Hotărârea nr. 70/2020

Hotãrârea nr. 70 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiesti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 70

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 108/16.03.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 50/16.03.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și Raportul de Specialitate nr. 86/17.03.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 17.03.2020;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor rectifica în mod corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli ale următoarelor instituții aflate în subordinea Consiliului Local: Administrația 5                                                                                                                                                                                                 5

Parcului Memorial ”Constantin Stere”, Club Sportiv Municipal Ploiești, Poliția Locală, Filarmonica ”Paul Constantinescu”, Teatrul „Toma Caragiu”, Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, conform Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6, respectiv Anexei nr. 7, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se repartizează suma de 100 mii lei alocată pentru achiziționare dezinfectanți pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Centrul Creșă conform Anexelor nr. 8 - 61.

Art. 4 Se aprobă virările de credite pentru Administrația Serviciilor Sociale Comunitare conform anexei nr. 62.

Art. 5 Împuternicește primarul municipiului Ploiești, în calitate de ordonator principal de credite, să dispună din suma de 500 mii lei reprezentând „fondul de rezervă bugetară”, plăți pentru situația de urgență aferentă instituirii carantinei, respectiv cheltuielile pentru achiziționare dezinfectanți, stocuri pentru urgențe medicale, obiecte inventar sau mijloace fixe și alte cheltuieli diverse și neprevăzute generate de situația creată.

Art. 6 Împuternicește primarul municipiului Ploiești, în calitate de ordonator principal de credite, să procedeze la majorarea bugetului local cu sume de la bugetul de stat din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului sau orice alte surse de la bugetul de stat sau alte bugete care se reflectă atât la venituri cât și la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei.

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art . 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 17 martie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

-CHELTUIELI


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 67/27.02.2020

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

636.683.90

0.00

636,683.90

CHELTUIELI - TOTAL

5002

636,683.90

0.00

636,683.90

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

57,309.37

0.00

57,309.37

Cheltuieli de personal

10

30,000.00

30,000.00

Bunuri si servicii din care:

20

18,614.39

0.00

18,614.39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timn a construcțiilor

20

11,604.39

11,604.39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7,010.00

7,010.00

obligații fiscale (TVA datorat) cf Decizia nr 26/17.01.2019

Alte transferuri

55,18

1,375.61

1,375.61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

20.00

20.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,812.00

4,812.00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300.00

300.00

Active nefinanciare

71

969.37

969.37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

AL TE SER VICII PUBLICE

GENERALE

5402

44,430.00

1,000.00

45,430.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

1,000.00

1.000.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,596.00

3,596.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

O.on


Aht-tfxA MQ. /               /'O/Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

Active financiare - aport capital social

72

0.00

Rambursări dc credite - total din care:

81

40,006.00

0.00

40,006.00

Rambursare credit B.C.R.

10,915.00

10,915.00

Rambursare credit B.R.D,

13,482.00

13,482.00

Rambursare credit C.E.C.

4,678.00

4,678.00

Rambursare credit EXIM

10,931.00

10,931.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0.00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5,395.19

0.00

5,395.19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.19

1.19

Dobânzi

30

5,394.00

5,394.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20,130.00

-55.00

20,075.00

Protecția civila TOTAL-din care:

25.00

45.00

70.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

22.00

29.00

51.00

Active nefinanciare primărie

71

3.00

16.00

19.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0.00

Politia Locala - total, din care:

20,105.00

-100.00

20,005.00

Cheltuieli de personal

10

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

731.00

-100.00

631.00

Active nefinanciare Politie

71

74.00

74.00

INVATAMINT

6502

47,893.71

0.00

47,893.71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583.00

0.00

583.00

Transport profesori

583.00

583.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b d din Legea educației naționale nr.

20

16,228.00

16,228.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2,913.00

2,913.00

primul ghiozdan

20

150.00

150.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00
Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

5,602.71

5,602.71

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

0.00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

968.00

968.00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

19,254.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,456.00

1,456.00

Active nefinanciare primărie

71

603.00

603.00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu, Sc. Sf.Vineri)

71

81.00

81.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

S.4AA2/17E

6602

23,207.00

0.00

23,207.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația

10

11,882.00

11,882.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

168.00

0.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

0.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

920.00

0.00

920.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

0.00

0.00

Spitalul Municipal Ploiești

920.00

920.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45.00

45.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1,020.00

0.00

1,020.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

0.00

0.00

Spitalul Municipal Ploiești

1,020.00

1,020.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,120.00

9,120.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

60,286.00

-945.00

59,341.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,885.00

-45.00

2,840.00

Iluminat ornamental

835.00

835.00

Spectacole artificii

34.00

34.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619.00

619.00

Acțiuni culturale

647.00

-45.00

602.00

Susținerea cultelor

59

750.00

750.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

54,185.00

-900.00

53,285.00

Casa de Cultura

1,675.00

-100.00

1,575.00

Teatrul "Toma Caragiu”

15,504.00

-350.00

15,154.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14,569.00

-250.00

14,319.00

Club Sportiv Municipal

12,437.00

-100.00

12,337.00

Administrația Parcului C-tin Stere

10,000.00

-100.00

9,900.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2,189.00

0.00

2,189.00

Teatrul "Toma Caragiu"

700.00

700.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230.00

230.00

Casa de Cultura

0.00

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

1,259.00

1,259.00

Active nefinanciare

71

1,027.00

1,027.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ

SOCIALA

6802

80,083.00

0.00

80,083.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

40,985.00

0.00

40,985.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13,165.00

13,165.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8,000.00

8,000.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,670.00

1,670.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6,247.00

0.00

6,247.00
Reparații crese

100.00

100.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120.00

120.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3,156.00

-23.00

3,133.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,832.00

9.00

1,841.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

557.00

14.00

571.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

5.00

5.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610.00

0.00

610.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456.00

456.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.00

10.00

c) Cantina sociala

1.00

1.00

d) Centrul Crese

142.00

142.00

d) Căminul de batrani

1.00

1.00

Alte transferuri interne

55,18

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

31,921.00

0.00

31,921.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25,980.00

25,980.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

160.00

160.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2,161.00

2,161.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3,620.00

3,620.00

Active nefinanciare - total din care:

71

320.00

0.00

320.00

Active nefmanciare primărie

115.00

115.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35.00

35.00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170.00

170.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

LOCUINȚE, SER VICII SIDEZV. PUBLICA

7002

50,408.21

O0

50,408.21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,950.00

14,950.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22,090.00

0.00

22,090.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,883.00

1,883.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20,207.00

0.00

20,207.00Iluminat public

4,644.00

4,644.00

Mentenanta iluminat public

1,479.00

1,479.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

300.00

300.00

Total prestări SGU

13,750.00

13,750.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

11,504.00

11,504.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132.00

132.00

Active nefinanciare Primărie

71

1,520.21

1,520.21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212.00

212.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24,770.09

0.00

24,770.09

Bunuri si servicii -total din care:

20

18,927.00

0.00

18,927.00

Salubritate - total, din care:

17,433.00

0.00

17,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,030.00

3,030.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri

247.00

247.00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata fâcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1,656.00

1,656.00

Apa meteo

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-

394.00

394.00

Active nefinanciare

71

5,843.09

5,843.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0.00

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8Z02

21,401.00

0.00

21,401.00Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

21,300.00

0.00

21,300.00

Subvenție

21,300.00

21,300.00

Active nefinanciare

71

101.00

101.00

TRANSPORTURI

8402

201,370.33

0.00

201,370.33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4,000.00

0.00

4,000.00

Reparații curente străzi

3,000.00

3,000.00

tîCTVTcirmoDHiTaie si iranc uroun (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica

1,000.00

1,000.00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport

Calatori Express S.A.)

40

24,461.00

24,461.00

TVA

493.00

493.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161,761.00

161,761.00

Active nefinanciare

71

10,655.33

10,655.33Direcția Comunicare, Relații Publice

DCRP 704 /16.03.2020

Notă de fundamentare


Având în vedere Hotărârea nr 6/13.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești, vă solicităm rectificarea bugetului Direcției Comunicare, Relații Publice - Compartimentul Organizare Evenimente prin transferarea sumei de 45.000 de lei din capitolul 67.02.20 in capitolul 61.02.05- Bunuri si Servicii Protecție Civilă astfel:

 • -  15.000 lei de la pct. 2 - Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ediția a XXXI-a

 • -  5.000 lei de la pct. 4 - Old Cars Rally Prahova

 • -  25.000 lei de la pct. 13- Festivalul Magie Feerie și Povesti - festival de artă stradală pentru copii și tineret - Zilele Ploieștiului

Bugetul Compartimentului Organizare Evenimente va fi 602.000 lei.

Bugetul Compartimentului Protecția Muncii, Protecția Civila pe capitolul 61.02.05 va fi de 69.000 lei.


Director executiv, AlinaaErătilă

Municipiul Ploiești

Vizat


Primar,

Adrian Florin Dobre


Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartment Protecție Civila, Protecția Muncii

Cont 61.02.05

Buget pentru anul 2020


NR. Crt.

Denumire cheluială

Buget 2020

Inf+/-

Rectificare 2020

1

Contract de asistență tehnică sistem de înștiințare alarmare

20000

20000

2

Contravaloare închiriere circuite telefonice, acționare sirene

2000

2000

3

Verificare stigăntoare incendiu

1000

1000

4

Achiziționare materiale intervenții

lOOOi

1000

5

Achiziționare aparate nebulizare KOX Basic

0

15500

15500

6

Achiziționare dezinfectant microfloră Nocolyse

0

4500

4500

7

Achiziție materiale de protecție (masti, manusti, dezinfectat,etc)

0

25000

25000

TOTAL

24000

45000

69000

întocmit

Neacsu Gabriel


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat

Primar, / Adrian Florin pobț*e


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2020

Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Realizat

2019

Inf-

2020

1

Trim. I

Sărbători de iama 2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0

70,000

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

aXXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” 5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12,833

-15,000

0

3

TrimI

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0

38,000

4

Trim I

Old Cars Rally Prahova

2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

-5,000

0

5

Trim. I

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0

3,000

6

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIU-a

aprilie

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0

5,000

7

TrimH

Concurs "Cu viata mea apara viata"

aprilie

Acțiune realizata în parteneriat cu Insoectoratul Școlar Județean - ediția a XXII-a

0

0

6,000

8

Trimn

Târgul firmelor de exercițiu

aprilie-iunie

proiect realizat in parteneriat cu Colegiul Virgil

Madgearu - premii acordate câștigătorilor

0

0

5,000

9

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

12,000

0

12,000

10

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a Vil-a

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2,500

0

2,500

11

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,100

0

4,000

12

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

100,000

0

... 75,000

13

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -festival de artă stradală pentru copii și tineret -Zilele Ploieștiului

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice,cazare și masă oaspeți, servicii de catering, materiale publicitare, de promovare, etc.

0

-25,000

0

14

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

2,541

0

5,000

15

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0

12,000

16

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

5,030

0

6,000

17

Trim. II-m

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

4,939

0

10,000

18

Trim IU

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a

Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

0

0

500

19

Trim HI

Festival Ploiești Târg

Domnesc - ediția     a UI

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța, spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0

50,000

n o b

it-el s Vv

20

Trim. IU

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

13,000

0

21

Trim HI

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0

3,000

22

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

46,004

0

75,000

23

Trim. IV

Ziua Internațională a

Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

101,228

0

50,000

24

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

64,974

0

75,000

25

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

2,000

0

3000

26

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a Vil-a, proiect

CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0

3,000

27

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

8,000

0

15,000

3**"'

28

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

58,655

0

^'^:44Wo

/

29

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

10,000

TOTAL

548,784

-45,000 lei

602,000

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


Anexa nr.1 la H.C.L. nr........./2020


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020


MII LEI

Buget aprobat

Execuție

29.02.2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

104

1.5001

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

10.000

1.810

-100

9.900

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.259

400

0

1.259

TOTAL VENITURI

12.759

2.314

-100

12.659

r

iTOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

12.759

2.264

-100

12.659

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.500

1.887

-100

11.400

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.500

1.887

-100

11.400

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

\10

8.200

1.291

0

8.200

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.834

1.263

0

7.834

Salarii de baza

10.01.01

7.326

1.185

7.326

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

498

Tff

~498

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186

0

0

186

IVouchere de vacanta

10.02.06

186

186

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

180

28

0

180

| Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

180

28

180

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.190

579

•100

3.090

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.363

491

-100

2.263

Furnituri de birou

20.01.01

10

1

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

1

14

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

320

106

320

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

26

200 ;

Carburanți si lubrifiantî

20.01.05

250

38

25Q-

Piese de schimb

20.01.06

40

0

40’

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

5

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67

6

67 c

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.430

308

-100

1.330

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

360

51

0

360

IHrana pentru animale

20.03.02

360

51

360

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

40

7

0

40

| Medicamente

20.04.01

15

2

15Buget aprobat

Execuție

29.02.2019

Influente

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

25

5

25

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

1

0

120

Uniforme si echipament

20.05.01

40

0

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80

1

80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

20

20

Pregătire profesionala

20.13

oi

Protecția muncii

20.14

15

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

267

29

0

267

Reclama si publicitate

20.30.01

15

2

151

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45

7

45

Chirii

20.30.04

20

1

20.

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

187

19

187}

TITl

59.C

VL X ALTE CHELTUIELTtcod ~

H +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59 40)

59

110

/ f

0

110

Sume aferente persoanelor cu handicap rteincadrate

59.40

110

17

1101

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.259

37f

0

1.2591

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.259

377

0

1.259

Act

ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.259

377

0

1.259

Construcții

71.01.01

1.249

377

1.249

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10

10

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Sandu Ștefan Constantin

SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liiiana


yj
JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

2019

BUGET 2020 CF. HCL 40/20.02.2020

1 % #;•

•nfluent

si® h-tjH

, feUGgV' RtCTiWCAT

TOTAL VENITURI - din care:

16,956.00

13,500.00

0.00

13,500.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

16,956.00

13,500.00

0.00

13,500.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

742.00

906.90

100.00

1,006.90

Alte venituri

36.10.50

124.00

150.00

150.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

116.00

6.10

6.10

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

15,974.00

12,437.00

-100.00

12,337.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

15,974.00

12,437.00

-100.00

12,337.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16,956.00

13,500.00

0.00

13,500.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16,956.00

13,500.00

0.00

13,500.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

16,956.00

13,500.00

0.00

13,500.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

6,642.00

7,000.00

0.00

7,000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0‘

10.01

6,370.00

6,710.00

0.00

6,710.00

Salarii de baza

10.01.01

5,962.00

6,290.00

6,290.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

408.00

420.00

420.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

142.00

150.00

0.00

150.00

Tichete de vacanta

10.02.06

142.00

150.00

150.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

130.00

140.00

0.00

140.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

130.00

140.00

140.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10,217.00

6,400.00

0.00

6,400.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4,499.00

2,710.00

0.00

2,710.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

50.00

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,711.00

800.00

800.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

271.00

150.00

150.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

77.00

100.00

100.00

Piese de schimb

20.01.06

13.00

20.00

20.00

Transport

20.01.07

58.00

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

206.00

150.00

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,113.00

1,400.00

1,400.00

Reparații curente

20.02

500.00

500.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

350.00

200.00

0.00

200.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

350.00

200.00

200.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

25.00

35.00

0.00

35.00

Medicamente

20.04.01

20.00

30.00

30.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2019

BUGET 2020 CF.HCL 40/20.02.2020^

.INFLUENT

BUGET RECTIFICAT 2019

&

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

...5700

•".      5.00

Reactivi

20.04.03

T

pvvd. .

Dezinfectanti

20.04.04

v*

K2 *     i

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

278.00

200^0

200.00

Uniforme si echipament

20.05.01

205.00

150.00

150.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

73.00

50.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

392.00

250.00

0.00

250.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

230.00

150.00

150.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

162.00

100.00

100.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

45.00

50.00

50.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor extern^

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

4,622.00

2,450.00

0.00

2,450.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

42.00

50.00'

50.00

Chirii

20.30.04

148.00

100.00

100.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1,043.00

300.00

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,389.00

2.000.00

2.000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

97.00

100.00

0.00

100.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

97.00

100.00

100.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
Li

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcovnr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr. 2100/16.03.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

în structura sportivă a instituției funcționează următoarele secții sportive:

 • - handbal cu 10 grupe (divizia A - masculin, juniori I, II, III, IV și minihandbal)

 • - baschet feminin si masculin juniori,

 • - fotbal copii și juniori,

 • - gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere),

 • - sah,

 • - karate,

 • - patinaj viteză,

-judo,

 • - box,

 • - atletism,

 • - natatie,

 • - volei feminin si masculin

 • - sambo.

De asemenea, Club Sportiv Municipal Ploiești organizează activități sportive care vizează toți ploieștenii: campionate de fotbal în sală (pentru diferite categorii de vârstă), concursuri pentru copii, precum și alte competiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/20.02.2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pe anul 2020, a Legii nr. 6/2020- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legea nr.

Z-TT’-


HA

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; și a Legii nr-M

273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioar^' ’ precum si modificarea si completarea unor acte normative.             * v

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2020 a fost întocmit, fundamentat și elaborat astfel:

Venituri totale în cuantum de 13.500,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                       1.056,90 mii lei;

 • - Sponsorizări                                             6,10 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local                        12.437,00 mii lei;

Cheltuieli totale în cuantum de 13.500,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 7.000,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.400,00 mii lei (2.930,00 mii lei activitatea sportiva din care 300,00 mii lei titluri executorii si 3.470,00 mii lei pentru bazele sportive)

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” —100,00 mii lei (sume aferente persoanelor cu handicap - taxa conform Legii nr.448/2006, art. 78)

Actuala rectificare constă în:

 • -  diminuarea subvenției de la bugetul local cu 100,00 mii lei,

 • -  majorarea veniturilor din activitatea proprie cu 100,00 mii lei După rectificare bugetul de venituri si cheltuieli va fi următorul:

Venituri totale în cuantum de 13.500,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                       1.156,90 mii lei;

 • - Sponsorizări                                           6,10 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local                      12.337,00 mii lei;

Cheltuieli totale în cuantum de 13.500,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 7.000,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.400,00 mii lei (2.930,00 mii lei activitatea sportiva din care 300,00 mii lei titluri executorii si 3.470,00 mii lei pentru bazele sportive)

3. Titlul X „Alte cheltuieli” -100,00 mii lei (sume aferente persoanelor cu handicap - taxa conform Legii nr.448/2006, art. 78)

r

Șef Serviciu Fin


Lu


^nî^LFontabilitate,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala PloieștiBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGI DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

Execuție

17.03.2020

Influente +/-

Buget rectificat an 2020

Procent realizare execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

20105,00

4049,62

-100,00

20005,00

20,14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

20031,00

4049,62

-100,00

19931,00

20,22

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5;

01

20031,00

4049,62

-100,00

19931,00

20,22

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0

10

19300,00

3969,07

0,00

19300,00

20,57

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3C

10.01

15865,00

3253,72

0,00

15865,00

20,51

Salarii de baza

10.01.01

15198,50

3108,76

0,00

15198,50

20,45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

37,50

5,11

0,00

37,50

13,63

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0,00

0,00

2.00

0 00

Indemnizații de deleqare

10.01.13

2,00

0.00

0.00

2,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

625,00

139.85

0,00

625.00

22,38

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

3085,00

658,81

0,00

3085,00

21,36

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0,00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

2763.00

658,81

0.00

2763,00

23.84

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0001

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

322,00

0,00

0,00

322,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0 00

0,00

000

0 00

0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

350,00

56,54

0,00

350,00

16,15

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0,00

0,00

0,00

O,OO|

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,001

0,001

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

350,00

56,54

0,00

350,00

16,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la ?n m+?n îs ia ?n 27+7P mi

20

731,00

80,55

-100,00

631,00

11,02

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

588,00

78,44

-61,00

527,00

13.34

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

0,07

-10,00

10,00

0,35

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

0,50

-1,00

1,00

25,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

90,00

22,94

-10,00

80,00

25,49

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

2,79

0,00

15,00

18,60

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

165,00

11,08

0,00

165,00

6,72

Piese de schimb

20.01.06

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

80,00

12 38

-20,00

60,00

15 48

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

76,00

11,97

0,00

76,00

15,75

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

125,00

16.71

-20.00

105.00

13,37

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0.00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,001

0,001

0,00

0,00

0,00

.Medicamente

20.04.01

0,00

0 00

0.00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0 00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0 00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0 00

0,00

000

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.

20.05

54,00

0,00

-20,00

34,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

34,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

-20,og

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0,

41

♦ fi

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,

E

Deplasări în străinătate

20.06.02

$ <

Materiale de laborator

20.09

%0,6p

0,00©/

Cercetare-dezvoltare

20.10

-■

<. pod

• PO0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

OjOd

t P;00

Consultanta si expertiza

20.12

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

Protecția muncii

20.14

35,00

0.00

0,00

35,00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru <

20.15

0.00

0,00

0 00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

000

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

20.19

0,00

0.00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati r

20.20

000

000

0.00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

0,00

0,00

0.00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.2

20.24

0 00

0,00

0,00

0 00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0.00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte chelțuieHJcod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20

20.30

48.00

2,11

-20.00

28.00

4.40

Reclama si publicitate

20.30.01

0 00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

3.00

0.00

0,00

3,00

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

45 00

2.11

-20,00

25,00

4.69

Chirii

20.30.04

0.00

0 00

0 00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0.00

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

0 00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0 00

0 00

0 00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 00

o,o'ol

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

74,00

0,00

0,00

74,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE AnMIMIQTPATIFI PURI ICF /md

51

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

o.oo'

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74,00

0,00

0,00

74,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

74,00

0,00

0,00

74,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

74,00

0,001

0,00

74,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Re

pa rații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0 00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,001

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0 00

000

0,001

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

I75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI PFrilPFQăTF IM &MIII rilPFMT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Buciumeany Costin

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020


.4 ANEXA NR.1

•> r


•, mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL nr.

38/20.02.2020

Execuție la

28.02.2020

Influent e +/-

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

15.318,00

2.310,00

-250,00

15.068,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total -din care:

15.088,00

2.310,00

-250,00

14.838,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

35,00

35,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30 00

2 00

30.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cultura le, artistice, soortive

33.10.19

430,00

90,00

430,00

Alte venituri

36.50.00

0,00

1,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

24 00

24 00

24 00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14.569,00

2.193,00

-250,00

14.319,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total -

230,00

0,00

0,00

230,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

230,00

0,00

230,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15318,00

2100,00

-250,00

15068,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15088.00

2100,00

-250,00

14838,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5

01

15088,00

2100,00

-250,00

14838,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

12694,00

1849,00

0,00

12694,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

11950,00

1772.00

0,00

11950.00

Salarii de baza

10.01.01

10626 00

1581 00

10626,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

725.00

102,00

725,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

__100

Indemnizații de delegare

10.01.13

oro

Indemnizații de detașare.

10 01 14

0.00

0.00

A

ocatii Dentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

A

ocatii pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

564 00

89.00

564 00

Alte drepturi saiariale in bani

1(

.01.30

35,00

35.00

’C

jfiltuit

îli saiariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+

1C

ÎTO00

0,00

0.00

199 00

JjQheie dfiImasa h

IC

C2

01

Norme de hrana

1t

tl2

5ro

Uniforme si echipament obliqatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

~ oro

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199,00

199,00

C<

antributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

545.00

77 00

0,00

545.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

268 00

37,00

268.00,

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

2,00

2.00

i Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2 00

2,00

Contribuții de asiourari nentru accidente de munca si

10.03.04

2jQQ

2 00

Prime de asiaurare de viată nlătite de anoaiatnr nentru

10.03.05

0 00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.00

2 00'

ibutia asiouratone de munca

269.00

~40.ro

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2239,00

228,00

-250,00

1989,00

B muri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.01.30)

1508.0QJ

-200 00

Furnituri de birou

20

oi 01

oro

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

12,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

90 00

35 00

15.00

105 00

Aoa canal si salubritate

20.01.04

5 00

1.00

5.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

35,00

35.00

Piese de schimb

20.01.06

0 00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20 01 08

20.00

3.00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

215,00

12,00

-15,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1122.00,

159.00

-200.00

922,66

Reparații curente

20.02

90.00

90.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02]

20.03

0.00

0.00 0.001

0,00

__ J±ana_peni[u_oamenL

I Hrana oentru animale_______________________

MedicamențejșLrnaîe.riale_saiiițare (cod_20.,04.01 la 2O.( 20.04

Medicamente            ________________2001


Materiale sanitare Reactivi


Dezinfectant?


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05.01

I Uniforme si echipament__________ ___

Lenjerie si accesorii de pat__________________

Alte obiecte de inventar


20.03.01


20.03.02


20.04.02

20.04.03


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

[Deplasări interne detașări, transferări__

Deplasări în străinătate ____ ____ ___ ____

Materiale de laborator________

Cercetare-dezvoltare_________

Cârti, publicații si materiale documentare__

Consultanta si expertiza


20'64 0?

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

) 20.06

20.06.01

20.06.02

20X59

20.10

20.11

20.12145,00


1.00


<0,00

1 000-100,00Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul c


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Construcții_______________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport____

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


Stocuri (cod 71.02.01)


| Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe71.01

71.01.01 71.01X52 71.01.03 71.01.30

71.02


230,00

230,00

230,00


230,00


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0 00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RFrilPFRâTF IM AMIII riIRFMT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c

85.01

0,00

0,00CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA


JUDETUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești


ANEXA 2


Plan minimal


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 67 si 68

ianuarie -iunie septembrie-deceinbrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

317,00

2. Manifestări dedicate jazz-ului

 • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploiești Jazz festival

 • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

 • 2.3 Spectacole de jazz

 • 2.4  Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

280,00

3. Manifestări dedicate folclorului

 • 3.1 Spectacole de folclor

 • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si strainatatc

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) în țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

200,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria

Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

7. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

5,00

8.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

50,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

922,00DIRECTOR,CONTABIL ȘEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA


Filarmonica “Paul Constantinescu”

Ploiești -Str. Anton Pann, nr. 5 CIF: 2845842


NOTA DE FUNDAMENTARE

Bugetul de venituri și cheltueli al instituției este fundamentat în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Conform HCL 38/20.02.2020, veniturile totale aprobate au următoarea structură:

 • -  Venituri din chirii: 35 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 30 mii lei;

 • -  Venituri din spectacole: 430 mii lei;

 • -  Donații și sponsorizări : 24 mii lei;

 • -  Subvenții de la bugetul local: 14.799 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare 14.569 mii lei si pentru secțiunea de dezvoltare 230 mii lei.

Conform HCL 38/20.02.2020, cheltuielile totale aprobate au următoarea structură:

 • -  Cheltuieli de personal: 12.694 mii lei.

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.239 mii lei.

 • -  Alte cheltuieli : 155 mii lei.

 • -  Cheltuieli de capital: 230 mii lei.

/X

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, s-a rectificat bugetul pe anul 2020.

Rectificarea bugetului pentru anul 2020 constă în diminuarea veniturilor cu 250 mii lei a subvenției de la bugetul local, valoarea totală a bugetului rectificat fiind de 15.068 mii lei

Cheltuielile totale își modifică structura, astfel:

Art.20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică” se majorează cu 15 mii lei;

Art.20.01.09 ‘’materiale și prestări de servicii cu caracter funcționaf’se micșorează cu 15 mii lei;

Art.20.01.30 ‘’alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare” funcțional”se micșorează cu 200 mii lei;

Art.20.06.02 ‘Deplasări in străinătate” se micșorează cu 100 mii lei;

în urma rectificării, veniturile totale in sumă de 15.068 mii lei au următoarea structură:

 • -  Venituri din chirii: 35 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 30 mii lei;

 • -  Venituri din spectacole: 430 mii lei;

 • -  Donații și sponsorizări: 24 mii lei;

 • -  Subvenții de la bugetul local: 14.549 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare 14.319 mii lei si pentru secțiunea de dezvoltare 230 mii lei.

A

In urma rectificării cheltuielile totale in sumă de 15.068 mii lei au următoarea structură:

 • -  Cheltuieli de personal: 12.694 mii lei.

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.989 mii lei.

 • -  Alte cheltuieli : 155 mii lei.

 • -  Cheltuieli de capital: 230 mii lei.

Director,                                         Contabil sef,

Mateescu Vlad                        Tvardochlib Iascinschi Adriana Delia

JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTIBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 39/20.02.202 0

Realizat la

29.02.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

TOTAL VENITURI - din care:

16.970,00

2.511,00

-350,00

16.620,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

16.270,00

2.511,00

-350,00

15.920,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

764,00

131,00

0,00

764,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

2,00

2,00

0,00

2,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

15 504,00

2.378,00

-350,00

15.154,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

700,00

0,00

0,00

700,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

700,00

0,00

0,00

700,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16.970,00

2.309,00

-350,00

16.620,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16.270,00

2.309,00

-350,00

15.920,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.270,00

2.309,00

-350,00

15.920,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.225,00

1.959,00

0,00

13.225,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.640,00

1.907,00

0,00

12.640,00

Salarii de baza

10.01.01

11.510,00

1.732,00

0,00

11.510,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

430,00

68,00

0,00

430,00

Indemnizații de delegare

10.01 13

50,00

0,00

0,00

50,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

650,00

107,00

0,00

650.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

0,00

0,00

240,00

Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

0,00

0,00

240,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

345,00

52,00

0,00

345,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

9,00

0,00

60,00

Contribuția asiouratorie pentru munca

10.03.07

285,00

43,00

0,00

285,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.865,00

323,00

-350,00

2.515,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.187,00

270,00

-350,00

1.837,00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

1,00

0 00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

0,00

15,00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

315,00

112,00

0,00

315,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

4,00

0,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25,00

0,00

0,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

1,00

0,00

10,00

Transport

20.01.07

35,00

1,00

0,00

35,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

6,00

0,00

50,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.202,00

76,00

-350,00

852,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500,00

69,001

0,00

500,00

Reparații curente

20.02

55,00

0,00

0,00

55,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 39/20.02.202 0

Realizat la 29.02.2020

Influente +/-

Propunere Buget an 2020

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.06.03+20.05.30)

20.05

315,00

28,00

0,00

315,00

Uniforme si echipament

20.05.01

15,00

0,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

28,00

0,00

300,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

1,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

1,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

25,00

0,00

0,00

25,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

10,00

2,00

0,00

10 00

Alte cheltuieli

20.30

262,00

21,00

0,00

262,00

Reclama si publicitate

20.30.01

70,00

2,00

0,00

70 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2,00

0,00

0,00

2 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30.00

0,00

0,00

30 00

Chirii

20.30.04

160,00

19,00

0,00

160,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

180,00

27,00

0,00

180,00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

27,00

0,00

180,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

700,00

0,00

0,00

700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

700,00

0,00

0,00

700,00!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

700,00

0,00

0,00

700,00

Active fixe

71.01

700,00

0,00

0,00

700,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

686,50

0,00

0,00

686,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

13,50

0,00

0,00

13,50

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI              /C <

Nr. 1082/16.06.2019

W ;T. ' t

NOTA DE FUNDAMENTARE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 - privind bugetul de stat pe anul 2019 și Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.39/20.02.2020.

Veniturile totale conform bugetului inițial aprobat prin HCL nr.39/20.02.2020 sunt:

 • -  Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

 • -  Subvenții de la bugetul local

764,00 mii lei

2,00 mii lei 16.204,00 mii lei

Total venituri:

16.970,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului inițial aprobat prin HCL nr.39/20.02.2020 sunt:

 • -  Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Alte cheltuieli

 • -  Cheltuieli de capital

13.225,00 mii lei

2.865,00 mii lei 180,00 mii lei 700,00 mii lei

Total cheltuieli:

16.970,00 mii lei

Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 constând în diminuarea veniturilor din subvenții de la bugetul local cu suma de 350 mii lei, respectiv a cheltuielilor privind materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional cu suma de 350 mii lei.

După rectificarea propusă, bugetul de venituri și cheltuieli va avea următoarea structură:

Veniturile totale de 16.620,00 mii lei, se prezintă astfel:

 • - Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

764,00 mii lei

2,00 mii lei

- Subvenții de la bugetul local         15.854,00 mii lei

Modificările operate în structura bugetară a veniturilor sunt:


/o» m 4 >-■........

Art. 43.10.09,, Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice diminuează cu 350,00 mii lei;                                     țțC.

Cheltuielile totale de 16.620,00 mii lei, se prezintă astfel:

 • -  Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Alte cheltuieli

 • -  Cheltuieli de capital

  13.225,00 mii lei 2.515,00 mii lei 180,00 mii lei 700,00 mii lei


  Total cheltuieli:


  16.620,00 mii lei


ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

DIRECTORCONTABIL SEF,

Neacsu IrinaModificările operate în structura bugetară a cheltuielilor sunt:

Art. 20.01.09 „ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”-se diminuează cu 350,00 mii lei;

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director General,

Mihaela Rus

Contabil Șef,

Neacșu IrinaJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020

— mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLUENT1

(+,-)

BUG RECTF

2020

Venituri proprii

33.10.17

23.00

0.00

23.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.60

0.60

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,675.00

-100.00

1,575.00

Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,698.00

-99.40

1,598.60

Veniturile secțiunii de funcționare

1,698.00

-99.40

1,598.60

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,698.00

-99.40

1,598.60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,698.00

-99.40

1,598.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

1,698.00

-99.40

1,598.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03,

10

883.00

0.00

883.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

847.00

0.00

847.00

Salarii de baza

10.01.01

800.00

0.00

800.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

47.00

0.00

47.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

16.00

0.00

16.00

Tichete de vacanta

10.02.06

16.00

0.00

16.00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

20.00

0.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

20.00

0.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

815.00

-99.40

715.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

750.00

-99.40

650.60

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

0.00

81.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

0.00

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

0.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

499.00

-99.40

399.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

146.00

0.00

146.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

infljie-tvQ

^UBECTF

Hrana pentru oameni

20.03.01

^iț      1  .

tf.bo

Hrana pentru animale

20.03.02

Hc

ci

r *

/ .a°°

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

o.oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

o.oo

L^<0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Depk

isari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30.00

0.00

30.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25.00

0.00

25.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

0.00

16.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm;

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pub

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.011;

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reorezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

20.25

0.00

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0S

20.30

13.00

0.00

13.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

12.00

0.00

12.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03H

30.02

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

BUâRECTF

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

< o.oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o.do

H 0.00

,0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

\

7 '                      ri |

./& ’

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF

/I *      1ANEXA

Kec /Jy f

•J/


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURAU

ALE                              7

CASEI DE CULTURĂ "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PL0IEȘTI

Xx           -1

2020


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2020 inițial (lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a VUI-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

15-Jan

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

850.00

2. Program cultural "NICHITA

STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXII-a

 • 2.2 Concursul interjudețean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a XlII-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

13000.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

1000.00

4.Expoziția SALONUL

ARTELOR 2020

Aprilie-Mai /Octombrie-Noiembrie

Galeria de Artă,Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

4000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlV-a

Mai

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

3000.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

12200.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală PLOIEȘTI 2020

Iulie-

septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

56000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DANPLATON"

- ediția a XlV-a

Iulie-

septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

Z-£    '

U                         ...          . '        ;-

-p r-,

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XXI-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu , Roxana Bărduț

65000.00

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

8400.00

11.UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

22000.00

12.Pregătirea și participarea Coralei Paul Constantinescu a Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul 'Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

33550.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2020, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2021) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

37100.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun! - ateliere, colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

11000.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare Prahova

 • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XV-a,

 • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția all-a

 • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova Ia diferite manifestări în municipiul Ploiești, în țară și în străinătate 15.4.Tabără-cantonament

15.1

Decembrie 15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-

septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locații din municipiu, din țară sau din străinătate

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

7500(^0'

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan loca) sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cărți, editare carte, susținerea elevilor și studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

13500.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

399600.00

Gelu NicoIae-tane'S’b’u!Aj

, znYs. »           5«

f’LOiEțTI £•/

4        \Y .

CONTABIL SEF,

Adriana Mihai


R CC          o2x>

*


CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr. .       .. din’î A

! ți- ■'


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:


i.


f’F.

1.1 S. C. SAISEN CONSTRUCT S.R.L, cu sediul în Ploiești, str. Crișani, nr. tel / fax: 0723276466, cod fiscal                        .....................

.........................................


18A, JudețurPraliova. cont bancar _______________ deschis         la $.&£.(. .'^-reprezentată legal de d-nul Șerban Ion, în calitate de SPONSOR

Și

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CF 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești reprezentată prin d-nul Gelu Nicolae Ionescu - Director și d-na Adriana Mihai - Contabil șef, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de sponsorizare având următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 SPONSORUL se obligă să sponsorizeze BENEFICIARUL cu suma de

lei, ce va fi plătită integral, prin virament bancar BENEFICIARULUI în contul R040TREZ52121G370100XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești.

 • 2.2 Suma este destinată tipăririi cărții „GALERIA MARILOR EPIGRAMIȘTI NR.3” - Ștefan Tropcea, ediție îngrijită de Constantin Tudorache. Sponsorul condiționează tipărirea cărții la Editura AMANDA EDIT BUCUREȘTI.

 • III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.1 Obligația Beneficiarului:

Beneficiarul se obligă să aducă Ia cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, imaginii Sponsorului în materialele publicitare utilizate în cadrul cuprinsului cărții și lansării acesteia.

3.2. Obligația Sponsorului:


 • 3.2.1. Sponsorul se obligă să achite suma de termenul convenit în contract.

 • 3.2.2. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI:

 • 4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția Beneficiarului până la^ța de 15 iunie® 0.

 • 4.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și expiră la data'^jdeplinirii oblicilor contractuale.

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1 Prezentul contract încetează de plin drept, tară a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

VI.  FORȚĂ MAJORĂ

 • 6.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege.

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 6.3 Dacă în termen de 48 de ore zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract tară ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

 • VII.  NOTIFICĂRI

 • 7.1 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 7.3 Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a în care a fost expediată.

 • 7.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat^ intre părțileA

contractante.                                                                       CW f. ; c'■

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.                                                .          _(.a

9.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi                      ....... într-un numărcde'dbua


 • 9.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre exemplare originale, cu valoare juridică egală, din care unul pentru SPONSOR și unul pentru BENEFICIAR.

Sponsor,

S.C. SAISEN CONSTRUCT S.R.L

Reprezentant legal, Șerban IonVizat juridic,


Av. Raluca^Rna PopaPag: 1


Semnătură validă


Editat la data de: 05.03.2020 04:47 PM


Trezorerie Mun. Ploiești

EXTRAS DE CONT la data: 05.03.2020

CONT 21G3701002844308

CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI

RO40TREZ52121(

NR.

DOCUMENT

DATA DOC

DATA

PLĂTII

Nr. referința banca, trezorerie

IBAN PLĂTITOR BENEFICIAR

COD PLĂTITOR./ BENEFICIAR

Sold precedent

15

05.03.2020

05.03.2020

TZ52162206649

2844308

Î370100XXXX


Digitally signed by Ministerul Firaftjffor Publice

Date 2020.03 05 16'54^0 EST JF

Reason Document      7jr

Location s:gnature1       J


Rulaj zi

Total sume

Sold final

întocmit si Verificat,


NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR

DEBIT

.00

CREDIT

.00

Cod

Angajament

Indicator Cod

Angajament Program

CASA DE Cl’LTURA IL

CARAGIALE

.00

600.00

.00

600.00

.00

600.00

.00

600.00


NR. INTERN-EXPLICATII


TZ52162206650-NR. CHT.TS521

10000260208 CV CONTRACT SPONSORIZARE NR.2/2020-CASA DE CULTURĂ „IL CARAGIALE”

A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CF 28844308

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 37/20.02.2020.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 29.02.2020, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare, cu diminuarea subvenției în sumă de 100,00 mii lei pentru situația de urgență instituită și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări, au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru susținerea financiară a unor cheltuieli generate de tipărirea cărții "GALERIA MARILOR EPIGRAMIȘTI NR. 3” - Ștefan Tropcea, ediție îngrijită de Constantin Tudorache.

Bugetul actual de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2020, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

1.698,00 mii lei

1. 675,00 mii lei 23,00 mii lei

0,00 mii lei

1.698,00 mii Iei

883,00 mii lei

815,00 mii lei


 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

.z>> Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 1.598,60 i^flel

 • -  subvenție de la bugetul local                 1.575,00 mii

 • -  venituri din activitatea proprie                    23,00 mii

 • -  sponsorizări                                      0,60 mii

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 1.598,60 mii lei, astfel:

2.La titlul II „Bunuri și servicii” apare o diminuare de 99,40 mii lei, astfel:

 • - alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este influențat de:

 • - a) sponsorizările în valoare de 0,60 mii lei (susținerea unor cheltuieli generate de tipărirea cărții "GALERIA MARILOR EPIGRAMIȘTI NR. 3” - Ștefan Tropcea, ediție îngrijită de Constantin Tudorache).

 • - b) diminuarea subvenției în sumă de 100,00 mii lei, pentru situația de urgență instituită, la poziția 7 din Planul minimal - Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2020.

Anexăm prezentei note de fundamentare bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările specificate mai sus și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2020.

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF, Adriana Mihai /


Gelu Nicplae Ionescu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:


COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF.

HCL48

120.02.2020

INFLUIEN

TE +/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

441.00

2.00

443.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

441.00

2.00

443.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

441.00

2.00

443.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

0.00

15.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15.00

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *}

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drecturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

370.00

2.00

372.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

326.00

0.00

326.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00'

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

11.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240.00

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

2.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF.

HCL48

120.02.2020

INFLUIEN TE +/_

BUGET RECTIFICAT

/

Materiale sanitare

20.04.02

ofe

Reactivi

20.04.03

cț:,oe

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

2.00

2'00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20

20.05

10.00

0.00

10.O0.

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

6.00

6.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09

20.30

11.00

0.00

11.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.00

11.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.00

6.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

50.00

50.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0 00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0 00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL48

120.02.2020

INFLUIEN TE +/_

BUGET RECTIFICAT

•••>

■fi

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

O'.O'O

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01.03

0.00

0.00

(0700

Alte active fixe

71.01.30

io.00

Stocuri (cod 71.02.01)

(71.02

0.00

0 00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

!ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,
JUDEȚUL:__PRAHOVA__

Unitatea administrativ - teritorială \.

