Hotărârea nr. 81/2020

Hotãrârea nr. 81 privind transformarea unui post contractual de execuție din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, într-unul de nivel imediat superior

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 81

privind transformarea unui post contractual de execuție din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, într-unul de nivel imediat superior

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 78/02.03.2020 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de Specialitate nr. 281/27.02.2020 al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea transformării din treapta profesională I în treapta profesională IA a postului de secretar dactilograf, studii medii din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, ca urmare a promovării examenului de promovare în treaptă profesională de către titularul postului;

Ținând cont de Raportul comun de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 114/04.03.2020 și al Direcției Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 91/18.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual e și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art.31 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea din treapta profesională I în treapta profesională IA a postului de secretar dactilograf, studii medii din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, începând cu data de 01.03.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 509/22.11.2018 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV