Hotărârea nr. 8/2020

Hotãrârea nr. 8 privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 8

privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 9/15.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr.07/13.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.6/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

Având în vedere hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C.

5

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 18/28.06.2019 de numire a membrilor consiliului de administrație, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 20/19.07.2019 prin care se ia act de demisia doamnei Măntoiu Anabell Olimpia și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 343/27.09.2019 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., constituirea unei comisii de selecție și evaluare a candidaților asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

În baza Raportului comisiei de selecție privind procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiești S.R.L., prin care comisia face propunerea de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de

5

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.01/07.01.2020;

Ținând cont de Raportul final nr. 180/18.12.2019, al expertului independent în recrutarea resurselor umane, privind proiectul de recrutare și selecție al candidaților pentru postul de administrator al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., ca urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.176/19.12.2019;

Luând act de prevederile art. 3, pct. 2. lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. b) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii ~~                                                                        5

de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 129, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 131, art. 139 alin.(1), art. 154 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind propunerile de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., pentru ocuparea postului vacant, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.01/07.01.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să numească candidatul propus în Raportul comisiei de selecție de la art.1 din prezenta hotărâre, respectiv domnul Dobrescu Cătălin pentru ocuparea postului vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Art. 3 Mandatul administratorului propus în numele unității administrativ -teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 30.06.2023.

Art. 4 Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 8

privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 9/15.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr.07/13.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.6/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

Având în vedere hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C.

5

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 18/28.06.2019 de numire a membrilor consiliului de administrație, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 20/19.07.2019 prin care se ia act de demisia doamnei Măntoiu Anabell Olimpia și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 343/27.09.2019 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., constituirea unei comisii de selecție și evaluare a candidaților asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

În baza Raportului comisiei de selecție privind procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiești S.R.L., prin care comisia face propunerea de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de

5

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.01/07.01.2020;

Ținând cont de Raportul final nr. 180/18.12.2019, al expertului independent în recrutarea resurselor umane, privind proiectul de recrutare și selecție al candidaților pentru postul de administrator al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., ca urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.176/19.12.2019;

Luând act de prevederile art. 3, pct. 2. lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. b) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii ~~                                                                        5

de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 129, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 131, art. 139 alin.(1), art. 154 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind propunerile de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., pentru ocuparea postului vacant, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.01/07.01.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să numească candidatul propus în Raportul comisiei de selecție de la art.1 din prezenta hotărâre, respectiv domnul Dobrescu Cătălin pentru ocuparea postului vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Art. 3 Mandatul administratorului propus în numele unității administrativ -teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 30.06.2023.

Art. 4 Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV