Hotărârea nr. 76/2020

Hotãrârea nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 76

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând referatul de aprobare nr. 122/25.03.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate nr. 2907/25.03.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.56/25.03.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 111/26.03.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

În conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr. 6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , art.19 și art. 49;

În temeiul art.129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII                          /

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI

Avizat

PROPRII PE ANUL 2020

Consiliul de Administrație

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L. 46/20,02,2020

Execuție la 28,02,2020

Influenta +/-

Buget rectlf.-martle 2020

TOTAL VENITURI - din care:

106628,00

15367,00

1,00

106629,00

VEK

LQU

II URILE SEU HUNII UE FUNUI IGNARE -

- din care:

105608,00

15367,00

1,00

105609,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

21,00

3

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

824,00

122

824,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

73000,00

11499

73000,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buaetul de stat

33.10.30

842,00

129

842,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

920,00

1

921,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salarlale

43.10.33

30000,00

3614

30000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1020,00

0,00

0,00

1020,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatli

43.10.14

1020,00

0

1020,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

111733,00

14971,00

1,00

111734,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 014-80+81 >84]

109080,00

14971,00

1,00

109081,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*1

01

109116,00

15008,00

44,00

109160,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1O.i

10

42533,00

5779,00

0,00

42533,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

40883,00

5654,00

0,00

40883,00

Salarii de baza

10.01.01

29930,00

4242

29930,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6000,00

765

6000,00

Alte sporuri

10.01.06

900,00

106

900,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2160,00

295

2160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

2

9,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Indemnizații de hrana

10,01,17

1800,00

228

1800,00

Alte drepturi salarlale in bani

10.01.30

84,00

16

84,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

620,00

0,00

0,00

620,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

_0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L. 45/20,02,2020

Execuție la 28,02,2020

Influenta +/-

Buget rectlf.-martie 202 ;

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

620,00

620,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

1030

125

0

1030,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,00

96,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de anoaiator centru anoaiati

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

000

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

934,00

125

934,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

66321,00

9188,00

44,00

66365,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C

20.01

3470,00

552,00

200,00

3670,00

Furnituri de birou

20.01.01

100 00

11

100,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200,00

32

200

400,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1300,00

295

1300,00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

200,00

20

200,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

30,00

2

30,00

Piese de schimb

20.01.06

100,00

3

100,00

Transport

20.01.07

70,00

8

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70,00

9

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa

20.01.09

600,00

86

600,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

600,00

86

800,00

Reparații curente

20.02

1000,00

15

1000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

700,00

134,00

1,00

701,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

700,00

134

1

701,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20.04

60008,00

8298,00

-563,00

59445.00

Medicamente

20.04.01

57988.00

8062

-693

57295,00

Materiale sanitare

20.04.02

700,00

88

100

800,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

145

1200,00

Dezinfectant!

20.04.04

120,00

3

30

150,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2C

20.05

600,00

131,00

0,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

19

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500,00

112

500,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

70,00

0,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70,00

70,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

30,00

30,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

1

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

1

60,00

Protecția muncii

20.14

120.00

16

400

520,00

Muniție, furnituri sl armament de natura actlvelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

0,00

uoninDUții aie aaminisuaiiei puoiice locaie ia realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pen

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl inghetu

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente Imprumutur

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutii

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

unei actlu fiSUL

uiefi judiciare si extrajudiciare derivate om nl In reprezentarea Intereselor statului, dl dlspozitltlar. leaalg__

20.25

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L. 45/20,02,2020

Execuție la 2B,02,2020

influenta +/-

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

258.00

40,00

6.00

254,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22.00

14

22,06

Chirii

20.30.04

36,00

36,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

26

200,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod 51.01,

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5.

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELl (cod 59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

262,00

41

0

262,00

Burse

59.01

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

26200

41

262,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod 80+81)

79

0 00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

IIILULXVIIPLAI1 EFECTUA IE iN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT___

85

-36,00

-37

-43

-79,00

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate Ir

85.01 01

-36,00

-37

-43

-79,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+841

2653,00

0,00

0,00

2653,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Htiui viu rroiecte cu finanțare din ronduri externa nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+50.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2653,00

0,00

0,00

2653,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

2653.00

0 00

0,00

2653 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2653 00

0 00

0 00

2653,00

Construcții

71.01.01

0 00

0,00

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

1208 00

1208,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

115,00

115,00

Alte active fixe

71.01.30

1330 00

1330,00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

zn

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate In

B5.01


Pentru buget 2020: Excedentul din anii precedent! de .105 Aili lei va fi direcțional astfel: 1633 mii lei se directioneaza pentru 'firiantarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3472 mii lei, pentru acdperrre^3IJjilsr(ț^rn|®rare de casa in secțiunea de funcționare.              (/                     "

Sponsorizări din anii precedonti:246C'’^ 1


MUNICip^l m


ORDONATOR TERTIAR OE C EC. IORDANESCU MARIA MIF


DIRECTOR FINANCIAR CONT EC. MUSCA MARILENA