Hotărârea nr. 80/2020

Hotãrârea nr. 80 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 82/05.03.2020 al primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 1697/02.03.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare suplimentării statului de funcții cu șase posturi, transformării a cinci posturi vacante și transformării a șase posturi pentru personalul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare, conform documentelor anexate;

Având în vedere Raportul comun de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 125/20.03.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 98/24.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 432 de posturi și organigrama, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.04.2020.

Art. 2 Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.06.2019 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.06.2019 și anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/27.09.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


ANEXA nr. 1    _

La Hotărârea nr. oO /2020
*) închise temporar pana la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare si asigurarea cu personalSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

Anex^la H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

~T"

2

T"

4

*5

COMITETULDIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00

SECȚII

W              W                                                  S

SECȚIA MEDICINA INTERNA + AMBULATORIU INTEGRAT Nr.paturi = 60 . din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi ;

SPITALIZARE DE ZI , Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

S

1,00

7

medic primar

Medicină internă

S

1,00

8

medic primar

Medicină internă

S

1,00

ă.

9

medic primar

Medicină internă

S

1,00

Persona

mediu sanitar

10

asistmed.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

11

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

13

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

21

asistmed.pr

Medicală

PL

1,00

22

asistmed.

Medicală

PL

1,00

23

asistmed.

Medicală

PL

1,00

24

asist, med.

Medicală

PL

1,00

r

25

asistmed.

Medicală

PL

1,00

26

asistmed.

Medicală

PL

1,00

27

asistmed.

Medicală

PL

1,00

28

asistmed.

Medicală

PL

1,00

29

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Personalauxiliar

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

36

infirmieră

G

19^/

37

infirmieră

G

-1

38

infirmieră

G

1.00

39

infirmieră

G

1.00

40

infirmieră

G

1.00 X

Tul v 7 v.

41

infirmieră

G

1.00

42

îngrijitoare

G

1.00

43

îngrijitoare

G

1.00

44

îngrijitoare

G

1.00

45

îngrijitoare

G

1.00

46

îngrijitoare

G

1.00

47

îngrijitoare

G

1.00

48

îngrijitoare

G

1.00

Cardiologie | S |     1.00

Personal auxiliar

54

infirmieră

G

1.00

55

infirmieră

G

1.00

56

îngrijitoare

G

1.00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)


49 | medic specialist

Personal mediu sanitar

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

51

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

52

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

53

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00


COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

57

medic primar

Hematologie

S

1.00

58

medic specialist

Hematologie

S

1.00

Persona

mediu sanitar

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

65

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

66

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

67

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

68

infirmieră

G

1.00

69

infirmieră

G

1.00

70

infirmieră

G

1.00

71

infirmieră

G

1.00

72

infirmieră debutant

G

1.00

73

îngrijitoare

G

1.00

74

îngrijitoare

G

1.00

75

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr, paturi = 4

Personal medical superior____________________________________________________________

76

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

77

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

78

medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Amb. integrat

79

medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

80

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1.00

81

asist.med.pr.

Medicală

S

1-..00 “d

? U'».'

82

asist.med.pr.

Medicală

s

1.00    *

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00Z

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.0Q

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

O N Ș T

86

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

87

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

88

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

89

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

90

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

91

asist, med.

Medicală

PL

1.00

92

asist, med.

Medicală

PL

1.00

93

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

94

infirmieră

G

1.00

95

infirmieră

G

1.00

96

infirmieră

G

1.00

97

infirmieră

G

1.00

98

infirmieră

G

1.00

99

îngrijitoare

G

1.00

100

îngrijitoare

G

1.00

101

îngrijitoare

G

1.00

102

îngrijitoare

G

1.00

103

îngrijitoare

G

1.00

104

îngrijitoare

G

1.00

105

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Persona

medical superior

106

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

107

medic primar

Fizio-recuperare

s

1.00

Amb. integrat

108

medic primar

Fizio-recuperare

s

1.00

Amb. integrat

109

medic specialist

Fizio-recuperare

s

1.00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

110

asist.med.pr.-șefă

Medicală

s

1.00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

116

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

117

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

118

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

119

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

120

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

121

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

122

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

123

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1.00

124

asist, med.

Medicală

PL

1.00

125

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

126

infirmieră

G

1.00

127

infirmieră

G

1.00

128

infirmieră

G

1.00

129

infirmieră

G

1.00

130

infirmieră

G

1.00

/ ..

131

infirmieră

G

1.00' - !

. -Ti

'      •            4-

132

infirmieră

G

1.00& '.

133

infirmieră

G

1.00 '***

134

infirmieră

G

1.00

135

infirmieră

G

1.00

C <3

136

îngrijitoare

G

1.00

137

îngrijitoare

G

1.00

138

îngrijitoare

G

1.00

139

îngrijitoare

G

1.00

140

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Personal medical superior

141

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1.00

142

medic primar

Oncologie

S

1.00

143

|medic specialist

Oncologie

S

1.00

144

| medic specialist

Oncologie

S

1.00

Alt personal superior

145

Psiholog spec.

Psihologie

s

1.00

■__________________________________ I

Personal mediu sanitar

146

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1.00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

163

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

165

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

166

asist.med.

Medicală

PL

1.00

167

asist.med.

Medicală

PL

1.00

168

asist.med.

Medicală

PL

1.00

169

asist, med.

Medicală

PL

1.00

170

asist.med.

Medicală

PL

1.00

171

asist.med.

Medicală

PL

1.00

172

asist.med.debutant

Medicală

PL

1.00

173

asistmed.debutant

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

174

infirmieră

G

1.00

175

infirmieră

G

1.00

176

infirmieră

G

1.00

177

infirmieră

G

1.00

178

infirmieră

G

1.00

179

infirmieră

G

1.00

180

infirmieră

G

1.00

181

infirmieră

G

1.00

182

infirmieră

G

183

infirmieră

G

184

infirmieră debutant

G

185

îngrijitoare

G

1^QW;

186

îngrijitoare

G

1.00^’j

187

îngrijitoare

G

1.00

188

îngrijitoare

G

1.00

189

îngrijitoare

G

1.00

190

îngrijitoare

G

1.00

191

îngrijitoare

G

1.00

192

îngrijitoare

G

1.00

193

îngrijitoare

G

1.00

194

îngrijitoare

G

1.00

195

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

196

medic rezident

Radioterapie

s

1.00

Persona

mediu sanitar

197

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

198

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

199

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

200

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

201

asist, med.

Medicală

PL

1.00

202

asist, med.

Medicală

PL

1.00

203

asist, med.

Medicală

PL

1.00

204

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

205

infirmieră

G

1.00

206

infirmieră

G

1.00

207

infirmieră

G

1.00

208

îngrijitoare

G

1.00

209

îngrijitoare

G

1.00

210

îngrijitoare

G

1.00

  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

211

medic primar

Radioterapie

S

1.00

212

medic specialist

Radioterapie

S

1.00

Alt personal superior

| 213

Fizician medical

Medicală

s

1.00

I

Personal mediu sanitar

214

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

215

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

216

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

217

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

218

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

219

asist, med.

Medicală

PL

1.00

220

asist.med.

Medicală

PL

1.00

221

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

L 222

îngrijitoare

G

1.00

L                   I

FARMACIE

Personal medical superior

223

farmacist sef

Farmacie

S

1.00V

224

farmacist

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

225

asist.med.pr.-șefâ

Farmacie

PL

1.00

226

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1.00

227

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1.00

228

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

229

asist, med.pr

Farmacie

PL

1.00

Persona auxiliar

230

îngrijitoare

G

1.00

I

LABORATOR ANALIZE MEDICA

LE

Personal medical superior

231

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1.00

232

medic specialist

Laborator

S

1.00

233

medic specialist

Laborator

s

1.00

234

medic primar

Laborator

s

1.00

Alt personal superior

235

chimist pr.

Laborator

S

1.00

236

biolog spec.

Laborator

S

1.00

237

biochimist

Laborator

S

1.00

238

biolog pr.

Laborator

S

1.00

Persona

mediu sanitar

239

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1.00

240

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

241

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

242

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

243

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

244

asist.med.pr

Laborator

PL

1.00

245

asist, med.

Laborator

PL

1.00

246

asist, med.

Laborator

PL

1.00

247

asist, med.

Laborator

PL

1.00

248

laborant pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

249

îngrijitoare

G

1.00

250

îngrijitoare

G

1.00

251

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Persona

medical superior

252

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

253

medic primar

Radiologie

S

1.00

254

medic specialist

Radiologie

S

1.00

255

medic specialist

Radiologie

S

1.00

Persona

medjusanitar

256

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1.00

I

257

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1.00

258

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

260

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

261

asist.med.pr

Radiologie

PL

1.00

262

asist, med.

Radiologie

PL

1.00

263

asist, med.

Radiologie

PL

1.00

Personal auxiliar

1 ' ~ _ -

264

îngrijitoare

G

1.00

265

îngrijitoare

G

1.00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ l

Personal medical superior____________________________________________________


266

medic primar

Anatomie patologică

S

1.00

I

Alt personal medical superior

267

biolog principal

Laborator

s

1.00

I

Personal mediu_sanitar

268

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

269

asist, med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

270

îngrijitoare

G

1.00

I

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIO

NALE

271

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

272

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

273

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

274

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

LABORATOR RECUPERARE . MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior

275

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1.00

276

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1.00

277

kinetoterapeut

CFM

S

1.00

Persona

mediu_sanitar

278

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

279

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

280

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

281

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

282

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

283

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

284

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

285

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

286

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

287

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

288

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

289

asistmed.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

290

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

291

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

292

asist, med.

Fizio-terapie

PL

1.00

293

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1.00

294

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1.00

Persona

auxiliar

295

îngrijitoare

G

1.00

296

îngrijitoare

G

1.00

297

îngrijitoare

G

1.00

298

îngrijitoare

G

1.00

299

îngrijitoare

G

1.00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

300

medic specialist

Diabet

S

1.00

301

medic primar

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar________

| 302 |asist.med.debutant                  | Medicală[PL j 1.00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

303

medic primar

Oncologie

S

1,00

304

medic primar

Oncologie

S

1.00.

Persona

mediu sanitar

305

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

306

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

307

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

308

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior__________________________________________

309

medic primar

Medicina muncii

s

1.00

I

Personal mediu sanitar

310

asist, med.debutant

Medicală

PL

1.00

COMPARTIMENT PREVENIRE $1 CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Persona

medical superior

311

medic primar

Epidemiologie

S

1.00

312

medic specialist

Boli Infectioase

S

1.00

Personal mediu sanitar

313

asist, med. pr.

Igiena

PL

1.00

I

Personal auxiliar

314

agent DDD

G

1.00

STERILIZARE

315 lasist.med.pr.

Igiena

PL

1.00

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

316

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

------------ —

317

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICĂ MEDICALĂ

318

economist - sef serviciu

S

1.00

I

319

asist.med.deb.

Medicală

PL

1.00

320

statistician medical

M

1.00

321

statistician medical

M

1.00

322

registrator med.pr.

M

1.00

323

registrator med.pr.

M

1.00

324

registrator med.

M

1.00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

325

Sef Birou

S

1.00

326

medic specialist

S

1.00

327

economist IA

s

1.00

328

referent de specialitate I

s

1.00

Dietetica

329

asistmed.pr.

Medicală

___PL

1.00

I

Culte

330 | preot definitiv

I________ș_______I

I_____100_____|______________________|

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI * C

—------------------------------------------—- -■


Cabinet Medicină Internă                                                        .

