Hotărârea nr. 67/2020

Hotãrârea nr. 67 privind suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/20.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 67

privind suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 49/20.02.2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 76/27.02.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 40/26.02.2020 al Direcției Economice prin care se propune suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.02.2020;

Având în vedere:

  • -     prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • -     Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.3173/07.02.2020

  • - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 14/20.02.2020 privind repartizarea pentru anul 2020 a sumelor defalcate din impozit pe venit -cota de 6%

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/20.02.2020 , conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 14/20 februarie 2020

Art. 2 Aprobă suplimentarea listei obiectivelor de investiții finanțată din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ        Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020

VENITURIDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Execuție 31.12.2019

Propuneri 2020

Estimări

2021

2022

2023

417,979.44

636,683.90

461,344.80

410,292.80

392,349.80

1

VENITURI - TOTAL

0001

417,979.44

636,683.90

461,344.80

410,292.80

392,349.80

2

VENITURI PROPRII

0101

347,156.44

391,748.00

314,327.00

320,093.00

326,604.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

408,491.44

439,925.90

379,804.80

385,219.80

392,219.80

4

A. VENITURI FISCALE

0003

373,692.44

404,844.90

344,260.80

349,109.80

355,579.80

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

215,831.00

261.050.00

180,773.00

183,624.00

187,396.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0/02

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

207,964.00

259,430.00

179,112.00

181,924.00

185,658.00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

12

COTE SI SUME DEFA LCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

207,629.00

258,550.00

178,210.00

180,999.00

184,713.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

199,655.00

257,550.00

175,798.00

179,310.00

182,899.00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

2,412.00

1,689.00

1,814.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

7,974.00

1,000.00

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,611.00

1,620.00

1,661,00

1,700.00

1,738.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

.....1

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

.*■, 1,738.00

18

A3, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

^80,319,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,226.00

59,700.00

61,193.00

62,661.00

64,040.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,716.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43,510.00

43,900.00

44,998.00

46,077.00

47,091.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,814.00

11,026.00

11.303.00

11,572.00

11,827.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,324.00

4,500.00

4,613.00

4,723.00

4,827.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,463.00

6,500.00

6,663.00

6,822.00

6,972.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

27.00

26.00

27.00

27.00

28.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,140.00

4,150.00

4,254.00

4,356,00

4,452.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

83,681.44

68,918.90

86,737.80

86,896.80

87,864.80

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

HA?

64,053.00

48,177.90

65,477.80

65,126.80

65,615.80

32

Sume defalcate din T. V, A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,205.00

42,635.19

58,629.09

59,151.09

59,650.09

36

Sume defalcate din T. V, A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

39,325.00

0.00

1,306.00

433.00

423.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular

110209

5,523.00

5,542.71

5,542.71

5,542.71

5,542.71


41

E4XE PE SER VICII SPECIFICE

2502

148.00

150.00

154.00

157.00

42

Impozit pe spectacole

150201

148.00

150.00

154.00

157.00

-ț; i6 î.oo

A - *

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

19,480.00

20,591.00

21,106.00

21,613.00

22,088.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,603.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,854.00

10,000.00

10,250.00

10,496.00

10,727.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,749.00

5,800.00

5,945.00

6,088.00

6,222.00

48

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,765.00

4,757.00

4,876.00

4,993.00

5,103.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

112.00

34.00

35.00

36.00

36.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34,799.00

35,081.00

35,544.00

36,110.00

36,640.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

158.00

158.00

162.00

166.00

169.00
58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

8,310.00

8,320.00

8,528.00

8,733.00

8,925'00

ș

59

Venituri din dividende

300208

1,997.00

0.00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

24,334,00

26,603.00

26,854.00

27,211.00

27,546.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

10,774.00

12,243,00

12,228.00

12,235.00

12,241.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

10,475.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

31.00

33.00

34.00

35.00

35.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

17.00

22.00

0.00

0.00

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activi tari

330250

251.00

250.00

256.00

262.00

268.00

72

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

41.00

23.00

24.00

24.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

3.00

3.00

3.00

3.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22.00

20.00

21.00

21.00

21.00

75

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

12,493.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11,292.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,201.00

0.00

0.00

0.00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1,026.00

1,037.00

969.00

992.00

1,014.0081

Venituri din prescripție extinctiva

360201

45.00

0.00

0.00

83

Taxe speciale

360206

704.00

700.00

718.00

735.00

'c’”rii.oo

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

29.00

5

V 'Ti

*’'*< .4

86

Taxa reabilitare termica

360223

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

87

Alte venituri

360250

4.00

87.00

0.00

0.00

0.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4,466.00

-34,516.00

-6,502.00

-6,587.00

-6,720.00

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4,466.00

34,516,00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

6,770.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

6,770.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

112

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

5,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

A. De capital

0019

1,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,980.00

126

B. Curente

0020

3,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Subvenții pir. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29.00

0.00

0.00

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

206.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

2,813.00

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

194.00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

386.00

158

Fond social FSE

48.02.02

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

1

V Lcm i i hlEE Șea 1 IIJIVU UE

H!WJfTin¥A Pir

404,016.44

405,164.90

373,051.80

378,375.80

385,236.80

2

I. VENITURI CURENTE

0002

403,781.44

405,164.90

373,051.80

378,375.80

385,236180

3

A. VENITURI FISCALE

0003

373,692.44

404,844.90

344,260.80

349,109.80

355,579.80

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

215,831.00

261,050.00

180,773.00

183,624.00

187,î^6.W

P*

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

0.00

0.00

V

o.oi)

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

207,964.00

259,430.00

179,112.00

181,924.00

185,658.00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

335.00

880.00

902.00

925.00

945.00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN

IMPOZITUL PE VENIT

0402

207,629.00

258,550.00

178,210.00

180,999.00

184,713.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

199,655.00

257,550.00

175,798.00

179,310.00

182,899.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

7,974.00

1,000.00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

2,412.00

1,689.00

1,814.00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,611.00

1,620.00

1,661.00

1,700.00

1,738.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE

PROPRIETATE

0009

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74,180.00

74,876.00

76,750.00

78,589.00

80,319.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59,226.00

59,700.00

61,193.00

62,661.00

64,040.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,716.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43,510.00

43,900.00

44,998.00

46,077.00

47,091.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,814.00

11,026.00

11,303.00

11,572.00

11,827.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,324.00

4,500.00

4,613.00

4,723.00

4,827.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,463.00

6,500.00

6,663.00

6,822.00

6,972.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

27.00

26.00

27.00

27.00

28.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,140.00

4,150.00

4,254.00

4,356.00

4,452.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

83,681.44

68,918.90

86,737.80

86,896.80

87,864.80

29

SUME DEFALCA TE DIN T.V.A.

1102

64,053.00

48,177.90

65,477.80

65,126.80

65,615.80

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,205.00

42,635.19

58,629.09

59,151.09

59,650.09

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bu '.etelor locale

110206

39,325.00

0.00

1,306.00

433.00

423.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,523.00

5,542.71

5,542.71

5,542.71

5,542.71

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

148.00

150.00

154.00

157.00

161.00

40

Impozit pe spectacole

150201

148.00

150.00

154.00

157.00

161.00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

19,480.00

20,591.00

21,106.00

21,613.00

22,088.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,603.00

15,800.00

16,195.00

16,584.00

16,949.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,854.00

10,000.00

10,250.00

10,496.00

10,727.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane iuridice

16020202

5,749.00

5,800.00

5,945.00

6,088.00

6,222.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,765.00

4,757.00

4,876.00

4,993.00

5,103.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea dc activitati

160250

112.00

34.00

35.00

36.00

36.00

48

A6, ALTE IMPOZITE SI

TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30,089.00

320.00

28,791.00

29,266.00

29,657.00

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10,465.00

8,478.00

8,690.00

8,899.00

9,094.00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158.00

158.00

162.00

166.00

169.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8,310.00

8,320.00

8,528.00

8,733.00

8,925.00

57

Venituri din dividende

300208

1,997.00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0.00

0.00

0.00

0.00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

19,624.00

-8,158.00

20,101.00

20,367.00

20,563.00

62

VENITURI DIN PRESTA RI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10,774.00

12,243.00

12,228.00

12,235.00

12,241.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

10,475.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

11,938.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

31.00

33.00

34.00

35.00

35.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

17.00

22.00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

251.00

250.00

256.00

262.00

268.00

70

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

41.00

23.00

24.00

24.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

3.00

3.00

3.00

3.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

22.00

20.00

21.00

21.00

21.00

73

AMENZI, PENALITATISI

CONFISCĂRI

3502

12,493.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor lecale

350201

11,292.00

13,300.00

13,633.00

13,960.00

14,267.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

DIVERSE VENITURI

3602

782.00

792.00

718.00

735.00

751.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Taxe speciale

360206

704.00

700.00

718.00

735.00

751.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

29.00

5.00

0.00

0.00

0.00

84

Alte venituri

360250

4.00

87.00

0.00

0.00

0.00


85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-4,466.00

-34,516.00

-6,502.00

-6,587.00

-6,72'0.00

86

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

,;'..?io.oo

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4,466.00

-34,516.00

-6,502.00

-6,587.00

-6,7200b

89

Alte transferuri voluntare

370250

0.00

0.00

0.00

OOP

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

IV. SUBVENȚII

0017

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

235,00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

B. Curente

0020

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

29.00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

206.00


1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

13,963.00

231,519.00

88,293.00

31,917.00

7,113.00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

4,466.00

34,516.00

6,502.00

6,587.00

6;72tf.O9

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

4,466.00

34,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI

SI SERVICII

0014

4,466.00

34,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

DIVERSE VENITURI

3602

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

Taxa reabilitare termica

360223

244.00

245.00

251.00

257.00

263.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4,466.00

34,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4,466.00

34,516.00

6,502.00

6,587.00

6,720.00

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,718.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

INCASA RI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

6,535.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

A. De capital

0019

5,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Subvenții de laBS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,980.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

2,813.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0.00

49

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.01.02

51

Fond de coeziune

45.02.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Fondul Social European

45.02.02

53

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.02.01

54

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.02.02

55

Fond de coeziune

45.02.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

57

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.15.01

58

Sume primite in contul plăților efectuate i

45.02.15.02

59

Fond de coeziune

45.02.15.03

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00

60 Fond social FSE

48.02.02

1,156.00

196,758.00

81,540.00

25,073.00

130.00


Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent196,758.00

81,540.00

25,073.00

J


-CHELTUIELI-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Execuție

31.12.2019

Buget 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

CHELTUIELI - TOTAL

5002

421,637.17

636,683.90

461,344.80

410,292.80

392,349180

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

41,023.00

57,309.37

45,279.00

45,380.00

43,824.00

Cheltuieli de personal

10

27,956.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Bunuri si servicii din care:

20

10,968.00

18,614.39

12,010.00

12,010.00

12,010.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor

20

5,067.00

11,604.39

5,000.00

5,000.00

5,000.00

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

5,901.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

obligații fiscale (TVA datorat) cf Decizia nr 26/17.01.2019

Alte transferuri

55,18

0.00

1,375.61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

20.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1,374.00

4,812.00

1,751.00

1,852.00

296.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

466.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadratc

59,40

240.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Active nefinanciare

71

19.00

969.37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-264.09

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

49,131.85

44,430.00

35,869.72

40,849.72

47,195.72

Bunuri si servicii (alegeri)

20

76.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,153.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00


Active nefinanciare

71

/ k/ r-

Active financiare - aport capital social

72

O’

Rambursări de credite - total din care:

81

45,913.00

40,006.00

31,873.72

36,853.72

'..N\

'.43;199.72

Rambursare credit B.C.R.

14,665.00

10,915.00

8,732.00

10,150.95

11.78635

Rambursare credit B.R.D.

16,525.00

13,482.00

10,786.00

12,538.26

14,558.28

Rambursare credit C.E.C.

5,885.00

4,678.00

3,744.00

4,350.54

5,051.44

Rambursare credit EXIM

8,838.00

10,931.00

8,611.72

9,813.97

11,803.65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9,312.20

5,395.19

6,795.00

6,695.00

6,795.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.19

1.00

1.00

1.00

Dobânzi

30

9,311.20

5,394.00

6,794.00

6,694.00

6,794.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,290.73

20,130.00

20,127.00

20,127.00

20,127.00

Protecția civila TOTAL-din care:

112.73

25.00

22.00

22.00

22.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

17.00

22.00

22.00

22.00

22.00

Active nefinanciare primărie

71

95.73

3.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

Politia Locala - total, din care:

19,178.00

20,105.00

20,105.00

20,105.00

20,105.00

Cheltuieli de personal

10

18,500.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

678.00

731.00

731.00

731.00

731.00

Active nefinanciare Politie

71

74.00

74.00

74.00

74.00

INVATAMINT

6502

23,155.15

47,893.71

27,604.08

26,484.08

26,494.08

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

1,154.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Transport profesori

480.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr.

20

14,446.00

16,228.00

16,128.00

16,128.00

16,128.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,293.00

2,913.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

primul ghiozdan

20

150.00

160.00

170.00

170.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare i

51

50.00

50.00

60.00

70.00

80.00


Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

4,147.00

5,602.71

5,597.71

5,597.71

;.i v -

V>5,597.71

; =! v’      -

X. /'.

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

980.00

968.00

474.37

474.37

474.37

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

1,140.00

•Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,309.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

Active nefinanciarc primărie

71

61.00

603.00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita

Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

14.00

81.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-298.85

SANATATE

6602

14,189.46

23,207.00

14,325.00

14,325.00

14,325.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația

10

10,532.00

11,882.00

11,882.00

11,882.00

11,882.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

418.00

920.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

79.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Spitalul Municipal Ploiești

339.00

920.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

27.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

3,039.00

1,020.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

107.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul Municipal Ploiești

2,926.00

1,020.00

Active nefinanciare Primărie

71

6.00

9,120.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-19.54

zi

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56,506.00

60,286.00

61,745.00

61,995.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,285.00

2,885.00

2,635.00

2,635.00.

2,635.00

Iluminat ornamental

718.00

835.00

835.00

835.00

k835.00

Spectacole artificii

40.00

34.00

34.00

34.00

34.00'

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești

Vest

621.00

619.00

619.00

619.00

619.00

Acțiuni culturale

466.00

647.00

647.00

647.00

647.00

Susținerea cultelor

59

440.00

750.00

500.00

500.00

500.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

52,572.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

Casa de Cultura

1,375.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

Teatrul "Toma Caragiu"

13,429.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,023.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

Club Sportiv Municipal

15,974.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,771.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1,649.00

2,189.00

4,925.00

5,175.00

5,425.00

Teatrul "Toma Caragiu"

20.00

700.00

515.00

765.00

1,015.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

238.00

230.00

410.00

410.00

410.00

Casa de Cultura

Club Sportiv Municipal

Administrația Parcului C-tin Stere

1,391.00

1,259.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Active nefinanciare

71

191.00

1,027.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-52.57

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

78,668.66

80,083.00

85,503.00

85,503.00

85,503.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

37,278.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,834.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

11,902.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

702.00

820.00

820.00

820.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,379.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,461.00

1,670.00

1,670.00

1,670.00

1,670.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4,595.00

6,247.00

5,847.00

5,847.00

5,847.00

Reparații crese

41.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

153.00

120.00

120.00

120.66

120.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

2,137.00

3,156.00

2,763.00

2,763.00

13^2,763.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,418.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

■-1,832.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

390.00

557.00

550.00

550.00

550.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea

37.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

546.00

610.00

610.00

610.00

610.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

456.00

456.00

456.00

456.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

18.00

10.00

10.00

10.00

10.00

c) Cantina sociala

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

d) Centrul Crese

123.00

142.00

142.00

142.00

142.00

d) Căminul de batrani

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Alte transferuri interne

55,18

Asistenta sociala- total din care:

57

36,527.35

31,921.00

37,941.00

37,941.00

37,941.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,687.00

25,980.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

90.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,418.44

2,161.00

2,161.00

2,161.00

2,161.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

5,331.91

3,620.00

3,620.00

3,620.00

3,620.00

Active nefinanciare - total din care:

71

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare primărie

37.00

115.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35.00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

127.00

170.00

120.00

120.00

120.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-441.69

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

48,084.21

50,408.21

38,141.00

38,565.00

38,970.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,850.00

14,950.00

15,333.00

15,701.00

16,046.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

30,559.00

22,090.00

22,475.00

22,527.00

22,584.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,252.00

1,883.00

2,268.00

2,320.00

2,377.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

29,307.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00.. n'0

Iluminat public

7,362.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

Mentenanta iluminat public

1,479.00

1,479.00

1,479.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

34.00

34.00

A I Y zi/

z vz>...

Reparații curente fond imobiliar

233.00

300.00

300.00

300.00

' 300.00

Total prestări SGU

21,678.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

279.00

11,504.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

113.00

132.00

135.00

139.00

142.00

Active nefinanciare Primărie

71

3,644.00

1,520.21

Active nefmanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212.00

198.00

198.00

198.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-7.42

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24,361.90

24,770.09

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,734.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Salubritate - total, din care:

21,821.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,158.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,983.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si

331.00

247.00

247.00

247.00

247.00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeuri le municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1,349.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

Apa meteo

1,583.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului i monitorizare evoluție post-

330.00

394.00

394.00

394.00

394.00

Active nefinanciare

71

845.00

5,843.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

4,672.00

21,401.00

0.00

0.00

0.00
Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care:

40

4,353.00

21,300.00

0.00

0.00

/

/'J Z 0.00

Subvenție

4,353.00

21,300.00

g

Active nefinanciare

71

319.00

101.00

V

' x" f* ■X         ■■ •

1

TRANSPORTURI

8402

53,242.01

201,370.33

107,029.00

51,442.00

'27,940//

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,406.00

4,000.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

Reparații curente străzi

1,826.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Servicii monnitaie si iranc uman (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica

580.00

1,000.00

900.00

900.00

900.00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport

Calatori Express S.A.)

40

38,481.00

24,461.00

24,044.00

24,044.00

24,044.00

TVA

10,929.00

493.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

'Proiecte finanțate prin FSE

58

2.00

161,761.00

79,085.00

23,498.00

Active nefinanciare

71

3,299.00

10,655.33

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

49,131.85

44,002.00

35,869.72

40,849.72

47,195.72

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

■Bunuri si servicii (alegeri )

20

76.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,153.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

3,596.00

Rambursări de credite - total din care:

81

45,913.00

40,006.00

31,873.72

36,853.72

43,199.72

Rambursare credit Alpha Bank

Rambursare credit B.C.R.

14,665.00

10,915.00

8,732.00

10,150.95

11,786.35

Rambursare credit B.R.D.

16,525.00

13,482.00

10,786.00

12,538.26

14,558.28

Rambursare credit C.E.C.

5,885.00

4,678.00

3,744.00

4,350.54

5,051.44

Rambursare credit EXIM

8,838.00

10,931.00

8,611.72

9,813.97

11,803.65

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9,312.20

5,395.19

6,795.00

6,695.00

6,795.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.19

1.00

1.00

1.00

Dobânzi

30

9,311.20

5,394.00

6,794.00

6,694.00

6,794.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,195.00

20,053.00

20,053.00

20,053.00

20,053.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

17.00

22.00

22.00

22.00

22.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Transferuri către Politia Locala

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Politia Locala - total din care:

19,178.00

20,031.00

20,031.00

20,031.00

20,031.00

Cheltuieli de personal

10

18,500.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

19,300.00

Bunuri si servicii

20

678.00

731.00

731.00

731.00

731.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATÂMINT

6502

23,080.15

27,955.71

26,464.08

26,484.08

26,494.08

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,154.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Transport profesori

480.00

583.00

583.00

583.00

583.00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

14,446.00

16,228.00

16,128.00

16,128.00

16,128.00

_

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,293.00

2,913.00

2,000.00

2,000.00

;f2,000.00

■ ■

primul ghiozdan

150.00

160.00

170.00

170.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

4,147.00

5,602.71

5,597.71

5,597.71

5,597.71

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

980.00

968.00

474.37

474.37

474.37

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,309.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

1,456.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-298.85

SANATATE

6602

11,144.46

13,045.00

13,325.00

13,325.00

13,325.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii

20

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

142.00

168.00

168.00

168.00

168.00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

Transferuri către instituții publice

51

418.00

920.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

79.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Spitalul Municipal Ploiești

339.00

920.001

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-19.54

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54,804.43

57,070.00

56,820.00

56,820.00

56,820.00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

1,845.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

iluminat ornamental

718.00

835.00

835.00

835.00

835.00

spectacole artificii

40.00

34.00

34.00

34.00

34.00

acțiuni culturale

466.00

647.00

647.00

647.00

647.00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

621.00

619.00

619.00

619.00

619.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti

/ <ș/ /-''X

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52,572.00

54,185.00

54,185.00

54,185.00

o 454,185.00

Casa de Cultura

1,375.00

1,675.00

1,675.00

1,675.00

'.<?''pJ-,6'75.'.60-

Teatrul "Toma Caragiu"

13,429.00

15,504.00

15,504.00

15,504.00

■ 15.504.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,023.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

14,569.00

Club Sportiv Municipal

15,974.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

12,437.00

Administrajia Parcului C-tin Stere

9,771.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Susținerea cultelor

59

440.00

750.00

500.00

500.00

500.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-52.57

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

78,504.66

79,763.00

85,383.00

85,383.00

85,383.00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

37,278.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

40,985.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,834.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

17,330.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

Comunitare

11,902.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

13,165.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

702.00

820.00

820.00

820.00

820.00

Crese

7,379.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii - total din care:

20

4,595.00

6,247.00

5,847.00

5,847.00

5,847.00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

153.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Bunuri si servicii crese

417.00

417.00

417.00

417.00

417.00

Bunuri si servicii activitate proprie

Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,137.00

3,156.00

2,763.00

2,763.00

2,763.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,418.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

1,832.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

390.00

557.00

550.00

550.00

550.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

reparații crese (pmp)

41.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

36,527.35

31,921.00

37,941.00

37,941.00

37,941.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,687.00

25,980.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,418.44

2,161.00

2,161.00

2,161.00

2,161.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

90.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,331.91

3,620.00

3,620.00

3,620.00

3,620.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

546.00

610.00

610.00

610.00

610.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

456.00

456.00

456.00

t'

/456.00

S/

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

18.00

10.00

10.00

10.00

’4\ «j^io.oo.

Cantina sociala

2.00

1.00

1.00

1.00

A'S? < - î.oo

Centrul Crese

123.00

142.00

142.00

142.00

142.00

Căminul de batrani

3.00

1.00

1.00

1.00

■- 1.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-441.69

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

44,514.58

37,172.00

37,943.00

38,367.00

38,772.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,850.00

14,950.00

15,333.00

15,701.00

16,046.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

30,559.00

22,090.00

22,475.00

22,527.00

22,584.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,252.00

1,883.00

2,268.00

2,320.00

2,377.00

Alte cheltuieli - total din care:

29,307.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

20,207.00

iluminat public

06

7,362.00

6,123.00     6,123.00     6,123.00      6,123.00

intretinere ceasuri publice

34.00        34.00

34.00

34.00

34.00

Reparații curentei fond imobiliar)

233.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Total prestări SGU

21,678.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

prestări servicii SGU PI.

Reparații curente locuri de Joaca

Reparații curente parcari

Alte transferuri interne

55,18

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

113.00

132.00

135.00

139.00

142.00

Alte transferuri curente interne

55,18

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-7.42

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23,516.90

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,734.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

18,927.00

Salubritate -total din care:

21,821.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

17,433.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,158.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

Dezinsectie,dezinfectie, deratizare

3,983.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

3,030.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

331.00

247.00

247.00

247.00

247.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

apa meteo

1,583.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

330.00

394.00

394.00

394.00

394.00

Alte tansferuri

55,18

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

4,353.00

21,300.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții-

40

4,353.00

21,300.00

<1 l

Iii k

Subvenție 01.11.2018-31.03.2019, conform HCL nr.407/31.10.2017

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

\v

"XS.

TRANSPORTURI

8402

49,941.01

28,954.00

27,944.00

27,944.00

27,944.00

Bunuri si servicii - din care:

20

2,406.00

4,000.00     3,900.00     3,900.00      3,900.00

reparații curente străzi

1,826.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

580.00

1,000.00

900.00

900.00

900.00

Alte transferuri curente interne

55,18

Subventii/gratuitati (S.C. Transport

Calatori Express S.A. 1

40

38,481.00

24,461.00

24,044.00

24,044.00

24,044.00

TVA

10,929.00

493.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

14,637.16

231,519.00

88,293.00

31,917.00

7,113.00

A UTORITA TJ PUBLICE SI A CTIUNI

EXTERNE

5102

1,393.00

5,781.37

1,751.00

1,852.00

296.00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

V

Proiecte finanțate prin FSE

58        1,374.00

4,812.00

1,751.00

1,852.00

296.00

Active nefinanciare

71            19.00

969.37

active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

Proiecte finanțate prin FSE

58

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

Active financiare (participare la capitalul social)

72

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

95.73

77.00

74.00

74.00

74.00

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.73

3.00

Active nefinanci are. Politia Locala)           71

74.00

74.00

74.00

74.00

INVATAMANT

6502

75.00

19,938.00

1,140.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19,254.00

1,140.00

Active nefinanciare

71

14.00

81.00

Active nefinanciare

71

61.00

603.00

Active nefinanciare Radu Stanian

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

SANATATE

6602

3,039.00

10,162.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Active nefinanciare

71

6.00

9,120.00

Active nefinanciare cabinete școlare -ASSC

22.00

active nefinanciare finanțate din restituiri anprecedent

Active nefinaciare ASSC cabinete medicale

71

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,033.00

1,020.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

107.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Spitalul Municipal Ploiești

2,926.00

1,020.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

1,835.80

3,216.00

4,925.00

5,175.00

5,425.00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Proiecte depuse prin Programul

Operațional

58

Active nefinanciare

71

164.00

320.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare primărie

37.00

115.00

Active nefinanciare Cantina Sociala

Active nefinanciara Căminul de batrani

35.00

Active nefinanciare Administrația

Serviciilor Sociale Comunitare

127.00

170.00

120.00

120.00

120.00

Active nefinanciare CRESA

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

3,569.63

13,236.21

198.00

198.00

198.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Active nefinanciare primărie

71

3,644.00

1,520.21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212.00

198.00

198.00

198.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

279.00

11,504.00

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

845.00

5,843.09

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Active nefinanciare

71

845.00

5,843.09

Alte transferuri pentru investiții

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

TRANSPORTURI

8402

3,301.00

172,416.33

79,085.00

23,498.00

'•v       0.00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

Active nefinanciare

71

3,299.00

10,655.33

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.00

161,761.00

79,085.00

23,498.00

iî. Atr-

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

406,883.35

405,164.90

373,051.80

378,375.80

385,236.80

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

39,385.11

51,528.00

43,528.00

43,528.00

.143,528.00

Cheltuieli de personal

10

27,956.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

' V'30,000.00

Bunuri si servicii

20

5,067.00

11,604.39

5,000.00

5,000.00

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

5,901.00

7,010.00

7,010.00

7,010.00

z7,OFO.OO

Alte transferuri

55,18

0.00

1,375.61

-

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

20.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuielii cotizații membru)

59

466.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

1,218.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-264.09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

j

i;                       /• '            :■

<•>£7   // ■

r- e 1

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

1,649.00

2,189.00

4,925.00

5,175.00

'^<■5,425,00

Teatrul"Toma Caragiu"

20.00

700.00

515.00

765.00

1,015.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

238.00

230.00

410.00

410.00

410.00

Casa de cultura

Club Sportiv Municipal

Administrația Parcului C-tin Stere

1,391.00

1,259.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Active nefinanciare

71

191.00

1,027.00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20


COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

319.00

101.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

319.00

101.00
ROMÂNIA Consiliul Județean Prahova Ploiești, Bd. Republicii, nr2-4, tel: 0040-0244-514.545, fax: 0040-0244-515816 e-mail cons jud@cjph.ro Site www.cjph.roROMANIA


Ploiești, 21 februarie 2020CĂ TRE,

PRIMĂRIA__'pLQÎES'ri________________

/

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.14/20 februarie 2020 vi s-au repartizat, pentru anul 2020, „Sume defalcate din impozitul pe venit-cota de 6%", conf. art. 6, alin.(6) din Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, suma de f000,00 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Estimările pentru perioada 2021 - 2023 sunt:

mii lei

AN2021

AN2022

AN 2023

• sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

$00,00

<$00,00

Voqoo

• sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

-

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local va fi transmis la D.G.R.F.P. Ploiești, un exemplar la Consiliul Județean Prahova și un exemplar la Trezoreria Locală în vederea deschiderii de credite și efectuării operațiunilor de încasări și plăti.

PREȘEDINTE

Rnc.niM Aiunovi toaucd

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA3

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

ro^ĂL CHEETbiEiii:-: :-: : : : :-: : :-: : : : :-:-: :-: : :-: : : : :-:-: :-: : :-: :-:

Cap.51.02.71.01

AUTOR1TATI PUBLICE

iotal:-::-::-:-::::-:-::::-:-:

1

Dotări informatica

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

6

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii terrnie

Cap.61.02.7L01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

total::-:::::-:::::-:::-:::::-:::-:::-:-:::-:-:::-:-:-::-:-::-:-:-:-:-:

B

Lucrări not

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

Cap.65,02.71.01

INVATAMANT

forrAt-:-:-:-:

B

Lucruri noi

1

Separatie/lnstalatie gaze naturale Ia Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

2

Execuție lucrări/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor( incinta imobil Școala Gimnaziala Gripore Moisil)

LISTA

obiective de investirii pe anul 2020 Rectificare 1


APROBAT PRIMAR
200.00


550.00


12 669.99


12 669.99


Nr. cii.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!»

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodănr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara Ia Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc. George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul”-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Carauiale”

0.00

3

Documentatii necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentiVExtindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare ^documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare ^documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivu["Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

11

Documentații - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DJN:

BUGET

LO' 2020

Influente (-W-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stal

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTI’’’"

0

1

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica Ia Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

22

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. LCuza

23

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

25

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in mun Ploiești

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

Cap.66.02.71.01

SANATATE

T:orrÂt:-                                                                                           :

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET L<     2020

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE I

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

10,00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

< 44J3O.'38>'-

•: s titi.w

::<o.do - • ■

:>8 îzâob: <:

i ooo.po :

<<8-120W<-

<j.obbJob>-

• ••» -120:00-

0,00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

14 730.38

7 895.00

0.00

0.00

7 895.00

1 000.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

14 730.38

7 895.00

0.00

0.00

7 895.00

1000.00

7 895.00

0.00

1 000.00

8 895.00

_ . ..A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

i n * n.-rNr. cri.

Valoare

FINANȚAT DIN:

BUGET

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT”

totala conform SF

de Ir bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

LOr 2020

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

x;x<jWxx

xxwxx

oJooX

;Xfp2£oo’:<

xxiwxx

Sxrozw.x:

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

<

Alte cheltuirii de investit"

0,00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1,00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

16

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

17

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0,00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

18

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

t6tâu:::x::-x:x::’:-:xx-x:x:x:xxx'xxxxx:x:x:xxx<xxx:’:::xxxx<-:

x:xo-ob:::x:

y/iYsJoox:

xmkooxx

xxoaioxx

:::::ii&iifr:-<:

. X0.00

x::ii5joo::x

xxxlim x :

x:-H5.-oo:~:

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0/X     (

I

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:vi-Ș21);2;iv

x<W;<x

X; j.5*20.2 i<x

X o&x

52'04ț X;

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

0.00

781.12

0.00

0.00

781.12

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public «ocuparea ilegala a domeniului rublic)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in . roprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 1 IA

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00

,479.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

<r,oo

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

0.00

300.12

0.00

0.00

i! 300.12

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT"

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Lf    2020

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stal

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.0'

1

Actualizare si revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentații PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentații PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

LOO^"—

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

/ ■'S-s n.

, t-00-------Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»'

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LO'   2020

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de itat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

30

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

31

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești-si stern iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0,00

0.00

57.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din

ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

::<64:534,22:::

.<:5:843;09:::

o.eș

din care

A

1

Lucrări in continuare

64 534.22

4 986.00

0.00

0.00

4 986.00

0.00

4 986.00

0.00

0.00

4 986.00

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str, Vaslui)

4 076.20

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 220.00

0.00

0.00

1 220.00

0.00

1 220.00

0.00

0.00

1 220.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier

Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

1 352.00

0.00

0.00

1 352,00

0.00

I 352.00

0.00

0.00

1 352,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

0.00

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II; striPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier

Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

I 798.54

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

525.00.^-

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare                                  ________

13 920.54

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

/ 151.0#?-

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT''"

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET L<X^ 2020

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul loca]

de lâ bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

site bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

A (»! cheltuirii deinx l'.’i

0.00

0.00

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1 1.00

0.00

0.00

1.00

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

101.00

0.00

0.00 ,

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

10

Rețea de senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

11

Autolaborator pentru minitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

Fo:tkt<<<<<<x:::x:x:x:::x:x-x<x:::x:x:x:x:::x:x:::x:x:x:::x:x:x:x:x

<x>ol(miX:

•x;w:;::::

•x'.W:::::

n.rin

:<o;<io :::

x«o;oo: x

: X jțiLooXX

din care

Alte chehiiîdî de investi

(0(011

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Cap.S4.02.71.01

TRANSPORTURI

fOTALXX-x-xx--xx-

: i-iw&si:-:

:ib:<Sxîj-

xxo;0o:-x

■o» ::

•M0-655.33X

x.-.-om: :•:•

■:xo.-oo:-x

«1:0:655:33: :■

din care

A

Lucrări in continuare

46 182.06

10141.83

0.00

0.00

10 141.83

0.00

10141.83

0.00

0.00

10 141.83

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00 |

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

2.13

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

0.00

2 845.00

0.00

0.00

2 845.00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

87.00

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 ’proiectare+executie)

7 422.48

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

/CtaS—

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 ,

.: _

X.

“■ ’i

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00 /

; < 00;.Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT1

0

1

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

B

Lucrări noi

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

5

Branșamente electrice semaforizare

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

10

Modernizare strada Miciurin

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea Ia 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

3

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul; ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LO'    '•020

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 1

Observații

de li bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28 864.47

7 200.00

0.00

0.00

7 200.00

0.00

7 200.00

0.00

0.00

7 200.00

IOO 854.45

15.00

0.00

0.00

15.00

OtXl

15.00

0.00

0.00

15.00

170.93

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 480.00

1.00

0.00

0.00

1,00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4 828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

.HI!

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

-1.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00 Ă '

G 0 ’Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»1

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LO'    1020

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de 1* bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Rege nerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

10

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

13

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

15

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

17

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

18

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

19

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL pnn crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0,00

0.00

7.00

20

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

21

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

22

DALI, PT, DE Reparații capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

23

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

24

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

25

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

26

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EJECUTIV,                                                                         DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


SERVICIUL INVESTIT!!

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE U XlTATI DE 1NVATAMANT SI SA!

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBA

^^2 U-t/cc Ml.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE

ANEXA


APROBAT,

PRIMAR

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificare 1

Capitolul 66.02.71.01 - SANATATE

B. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin Hotararea Consiliului Județean nr. 14/20 februarie 2020 s-au repartizat, pentru anul 2020, „sume defalcate din impozitul pe venit - cota de 6%”, conform art.6, alin.(6) din Legea nr.5/2020 - Legea Bugetului de stat pe anul 2020, suma de 1.000,00 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Ținând cont de aspectele mai sus menționate si totodată de adresa nr.4034 emisa de Consiliul Județean Prahova, se propune alocarea sumei de 1000,00 mii lei pentru obiectivul de investiție Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Buget local: 7.895,00 mii lei:

Alte surse: 1.000,00 mii lei.

Suma totala prevăzută in buget: 8.895,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITUDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA
APROBAT, / PRIMAR.? .....

ADRIAN FLORINDOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2020 -Rectificare 1

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A. Alte cheltuieli de investiții

CIS.Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești.

Pentru plata serviciilor contractate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

Aceasta suma este diminuata din obiectivul de investiții: DALI -Modernizare str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

Suma prevăzută in bugetul local este de 2.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA JAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA