Hotărârea nr. 74/2020

Hotãrârea nr. 74 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 - 2022 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2022 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 121/24.03.2020 al consilierilor locali Minea Gabriel Constantin și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 6614/24.03.2020, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 59/26.03.2020 și de Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 112/30.03.2020;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30.03.2020;

În conformitate cu:

 • -  Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legea nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

 • -  Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 3, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2022 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr.3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S-R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Văleni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967

;ajâr.țf L t\-


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020~„|

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

"4 "

”5””

8=8M

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

26,608

27,108

101.88

27,119

27,129

100.04

100.04

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26,608

27,108

101.88

27,118

27,128

100.04

100.04

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

M

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0

0

#DIV/0!

1

1

#DIV/0!

100.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd,19)

6

27,328

26,819

98.14

26,799

26,789

99.93

99.96

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

27,327

26,818

98.14

26,798

26,788

99.93

99.96

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

8

4.327

3,236

74.79

3,216

3,136

99.38

97.51

B

cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsaminte asimilate

9

663

674

101.66

694

714

102.97

102.86

C.

cheltuieli cu personalul,

IRd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17i din care:

10

20,911

22,611

108.13

22.611

22,611

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

19,583

21,166

108.08

21.166

21.166

100.00

100.00

CI

ch. cu salariile

12

17,877

19,106

106.87

19,106

19,106

100.00

100.00

C2

tonusuri

13

1,706

2,060

120.75

2,060

2,060

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

18

429

625

145.69

625

625

100.00

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

899

820

91.21

820

820

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1,426

297

20.83

277

327

93.27

118.05

2

Cheltuieli financiare

19

1

1

100.00

1

1

100.00

100.00

iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

-720

289

-40.14

320

340

110.73

106.25

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

46

#DIW0l

51

54

110.82

106.25

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

-720

243

-33.72

269

286

110.71

106.25

1

Rezerve legale

27

0

0

0.00

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

6

Alte repartizări prevăzute de lege

31

8

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0} .      _ .            _                                      .

32

-720

243

-33.72

269

286

110.71

106.25

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

e

Minimim 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integrai sau majoritar de stat, din care:

34

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=0/7

0

1

2

3

4

““5

5—4/4

7

7 10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve ți constituie sursă proprie de finanțare

38

210

243

115.62

O'."1

^06.25

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

a)

cheltuieli materiale

41

*

2.

b>

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

<0

cheltuieli cu reclama sl publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

268

3,032

1,131.41

371

375

12.23

101.08

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

264

3,032

1,148.50

371

375

12.24

101 09

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

586

588

100.34

650

650

110.54

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

566

570

100.71

645

645

113.16

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

52

2,883

3,094

107.33

2,735

2,735

88.37

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Leg» anuale a bugetului de stat

53

2,850

3,015

105.79

3,015

3,015

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51’

54

47.01

47.56

101.16

42.04

42.06

88.40

100.04

8

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

47.01

47.56

101.16

42.04

42.06

88.40

100.04

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

B

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=

(Rd.S/Rd.1 JxIOOOl

57

1,027

989

96.33

988

987

99.88

99.93

9

Plăți restante

58

8,949

9,400

105.04

9,395

9,390

99.95

99.95

10

Creanțe restante

59

1,972

2,085

105.73

2,035

1,985

97.60

97.54


DIRECTOR ECONOMIC, ^UpURJENY

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiești, str. Văleni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967

Anexanr.2 C

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 'W/hq&d

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr. 44) 4/31.10 .2019

Trim I

Trim II

Trim III

TRIM

IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

25,477

34,226

32,192

26,608

7,497

6,411

6,663

6,537

27,108

101.88

104.44

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2-Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,12+Rd.l3+Rd,14)7 din care:

2

25,477

34,226

32,192

26,608

7,497

6,411

6,663

6,537

27,108

101.88

104.44

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25,153

33,954

31,770

26,289

7,411

6,321

6,573

6,484

26,789

101.90

104.52

a1)

din vânzarea produselor

4

0,

0

0

25

6

6

8

5

25

100.00

a2)

din servicii prestate din care :

5

18,875

26,261

21,257

21,961

6,570

5,600

5,200

5,091

22,461

102.28

116.35

a2)1

din servicii prestate PMP

5.1

18,875

21,630

15,749

16,923

4,580

2,521

2,101

2,353

11,555

.    68.2?

89.66

a2)2

din servicii prestate terti

5.2

0

4,631

5,508

5,038

1,990

3,079

3,099

2.738

10,906

. 216.47

a3)

din redevențe si chirii din care

6

2,300

4,040

6,040

4,160

770

690

1,340

1,360

4,160

100.00

180 87

a3)1

redevente si chirii PNIP

521

140

60

50

50

300

57.58

£4)

alte venituri

7

3,978

3.653

4,473

143

65

25

25

28

143

100.00

3.59

b)

din vânzarea mărfurilor

8

15C

182

332

173

50

50

50

23

173

100.00

115.33

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd,11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

1Q0l

90

90

-4

-4

0

-4

100.00

-1.00

fi

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care;

14

74

0

0

150

40

40

40

30

150

100.00

202.70

f1)

din amenzi și penalități

15

74

0

0

150

40

40

40

30

150

100.00

202.70

«)

din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:

16

- active corporale

17

- active necarporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

re)

alte venituri

21

ș

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

y M

’4.

3}

din imobilizări financiare

23

1

b)

din Investiții financiare

24

V

c)

din diferențe de curs

25

4)

din dobânzi

26

0

va*

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care;

7=6/5

3=5/3 a

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.10 .2019

Trim 1

Trim 11

Trrm III

TRIM

IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

5b

6c

6

7

8

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

25,430

32,765

31,989

27,328

7,477

6,312

6,625

6,405

26,819

98.14

107.46

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.7B+Rd.85+Rd.113), din care:

29

25,430

32,765

31,989

27,327

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

98.14

107.46

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

4,642

6,956

6,298

4,327

1,419

634

766

417

3,236

»    74.79

93.21

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd-31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care;

31

3,188

3,741

3,741

2,594

1,272

565

705

355

2,897

111.68

81.37

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

807

557

557

118

50

25

20

20

115

97.46

14.62

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

671

1,187

1,187

1,064

302

300

435

193

1,230

115.60

158.57

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

217

170

170

133

47

35

40

28

150

112.78

61.29

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

454

484

484

453

90

100

125

100

415

91.61

99 78

b3)

alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza

35bis

0

533

533

478

165

140

295

65

665

139.12

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

213

450

450

309

70

70

80

80

300

97.09

145.07

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1,427

1,427

1,427

1,011

810

130

130

40

1.110

109.79

70.85

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

70

120

120

92

40

40

40

22

142

154 35

131.43

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd,39=Rd.40+Rd.41+Rd.44)> din care;

39

221

200

457

109

55

24

19

17

115

105.50

49.32

al

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

151

100

100

46

20

15

10

8

53

115.22

3046

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:

41

0

0

257

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

257

0

0

0

0

0

c)

prime da asigurare

44

70

100

100

63

35

9

9

9

62

98.41

90.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77)! din care:

45

1,233

3,015

2,100

1,624

92

45

42

45

224

13.79

131.71

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

82

70

70

18

3

1

1

2

7

38.89

21.95

bt)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

82

70

70

18

0

0,

0

0

0.00

21.95

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

29

22

22

5

2

1

1

2

6

120.00

17.24

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

50

16

12

12

5

2

1

1

2

6

120.00

31.25

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

3

3

3

1

0

0

0

0

’ 0-0.0

33.33

c2)

cheltuieli de reclamă și oublicitate, din care:

52

13

10

10

0

0

0

0

r      0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare

53

/>.

_

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piere existente sau noi, .rotrivit Ledii nr.193/2006

54

i

l=

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

V D

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)

57

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in educație, înv., social si sport,(minim 40%) din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.10 .2019

Trim l

Trim II

Trim Iii

TRIM IV

An

G

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

• pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activrtati (maxim 20%)

60

0

0

0

0

0

0

0

0

e}

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

5

9

9

6

2

2

2

2

8

133.33

120.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

10

10

0

0

0

0

0

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd,64+Rd.65), din care:

63

0

10

10

0

0

0

0

0

-interna

64

0

10

10

0

0

0

0

0

-externa

65

0

0

0

0

0

0

0

0

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

251

107

69

69

35

25

25

27

112

162.32

27.49

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

57

57

57

39

10

10

10

10

40

102.56

68.42

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

94

2,160

1,283

1,485

37

5

2

2

46

3.10

1,579.79

i1J

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

1,168

1,168

1,167

0

0

0

0

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de caicul

70

48

925

48

1

1

1

1

1

4

400.00

2.08

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

18

9

9

1

15

C

0

0

15

1,500.00

5.56

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporaie, din care;

72

0

15

15

0

4

0

0

0

4

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

15

15

0

4

0

0

0

4

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanțai de urnentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0

15

15

15

12

3

0

0

15

100.00

<7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

28

28

28

6

5

1

1

1

8

133.33

21.43

J)

alte cheltuieli

77

715

580

580

2

3

1

1

0

5

250.00

0.28

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ■!Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84J, din care:

78

758

786

786

663

185

55

163

271

674

< 101.66

87.47

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

86

61

40

401

54

30

0

8

16

54

100.00

88.52

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

ej

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

697

746

746

609

155

55

155

255

62P

101.81

87.37

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

19,386

23,964

23,846

20,911

5,781

5,560

5,635

5,635

22,611

’   108.13

107.87

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

15,721

22,669

22,551

19,583

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166

108.08

124.57

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

13,768

20,908

20,908

17,877

4,935

4,724

4,724

4,723

19,M

ți

9.84

a) salarii de bază

88

12,830

20,786

20,786

17 765

4.20n

4,020

4,020

47020"

J6

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

320

122

122

112

735

704

704

703

A

■) vS

L___

io

c) alte bonificații (conform CCM)

90

618

0

0

0

0

0

0

1 i'*

10

|o

C2

Bonusuri (Rd.91 =Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1,953

1,761

1,643

1,706

440

490

565

565

Î/.35

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul ‘iscăli*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

376

222

104

225

0

50

125

125

30$

59.84

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.10 .2019

Trim I

Trim II

Trim III

TRIM IV

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

280

0

0

0

0

105

105

105

315

0.00

b) tichete de masă;

95

1,577

1,539

1,539

1.481

440

440

440

440

1,760

118.84

93.91

c) vouchero de vacanță;

96

d) ch, privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care;

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator si 'ecia1 alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete <Rd.103=Rd.l04+Rd.107+Rd.110+ Rd.111>, din care:

103

225

414

414

429

158

156

156

155

625

145.69

190.67

a!) pentru directori

104

104

205

205

243

46

46

46

45

183

75.31

233.65

•componenta fixă

105

104

205

205

243

46

46

46

45

183

75.31

233.65

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

a2) pentru directori executivi tehnic si economic

104.1

0

0

0

0

67

66

67

67

267

-componenta fixă

105.1

0

0

0

0

67

66

67

67

267

-componenta variabilă

106.1

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație, din care:

107

114

209

209

186

45

44

43

43

175

94.09

163.16

-componenta fixă a membrilor executivi aiconsiiiului de administrație

108

107

209

209

186

39

39

38

38

154

82.80

173.83

-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.

109

0

0

0

0

0

0

0

0

-indemnizație secretar al consiliului de administrație

109.1

7

0

0

0

6

5

5

5

21

c) pentru cenzori si secretar AGA din caro:

110

7

0

0

0

0

0

0

0

0.G0

0.00

-indemnizații cenzori

110.1

0

0

0

0

0

0

0

0

-indemnizație secretar al AGA

110.2

7

0

0

0

6

5

5

5

21

0.00

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

3,440

861

881

899

248

190

190

192

820

91.21

26.13

0. Alte cheltuieli de exploatare iRd.113=Rd.114+Rd.117+Rd. 118+Rd. 119+Rd.120+Rd. 121!, din care;

113

644

1,059

1,059

1,426

92

63

61

81

297

ț>T 20.83

221.43

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.H4=Rd.115+Rd.116), din care:

114

267

435

435

1.354

70

45

43

42

-200

14.77

183.47

- către bugetul general consolidat

115

156

355

355

i5sîi

45

42

42

;.^1

S ' 170

300.77

- către alți creditori

116

112

80

80

23

25

3

1

'.30

130.43

i 19.94

bj

cheltuieli privind activele imobilizate

117

Mj

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

A W

d)

alte cheltuieli

119

0

0

0

0

0

0

0

w

.V TJ

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

164

411

411

72

22,

18

18

te

-<«.10BJR

43.90

> LÂj

Nr, rd,

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCL nr, 545119.12. 2019

Conform

HCL nr.4fmi.10 .2019

Trim J

Trim li

Trim III

TRIM IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f)

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

213

213

213

0

0

0

0

20

20

f1|

cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:

122

213

213

213

0

0

0

0

20

20

0.00

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariați lor

123

f1.2)

- provizioane In legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125 .

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților Ia profit

127

■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd,137), din care:

130

0

0

0

1

0

0

0

1

1

100.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

82)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

Q

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

1

0

0

0

1

1

100.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

UI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

47

1,461

203

-720

20

99

38

132

289

-40.14

-1,531.91

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

10

258

67

0

3

14

14

15

46

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

25,477

34,226

34,226

26,608

7,497

6,411

6,663

6,537

27,108

101.88

104.44

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

25,430

32,765

32,765

27,327

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

98.14

107.46

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86), din care: **)

147

15,721

22,669

22,551

19,583

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166j

108.08

124.57

a)

majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara

147a)

0

0

0

0

63

95

84

0

■ ?

b)

creșterea cheltuielilor de natura salariata aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariate

147b)

0

0

0

0

0

0

0

S'‘

* *4

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

710

623

623

586

602

602

593

4

3 583

4;j'00 34

£<^2.54

5

Nr.mediu de salariați

149

618

574

574

566

568

568

568

570

■^jiWi

791.59

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.147/Rd.W9]/12*1000)

150

2,120

3,291

3,274

2,883

X

X

X

-^i3Ș4

^^107.33,

<*136.01

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat /Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCL nr. 545/19.12, 2019

Conform HCL nr.404/31.10 .2019

Trim I

Trim II

Trim III

TRIM

IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariate, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.M9]/12*1000

151

2,069

3,259

3,259

2,850

X

X

X

3,051

107.03

137.74

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

2,069

3,259

3,259

2,850

X

X

X

3,015

105.79

137.74

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.749)

153

41.22

59.63

59.63

47.01

X

X

X

47.56

101.16

114.03

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

41.22

59.63

59.63

47.01

X

X

X

47.56

101.16

114.03

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ ersoană. W=QPF/Rd. 149

155

C1)

Elemente de caicul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

fi

Plăți restante

161

701

0

0

8,949

9,000

400

0

0

9,400

105.04

1,276.60

9

Creanțe restante, din care:

162

4,859

0

0

1,972

1,972

113

0

0

2,085

105.73

40.58

- de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat

163

568

0

0

216

185

0

0

0

185

85.65

38.03

- de la operatori cu capital privat

164

4,291

0

0

1,756

1,756

144

0

0

1,900

108.20

40.92

- de ia bugetul de stat

165

- de (a bugetul local

166

• de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

*) în limita prevăzută la art.25 altn.3 iit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

") se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat


DIRECTOR GENERAL, DANILA ALIN


DIRECTOR ECONOMIC,

Bucfe fi,

Gradul da realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3 £4 Met ^^3^


mii iei

Nr Cri

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

32,101

25,477

79.37

34,226

26,608

77.74

1

Venituri din exploatare*)

32,091

25,477

79.39

34,226

26,608

77.74

2.

Venituri financiare

10

0

0.00

0

0

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat


DIRECTOR ECONOMIC,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare _________________________

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

’ •» Valoare'.^țv^.

Aprobat

Realizat/ Preliminat

Ari H curent, 2020'\

'aiy'2022

1

2

3

4

5

6

■ '-c

S'î '

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3,352

268

3,032

1

Surse proprii, din care:

411

72

287

333

364

a'i - amortizare

411

72

77

95

95

b' - profit

210

243

269

2

Alocații de ta buget

3

Credite bancare, din care:

0

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2.94Î

196

2.745

33

11

- cota dezvoltare curenta

0

0

D

0

0

-cota dezvoltare reportată ani anteriori

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTI II din care:

3 167

264

3,032

371

375

1

Investiții in curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectivi

-. denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv:

- 'denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, axclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 denumire obiectiv

- (denumire obiectiv

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic'

- (denumire obiectiv

- 'denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- denumire obiectivi

- denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectivi

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

ai pentru bunurile proorietatea privata a operatorului economic:

0

b

0

0

0

0

- țdenumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

u) ptriutu uuiiumt! maie in ccricesiune, iiicriuiate sau in locație ae gestiune, exclusiv cefe din domeniul public ssu privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- (denumire obiectivi

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

3,167

264

3,032

371

375

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b - externe


DIRECTOR ECONOMIC,

W/Tn/sl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


I Nr-1 crt-i


Măsuri


Termen de realizare


An precedenț2019 7 1

Preliminat / Realizat

Rezultat î Plăți i ! brut(+L) j restante


Anexa nr.5

tt, Ha


mii lei

An curent 2020 J 2 _An 2021      ... _ An 2022

Influențe (+A)    ' Influențe (+/-)    ; Influențe (+/-)


! o i ____ _        1___

r Pct Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

_ L_'Ș_Î reducere a plăților restante__

1 IMăsuraJ Creștere venituri facturate clienti

| 2 iMasura 2_Creșterea gradului de incasare

i 3 IjVlăsura 3_Crestere venituri facturate clienti

i 4_iMasurajl Crestereajraduiu[de incasare

5 !Masura_5_Crestere venituri facturate clienti

i 6 J Mașura 6 Creșterea gradului de incasare _

j                 TOTALPctI ______

i pct. Cauze care diminuează efectul măsurilor

! ii prevăzute la Pct I

i__ <Cauza 1......................... _ ______

2 i Cauza 2.........................

I--1- —---------------- -----— -

i Cauza n......................


2_____J_J


TOTAL Pct. II


I trim. III 2020 >_____

i trim- IV 2020 I___x

X

X

X

X

X


trim. Jl£2021J trim. IV 2021J iei iu i trim. III 2022 î trim. IV 2022 |


i PctTj

I Jll I TOTAL GENERAL l +Ppt. II ---------------------k ----


X

X X X X

X


Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

‘ Rezultat

1 brut

i Plăți restante

_5 __

J.___A. _

7

8

!            9

__10 _____

+30_

-4

+30

-5

j_______

__

1.„J

r- * ’

4--

1 ---- ------

+30

■4

+30

-5 ~

_ +30 _

J__ +30

1   _±_

J. '5


X

X

X

X


X

X

X

X


i

____i__ _    . i___

_ l_____

-

+30        -4        +30    1


+30          -5


DIRECTOR ECONOMIC,


. . Ser vicii de Qpspodarire

Urbană Ploiești ^x wn w w uițțUMj^airB*

‘ C UI. 2744»*®?  J20/12’12/Oî, 1Q.2D1Q   **02 7*4990 7

tUrVAlOTi nr. 3X WX-.O»44-34U21>. flKWZS*, rnx:GZ44-H 10353 AM8PDCP Nwnir Rtqittotl GonetsV. 002732?

ÎNOTA FUNDAMENTARE BUGET 2020


Pentru anul 2020, bugetul de venituri si cheltuieli inaintat spre aprobare se prezintă in următoarea structura :

Veniturile totale prognozate la nivelul anului 2020, sunt in suma de 27.108 mii lei (fara TVA), structurate astfel:

 • I.Venituri alocate de către Municipiul Ploiești, in suma totala de 11555 mii lei (fara TVA), respectiv:

 • 1. venituri din servicii prestate către Primăria Municipiului Ploiești,in valoare de 11555 mii lei (fara TVA), pentru următoarele activitati

 • - amenajare,mentenanta spatii verzi 9305 mii lei;

 • - lucrări executate de serviciul tehnic 1.450 mii lei;

-lucrări de marcaje rutiere si semne de circulație 500 mii lei,

 • - protecție sociala cimitire 300 mii lei;

 • 2. venituri din prestări servicii terti 10906 mii lei, (fara TVA)

 • 3. venituri din chirii si redevente cimitire 4160 mii lei (fara TVA)

 • 4. venituri din vanzarea produselor, a mărfurilor si alte venituri 337 mii lei (fara TVA)

 • 5. alte venituri de exploatare, venituri din penalitati 150 mii lei (fara TVA)

Veniturile din prestări servicii terti cuprind venituri din taxa parcare, venituri din activitatea de blocari/ridicari auto, venituri din activitatea amenajare spatii verzi, venituri din activitatea serviciului tehnic, venituri din servicii prestate toalete publice, venituri din activitatea parcului auto.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2020 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o


«.«.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

CcrtRem \


invaiui


' CAM. 274409*7            I.W.2O1O RO27440'367

fttr.YxlffiN »ir. 37.                 3*.         T«k:O2A4-5w:

AHSPOCP Hurtiir        General' 0017619

participatie majoritară, cu modificările si completările ulterioare coroborat cu art. 48 din legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, ținându-se cont de creșterea salariului minim garantat de la 2.080 lei, la 2.230 lei, începând cu 01.01.2020, precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate, cheltuielile mentinandu-se la nivelul celor din anul 2019, actualizate cu indicele preturilor de consum, in funcție de necesitățile societarii, structurate astfel:

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii = 3.236 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu impozite si taxe asimilate 674 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu personalul = 22.611 mii lei;

 • -  Alte cheltuieli de exploatare = 297 mii lei.

 • -  Cheltuieli financiare = 1 mii lei

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2020 este de 289 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ik] Alin

Bucur