Hotărârea nr. 82/2020

Hotãrârea nr. 82 privind aprobarea transformării unui post din cadrul Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea transformării unui post din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând referatul de aprobare nr. 84/05.03.2020 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 721/24.02.2020 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea transformării unui post vacant de maestru lumini treaptă profesională I în operator lumini studii superioare grad profesional I din cadrul Serviciului Tehnic Lumini Sunet Dramă - Revistă;

Ținând cont de raportul de specialitate comun înregistrat la nr. 120/18.03.2020 la Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și la nr. 95/18.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.03.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” și art. 196, alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea unui post vacant de maestru lumini treaptă profesională I în operator lumini studii superioare grad profesional I din cadrul Serviciului Tehnic Lumini Sunet Dramă - Revistă, începând cu data de 01.04.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 474/28.11.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.523/19.12.2019, se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Teatrul ,,Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV