Hotărârea nr. 71/2020

Hotãrârea nr. 71 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 71

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 117/23.03.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr.99/24.03.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 756/23.03.2020 la Direcția Comunicare, Relații Publice și sub nr.24/23.03.2020 la Serviciul Informatică, prin care se propune completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.03.2020;

În baza dispozițiilor art.129, alin. 2, litera a) și d), alin.3, litera a), alin.7, litera c) și h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.50 și art.51 alin. 1 din anexa nr.1 ” Măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă” din Decretul nr.195 din 16 martie 2020 privind instuituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, art.7, alin. 2, art.9, alin.1 și art.26, alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.3, litera a) și art.4, alin.1, litera c, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/25.11.2014, se completează după cum urmează:

La art. 47, după alin 4), se introduc două alineate, alin.5) și alin. 6), care vor avea următorul conținut:

5) În situații excepționale, constatate de către autoritățile competente, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali în sala de ședințe a Consiliului, sau sunt de natură a pune în pericol săntătatea acestora și sănătatea publică, ședințele Consiliului Local al municipiului Ploiești se vor desfășura prin mijloare electronice.

6) Procedura desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului Ploiești prin mijloare electronice este următoarea:

Modul de lucru la începerea ședinței prin video-conferință:

 • a) consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau device-ul pe care doresc să îl utilizeze (cu aplicația WebEx Cisco instalată);

 • b) vor verifica căsuța de email oferită spre a fi contactați de Serviciul Informatică;

 • c) vor găsi un mail privind organizarea ședinței și vor apăsa ”Join the meeting”;

 • d) vor completa în căsuța disponibilă numele și email-ul (la prima utilizare);

 • e) vor fi conectați automat în sistemul de video conferință;

 • f) vor urma pașii din instrucțiunile primite de la Serviciul Informatică.

Modul de lucru în timpul ședinței:

 • a) președintele de ședință, care va fi prezent în sala de ședințe a Consiliului Local, va face o prezență tehnică a consilierilor pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează (fiecare consilier va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare);

 • b) pentru înscrierea la cuvânt, consilierii locali vor scrie în căsuța de chat: ”Înscriere cuvânt”, iar președintele de ședință le va porni microfoanele pe rând în funcție de înscrierea la cuvânt;

 • c) pentru vot există 2 soluții:

 • - prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier pentru a-și exprima votul;

 • - prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își pot selecta opțiunea de vot.

Înformații suplimentare:

 • a) ședința este înregistrată și transmisă live pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Ploiești;

 • b) rezultatele votului sunt salvate, când se utilizează sistemului de vot electronic;

 • c) Serviciul Informatică din aparatul de specialitate al primarului va asigura asistența și consilierea membrilor Consiliului Local la solicitarea acestora.”

Art. 2 Serviciul Informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 martie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          loana-Geanina SERBINOV