Hotărârea nr. 68/2020

Hotãrârea nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Serviciului Public Local ComuniOMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 89/10.03.2020 al domnului Viceprimar George Pană și al domnilor consilieri din comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 80070/09.03.2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.46/12.03.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 87/17.03.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 17.03.2020;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 17 martie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE IN I FgjRA SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Anexa C fr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget conform HCL 43/20,02,2020

.....

innuerne(+/-j

Dngewecrnicat

TOTAL VENITURI - din care:

4.366,00

0,00

4.366,00

VEt

IITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

4.366,00

4.366,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

770,00

770,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-15,00

-15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

15,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3.596,00

3.596,00

TO'

rAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.366,00

0,00

4.366,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.351,00

0,00

4.351,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.351,00

0,00

4.351,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.952,00

0,00

3.952,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3.806,00

0,00

3.806,00

Salarii de baza

10.01.01

3.595,00

3.595,00

Alte sporuri

10.01.06

40,00

40,00

Indemnizații tirana

10.01.17

171,00

171,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

60,00

0,00

60,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

60,00

60,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

86,00

0,00

86,00

Fond de solidaritate

10.03.07

86,00

86,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

399,00

0,00

399,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

351,00

-8,00

343,00

Furnituri de birou

20.01.01

37,00

-2 00

35,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80,00

-2,00

78,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,00

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

-2,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

200,00

-2,00

198,00

Reparații curente

20.02

6,00

6,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

| Hrana ngnîru aamftni--

I Hrana narTtr ii animala         .   -------------------------------

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

8,00

8,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

3,00

Dezinfectând

20.04.04

5,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.011

Alte cheltuieli

20.30

20,00

0,00

20,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

500

5.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2 00

2,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13 00

13.00

SEC

ȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15,00

0,00

15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,00

0,00

15,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,00

0,00

15,00

Act

ve fixe

71.01

15,00

0,00

15,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

0,00

15,00


DIRECTOR.


FINANCIAR-CONTABILITATE,