Hotărârea nr. 66/2020

Hotãrârea nr. 66 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare Consiliul

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 66

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 74/26.02.2020 al Viceprimarului Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 4490/26.02.2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, precum și Raportul comun de specialitate nr.64/26.02.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 74/26.02.2020 al Direcției

5                                                                                        5                                                                                                     5

Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații din data de 27.02.2020;

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes public;

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010,

În temeiul dispozițiilor art. 74 și art. 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă completarea obiectului Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu activitatea prevăzută în Actul Adițional, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

5                                         5                              ~                                                                 ~                      5                             ~

Contracte va duce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr________/ Jo 9.0

ACT ADIȚIONAL NR.-------------

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte

Si

5

Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Ploiești , str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, Cod Fiscal RO 27449967, reprezentată prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, a intervenit prezentul act adițional:

Art.l. Se completează pct. 2.1. din Cap. II - Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 cu următoarea activitate:

- Marcaje parcări condominiale/ rezidență.

Art.2. Restul clauzelor din contractul de delegare a gestiunii nr. 14872/25.08.2010, rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010și s-a încheiat în 2 ( două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent,                                   Concesionar/

Municipiul Ploiești

Societatea Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești S.R.L.

Primar,

Director General,

Florin Adrian Dobre

Alin Mihael Dănilă

Direcția Economică

Director Economic

Nicoleta Crăciunoiu

Direcția Gestiune Patrimoniu

Carmen Patricia Radu

Serviciul Juridic - Contencios