Hotărârea nr. 75/2020

Hotãrârea nr. 75 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de Aprobare nr. 111/19.03.2020 al domnilor consilieri Palaș -Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr.4259/19.03.2020 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 58/25.03.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 109/26.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1, pentru buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.03.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii nr. 6/06.01.2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1, 2, 3 și art. 10 alin. 1 și 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa/Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2020                              Anexai

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2

+ rd. 5 + rd. 6i

1

12242.83

12950.00

105.78

12950.00

12950.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12234.33

12942.00

105.78

12942.00

12942.00

100.00

100.00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

bjtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

3

Venituri financiare

5

8.50

8.00

94.12

8.00

8.00

100.00

100.00

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12380.07

12580.00

101.61

12750.00

12750.00

101.35

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12306.95

12465.00

101.28

12635.00

12635.00

101.36

100.00

I

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

4018.40

4613.00

114.80

4783.00

4783.00

103.69

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

707.28

671.00

94.87

671.00

671.00

100.00

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6434.01

6581.00

102.28

6581.00

6581.00

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5822.56

5954.00

102.26

5954.00

5954.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5361.49

5486.00

102.32

5486.00

5486.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

461.06

468.00

101.51

468.00

468.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0?

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

477.92

491.00

102.74

491.00

491.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

133.53

136.00

101.85

136.00

136.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1147.26

600.00

52.30

600.00

600.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

73.12

115.00

157.28

115.00

115.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (prafrt/pîerdere)

22

-137.24

370.00

-269.60

370.00

370.00

100.00

100.00

IV

MPOZITPE PROFIT

23

139.17

127.00

91.26

100.00

100.00

78.74

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-276.41

243.00

-87.91

270.00

270.00

111.11

100.00

r

1

Rezerve legale

25

26.67

18.50

69.37

18.50

18.50

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de ege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


1

1

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-303.08

224.50

0.00

251.50

251.50

ifoQ

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi ! externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

Mi i i

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd, 25,26, 27,28,29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.26

0.00

7

r jiruopzrea saianațnor ia pruni în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar ___—____.U-mliuLutA_________

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 ■ rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vi

IVENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

<0

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

5.99

9745.00

162687.81

447.00

447.00

0.00

0.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii ______________________antenei_________________

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

5.99

9745.00

162687.81

447.00

447.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

158.00

178.00

112.66

168.00

168.00

94.38

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3070.97

2787.45

90.77

2953.37

2953.37

105.95

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd.

49)712*1000

51

2827.79

2568.35

90.83

2721.23

2721.23

105.95

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

77.43

72.71

93.90

77.04

77.04

105.95

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

1011.21

971.43

96.07

984.56

984.56

101.35

100.00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

797.88

800.00

100.27

800.00

800.00

100.00

100.00

_______L

-276.41

243.00

-87.91

100.00

100.00


“u)


DIRECTOR GENERAL, ING. PEPELEA MARIADIRECTOR ECONOMIC EC. STANCIULESCU ANGELA
*S 1 >

>JLA_O/

i

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

Anexa 2 t

X

* Juns^^r

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=10/5

12=10/6

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

11877.55

13090.00

12242.83

3428.00

6885.00

10181.00

12950.00

98.93

105.78

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

11869.72

13080.00

12234.33

3426.00

6881.00

10175.00

12942.00

98.94

105.78

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

8665.62

9883.00

8894.21

2496.00

5043.00

7422.00

9516.00

96.29

106.99

a1)

din vânzarea produselor ct.703

4

16.40

17.00

15.81

6.00

8.00

12.00

17.00

100.00

107.55

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9+ ct. 708.7

6

8635.52

9680.00

8719.04

2460.00

4975.00

7300.00

9329.00

96.37

107.00

a4)

altevenituri:ct.706.9+ct758.8+c

t758.14+ ct.758.3+ct758.4

7

13.69

186.00

159.37

30.00

60.00

110.00

170.00

91.40

106.67

b)

din vânzarea mărfurilor

8

A (ACI Hri.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


«

\*

-^y

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf. prevederilor

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

83.79

15.00

0.00

0.00

8.00

8.00

15.00

100.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

3120.31

3182.00

3340.13

930.00

1830.00

2745.00

3411.00

107.20

102.12

f1)

din amenzi și penalitățict.758.1

15

91.40

96.00

83.97

30.00

50.00

65.00

85.00

88.54

101.23

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

-

- active necorporale

18


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


Anexa 2 tA

II

1

“V* V

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

INDICATORI

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

f3)

din subvenții pentru investiții

19

a

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct 708-ct.708.7+ct.711+758.2

21

3028.91

3086.00

3256.15

900.00

1780.00

2680.00

3326.00

107.78

102.15

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

7.83

10.00

8.49

2.00

4.00

6.00

8.00

80.00

94.18

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

-

c)

din diferențe de curs

25

-

>

d)

din dobânzi: ct.766

26

7.83

10.00

8.49

2.00

4.00

6.00

8.00

80.00

94.18

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

-

3

Venituri extraordinare

28

-

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11344.13

12777.00

12380.07

3370.00

6770.00

10051.00

12580.00

98.46

101.61

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11276.08

12699.00

12306.95

3340.00

6710.00

9968.00

12465.00

98.16

101.28


HCC Ikt ■


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


Anexa 2 Lf± WCL lh*

<l V

/o

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Nr. rd.

Realizat an 2018

Aprobat

Aprobat

%

°/o

INDICATORI

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.

32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3802.18

4073.00

4018.40

1339.00

2677.00

3992.00

4613.00

113.26

114.80

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2052.27

2219.00

2207.43

885.00

1710.00

2310.00

2540.00

114.47

115.07

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:ct.602+ct 604

34

347.95

349.00

335.20

65.00

170.00

250.00

360.00

103.15

107.40

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024

35

13.23

24.00

22.07

5.00

10.00

18.00

25.00

104.17

113.30

b2)

cheltuieli cu combustibilii-ct 6022

36

24.64

19.00

14.55

7.00

14.00

21.00

19.00

100.00

130.58

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-ct 603

37

41.90

30.00

21.56

20.00

40.00

60.00

80.00

266.67

371.11

d)

cheltuieli privind energia și apa-ct 605

38

1662.43

1840.00

1850.68

800.00

1500.00

2000.00

2100.00

114.13

113.47

e)

cheltuieli privind mărfurile-ct 607

39


fa                                  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


Anexa 2

J________•* • >     • •* «Qwa                                                      _                                                                                             .                                   _ —

--Z-Aii----

-y^/J

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

149.70

117.00

107.04

28.00

64.00

91.00

110.00

94.02

102.76

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-ct611

41

33.54

35.00

30.34

6.00

15.00

21.00

30.00

85.71

98.88

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:ct 612-ct 612.2

42

78.90

42.00

41.52

12.00

29.00

40.00

40.00

95.24

96.34

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

70.33

30.00

32.56

10.00

25.00

30.00

35.00

116.67

107.50

b2)

- către operatori cu capital privat

44

8.58

12.00

8.96

2.00

4.00

10.00

5.00

41.67

55.80

c)

prime de asigurare-ct 613

45

37.26

40.00

35.13

10.00

20.00

30.00

40.00

100.00

113.88

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1600.21

1737.00

1703.93

426.00

903.00

1591.00

1963.00

113.01

115.20

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47


we<- Hn- |<2p2oBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


. . A>

■vjî

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

14.83

14.00

13.59

0.00

3.00

4.00

5.00

35.71

36.78

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

14.83

14.00

13.59

0.00

3.00

4.00

5.00

35.71

36.78

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

35.38

20.00

13.02

2.00

9.00

13.00

20.00

100.00

153.59

c1)

cheltuieli de protocol, din care:-ct 623.1

51

5.31

10.00

8.41

2.00

6.00

8.00

10.00

100.00

118.90

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:-ct 623.2

53

30.07

10.00

4.61

0.00

3.00

5.00

10.00

100.00

216.87

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


* v-

'■? iț

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

_________________________________________________________________________________________________Anexa 2         th-TSRoio


Xl

Ț             fț£ii

-r # „ jiX

‘^rscs-.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati -ct 658.2

61

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-ct 624

62

4.88

5.00

3.91

1.00

3.00

4.00

5.00

100.00

127.79

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:-ct 625

63

8.04

11.00

10.70

1.00

6.00

9.00

13.00

118.18

121.48

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0.81

3.00

0.97

0.00

2.00

3.00

3.00

100.00

308.32

-interna

65

0.81

3.00

0.97

0.00

2.00

3.00

3.00

100.00

308.32

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-ct 626

67

47.26

40.00

37.17

11.00

22.00

30.00

40.00

100.00

107.60

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-ct 627

68

14.37

18.00

14.56

4.00

8.00

12.00

18.00

100.00

123.64

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:-ct 628

69

1435.44

1569.00

1559.21

450.00

850.00

1300.00

1600.00

101.98

102.62

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

881.19

1006.00

918.50

250.00

550.00

850.00

1100.00

109.34

119.76


/< /                                  bugetul de venituri si CHELTUIELI 2020

i""*'            f**|                                                                                                             Anexa 2 tk litote

+•7:—..7*'        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■--------


ua \ >

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

6.62

8.00

6.85

2.00

6.00

7.00

8.00

100.00

116.79

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională 628.2

72

5.53

9.00

3.17

1.00

14.00

16.00

20.00

222.22

630.72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

8.50

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

200.00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri-ct 628.3

77

2.85

3.00

0.80

1.00

1.50

2.00

2.00

66.67

248.80

j)

alte cheltuieli

78

40.00

55.00

51.76

20.00

150.00

219.00

262.00

476.36

506.22


o yX

/< / j=rAp\ SA                     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

Anexez <*»«■

9 %      ■■

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

665.17

753.00

707.28

189.00

376.00

576.00

671.00

89.11

94.87

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-ct 612.2

81

62.74

66.00

65.13

18.00

35.00

55.00

70.00

106.06

107.47

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.03

1.00

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați - ct 635

85

602.41

686.00

642.12

170.00

340.00

520.00

600.00

87.46

93.44

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6109.34

6687.00

6434.01

1684.00

3381.00

4989.00

6581.00

98.41

102.28

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd.

88 + rd. 92)

87

5619.22

6042.00

5822.56

1518.00

3053.00

4496.00

5954.00

98.54

102.26

f* 7

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

i                      ________ Anexa 2 Cfc

va- . r        ----------—-------------------------------------—


^^1

W Jv ^:7

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

90 + rd. 91), din care:

88

5205.54

5555.00

5361.49

1438.00

2851.00

4168.00

5486.00

98.76

102.32

a) salarii de bază-ct 641

89

4801.67

5110.00

4964.73

1253.00

2611.00

3888.00

5080.00

99.41

102.32

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

125.58

130.00

115.01

35.00

80.00

100.00

120.00

92.31

104.34

c) alte bonificații (conform CCM)

91

278.28

315.00

281.76

150.00

160.00

180.00

286.00

90.79

101.50

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

413.68

487.00

461.06

80.00

202.00

328.00

468.00

96.10

101.50

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


' #*7

■'■v''

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

b) tichete de masă-ct 642

96

394.68

447.00

430.04

73.00

186.00

300.00

437.00

97.76

101.62

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

19.00

40.00

31.02

7.00

16.00

28.00

31.00

77.50

99.94

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

21.81

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

332.64

505.00

477.92

132.00

260.00

391.00

491.00

97.23

102.74


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

_______________________________________________________________________________ Anexa 2 £<y


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

a) pentru directori/directorat

105

139.98

270.00

266.26

85.00

162.00

247.00

306.00

113.33

114.92

-componenta fixă

106

139.98

270.00

266.26

85.00

162.00

247.00

306.00

113.33

114.92

-componenta variabilă

107

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

153.36

170.00

169.30

43.00

90.00

132.00

170.00

100.00

100.42

-componenta fixă

109

153.36

170.00

169.30

43.00

90.00

132.00

170.00

100.00

100.42

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA si cenzori

111

29.08

31.00

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

10.21

15.00

11.55

4.00

8.00

12.00

15.00

100.00

129.90

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

135.67

140.00

133.53

34.00

68.00

102.00

136.00

97.14

101.85

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd 118+re.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:

114

699.38

1186.00

1147.26

128.00

276.00

411.00

600.00

50.59

52.30

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

116 + rd. 117), din care:

115BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


X6

St**_

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli- ct 658.1:658.3; 658.4, 658.5; 658.8.

120

93.16

446.00

609.12

15.00

36.00

51.00

130.00

29.15

21.34

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-ct 681-ct 681.4

121

594.54

730.00

544.37

138.00

280.00

420.00

560.00

76.71

102.87

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

11.67

10.00

-6.23

-25.00

-40.00

-60.00

-90.00

-900.00

1445.54

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele 681.4 + 654

123

157.19

60.00

30.25

10.00

30.00

50.00

60.00

100.00

198.33

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

145.52

50.00

36.48

70.00

100.00

120.00

150.00

300.00

411.19

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

145.52

50.00

36.48

70.00

100.00

120.00

150.00

300.00

411.19

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane ct

781.4

130

145.52

50.00

36.48

70.00

100.00

120.00

150.00

300.00

411.19

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care:

131

68.05

78.00

73.12

30.00

60.00

83.00

115.00

147.44

157.27

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

3.00

0.00

13.00

25.00

30.00

40.00

1333.33

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă-cont 666

134

3.00

0.00

13.00

25.00

30.00

40.00

1333.33

0.00BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


s> ■■ —

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent-2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare-ct 667

138

68.05

75.00

73.12

17.00

35.00

53.00

75.00

100.00

102.57

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

533.42

313.00

-137.24

58.00

115.00

130.00

370.00

118.21

-269.61

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

414.27

652.00

450.00

55.00

110.00

125.00

425.00

65.18

94.44

k

)

IMPOZIT PE PROFIT

143

139.57

280.00

139.17

18.00

36.00

41.00

127.00

45.36

91.26

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145


Anexa 2 Lh fa .


* u-Sa/Qy a


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


&

V

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform

146

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87) din care:

147

5619.22

6042.00

5822.56

1376.00

3078.00

4513.00

5954.00

98.54

102.26

a)

148

b)

149

c)

150

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

5205.54

5555.00

5361.49

1299.00

2880.00

4200.00

5486.00

98.76

102.32

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

173

198

198

198

198

198

198

100.00

100.00

Nr. mediu de salariați

153

163

178

161

168

168

168

168

94.38

104.35

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

2661.32

2600.66

2775.10

X

X

X

2721.23

104.64

98.06

b ).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

2872.81

2828.65

3013.75

X

X

X

2953.37

104.41

98.00


Anexa 2 ify HPc H-ftBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020


z/

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

* x

INDICATORI

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

6 7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

72.82

73.48

75.99

X

X

X

77.04

104.83

101.38

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a

157

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd,2

163

7

3 Plăți restante

164

8

9 Creanțe restante, din care:

165

745.00

997.00

797.88

800.00

80.24

100.27


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

Anexa 2 tft HCC fa


DIRECTOR GENERAL,

ING. PEPELEA MARIANA©-

J&j

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent (2020)

Aprobat

Aprobat

%

%

conform HCL 519/19.12. 2019

Realizat preliminat an-2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

Grad de realizare fata de aprobat an 2019

Grad de realizare fata de realizat an 2019

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

745.00

997.00

797.88

800.00

80.24

100.27

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

700

rezultat net

393.85

33.00

-276.41

40.00

79.00

89.00

243.00

736.36

-87.91

DIRECTOR ECONOMIC EC. STANCIULEȘCU ANGELA


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

• ■ \^Wf^țof|l4onomic:SC HALE SI PIEȚE SA

■a:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

'■     ’ Cog^e^ffe înregistrare :R 1356295


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE AN 2020

Anexa 3 tK Ui . T5(s_oW

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent

(2019)

% 7 = 6/5

Propuneri an 2020

% 9=8/6

% 10=8/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12140.00

11877.55

97.84

13090.00

12242.83

93.53

12950.00

105.78

98.93

1

Venituri din exploatare *)

12132.00

11869.72

97.84

13080.00

12234.33

93.53

12942.00

105.78

98.94

2

Venituri financiare

8.0qI

7.83

97.88

10.00

8.50

85.00

8.00

94.12

80.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANADIRECTOR ECONOMIC EC. STANCIULESCU ANGELA


ITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: IUL LOCAL PLOIEȘTI

torul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

4^n^§6âful/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțare

Anexa 4 mii lei fara TVA

INDICATORI

Aprobat an

2019

Realizat an

2019

Propunere an 2020

O

1

2

3

4

/

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

390.00

58.00

9745.00

1

Surse proprii, din care:

390.00

0.00

0.00

a) - amortizare

0.00

0.00

0.00

b) - profit

0.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.003

-t

Jțj f^terne

0.00

0.00

0.00

ă.. /&

5-'4'

&lt^sjirse, din care:

iiiv

JVța j orare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun. Ploiești

Fonduri alocate de la Ministerul Culturii

0.00

0.00

9,300.00

//

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

390.00

58.00

445.00

f

Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

0.00


înmmii noi, din care:

0.00

0.00

0.00

iiL?

a)pt>ți ru bunurile proprietate privată a Operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-

9

teritoriale:

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-

9

teritoriale:

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

0.00

0.00

- ■

<. -. "*■•

b.l|Liicrari de construcții in vederea obținerii aubrț’izatiei de securitate la incendiu Piața Malu Roșu -execuție

100.00

0.00

100.00

b.2 Lucrări de modernizare sistem automat integrat cu camere LPR (recunoaștere numere înmatriculare) parcarea Halelor Centrale £ proiectare si execuție)

14.00

0.00

250.00

b.3 Reparație curenta hidroizolatie- intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale

70.00

52.00

10.00

b.4 Modernizare instalație alimentare cu energie termica(incalzire+ apa calda consum) imobil str.Văleni nr.44 -proiectare si execuție

0.00

0.00

50.00

b.5 Lucrări de instalare sistem de supraveghere TVCI Piața Centrala ( proiectare si execuție)

0.00

0.00

15.00

b.6 Lucrări de instalare camere video Piața Centrala(proiectare si execuție)

0.00

0.00

10.00

Total lucrări

184.00

52.00

435.00

zl * fvl A *

/

Oe^.eituieli de investiții si achiziții de lif/obiliZari corporale

4.1^$fijfeionare UPS APC pentru camera fcetwelor

6.00

6.00

0.00

4.2Studiu de specialitate -Expertiza tehnica a imobilului Halele Centrale

200.00

0.00

0.00

4.3Achizitionare licențe software

0.00

0.00

10.00

Total achiziții

206.00

6.00

10.00

Total

390.00

58.00

445.00

Director General Ing. Pepelea Mariana

Director Economic Ec. Stanciulescu Angelaii i


Serviciul Investiții Dumitrescu Veronica

f* ■ L


^TORIȚAT^ ĂQî.’INISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI :SC HALE SI PIEȚE SA

’ 'P S                      .Str.Grivitei ,Nr. 15

V ^Cod iinie<feîhr9g istrare :R1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2020


Anexa 5 t-A fh 'tijfrVO

- mii lei -

Nf.crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2019)

An curent (2020)

An 2021

An 2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influen

e( + /-)

Rezultat brut (+ /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-137.24

0

370

0

370

0

370

0

TOTAL pct. I

X

X

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

TOTAL pct. II

X

X

Pd. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

-137.24

370

0

370

0

370

0

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANADIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCIULESCU ANGELA