.

, s/_

@ Pi 1

-JT 335 -•

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI. GIM/ RO/,

STR .POȘTEI NR.19, TEL/FAX : 0244-510162 e-mail:

scoala_sfvineri@yahoo.com

BET'fiV

c 0 '

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE, PRI, GIM/RO/

STR TROTUS NR.4 , TEL/FAX 0244-532460 e-mail:

sc.andreimuresanu@yahoo.com

19

l'

432

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.GIM, STR. ARINULUI NR. 2,

TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri_berthelot@yahoo.com

29

884

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2, TEL/ FAX0244-563210,e-mail:nbalcescu2004@yahoo.com

27

716

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI PRE, PRI. GIM/RO/ STR. ALEEA GODEANU NR.4 , TEL/FAX 0244556602/0244553090 e-mail : scoala29ploiesti@yahoo.com

42

1117

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/ PLOIEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 /PRE/PLOIESTI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/ STR. MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244 552398 , e-mail: scoala_nicolaeiorga@yahoo.cora

31

831

35

ȘCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR NICOLAE SIMACHE" , PLOIEȘTI PRI, GIM./RO/

STR MALU ROȘU NR.102 , TEL/FAX 0244-537316 e-mail: scoala.nicolaesimache@yahoo.com

36

1015

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENACHITA VACARESCU7 PRI, GIM/ PLOIEȘTI

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ LA. BASSARABESCU"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRI, GIM/RO/

STR ALEEASTRUNGANR. 2 , TEL/FAX0244552109e-mail:

i_a_bassarabcscu@yahoo.com

38

1070

37

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR. LEVĂNȚICA

NR.2G/0244/574600/gradinitasfintiiarhangheli@yahoo.com

8

200

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE" /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN. NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: gr.scufitarosie@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI

8

220

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 .PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271, e-mail: gradinita_21ploiesti@yahoo.com

6

180

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.RISNOVENILOR, NR 46 ,TEL.0244 /515919, FAX 0244/ 515919/gradinita23 .ploiesti@yahoo.com

14

380

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.

10/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/ STR.MÂRĂȘEȘTI, NR58.

TEL.0244/526725,FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

8

219

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mail: gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

155

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU NR.19TEL/FAX 0244/573733,mail.gradinita_32@yahoo.com

7

209

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26/PRE/PLOIEȘT1

44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. INTRAREA

GRINDULUI NR.5, TEL/FAX0244-532725, e-

mail:GRÂDINIȚA33PLOIEȘTI@yahoo.com

7

L.-

w-

■ • - ; >

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 /PRE/PLOIEȘTI

45

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL”RAZĂ DE SOAREMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL, NR.34 . TEL/FAX 0244/530 860 e-mail: gradinita_34_pl@yahoo.com

11

355

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE / RO / STR. MARAMUREȘ NR. 27 / TEL. 0244510324 E-mail: gradipp35@yahoo.com

10

220

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8/ PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" / PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MUCENIC MINA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/ 0244555604/ 0244555604/gradinitasfmina@yahoo.com

GRĂDINIȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39

PRE, PLOIEȘTI

14

325

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-541266, e-mail: gradinita38ploiesti@yahoo.com

8

198

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 /PRE/MUNICIP1UL PLOIEȘTI

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. ANOTIMPULUI NR.l, TEL/FAX.552690 e-mail: victoriapetre2005@yahoo.com

8

215

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR.BOBÂLNA NR.44 e-mail crainou.contabilitate@yahoo.com

13

264

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 .

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR.5-7,TEL.0244557019. e-mail:gradinita47@yah oo.com

12

311

52

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

PRE/RO/STR. ARINULUI, NR.2, TEL.02445 34940, E-MAIL dumbrava min ploiești a vahoo.com

8

240

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL "LICURICI" MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. ARINULUI, NR.2 TEL. 0244534764, e-mail gradinita_53_pl@yahoo.com

9

254

54

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.GHEORGHE DOJA , NR.98.

TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail:

excelentaph@gmail.com

II.ÎNVĂȚĂMĂNT SPECIAL

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA, PLOIEȘTI STR BOBALNA NR26 TEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PS1HOPEDAGOGICĂ, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR26 TEL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.l,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.1, tel 0244574563, fax 0244574563/ centrulșcolarspecial@gmail.coin

16

155

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRI,GIM, STR. GH.GR.CANTACUZ1NO NR. 328, TEL.341356, FAX.341356, scoalaspeciala2@yahoo.cnm

18

151


IH.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/DISCIPLINE SPORTIVE:ATLETISM,BASCHET,ÎNOT, JUDO.SCR1MA.TENIS DE CÂMP.HANDBAL/STR.ȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX: 0244-526602/e-mail: csslploiesti@yahoo.com

70

868


COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ .
PLAN ȘCOLARIZARE
CONSILIER AURELIA NEDELCU

v/e. £          $5/____

Wo~

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular care VOR FUNCȚIONA în 2020-2021

anul școlar

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

TOTAL grupe antepreșcolari/ preseolari/clase elevi (PJ+AR)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/elevi (PJ+AR) --------------—J

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU , NR.2 A , TEL/FAX 0244-597894 e-mail : office@gradinitaariel.ro

4

31

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE/RO/ STR.DOMNIȘORI NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel@yahoo.com

2

30

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ DUCKY - DUCK. " PLOIEȘTI, PRE , STR. FORTUNEI NR. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

33

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB .NR.63, tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

2

20

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT HELLO KIDS „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO , STR.FRĂSINET NR.2A ,TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

4

76

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO/ STR.RUBINELOR NR.51 , TEL.0723636651, e-mail : gradinitakit@gmail.com

1

15

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/BLD.BUCUREȘTI,NR.42C,TEL/FAX0726726252

3

45

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/STR.DREPTĂȚII ,NR.33,TEL0724044271 ,e-mail gradinitasfantulspiridon a gmail.com

2

40

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT,.

MARSHMALLOW „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO , STR.Mărășești nr.160

2

40

10

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI.,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE. PRI/RO/

STR. PETRE NEGULESCU, NR. 14 , TEL 0724493257 e-mail: marioselina@yahoo.com

6

90

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM . MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE. PRI, G1M /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404: e-mail: info@ploiesti.spectrum.ro

ll

196

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ., EXCELSIS... B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX 0785025555, e-mail:scoala.excelsis@gmail.com

11

165

13

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ,MUNICIPIUL PLOIEȘTI. LIC.PROF/RO/ STR.DR.TOMA IONESCU , NR.27 ,TEL/FAX 0244523381 email: ucecompl@yahoo.com

29

788

14

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G.. MUNICIPIUL PLOIEȘTI . POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4 . TEL.0244567252 / 0788424318 . e-mail:scoala.fegploiesti@yahoo.com

10

295

15

ȘCOALA POSTL1CEALÂ SANITARĂ "SF.VAS1LE CEL MARE MUNICIPIUL PLOIEȘTI. POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 . TEL 0244-574921. e-mail: edusanitarploiesti@gmail.com

9

272

/©  * V

V j g fef k

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "REGINA MARIA DE ROMANIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI. POS/RO/, STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0244/582025 E-maill:reginamariascoala@yahoo.com

10

295

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA”. MUNICIPIUL PLOIEȘTI POS/RO/

STR. MARAMUREȘ NR. 12 SI STR. DR. TOMA IONESCU NR.27 , TEL/FAX 0344267599 e-mail : adufortuna2012@yahoo.com

13

382

[■<(

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL PROF. CONSTANTIN PISĂU

COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ,

PLAN ȘCOLARIZARE


CONSILIER AURELIA NEDELCU