Hotărârea nr. 79/2020

Hotãrârea nr. 79 privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local al Municipiului Ploiești în calitate de membru al Consiliului Director al Fundaţiei „Constantin Stere”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 79

privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local al Municipiului Ploiești în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 99/10.03.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 123/31.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 650/11.03.2020 al Direcției Comunicare, Relații Publice prin care se propune desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local al Municipiului Ploiești în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 10.03.2020;

În baza adresei nr. 4536/05.03.2020 prin care dl. Cristian Mihai Ganea demisionează din calitatea de membru al Consiliului Director al Fundației „Constantin Stere”;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă desemnarea domnului Vîscan Robert Ionuț în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 163/2018 își încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV