Hotărârea nr. 84/2020

Hotãrârea nr. 84 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 84

privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 104/10.03.2020 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 1291/02.03.2020, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, a transformării unor posturi vacante, după cum urmează: un asistent medical principal în asistent medical debutant din cadrul Secției Pediatrie II, un asistent medical în asistent medical principal din cadrul Compartimentului de Primire Urgențe, un asistent medical de radiologie în asistent medical debutant de radiologie din cadrul Laboratorului Radiologie Imagistică Medicală, un post de profesor principal în kinetoterapeut debutant, studii superioare, din cadrul Laboratorului de recuperare medicină fizică și balneologie, un post de asistent medical debutant în asistent medical, un asistent medical din cadrul Centrului de Sănătate Mintală și un post de asistent medical principal cu studii postliceale, în asistent medical principal cu studii superioare din cadrul compartimentului Dietetică, Sterilizare.

Având în vedere Raportul comun de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 127/16.03.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 89/17.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020 și Avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.03.2020;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 1 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 436/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa nr.l la H.C.L. nr..

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

profștlfenala/grad

-Njvelul ; studiilor-

de conducere

de execuție

Com

tetdirector                                                                                  '■ a-

1

Manager

| ¥£ ii-

2

Director medical

- V;'

3

Director financiar - contabil

I. SECȚIA

PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

“51

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical principal

PL

25

20

asistent medical principal

PL

26

21

asistent medical

PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical

PL

32

27

asistent medical

PL

33

28

asistent medical

PL

34

29

asistent medical

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar= inariiitori curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

NR. CRT.

ț^lr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

L G

54

49

îngrijitor

__Zfs

G

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 45                           \

Personal medical superior                                                       *

55

1

medic primar -sef secție

56

1

medic primar

57

2

medic primar

58

3

medic primar

r s

59

4

medic primar

* s

60

5

medic rezident

s

61

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical

PL

74

18

asistent medical

PL

75

19

asistent medical debutant

PL

76

20

asistent medical debutant

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar^ îngrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 25

Personal n

ledical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic primar

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic specialist

S

98

6

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

NR. CRT.

Nr.

Cit

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical

NT      ______

PL

Personal auxiliar2 infirmiere

109

16

infirmiera

G

110

17

infirmiera

G

111

18

infirmiera

țț.

G

112

19

infirmiera

G

113

20

infirmiera

G

Personal auxiliar2 îngrijitori curățenie                                             '3aho\, v/

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi 2 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

S

122

4

medic specialist

S

123

5

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

124

6

asistent medical principal sef

PL

125

7

asistent medical principal

PL

126

8

asistent medical principal

PL

127

9

asistent medical principal

PL

128

10

asistent medical principal

PL

129

11

asistent medical principal

PL

130

12

asistent medical principal

PL

131

13

asistent medical principal

PL

132

14

asistent medical

S

133

15

asistent medical

PL

134

16

asistent medical

PL

135

17

asistent medical

PL

Personal auxiliar2 infirmiere

136

18

infirmiera

G

137

19

infirmiera

G

138

20

infirmiera

G

139

21

infirmiera

G

140

22

infirmiera

G

Personal auxiliar2 îngrijitori curățenie

141

23

îngrijitor

G

142

24

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi 2 8

Personal medical superior

143

1

medic primar - sef secție

S

144

1

medic primar

S

145

2

medic primar

S

146

3

medic primar

S

147

4

medic specialist

S

148

5

medic specialist

S

149

6

medic specialist

S

150

7

medic specialist

S

151

8

medic specialist

S

152

9

medic specialist

S

153

W1

medic specialist

S

154

11

medic specialist

S

155

12

medic specialist

S

156

13

medic specialist

S

157

14

medic rezident

S

158

15

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

159    2 asistent medical principal sef

PL

,NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

160

16

asistent medical principal

PL

161

17

asistent medical principal

PL

162

18

asistent medical principal           /

PL

163

19

asistent medical principal

PL

164

20

asistent medical principal

"■

PL

165

21

asistent medical principal

1 PL

166

22

asistent medical principal          '

•b X"

PL

167

23

asistent medical principal

PL

168

24

asistent medical principal

PL

169

25

asistent medical principal

PL

170

26

asistent medical principal

PL

171

27

asistent medical

PL

172

28

asistent medical

PL

173

29

asistent medical

PL

174

30

asistent medical

PL

175

31

asistent medical

PL

176

32

asistent medical

PL

177

33

asistent medical debutant

PL

178

34

asistent medical debutant

PL

179

35

asistent medical debutant

PL

180

36

asistent medical debutant

PL

181

37

asistent medical debutant

PL

182

38

asistent medical debutant

PL

183

39

asistent medical debutant

PL

184

40

asistent medical debutant

PL

185

41

asistent medical debutant

PL

186

42

asistent medical debutant

PL

187

43

asistent medical debutant

PL

188

44

asistent medical debutant

PL

189

45

asistent medical debutant

PL

190

46

asistent medical debutant

PL

191

47

asistent medical debutant

PL

192

48

asistent medical debutant

PL

193

49

asistent medical debutant

PL

194

50

asistent medical debutant

PL

195

51

registrator medical principal

M

196

52

registrator medical principal

M

197

53

registrator medical

M

198

54

registrator medical

M

199

55

registrator medical

M

200

56

registrator medical

M

201

57

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

202

58

infirmiera

G

203

59

infirmiera

G

204

60

infirmiera

G

205

61

infirmiera

G

206

62

infirmiera

G

207

63

infirmiera

G

208

64

infirmiera

G

209

65

infirmiera

G

210

66

infirmiera

G

211

67

infirmiera

G

212

68

infirmiera

G

213

69

infirmiera debutant

G

214

70

infirmiera debutant

G

215

71

infirmiera debutant

G

216

72

infirmiera debutant

G

Personal a

uxiliar= inariiitori curățenie

217

73

îngrijitor

G

218

74

îngrijitor

G

219

75

îngrijitor

G

220

76

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

221

77

îngrijitor

G

222

78

îngrijitor                            X

G

223

79

îngrijitor                            /qț/

G

Personal auxiliar» brancardieri                                             /*

224

80

brancardier                       1 c'<

G

225

81

brancardier                        î.

G

VI. S

PITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8                                    'V

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

VIII. POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

226

1

farmacist primar - sef

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

227

1

asistent medical farmacie principal

PL

228

2

asistent medical farmacie

PL

229

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. SI

’ERIL

ZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

230

1

asistent medical principal

PL

231

2

asistent medical principal

PL

232

3

asistent medical principal

PL

233

4

asistent medical

PL

234

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

235

1

asistent medical principal sef

PL

236

1

asistent medical principal

PL

237

2

asistent medical principal

PL

238

3

asistent medical principal

PL

239

4

asistent medical principal

PL

240

5

asistent medical principal

PL

241

6

asistent medical

PL

242

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar» infirmiere

243

8

infirmiera

G

244

9

infirmiera

G

245

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR___

Personal medical sucerior

246

1

sef laborator

S

247

1

medic specialist

S

Alt personal.

248

2

chimist principal cu gestiune

S

249

3

biologspecialist

S

Personal mediu sanitar

250

1

asistent medical lab.principal sef

PL

251

4

asistent medical lab.principal

PL

252

5

asistent medical lab.principal

PL

253

6

asistent medical lab.principal

PL

254

7

asistent medical lab.principal

PL

255

8

asistent medical lab.principal

PL

256

9

asistent medical lab.principal

PL

257

10

asistent medical lab.principal

PL

258

11

registrator medical principal

M

Personal auxiliar» ingrijitori curățenie laborator

259

12

îngrijitor

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA

Personal medical superior

260

1

sef laborator

S

261

1

medic primar

S

262

2

medic specialist

S

NR. CRT.

N'r. ort.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Personal mediu sanitar

263

2

asistent medical rad.principal sef

'           *A ' f ;.

-      “ j'

PL

264

5

asistent medical rad..principal      *

*

PL

265

6

asistent medical rad..principal

’ ir/

■ <5,

PL

266

7

asistent medical rad..principal

. ta

PL

267

8

asistent medical rad..principal ’o^

PL

268

9

asistent medical rad..principal

PL

269

10

asistent medical rad..principal

PL

270

iT

asistent medical radiologie debutant

- '

PL

271

12

asistent medical radiologie debutant

PL

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie laboral

or

272

13

îngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

273

1

medic specialist

S

274

2

medic rezident

S

Alt personal

275

3

kinetoterapeut

S

276

4

kinetoterapeut debutant

S

Personal mediu sanitar

277

5

asistent medical principal

PL

278

6

asistent medical principal

PL

279

7

asistent medical principal

PL

280

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSN

Personal medical superior

281

1

medic primar sef

S

282

1

medic primar

s

283

2

medic specialist

s

Alt personal

284

3

psiholog principal

s

285

4

psiholog specialist

s

286

5

psiholog stagiar

s

287

6

psihopedagog specialist

s

288

7

kinetoterapeut

s

289

8

kinetoterapeut

s

290

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

291

10

asistent medical principal

PL

292

11

asistent medical principal

PL

293

12

asistent medical principal

PL

294

13

asistent medical

PL

295

14

asistent medical debutant

PL

296

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

297

16

infirmiera

G

298

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

299

18

îngrijitor

G

300

19

îngrijitor

G

301

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

302

1

medic specialist

S

303

2

medic specialist

S

304

3

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

3051   4

asistent medical princjpal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

306

1

asistent medical debutant statistica

PL

307

2

statistician principal

M

308

3

statistician principal

M

309

4

statistician

M

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asigura si urgentele)

Personal medical sunerior                                                           '7? zi Tx.

310

1

medic

s

311

2

medic                          *

:A S

Personal mediu sanitar                                                           c,'                 ■

312

3

asistent medical                    r

/fc

, PL

313

4

asistent medical debutant           \o

:\ i#-5      ’/V /q

k

PL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE       ' -Xx*

1. CABINET PEDIATRIE                                                         ' 4 J ;

Personal mediu sanitar

314

1

asistent medical principal

PL

315

2

asistent medical principal

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

316

1

medic primar

S

317

“21

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

318

3

asistent medical

PL

319

4

asistent medical debutant

PL

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

320

1

medic primar

S

321

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

322

3

asistent medical principal

s

323

4

asistent medical

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

324

1

medicjjrimar

S

325

2

medic primar

S

Personal mediu sanitar

326

3

asistent medical principal

PL

327

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

Personal mediu sanitar

328

1

asistent medical

PL

329

2

asistent medical

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

330

1

medic specialist

S

331

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

332

3

asistent medical principal

PL

333

4

asistent medical

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

334

1

medic specialist

S

335

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

336

3

asistent medical principal

PL

337

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

338

1

medic specialist

S

339

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

340

3

asistent medical principal

PL

341

4

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal n

nedical superior

342

1

medic specialist

S

343

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

,NR.

CRT.

N*r. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

344

3

asistent medical principal

-   -4

m. A.

PL

345

4

asistent medical debutant

PL

10. CABIN

ET NEUROLOGIE PEDIATRICA                               *             ,

Personal medical superior                                                                      „ >

346

1

medic specialist                     „ni

! S

347

2

medic rezident

:/ s

Personal mediu sanitar                                                       j

348

3

asistent medical debutant

PL

349

4

asistent medical debutant

PL

PERSONA

L DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Compartiment Financiar - Contabilitate

350

1

inspector de specialitate

grad I

S

351

2

referent

treapta IA

M

352

3

referent

treapta IA

M

Compartiment Achiziții Publice, Contractare

3531    1

inspector de specialitate                |grad I

s

Compartiment Juridic

354    1

consilieriuridic                           |grad IA

s

Compartiment Tehnic

355

1

inspector de specialitate                jgrad II

s

Compartiment Securitatea muncii, P.S.I., protecție civila si situații de urgenta

356

3

inspector de specialitate                [grad debutant

s

Compartiment informatica

357

1

inspector de specialitate                |grad I

s

Biroul Management al Calitatii Serviciilor Mec

icale

358

1

sef birou

medic

s

359

1

economist

grad I A

s

360

2

inspector de specialitate

grad I

s

361

3

inspector de specialitate

grad II

s

Corn

jartiment R.U.N.O.S.

362

1

inspector de specialitate

grad I

s

363

2

inspector de specialitate

grad I

s

364

3

referent

treapta IA

M

Compartiment Administrativ

365

1

inspector de specialitate

grad I

S

366

2

inspector de specialitate

grad I

S

367

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

368

1

casier

M

369

2

magaziner

M

PERSONA

L DESERVIRE

Personal d

e deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa. lumina si

’ncalzire

370

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

371

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

372

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal d

e deservire - posturi fixe- stații centrale de oxigen

373

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

374

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

375

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

376

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

377

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal d

e deservire - post fix - centrala telefonica

378

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

379

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal d

e deservire - confecționare, reparare, intretinere inventar moale- lenjerie

380

11

muncitor calif.- lenjereasa

treapta IV

G

Personal d

e deservire - aprovizionare,manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

381

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal d

e deservire - post fix - mijloc de transport

382

13

șofer

treapta II

G

383

14

șofer

treapta II

G

Personal d

e deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

384

15

muncitor calificat - bucatar               treapta II

G_

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesional^/graffi’

Nivelul ''studiilor

de conducere

de execuție

385

16

muncitor calificat - bucatar

treapte'îlV-

G

386

17

muncitor calificat - bucatar

treadta'llK

G

387

18

muncitor calificat - bucatar

treqptâ IV

G

388

19

muncitor necalificat

^-4

G

389

20

muncitor necalificat

G

390

21

muncitor necalificat

. G»

Alt personal auxiliar

Spălătorese

391

22

spalatoreasa

G

392

23

spalatoreasa

G

393

24

spalatoreasa

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

394

25

îngrijitor

G

395

26

îngrijitor

G

396

27

îngrijitor

G

397

28

îngrijitor

G

398

29

îngrijitor

G

399

30

îngrijitor

G

400

31

îngrijitor

G

401

32

îngrijitor

G

402

33

îngrijitor

G

403

34

îngrijitor

G

404

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

405

1

medic

S

406

2

medic

S

407

3

medic

S