Hotărârea nr. 7/2020

Hotãrârea nr. 7 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 7

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 21/22.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 15/23.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată;

având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 28.01.2020;

ținând cont de adresa nr. 26130/19.12.2019 prin care domnul consilier Mateescu Marius Nicolae demisionează din Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în temeiul art. 127, alin. (1), art. 129, alin. (7), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

9

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017, modificată, în sensul înlocuirii domnului Mateescu Marius Nicolae cu domnul Robert-Ionuț Vîscan în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată, rămân neschimbate.

Art. 4 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează, SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV