Hotărârea nr. 77/2020

Hotãrârea nr. 77 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 77

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând referatul de aprobare nr. 113/20.03.2020 al domnului viceprimar George Pană precum și Raportul de specialitate nr. 80079/19.03.2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate Direcției Economice nr. 57/25.03.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 110/26.03.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEG SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020           7

Anexa Hcc qțA*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget conform HCL 68/17,03,2020

influentqf+r^

sk cvZ

TOTAL VENITURI - din care:

4.366,00

Ojț

VEI

sllTURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

4.366,00

1. I ^===«i»w<Bo

Venituri din prestări servicii

33.10.08

770,00

770,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-15,00

-15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

15,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3.596,00

55,00

3.651,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.366,00

55,00

4.421,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.351,00

55,00

4.406,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.351,00

55,00

4.406,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.952,00

0,00

3.952,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.806,00

0,00

3.806,00

Salarii de baza

10.01.01

3.595,00

3.595,00

Alte sporuri

10.01.06

40,00

40,00

Indemnizații hrana

10.01.17

171,00

171.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

60,00

0,00

60,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

60,00

60,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

86,00

0,00

86,00

Fond de solidaritate

10.03.07

86,00

86,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

399,00

55,00

454,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

343.00

45,00

388,00

Furnituri de birou

20.01.01

35,00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

78,00

78,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,00

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

198,00

45,00

243,00

Reparații curente

20.02

6,00

6,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.021

20.03

0,00

0 00

0 00

1 Hrana nAntru «amant

IHrarto rSnlrî. ar.tniaio

rn n j

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8,00

10,00

18,00

20 04 01

Materiale sanitare

Dezinfectant!

20.04.02

20.04.04

3,00

5,00

4,00

6,00

7,00 11,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

4.00

__________AQQ.

Alte cheltuieli

20.30

20,00

0,00

20,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

5,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2 00

2,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30.30___

13 OOl

13,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15,00

0,00

15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,00

0,00

15,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,00

0,00

15,00

Acti

ve fixe

71.01

15,00

0,00

15,00

Mobilier, aparatură birotică și site active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

0,00

_________15,00

COMPARTIMENT

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR. /   /


FINANCIAR-CONTABILITATE,