Instituția publică:_COLEGlUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIESTI_ Formular: I 11/06 IJo

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 202M0ȘÎ LR


BUGETUL


țtN

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

. A

O SjjF-ari

2019

2020

202 rS

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

605

646

683

718

753

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

605

646

683

718

753

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

605

646

683

718

753

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,55

16

17

18

18

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14,55

16

17

18

18

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14,55

16

17

18

18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

544,07

582

615

646

678

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

20.01

453,87

480

510

535

559

Furnituri de birou

20.01.01

30

32

34

36

38

I Materiale pentru curățenie

20.01.02

28,85

35

42        44

46

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

224,21

235

246

258

270

Apa, canal si salubritate

20.01.04

48

50

53

55

58

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8

8

9

9

10

Piese de schimb

20.01.06

11,04

12

12

13

13

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19,86

21

22

23

24

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

31,97

33

35

37

38

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51,94

54

57

60

62

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5,14

8

5

5

6

j Dezinfectanti

20.04.04

5,14

8

5

5

6

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

53,64

56

59

61

65

Uniforme si echipament

20.05.01

9,64

10

11

11

12

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

10

11

11

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34

36

37

39

41

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,52

2

2

2

2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,52

2

2

2

2

Materiale de laborator

20.09

1,94

4

4

5

5

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,85

7

8

8

9

Pregătire profesionala

20.13

6,91

7

8

8

9

Protecția muncii

20.14

5,46

6

7

7

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,74

12

12

15

15

Reclama si publicitate

20.30.01

3,16

4

4

5

5

[Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,46

4

4

5

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,12

4

4

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13,9

13

15

16

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

13,9

13

15

16

17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13,9

13

15

16

17

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

32,23

35

36

38

40

Burse

59.01

32,23

35

36

38

40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0


*. Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate inteqral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005JUDEȚUL:. PRAHOVA


Unitatea'administrativ-teritorială:__COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI___

Formular: | 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

--Estimai

X

Estimări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

544,1

646

683

718

753

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544,07

646

683

718

753

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544,07

646

683

718

753

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500,1

626

662

696

730

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500,1

584

618

650

682

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

42

44

46

48

. învățământ postliceal

65.02.05

43,97

20

21

22

23

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

544,07

646

683

718

753

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544,07

646

683

718

753

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544,07

646

683

718

753

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500,1

626

662

696

730

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

500,1

584

618

650

682

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

42

44

46

48

învățământ postliceal

65.02.05

43,97

20

21

22

23

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 S!

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

0

0

0

0

0

’) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

2) finanțat din excedentul anilor precedenti

*) Detalierea se face numai in execuție


**) Nu se completează în etapa de planificare

ts -țț

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

Prof. Lupu Simonaz

a-,-’o


- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasifi

JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA


nQ. io ck-

HG’C #h-^c/<ZX)2o

ANEXA 1


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget 2020 HCL 48 20.02.2020

V <r> v

Influeritâ (+/-)

.....w

Șuget^ rectificat

MART.2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

533.00

2.80

535.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

533.00

2.80

535.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

533.00

2.80

535.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+101

10

5.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3

10.01

5.00

0.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

0.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

490.00

2.80

492.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

389.00

0.00

389.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

0.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

204.00

0.00

204.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

0.00

30.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30.00

0.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90.00

0.00

90.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

2.80

2.80

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

2.80

2.80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2 05

20.05

50.00

0.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

0.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13.00

0.00

13.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13.00

0.00

13.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

15.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+2(

20.30

15.00

0.00

15.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

0.00

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8.00

0.00

8.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8.00

0.00

8.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.00

0.00

8.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30.00

0.00

30.00

Burse

59.01

30.00

0.00

30.00

CONTABIL SEF,
COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economocă Serviciul Buget-îmrumuturi

Prin prezenta, vă înaintăm Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit conform adresei primită de la dumneavoastră.

DIRECTOR,

Prof Popeau Rodica


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Hoabăn Marilena

JUDEȚUL: PRAHOVA

’ COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR....../10-03.2020


fî wx4 x/e ii t it-


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

cf.HCL.67/27.02.2020

---------, ' A: >-■

Vz-'z

RECTIFICARE+/

/ / o

.1 R&etfficat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

930,00

4,70

934,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

930,00

4,70

934,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

930,00

4,70

934,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26,00

0,00

26,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26,00

0,00

26,00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

26,00

0,00

26,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

783,00

4,70

787,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

776,00

0,00

776,00

Furnituri de birou

20.01.01

13,00

0,00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

0,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

498,00

0,00

498,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

0,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

0,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

47,00

0,00

47,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

83,00

0,00

83,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

4,70

4,70

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

4,70

4,70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

1,00

0,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

8,00

0,00

8,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8 00

0 00

8.00

I Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.00

0 00

8.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

113,00

0,00

113,00

Burse

59.01

113,00

0,00

113,00CONTABIL SEFGRIGORE MARIA


COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE


MUN.PLOIESTI

Nr.....din............AVIZAT, fe- A A,

ORDONATOR PRINCIP AUDE CREDITE^


DIRECȚIA ECONOMICA?


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020


Având in vedere ședința Consiliului Local din data de 09.03.2020 privind situația de urgenta in cazul prevenirii riscului de contaminare cu virusul COVID 19 ,s-a hotarat majorarea bugetului avand ca sursa de finanțarea bugetul local cu suma de 4,70 mii lei,astfel:


Titlul II-Bunuri si servicii -suplimentarea prevederii bugetare cu 4,70 mii lei


-art.20.04.04-Dezinfectanti - prevedere bugetara de 4,70 mii leiCONTABIL SEF GRIGORE MARIA


<5 EDuy;


JUDEȚUL: PRAHOVA


COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA"- MUN PLOIEȘTI


He. 12, l 4

//ec


BUGET PE ANUL 2020
SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020 HCL 48 20.02.2020

INFLUENT E

î          .

BUGET , rectificat;

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

726.00

4.00

730.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

726.00

4.00

730.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

726.00

4.00

730.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

20.00

0.00

20.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

20.00

0.00

20.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20.00

0.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

640.00

4.00

644.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

595.00

0.00

595.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

0.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400.00

0.00

400.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

0.00

70.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

1.00

0.00

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

0.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55.00

0.00

55.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

4.00

5.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

4.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

18.00

0.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

0.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Consultanta si expertiza

20.12

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

15.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21.00

0.00

21.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

45.00

0.00

45.00

Burse

59.01

45.00

0.00

45.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,DIRECTOR,

PROF. LUCIA IONESCUPOPESCU IULIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI                     ANEXA       3 t

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2020

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 48/ 20.02.2020

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

940.00

4.00

944.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

940.00

4.00

944.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

940.00

4.00

944.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

13.00

0.00

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 •*

10.01

13.00

0.00

13.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

0.00

13.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

700.00

4.00

704.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

519.00

0.00

519.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

0.00

17.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

53.00

0.00

53.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

0.00

300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

0.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

14.00

0.00

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

0.00

65.00

Reparații curente

20.02

120.00

0.00

120.00

Medicamente si mat.sanitare

20.04

0.00

4.00

4.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

4.00

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

35.00

0.00

35.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

0.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0:

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00,

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

0.00

13.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

20.30

2.00

o.oo1

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

47.00

0.00

47.00

Ajutoare sociale

57.02

47.00

0.00

47.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

47.00l

0.00

47.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

180.00

0.00

180.00

Burse

59.01

180.00

0.00

180.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

Mă--------


Taga9ibriel^ ‘

\ -‘W

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 48

Influente

Buget

2020

2020

modificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVO1TARF)

599,00

2,80

601,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

519,00

2,80

521,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

519,00

2,80

521,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariaie in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

10,00

0,00

10,00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10

0

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

445,00

2,80

447,80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

369,00

0,00

369,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190,00

190,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65,00

65,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65,00

65,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

2,8

2,8

iDezinfectanti

20.04.04

0

2,8

2,8

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,00

0,00

10,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

10,00

Materiale de laborator

20.09

8

8

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Pregătire profesionala

20.13

17,00

17,00

Protecția muncii

20.14

4,00

4,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,00

0,00

2,00

IAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

Page 1-------------------

20.30.30

2

2Cod    Buget HCL 48

DENUMIREA INDICATORILOR                 .   x

Influente

Buget

indicator       2020

2020

modificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9

9

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

9

0

9

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

55,00

0,00

55,00

Burse

59.01

55

55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

80

0

80

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

80

0

80

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

80

0

80

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80

0

80

|Construc{ii

71.01.01

80

0

80

COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Ca urmare adresei trimisa de Primăria Municipiului Ploiești- Direcția Economica-Serviciul Buget, împrumuturi, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea suplimentarii de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2020, prezentata detaliat in anexa 1 .

Prezenta rectificare consta in suplimentarea cu suma de 2.80 mii lei la "BUNURI SI SERVICII" , art.20.04.04 - dezinfectanti - bugetul rectificat ajungând la suma de 601.80 mii lei, astfel:


CONTABIL SEF,

Ec.Marin Vasilica

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA N2. (ȘT

/zec      MoInstituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020

sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL

nr. 67

/27.02.2020

A ••

Influente \ (+/-)

•r J

> ■ Buget ;'<rgctificat o

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

666

3,5

669,5

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

666

3,5

669,5

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

666

3,5

669,5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16

16

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16

16

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

600

3,5

603,5

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

542

542

Furnituri de birou

20.01.01

15

15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400

400

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

34

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23

23

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

3,5

5,5

Dezinfectanti

20.04.04

2

3,5

5,5

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20

20

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

1

materiale de laborsator

20,09

5

5

cârti,publicații si materiale documentare

20,11

2

2

Pregătire profesionala

20.13

8

8

Protecția muncii

20.14

6

6

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

14

14

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14

14

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18

18

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.T

59

32

32

burse

59,01

32

32

CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana Adfla

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

STR.CONSTRUCTORILOR NR.8
PLOIEȘTI, PRAHOVA
CF.2844677
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICII
PE ANUL 2020

Având in vedere ședința Consiliului Local privind situația de urgenta in cazul prevenirii riscului de contaminare cu virusul COVID-19, este necesara majorarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local cu suma de 3.5 mii lei de la 666.00 mii lei la 669.5 mii lei astfel:

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 600.00 mii lei care se majoreaza cu 3.50 mii lei devenind 603.50 mii lei. majorarea se efectuează conform anexei 1, astfel:

art.20.04.04 - dezinfectând - se majoreaza cu suma de 3.50 mii lei devenind 5.50 mii lei

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,
Prof. STROE SOFIA

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNAT

Str. Aleea Arinului nr.2

CF 29170380


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 67/ 27.02.2020

Influente (+/-)

-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

207.00

0.70

207.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

207.00

0.70

207.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+55SF+57+59)

01

207.00

0.70

207.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

fO

9.00

0.00

9.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9.00

0.00

9.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

9.00

0.00

9.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

180.00

0.70

180.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

145.00

0.00

145.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26.00

26.00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

50.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

32.00

32.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.70

3.70

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

3.00

0.70

3.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

25.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 03

5.00

5.00

Materiale de laborator

20.05.30

20.00

20.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.00

0.00

18.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.00

0.00

18.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Prof. Ghinoiu Nicoleta


ADM. FINANCIAR,

Tamas Livia

^isj

KW4Grădinița Step by Step cu P P Dumbrava Minunată Str. Arinului, nr. 2, Municipiul Ploiești, PH tel. 0244/ 534940

E-mail: dumbrava min ploiestigByahoo.com

Site: www.dumbravaminunataploiesti.eduteca.ro CF 29170380

/05//£0<b £oZoNOTA DE FUNDAMENTARE


Având in vedere ședința consiliului local din data de 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 de la Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Economica, ne-a rectificat bugetul inițial al Grădiniței Step By Step cu Program Prelungit “Dumbrava Minunata” Ploiești , avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr.67/27.02.2020, constituit la nivelul sumei de 207 mii lei, cu suma de 0.7 mii lei , ajungând la suma de 207.7,00 mii lei, la TITLUL II “ BUNURI SI SERVICII” indicator 20.04.04( dezinfectanti).


Director,


Contabil,


Prof. Ghinoiu Nicoleta


Tamas LiviaBUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local


ANEXAfi (%_


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

48/20.02.2020

Influente (+/-)

. ... ■

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

79.00

0.50

79.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

79.00

0.50

79.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

79.00

0.50

79.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.00

0.00

1.00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

75.00

0.50

75.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

67.00

0.00

67.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

0.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44.00

0.00

44.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

0.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

0.00

6.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.50

2.50

[Dezinfectând

20 04.04

2.00

0.50

2.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.00

0.00

1.00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale

57.02

3.00

0.00

3?00l

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00
CONTABIL SEF,

EC. NEAGU VASILICA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza adresei emisa de Serviciul Buget, împrumuturi si luând in considerare necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor cu dezinfectantii, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 48/20.02.2020 in suma de 79 mii lei se majoreaza la articolul 20.04.04 cu suma de 0.5 mii lei ajungând la nivelul de 79.5 mii lei, avand următoarele virări intre articole astfel:


Adm. financiar, Ec. Neagu Vasilica

JfjDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA


GRĂDINIȚĂ CU P.P NR 23 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI

■J

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.48/20.02 .2020

Influente

(+/-)

'Prevederi confțjrtn rectificare-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

213.00

1.00

214.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

213.00

1.00

214.00

CHELTUIELI CURENTEfcod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

213.00

1.00

214.00

TIȚLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.00

0.00

10.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

0.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

187.00

J.Ofl

188.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

166.00

0.00

166.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

23.00

0.00

23.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

93.00

0.00

93.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

14.00

0.00

14.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

0.00

9.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25.00

0.00

25.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.00

1.00

5.00

|Dezinfectanti

20.04.04

4.00

1.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05

20.05

12.00

0.00

12.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3.001

0.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

0.00

9.00

Pregătire profesionala

20.13

100

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

2.00

0.00

2.00

] Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

16.00

0.00

16.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

16.00

0.00

16.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16.001

0.00

16.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

PROF. VOICA CRISTINA


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. LUNGU GABRIȚLA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR 204 / DATA 10.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2020

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor efectuata de unitatea noastra in luna martie 2020, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - din analiza efctuata asupra aprovizionări cu dezinfectante a unitatii

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 23, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2020, aprobat conform H.C.L. nr.48/20.02.2020, de 213.00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                                10.00 mii lei:

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 10.00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    187.00 mii lei

 • -  ajutoare sociale                                                   16.00 mii lei

Titlul II “Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 1.00 mii lei si ajutoare sociale ces se majoreaza cu suma de 0.00 mii lei, ajungând astfel la 214.00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                                10.00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      10.00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                     188.00mii lei

 • -  ajutoare sociale CES                                           16.00 mii Iei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești micsorarea/majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2020, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Director, Prof. Voica Cristina

l

Ad-tor finirii ciar, Ec. Lun™ Gabriplt»

JUDEȚUL: PRAHOVA

, GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT .NR.28 PLOIEȘTI

ANEXA rj


Hec


fa


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local rectificare

mii lei - ■


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL49/20.

02.2020

Influente

(+/-)

>>■'

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

192.00

0.72

192.72

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

192.00

0.72

192.72

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+50)

01

192.00

0.72

192.72

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.00

0.00

6.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.00

0.00

6.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

0.00

6.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

186.00

0.72

186.72

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

176.00

0.00

176.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.Q1.02.

18.00

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

115.00

0.00

115.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

0.00

13.00

Carburanți si lubrifiarrti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

■ 12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

15.00

o.oo

15.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02.

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.72

2.72

Medicamente

20.04.01—

.....+......■...

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

ț-T?-., 1

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

0.72

2.72

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

0.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06 +

"0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

'0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20,12./

/■

0.00

Pregătire profesionala

20.13 ’

0.24

0.24

Protecția muncii

20.14

.....   5.76

0.00

5.76

DIRECTOR

prof ENUTAI9ANA C /? țX

CONTABIL SEF, Ec.STOICA ROXANA /


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA     20

frec


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform

HCL nr.48/ 20.02.2020

Influente

(+/-)

Buget .r-rectificat 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

90.00

0.50

90.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

90.00

0.50

90.50

CHELTUIELI CURENTE(cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

90.00

0.50

90.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.;

10.01

1.00

0.00

1.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

89.00

0.50

89.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

77.00

0.00

77.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

41.00

0.00

41.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

0.00

9.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8.00

0.00

8.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.50

3.50

| Dezinfectanti

20.04.04

3.00

0.50

3.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.01

20.05

5.00

0.00

5.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NR. 156 DATA 10.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2020


Având in vedere:

 • - faptul ca in ședința consiliului local din data de 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 au fost alocate sume unităților de invatamant, repartizate proporțional cu nr de elevi, cu scopul achiziționării de dezinfectând;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr.30, Municipiul Ploiești, conform anexei atașate.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2020, aprobat conform H.C.L. nr.48/20.02.2020, de 90,00 mii lei, din care:

cheltuieli de personal                                                1,00 mii lei:

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca 1,00 mii lei

- bunuri si servicii                                                    89,00 mii lei se majoreaza Ia Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 0,50 mii lei, fiind de 90,50 mii lei, din care:

cheltuieli de personal                                                1,00 mii lei:

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca 1,00 mii lei

- bunuri si servicii                                                     89,50 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești rectificarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2020, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

..Director, Prof. Ghita Elena Adina

Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina


JUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță cu PP nr 32

Ploiești


ANEXA


•te A        (b-

^0/20^0


BUGET PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 49 / 20.02.2020

Influente + /-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,00

0,60

177,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

177,00

0,60

177,60

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

177,00

0,60

177,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

10,00

0,00

10,00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

164,00

0,60

164,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143,50

0,00

143,50

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

99,00

0,00

99,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,50

0,00

11,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,00

0,00

13,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

20.04

2,00

0,60

2,60

| Dezinfectant!

20.04.04

2,00

0,60

2,60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01

20.05

9,30

0,00

9,30

Uniforme si echipament

20.05.01

1,30

0,00

1,30

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

0,00

8,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,70

0,00

5,70

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,50

0,00

2,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,00

0,00

3,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,00

0,00

3,00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3,00

0 00

3,00ORDONATOR TERTIAR REiGREDiTE, .

i P.ro/ Ba/btr GalSiela   \ rf ■


CONTABIL SEF, Ec Barbu Irina


JUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță cu PP nr 32

Ploiești


ANEXA


BUGET PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 49 / 20.02.2020

Influente + /-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,00

0,60

177,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

177,00

0,60

177,60

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

177,00

0,60

177,60

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

10,00

0,00

10,00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

164,00

0,60

164,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143,50

0,00

143,50

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

99,00

0.00

99,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,50

0,00

11,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,00

0,00

13,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

20.04

2,00

0,60

2,60

[Dezinfectanti

20.04.04

2,00

0,60

2,60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01

20.05

9,30

0,00

9,30

Uniforme si echipament

20.05.01

1,30

0,00

1,30

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

0,00

8,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,70

0,00

5,70

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,50

0,00

2,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3,00

0,00

3,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3,00

0,00

3,00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02,01

3,00

0,00

3,00
CONTABIL SEF, Ec Barbu Irina


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU P.P NR 33 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA HZ 22^ hcc              .


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

7

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.48/20.02 .2020

Influente

(+/-)

.O ■'

Prevederi conform rectificare

O

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

102.00

0.50

102.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

102.00

0.50

102.50

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

102.00

0.50

102.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.00

0.00

3.00

Ch

Salarii de baza

10.01

3.00

0.00

3.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

0.00

3.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

95.00

0.50

95.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

84.00

0.00

84.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44.00

0.00

44.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

6.00

0.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

0.00

11.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.50

1.50

iDezinfectanti

20.04.04

1.00

0.50

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05

20.05

5.00

0.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

2.00

0.00

2,00

1 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

20.30.30

2.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASLSTENTA^OCIÂLA(^d^7.02)

57

4.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale tcnH S^.OÎiOliâ' SVjlijMÎ.1

57.02

4.00

0.00

4.00

,Aju                lUfn^rab                 j

57.02.01

4.00

0.00

4.00
w,.

ORDONATOR'ȚERXIAICDE CREDITE,


DIRECTOR,

PROF. MUSCALU OIȚA


ADM FINANCIAR

LUNGTJ Cârpiți a


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. $3 / DATA 10.03.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2020

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor realizata de unitatea noastra in luna noiembrie 2020, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - din analiza efectuata asupra aprovizionări cu dezinfectante a unitatii,

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 33, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2020, aprobat conform H.C.L. nr. 48/20.02.2020, de 102.00 mii iei, din care:

- cheltuieli de personal                                                3,00 mii lei:

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca bunuri si servicii

ajutoare sociale

3.00 mii lei 95,00 mii lei

4.00 mii lei


La Titlul II “Bunuri si servicii”se majoreaza cu suma de 0.50 lei si la ajutoare sociale ces se majoreaza cu suma de 0.00 lei, ajungând astfel la 102.50 lei

 • -  cheltuieli de personal                                                3.00 mii lei;

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca 3.00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    95.00 mii lei

 • -  ajutoare sociale CES                                           4.00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2020, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

X^isBrj^etor,

IC’ fi

Ad-tor financiar,

Ec. Lunțu Gabriela


J l+DEȚU L:____PRAHOVA.


Unitatea administrativ teritorială _______________ ;

Instituția publică.^GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 35__ .      ‘

Formular: | 11/06^                                                                                                                                  ■' v ••

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021- 2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2023

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

i

158

179.60

188

195

207

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I     158

179.60

188

195

207

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01!

158

179.60

188

195

207

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.71

4

4

4

4

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01;

3.71

4

4

4

4

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15:

3.71

4

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

146 41

167.6

174

181

193

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

121.33

140

135

142

149

Furnituri de birou

20.01.01 i

3.99

4

4

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8

9

9

9

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

67.05

~      77

73

77

80

Apa, canal si salubritate

20.01.04;

11.81

14

13

14

14

Piese de schimb

20.01.06;

0

2

2

2

2

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08:

10.93

11

12

12

13

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09;

5.98

6

7

7

8

jAlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30;

13.57

17

15

16

17

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.49

5.6

5

5

6

Dezinfectanti

20.04.04:

4.49

5.6

5

5

6

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.86

15

22

22

25

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

5

5

6

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

0

5

5

6

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.86

15

12

12

13

Cârti,

publicații si materiale documentare

20.11

0

1

1

1

1

Pregătire profesionala

20.13

3

4

3

3

3

Protecția muncii

20.14

1.73

2

2

2

2

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5

0

6

6

7

Reclama si publicitate

20.30.011

0

0

1

1

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30 i

5

0

5

5

6

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57 i

8.06

8

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

8.06

8

10

10

10

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01 •

8.06

8

10

10

10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

‘0

0

0

0

0

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


JUDEȚUL:_PRAHOVA_

Unitatea-administrativ-teritorială:_GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35____

Formular:


11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023lei -


Cod indicator

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

i Realizări

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI {cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

158.2

179.6

188

195

207

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

158.18

179.6

188

195

207

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

] 65.02 ț

158.18

179.6

188

195

207

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

'65.02.03

158.18

179.6

188

195

207

învățământ preșcolar

65.02.03.01

158.18

179.6

188

195

207

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL J00.01 SF

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

158.18

179.6

188

195

207

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

158.18

179.6

188

195

.................

2G7

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

158.18

179.6

188

195

207

Din total capitol:

invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

i 65.02.03

158.18

179.6

188

195

207

învățământ preșcolar

: 65.02.03.01

158.18

179.6

188

195

207

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SC

0

0

0

0

(1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

'49.02

0

6

0

0+    ') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

2) finanțat din excedentul anilor precedent,

•) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează in etapa de planificare

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază Tn mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEJUDEȚUL: Prahova

Unitatea administrativ - teritorială Ploiești

Instituția publică: GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 MODIFji


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

INFLUENT

E

TOTAL

. HCL

48/2020

BUGET

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

119.00

0.50

119.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

119.00

0.50

119.60

titlul i cheltuieli de personal (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.00

0.00

3.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01 15

3.00

0.00

3.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

113.00

0.50

113.50

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

105.00

0.00

105.00

Furnituri de birou

20.01.01

i oo

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01 03

65.00

0.00

65.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

10.00

0 00

10.00

Transport

20.01.07

6.00

0.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

8.00

0.00

8.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.50

0.50

2.00

Medicamente

20.04.01

0.5

0

0.5

Dezinfectant)

20 04.04

1.00

0.50

1.50

Bunuri ds natura obiectelor de inventar (cod 20,05.01+20 05.03+20.06.30)

20.05

1.50

0.00

1.50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05 03

0 50

0 00

0.50

Alte obiecte de .inventar

20.05.30

1.00

0.00

1.00,

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.00

0.50

Pregătire profesionala

20.13

1.50

0 00

1 50

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.00

3.00

Ajutoare sociale (cod 67.02.01 la 57.02.05)

57.02

3 00

0 00

«00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3 00


CONTABIL,

GRĂDINIȚĂ CU PP NR.38 PLOIEȘTI

STR. POȘTEI, NR 23

CUI 29169963

NR IIP 0.03.2020


NOTA DE FUNDAMENTARE MODIFICARE BUGET 2020

Valoarea bugetului propus pentru anul 2020 este de:     119.00 mii lei, aprobat prin

HCL 48/2020 Jar bugetul modificat este de 119.50 mii lei.

Modificarea bugetului la Grădiniță cu PP nr.38 Ploiești s-a făcut datorita stării de urgență la create la nivel național, datorită apariției virusului COV1D 19, pentru procurarea de dezinfectanți.

Astfel, s-a avut în vedere respectarea legislației în vigoare din care:

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII = 113.50 MII LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE

INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET

aprobat

Buget

rectificat

1

Dezinfectant!

Dezinfectant!

1.00

1.50

Totalul bugetului modificat pe anul 2020 avand ca sursa de finanțare

bugetul local este de 119.50 mii lei.


ADM. FINANCIAR,


Pr Vrtîz'u IM


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 40 PLOIEȘTI

CUI:29170992


ANEXA • /V 2. ‘i’O C


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

Influente (+/-)

Buget rectificat 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

145,00

0,60

145,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

145,00

0,60

145,60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

145,00

0,60

145,60

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,00

0,00

3,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3,00

0,00

3,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

142,00

0,60

142,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

120,00

0,00

120,00

Furnituri de birou

20.01.01

3 00

0 00

3 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,00

0,00

14,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

74,00

0,00

74,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18,00

0,00

18,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

0,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7,00

0,00

7,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4,00

0,60

4,60

Dezinfectanti

20.04.04

4,00

0,60

4,60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

8,00

0,00

8,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

0,00

8,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

[20.14

4,00

0,00

400

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0,00

1 00

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

0,00

1,00DIRECTOR

prof MIHAILESCU IRINA FLORENȚA it


ADM FINANCIAR

Ec.TUDOR RAMONA GABR1ELABUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local

ANEXA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

48/20.02.2020

Influente (+/-)

Prevl^f-conform,?, rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

146.00

0.80

146.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

146.00

0.80

146.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

146.00

0.80

146.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

0.00

4.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

0.00

4.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

139.00

0.80

139.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

125.00

0.00

125.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

21.00

0.00

21.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01,03

70.00

0.00

70.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

0.00

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

0.00

11.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.80

3.80

| Dezinfectanti

20.04.04

3.00

0.80

3.80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

0.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

3.001

0.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

3.00

0.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

3.00

0.00

3.00

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale

57.02

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

EC. NEAGU VASILICA


DIRECTOR,

PROF. LEFTER AURELIA MARIANA 'GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 47 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza adresei emisa de Serviciul Buget, imprumuturi si luând in considerare necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor cu dezinfectantii, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 48/20.02.2020 in suma de 146 mii Iei se majoreaza la articolul 20.04.04 cu suma de 0.8 mii lei ajungând la nivelul de 146.8 mii lei, avand următoarele virări intre articole astfel:

Director,

Adm. financiar,

Ec. Neagu Vasilica


Prof. Lefter Aurelia Mariana


a/c      L &

JUDEȚUL: PRAHOVA                                                   •^O/’QQ^'O

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ANEXA


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2020

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.48/ 20.02.2020

& o.. ’

K %

;..O »

Influente

(+/-)

* ■" ■■■-.■' ■

< > --u

Buget rectificat 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

143.00

0.60

143.60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

143.00

0.60

143.60

CHEL TUIELI CURENTE(cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

143.00

0.60

143.60

TJTL UL I CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

6.00

0.00

6.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.

10.01

6.00

0.00

6.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

o.oo1

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

134.00

0.60

134.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

112.00

0.00

112.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

0.00

16.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

62.00

0.00

62.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

0.00

12.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

6.00

0.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.00

0.00

13.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04'

20.04

3.00

0.60

3.60

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

0.60

3.60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0

20.05

10.00

0.00

10.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

De

îlasari. detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

PROF. ENE MAGDALENA


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


EC. pr


/^TlTOnrTTKT A


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

f®Z

Nr. 161 Data 10.03.2020

f                     -

'. -bț I

Uf’

NOTA DE FUNDAMENTARE

''N-3 a

’NLs I L

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2020

Având in vedere:

 • - faptul ca in ședința consiliului local din data de 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 au fost alocate sume unităților de invatamant, repartizate proporțional cu nr de elevi, cu scopul achiziționării de dezinfectant!;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Grădiniței cu Program Prelungit “Scufița Roșie”, Municipiul Ploiești, conform anexei atașate.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2020, aprobat conform H.C.L. nr.48/20.02.2020, de 143,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                                6,00 mii lei:

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

bunuri si servicii                                                  134,00 mii lei

 • -   asistenta sociala                                                     3,00 mii lei

se majoreaza la Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 0,6 mii lei, fiind de 143,60 mii Iei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                                6,00 mii lei:

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

bunuri si servicii                                                  134,60 mii lei

 • -   asistenta sociala                                                     3,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești rectificarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2020, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina

JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA H Q_ <LÎ l fy HCC tfh-


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" PLOIEȘTI NR.

BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local          *

XX’1A -X"-.

/*/„ ■ X. - \

i: .                      mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

o

Buget conform HCL nr. 48/ . 20.02.2020

Influente

/X prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

154.00

0.80

154.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

154.00

0.80

154.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

154.00

0.80

154.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

0.00

2.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

152.00

0.80

152.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

145.00

0.00

145.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

0.00

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

104.00

0.00

104.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

0.00

13.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

0.00

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.80

1.80

| Dezinfectanti

20.04.04

1.00

0.80

1.80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0.00

1.00

| Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00

ORDONATOR TERTIAR-pEiCRfeDIȚX>.,

CONTABIL SEF,

EC. LUCA MIHAELA


DIRECTOR,

PROF.STAN DANIEL^LENÂ     X 5 i

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „SF MUCENIC MINA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR. EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14 CUI 29170950


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2020

In. baza adresei emisa de Serviciul Buget, Împrumuturi si luând in considerare necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor cu dezinfectantii, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- bugetul instituției noastre aprobat inițial prin Hotararea Consililui Local nr. 48/20.02.2020 in suma de 154 mii lei se majoreaza la articolul 20.04.04 cu suma de 0.8 mii lei ajungând la nivelul de 154.8 mii lei.


Adm. financiar, Ec. Luca Mihaela

A'H&r#          CA-


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL PLOIEȘTI

CUI:29171017


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

Influente

(+/-)

< ___

Suget] rectificat 2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

131.00

0.60

131.60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

131.00

0.60

131.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

131.00

0.60

131.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01H0.02-H0.03)

10

3.00

0.00

3.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.00

0.00

3.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

0.00

3.00

Indemnizație hrana

10.01.17

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuția asicuratorie pentru munca

10,03,07

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

125.00

0.60

125.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

103.00

0.00

103.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

0.00

11.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

65.00

0.00

65.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

0.00

11.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

0.00

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.00

0.60

4.60

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

0.60

4.60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30I

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00


ADM FINANCIAR Ec.TUDOR RAMONA GABRIELA


tfi

net Țoiule


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL49/20.02.202 0

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

193.00

0.70

193.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

193.00

0.70

193.70

CHELTUIELI CURENTE

01

193.00

0.70

193.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.00

0.00

7.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

7.00

0.00

7.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

0.00

7.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

186.00

0.70

186.70

Bunuri si servicii

20.01

168.00

0.00

168.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.00

100.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21.00

21.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

9.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

10.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

6.00

0.70

6.70

| Dezinfectant!

20.04.04

6.00

0.70

6.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

6.00

0.00

6.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA £.  ?> I


Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI" PLOIEȘTI

Str. Arinului, nr.2

CIF 29169955

BUGET PE ANUL 2020
sursa de finanțare: bugetul local

mii lei .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 67/ 27.02.2020

Influente (+/-)

. r

Propunere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

197.00

0.70

197.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

197.00

0.70

197.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

197.00

0.70

197.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

0.00

8.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.18+20.18 la 20.27+20.30)

20

187.00

0.70

187.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

172.90

0.00

172.90

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

33.00

33.00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

83.00

83.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

15.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29.90

29.90

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.70

0.70

Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 67/ 27.02.2020

Influente (+/-)

Propunere buget rectificat

Materiale sanitare

20.04 02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.70

0.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

6.00

0.00

s:o0

Uniforme si echipament

20.05.01

“0,06

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o.'Oo.

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

6.00 ■

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.C

20.30

3.10

3.10

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.10

3.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.00

0.00

2.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02
CONTABIL SEF,


Stan luliaMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII< ! \


Grădinița Step by Step Licurici Ploiești Str. Arinului, nr. 2, Municipiul Ploiești, PH CF 29169955


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere ședința consiliului local din data de 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 de la Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Economica, ne-a rectificat bugetul inițial al Grădiniței Step By Step cu Program Prelungit “Licurici” Ploiești , avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr.67/27.02.2020, constituit la nivelul sumei de 197 mii lei, cu suma de 0.7 mii lei , ajungând la suma de 197.7,00 mii lei, la TITLUL II “ BUNURI SI SERVICII” indicator 20.04.04( dezinfectând).


Contabil,

Stan lulia

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN RAZA DE SOARE


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.67/27.02.2 020

Influenter

(+/-) |

Buget

L.i rectificat v:|

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

236

0.7

? .<• ■ ■ ■

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

236

0.7

236.7-~-.i-

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

236

0.7

236.7

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10,02+10.03)

10

8

0

8

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

8

8

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8

8

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

223

0.7

223.7

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

192

0

192

Furnituri de birou

20.01.01

2

2

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22

22

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

133

133

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11

11

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4

4

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20

20

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5

0.7

5.7

[Dezinfectanti

20.04.04

5

0.7

5.7

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15

0

15

lenjerii si accesorii de pat

20.05.03

5

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

1

Pregătire profesionala

20.13

5

5

Protecția muncii

20.14

3

3

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

2

2

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2

2

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5

5


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR ,

Prof. Petre Florentina


CONTABIL SEF, Ec. Ilie Mariana AdelaGRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN RAZA DE SOARE
STR.Deditel nr.34

PLOIEȘTI, PRAHOVA
CF.29170402
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICII
PE ANUL 2020

Având in vedere ședința Consiliului Local privind situația de urgenta in cazul prevenirii riscului de contaminare cu virusul COVID-19, este necesara majorarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local cu suma de 0.7 mii lei de la 236.00 mii lei la 236.7 mii lei astfel:

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 223.00 mii lei care se majoreaza cu 0,7 mii lei devenind 223.70 mii lei. majorarea se efectuează conform anexei 1, astfel:

art.20.04.04 - dezinfectând - se majoreaza cu suma de 0.7 mii lei devenind 5.7 mii lei

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,
Prof. PETRE FLORENTINA

Ec.lLIE ADELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL


ANEXA 1S       C h

/V A N ZXmu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 49/ 20.02.2020

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

515.00

3.00

518.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

515.00

3.00

518.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SA

01

515.00

3.00

518.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

20.00

0.00

20.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 -

10.01

20.00

0.00

20.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

435.00

3.00

438.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

286.00

4.00

290.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

-5.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

-1.50

8.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68.00

23.50

91.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23.00

23.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

-1.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

75.00

-12.00

63.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60.00

60.00

Reparații curente

20.02

71.00

71.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2I

20.04

3.00

3.00

6.00

| Dezinfectanti

20.04.04

3.00

3.00

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

43.00

0.00

43.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

3.00

-0.50

2.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

-0.50

2.50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

-2.00

8.00

Protecția muncii

20.14

15.00

-1.50

13.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10.00

10.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

15.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

50.00

50.00

Burse

59.01

50.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU”


NOTA DE FUNDAMENTARE


Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a notificării primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

BUGETUL LOCAL

Bugetul aprobat in suma de 515 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala

Alte cheltuieli


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


20 mii lei;

435 mii lei;

10 mii lei;

50 mii lei


Având in vedere:

 • -   necesitățile privind execuția, până la finele trimestrului

 • -   prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe titluri, articole si alineate, prin virări de credite și majorarea la titlul II bunuri și servicii cu suma de 3 mii lei, conform anexei atașate, rezultând următorul buget in suma de 518 lei,


Cheltuieli de personal

- in suma de

20 mii lei;

Bunuri si servicii

- in suma de

438 mii lei;

Asistenta sociala

- in suma de

10 mii lei;

Alte cheltuieli

- in suma de

50 mii lei;

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Burducel Letitia

<*•

' i'l - Z-1


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

cf. HCL nr. 48/ 20.02.2020

Realizat la

9.03.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

516.00

69.59

2.50

518.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

516.00

69.59

2.50

518.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

516.00

69.59

2.50

518.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

23.00

0.00

0.00

23.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

23.00

0.00

0.00

23.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

23.00

0.00

0.00

23.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

451.00

68.08

2.50

453.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

411.00

67.68

0.00

411.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.21

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

54.02

0.00

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

3.16

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

1.97

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

158.00

8.32

0.00

158.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

2.50

2.50

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

2.50

2.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.40

0.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

0.40

0.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

0.00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

26.00

1.51

0.00

26.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

26.00

1.51

0.00

26.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

26.00

1.51

0.00

26.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.00

0.00

0.00

16.00

Burse

59.01

16.00

0.00

0.00

16.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, Ec. Manole Mihaela

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

ANEXA ^-^l.Z A'

■!’**   <                            ’.H

sursa de finanțare: bugetul local;                    ț?.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2020

influente +/-

FinaȚJ

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

619.00      3.50

622.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

619.00

3.50

622.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

619.00

3.50

622.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45.00

0.00

45.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

45.00

0.00

45.00

j Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

45.00

0.00

45.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

479.00

3.50

482.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

445.00

-20.00

425.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

0.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

260.00

-20.00

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65.00

0.00

65.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

0.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

0.00

50.00

Reparații curente

20.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

3.50

3.50

|Dezinfectanti

20.04.04

0.00

3.50

3.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

0.00

20.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

0.00

20.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

10.00

20.00

30.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

2.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35.00

0.00

35.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

GQ.ZJ4A5Q                            .17AKQ              Ifll

59

60.00

0.00

60.00

CONTABIL SEF,

ANEXA NR. 5^ t

HCC

BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


z® >■-.......

/A. /

fi ■■ .......'

rv I mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 48/ 20.02.2020

---—1--

Influente (+/-)

Buget rectificat.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

296.00

1.50

297.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

296.00

1.50

297.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

296.00

1.50

297.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.00

0.00

18.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

18.00

0.00

18.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

266.00

1.50

267.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

213.00

0.00

213.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

4.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

110.00

110.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

10.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

25.00

25.00

Piese de schimb

20.01.06

3.00

3.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

39.00

39.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

7.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

1.50

2.50

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

1.50

2.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

21.00

0.00

21.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.00

21.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15.00

0.00

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12.001

12.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8.00

0.00

8.00

A

utoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

8.00

0.00

8.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.00

800

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

4.00

0.00

4.00

Burse

59.01

4.00

4.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA


DIRECTOR, PROF. CIOBOTARU ANCA

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare bugetul local


Anexa A/ 12-,         (-mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2020

HCL49

20,02,2020

Influente +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

772,00

3,00

775,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

772,00

3,00

775,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

772,00

3,00

775,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

36,00

0,00

36,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

36,00

0,00

36,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

36,00

36,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

695,00

3,00

698,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

662,00

0,00

662,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26,00

26,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

460,00

460,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75,00

75,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70,00

70,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

3,00

3,00

| Dezinfectând

20.04.04

3,00

3,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

25,00

0,00

25,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

25,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

6,00

6.001

Alte cheltuieli

20.30

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21,00

0,00

21,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21,00

0,00

21,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21,00

21,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,00

0,00

20,00

Burse

59.01

20,00

20,00
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, Radu Bogdan l


Ing. Miritescu Ancuta

j’jDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai" PLOIEȘTI


frec


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL49

20.02.2020

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

480.00

2.00

482.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

480.00

2.00

482.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

480.00

2.00

482.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

0.00

15.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15.00

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

oo

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

10.01.15

15.00

0.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.001

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

450.00

2.00

452.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

450.00

0.00

450.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

421.00

0.00

421.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.00

0.00

3.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

o.ool

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

2.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

2.00

2.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL442

31.10.2019

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3C

20.05

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări Tn străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2<

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24,03

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

0.00

5.00

Ajutoare sociale In numerar

57.02.01

5.00

0.00

5.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

10.00

0.00

10.00

Burse

59.01

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

(ToolDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL442

31.10.2019

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

I DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia


CONTABIL SEF,


Ec. Stoica FlorinaLICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Bugetul alocat instituției noastre conform HCL nr. 49 /20.02.2020 este de 480 mii lei.

In urma propunerii de suplimentare a bugetului cu suma de 2,00 mii lei, bugetul va fi de 482,00 mii lei structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal

  15 mii lei; 452,00 mii lei;

  5,00 mii lei;

  10,00 mii lei.


 • •  Bunuri si servicii

 • •  Asistenta sociala

 • •  Alte cheltuieli

Suma de 2 mii lei va fi repartizata pe alineatul 20.04.04 „Dezinfectând” in vederea achzitiei de dezinfectanti, conform adresei ordonatorului principal de credite.

DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia

CONTABIL SEF, Ec. Stoica Florina


hz 3?


LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

Formular:    11/06

BUGETUL RECTIFICAT

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

buget

influente

buget

indicator

2020

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

617

3

620

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+8S)

r

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

617.00

3.00

620.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

0

14

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14

0

14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

583

3

586

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

559

0

559

Furnituri de birou

20.01.01

9

9

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300

300

Apa, canal si salubritate

20.01.04

100

100

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10

10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

105

105

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3

3

dezinfectanti

20.04.04

3

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

11

0

11

Uniforme si echipament

20.05.01

1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

“S’

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

l’ta

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2

0

O

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

V

Pregătire profesionala

20.13

4

4

Protecția muncii

20.14

6

6DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget

influente

buget

2020

rectificat

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1

0

1

Reclama si publicitate

20.30.01

1

1

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

20

0

20

Burse

59.01

20

20

Contabil sef,


*)

Poftea

JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială __

Instituția publică:Liceul Tehnologic Toma Socolescu , Municipiul Ploiești

Formular:

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

/ ^OfQrb. 3-0                                                                                                                     -mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

607.00

320.00

193.00

66.00

28.00

655.00

673.00

696.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

607.00

320.00

193.00

66.00

28.00

655.00

673.00

696.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

607.00

320.00

193.00

66.00

28.00

655.00

673.00

696.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

28.00

10

10

4

4

30

32

34

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

28.00

10

10

4

4

30

32

34

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

28.00

10

10

4

4

30

32

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

523.00

0.00

292.00

165.00

47.00

19.00

564.00

580.00

601

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

430.00

260

133

26

11

440

456

477

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

3

3

3

1

12

13

14

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

4

4

3

2

15

16

17

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

261.00

190

71

0

0

210

220

235

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43.00

23

20

0

0

44

46

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27.00

15

10

2

0

29

“'?• 31

33

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

41.00

15

15

8

3

48

?48

'       48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

10

10

10

5

82

82

3__§2

Reparații curente

20.02

15.00

5

5

5

0

20

20

’ 20

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

3