Hotărârea nr. 83/2020

Hotãrârea nr. 83 privind modificarea unor posturi de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 83

privind modificarea unor posturi de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr.  101/10.03.2020 al domnului George Pană,

viceprimar al municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.3322/02.03.2020, prin care se propune transformarea unor posturi de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a:

-transformării treptei de competență pentru un post de asistent social din cadrul Căminului de bătrâni;

-transformării gradului profesional pentru cinci posturi de asistent medical generalist la cabinetele medicale școlare;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 126/18.03.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 94/18.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile art. 554 din Codul Administrativ, coroborate cu cele ale art.31 din Legea-cadru nr.153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare la încadrarea și promovarea unor categorii de personal;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. ”a” si alin. 3, lit. ”c si art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă următoarele modificări asupra unor posturi de natură contractuală, începând cu data de 01.04.2020, după cum urmează:

-transformarea treptei de competență din practicant în specialist pentru un post de asistent social din cadrul Căminului de bătrâni;

- transformarea gradului profesional din asistent medical generalist în asistent medical generalist grad principal pentru cinci posturi de la cabinetele medicale școlare.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.04.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată Hotărârea Consiliului Local nr. 188/27.06.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.08.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 347/27.09.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV