Hotărârea nr. 73/2020

Hotãrârea nr. 73 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 73

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând referatul de aprobare nr. 120/24.03.2020 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1761/24.03.2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55/24.03.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.03.2020;

În conformitate cu prevederile:

o Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

o Legii nr.6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

o Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

În temeiul art.129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listelor de investiții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform anexelor 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti~Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |


f/V #/<M>


Membru CA

Sirbu Simion Gheorg

ena

And


BUGETUL PE ANUL 2020 PROPUNERE DE RECTIFICARE- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat HCL 69/17.03.2020

Buget realizat 29.02.2020

Influiente

BVC in urna rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

49283

7208

400

49683

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

33

6

0

33

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

33

6

0

33

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

33

6

0

33

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

33

6

0

33

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26250

3747

0

26250

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21

+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

26250

3747

0

26250

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33,10 17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

22900

3277

0

22900

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3000

395

0

3000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

350

75

0

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.10

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

23000

3455

400

23400

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN costaderare aferete | erioadei de programare 2014-2020****

42.10.70

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la

43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

23000

3455

400

23400

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

400

400

Subvenții pentru Instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

23000

3455

0

23000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚiONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

63897

6310

400

64297

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50097

6310

0

50097

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50097

6310

0

50097

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

38710

5030

0

38710

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37410

4920

0

37410


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 69/17.03.2020

Bugerife realgat v 29.02^0.

1*. 1

.Muispțte '

ȘiȚp ip.urma 'âgig^rii

Salarii de baza

10.01.01

27000

‘I 327)4

) -27000

Indemnizație de conducere

10.01.03

* .'  0

Spor de vechime

10.01.04

r y 0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5100

j*'       5100

Alte sporuri

10.01.06

2200

LO .PRho /V J t 1

2200

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

100

0

0

100

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1900

295

0

1900

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

10

1

0

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

indemnizație de hrana

10.01.17

1100

173

0

1100

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

0

0

500

Tichete de masa*)

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

0

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

800

110

0

800

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

800

110

0

800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

11267

1261

0

11267

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3997

553

0

3997

Furnituri de birou

20.01.01

60

3

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

270

37

0

270

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

423

114

0

423

Apa, canal si salubritate

20.01.04

124

29

0

124

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20

2

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

0

0

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50

7

0

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2000

235

0

2000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1000

126

0

1000

Reparații curente

20.02

400

5

0

400

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

51

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

51

0

400

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5750

608|

0

5750

Medicamente

20.04.01

3400

343

0

3400

Materiale sanitare

20.04.02

1000

89

0

1000

Reactivi

20.04.03

1200

143

0

1200

Dezinfectant!

20.04.04

150

33

0

150

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

380

19

0

380

Uniforme si echipament

20.05.01

50

1

0

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

0

0

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

280

18

0

280

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

0

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

0

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

10

10

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

0

0

5

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

40

5

0

40

Protecția muncii

20.14

35

2

0

35

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor O—« ",------

20.22

_____________0

- mu lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 69/17.03.2020

z . i Biiget'..-realizat'

29£2.2020;

Influiețfe.

BVC in urma \ . rectificării

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

’r-S i

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

t» 0

W ./o

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

“ .X

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

l p

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

AS

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

170

18

0

170

Reclama si publicitate

20.30.01

20

2

0

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20,30,03

10

10

Chirii

20.30.04

80

7

0

80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20,30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

6

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60

9

0

60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

120

19

0

120

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120

19

0

120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

13800

0

400

14200

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13800

0

400

14200

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

13800

0

400

14200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

13800

0

400

14200

Construcții

71.01.01

8233

0

0

8233

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5395

0

400

5795

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

172

0

0

172

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

|Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate In anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bufetului local

85.01.02

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit [93.01.97]___

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0

MANAGER

Dr. Visean Cătălin


Director Financiar Contabil

Ec. Petre Victoria

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6 Codfiscal 15513888

Anexa nr. 2A

L-fi Hcf


LISTA DE INVESTIȚII - 2020

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedcnți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13.800 mii lei

-mii lei-

Nr.

Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare aprobata

Influiente (+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

I.

71.01.01 - Construcții

8.233

0

8.233

1.

Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara

8.000

0

8.000

2.

Extindere Compartiment Primiri Urgente

233

0

233

II.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.395

0

5.395

Achiziție aparatura medicala Laborator analize medicale

a) Densitometru-1 buc

5

0

5

1

b) Termostat-1 buc

60

0

60

1.

c) Pupinel -1 buc

60

0

60

d) Centrifuga laborator 24 poziții - 1 buc

60

0

60

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță - 1 buc

30

0

30

b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare Et

60

0

60

CO2- 1 buc

rx

7

c) Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc

30

0

d) Analizor gaze sanguine - 1 buc

50

0

/ 50

e) Trusa laringoscop fibra optica- 1 buc

12

0

fcf M

W **

 • f)  Achiziție statie de oxigen -1 buc

 • g) Lampa pentru fototerapie-1 buc

140

30

0

0

Tu,. X

3.

Achiziție aparatura medicala CPU

 • a) Analizor imunotestare a parametrilor -1 buc

 • b) Analizor biochimie-1 buc

 • c) Analizor rapid sumar urina-1 buc

 • d) Laptop 8GB ram - 1 buc

50

50

10

6

0

0 0

0

50

50

10

6

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Piesa de mana bormasina -1 buc

 • b) Sonda convexa pentru ecograf -1 buc

 • c) Defibrilator - 1 buc

 • d) Lampa scialitica- Ibuc

 • e) Masa operații chirurgie ortopedica - Ibuc

 • f)  Extensie ortopedica masa de operație- Ibuc

 • g) Cărucior ATI pentru bloc operator-3buc

 • h) Monitor funcții vitale-4 buc

 • i)  Pandant-3 buc

3

24

10

190

143

140

34

136

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

24

10

190 143 140

34

136

101

5.

Achiziție aparatură medicală-Oftalmologie Ambulatoriu

 • a) Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S - 1 buc

 • b) Tonometru portabil - 1 buc

80

30

0

0

80

30

6.

Achiziție aparatură medicală ~Dermatologie Ambulatoriu

a) Aspirator fum dermatologic - 1 buc

12

0

12

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie Ambulatoriu

a) Gipsotom - fierăstrău electric pentru taiat gips - 1 buc

5

0

5

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

 • a) Computer tomograf -1 buc

 • b) Aparat radiologie cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-lbuc

 • c) Consola statie procesare imagini 1 buc

1.932

1.500

100

0

-240

0

f* 1<932,.

1          ' 'Kufî v

z\

W 1

10.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie I

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și cos - 2 buc

10

0

W.ia

yy

2

11.

Achiziție aparatură medicală -Pediatrie II

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

10

0

10

12.

Achiziție aparatură medicală -Laborator balneofiziotcrapie

Aparat pentru managementul durerii ^recuperare -1 buc

103

0

103

13.

Achiziție aparatură medicală -Endocrinologie

Ecograf portabil cu sonda liniara si soft parti moi (tiroida) -1 buc

140

0

140

14.

Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc

 • b) Scara plan înclinat, cu balustrade dubla-1 buc

4

5

0

0

4

5

15.

Achiziție aparatura - Bloc alimentar

a) Cuptor electric cu convective pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

30

0

30

16.

Achiziție sistem dezinfectie mobil cu lămpi UVC

0

240

240

III.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

0

172

1.

Achiziție paturi de ortopedie- 2 buc

24

0

24

2.

Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc

5

0

5

3.

Achiziție masa de inox pentru blocul alimentar-1 buc

10

0

10

4.

Achiziție scaun pentru masaj-1 buc

5

0

5

5.

Achiziție scaun dermatologic- 1 buc

30

0

30

6.

Noptiera-2buc

10

0

10

7.

Paturi ATI pentru ortopedie-2 buc

88

0

•X

U X'- ■

Total investiții sursa de finanțare -excedent

13.800

0

' 13.800

Manager,

Dr.Cătălin Vișean           N.rl 1^*-.

Director Financiar Contabil Ec. Petre Victoria

F L*

zcî'wj

2^

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Anexa nr 2B
Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Codfiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2020


Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăți~Bugetul Local al Municipiului Ploiești în sumă de 400 mii lei

mii lei

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare aprobata

Influiente (+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

II.

71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport

0

400

400

1.

Sistem complet bilogie moleculara pentru determinarea COVIT 19

0

400

400

Total investiții sursa de finanțare Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăți

0

400

400

Manager,


Dr Cătălin VișeanDirector financiar-contabil

EC. Vj^nris Petro