Personal mediu sanitar

--—---—.—

331

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00        '

Cabinet Reumatologie Personal mediu sanitar

332

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

333

medic specialist

O.R.L.

s

1.00

Personal mediu sanitar

334 asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet

Persona

Oftalmologie medical superior

335

medic primar

Oftalmologie

s

1.00

Persona

mediu sanitar

336

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Chirurgie generală Personal sanitar superior

337

medic primar

Chirurgie

S

1.00

338

medic primar

Chirurgie

S

1.00

Personal mediu șanita_r

339

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

340

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie Personal mediu sanitar

341 asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Obstetrică-ginecologie Personal medical superior

342

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1.00

343

medic specialist

Obstetr.ginec.

s

1.00

Personal mediu sanitar

344

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Dermato-venerologie Personal medical superior

346 medic specialist

Dermatologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

347 [asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Endocrinologie Personal medical superior

348

medic specialist

Endocrinologie

S

1.00

349

medic specialist

Endocrinologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

350

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

351

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Psihiatrie Personal medical superior

352

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

353

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

354

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

355

asist.med.pr.

Medicală

PL“

1.00

Cabinet Neurologie Personal medical superior

356

medic specialist

Neurologie

S

1.00

357

medic primar

Neurologie

S

1.00


Personal mediu sanitar

. .

358

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

/ J___

L."

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior                                                     ®

/ /$*

--=■--—z / w W _____________________________

359

medic specialist

Cardiologie

s

Personal mediu sanitar                                                        ^12 c

360

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Pediatrie Personal medical superior

361

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

362

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

363

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

364

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

365

îngrijitoare

M

1.00

366

îngrijitoare

M

1.00

367

îngrijitoare

M

1.00

368

îngrijitoare

M

1.00

369

îngrijitoare

G

1.00

370

îngrijitoare

G

1.00

371

îngrijitoare

G

1.00

APARAT FUNCȚIONAL

PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. R

UNOS

372

economist IA

S

1.00

373

economist IA

S

1.00

374

economist IA

S

1.00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

375

economist IA

S

1.00

376

economist IA

S

1.00

377

economist IA

S

1.00

378

economist IA

S

1.00

Biroul A

provizionare , Ad-tiv , Transport

379

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1.00

380

secretar

M

1.00

381

arhivar

M

1.00

382

magaziner

M

1.00

383

magaziner

M

1.00

Comp.Achizitii publice, contractare

384

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

385

consilier juridic IA

s

1.00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situat!

de urqentă

386

referent IA

M

1.00

Compartiment informatică

387

economist I

I______ș______

1.00

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină .încălzire , frigorifice

388

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

389

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1.00

390

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1.00

391

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1.00

392

muncitor IV

Electrician

M

1.00

393

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

394

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

“w

• —4»V~I

395

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,(30

I                      '                       '>

396

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

IrOOj

Ș^J

397

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1^ \■

398

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1

ova

Centrala telefonică

399

muncitor III

Telefonistă      | M

1,00

Compartiment transport

400

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

401

muncitor I

cond.auto

M

1,00

402

șofer autosanitara III

cond.auto

G

1,00

2.

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eservește până la 700 paturi)

403

c

Bucătar

Sc. prf.

1,00

404

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

405

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

406

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

407

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

408

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

409

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

410

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

411

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

412

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

413

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compari

timent ad-tiv . pază

414

portar

G

1,00

415

portar

G

1,00

416

portar

G

1,00

417

portar

G

1,00

418

portar

G

1,00

419

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

420

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

421

muncitor III

achizitor

M

1,00

422

îngrijit, curățenie

M

1,00

423

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

424

spălătoreasă

G

1,00

425

spălătoreasă

G

1,00

426

spălătoreasă

G

1,00

427

spălătoreasă

G

1,00

428

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezident!

429

medic rezident

S

1,00

430

medic rezident

S

1,00

431

medic rezident

S

1,00

432

medic rezident

1,00

TOTAL

432,00

TOTAL POSTURI = 432, din care funcții de conducere = 19

MANAGER,

Ec. Jordănescu Maria Mihaela

Compartiment RUNOS, Ec. Marcu Mariana-Daniela


V I/V

; MUNlCk

i PLOl£?

K 1