Hotărârea nr. 78/2020

Hotãrârea nr. 78 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2020 privind modificarea și completarea  Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare,  în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 78

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 107/16.03.2020 al domnilor consilieri Marilena Stanciu și Gabriel Constantin Minea, Raportul de specialitate nr. 5931/13.03.2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești;

Ținând cont de Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 94/26.03.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 103/26.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local -Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații, din data de 30.03.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1) , alin. (2), lit. (c) și alin. 6 lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019, care va avea următorul conținut:

,,Se suspendă aplicarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 521/2019 de la data prezentei hotărâri până la data de 30.09.2020.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 65/2020 rămân nemodificate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV