Hotărârea nr. 65/2020

Hotãrârea nr. 65 privind modificarea si completarea Regulamentului de înfiintare, atribuire, folosire, organizare si functionare a locurilor de parcare, în parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul PLOIESTI aprobat prin Hotarârea de Consiliu Local nr. 521/2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 65

privind modificarea și completarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI

aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 75/26.02.2020 al domnului viceprimar Ganea Cristian Mihai și al consilierilor: Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Frusina Nicolae Vlad, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Pană George, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, Raportul de specialitate nr. 4497/27.02.2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL și Raportul comun de specialitate nr. 63/26.02.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 73/26.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                           5                              ~                                                          ~                      5                             ~

Contracte, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiului Ploiești;

Având in vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local -Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații, din data de 27.02.2020;

5       5                              5    ~                                                                     ~

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1) , alin. (2), lit. (c) și alin. 6 lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019 privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI se modifica după cum urmează:

 • 1. Art. 8 (1) se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art.8 (1) Abonamentele de reședință și de domiciliu dau dreptul de folosire exclusivă a locului de parcare în intervalul de timp 1600 - 800 a zilei următoare, de luni până vineri.”

 • (2) În intervalul orar 800 - 1600, de luni până vineri, titularul de abonament de reședință și de domiciliu poate folosi gratuit locul de parcare pentru care are abonament, având prioritate în utilizarea acestuia, în măsura în care nu este ocupat.

 • (3) Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, titularul de abonament de reședință și de domiciliu are drept de folosință exclusivă a locului de parcare.

 • 2. Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.12 (1) Într-o primă etapă, Asociațiile de proprietari vor depune la Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. tabel cu vehiculele proprietarilor din asociație

5

(2) Ulterior, în vederea participării la procedura de atribuire/licitație solicitanții vor depune la Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., următoarele documente:

a) Persoanele fizice:

 • 1) Cerere;

 • 2) Documente privind domiciliul/rezidența, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparținând Asociației de proprietari/locatari și contract de donație sau certificat de moștenitor;

 • 3) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință;

 • 4) Documente privind dreptul de proprietate/folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, contract de donație, certificat de moștenitor, Contract de comodat în formă autentică, cu excepția rudelor de gradul I ;

 • 5) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

 • 6) Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative și Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești (dacă este cazul);

 • 7) Cuponul de pensii (soț + soție) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă e cazul);

 • 8) Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.

 • 9) Dovada achitării taxelor și impozitelor locale

b) Persoanele juridice:

 • 1) Cerere;

 • 2) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;

 • 3) Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențele Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;

 • 4) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință.

 • 5) Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către reprezentantul legal ale persoanei juridice.

 • 6) Dovadă ANAF și SPFL că nu are restanțe la bugetul de stat și bugetul local”

Art. 2 Regulamentul de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI se completează cu anexa nr. 4 - Model Tabel cu autovehiculele proprietarilor din asociație, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Regulamentul de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI se completează cu anexa nr. 5 - Model Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi din Regulamentul de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI rămân neschimbate.

Art. 5 Se suspendă aplicarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 521/2019 de la data prezentei hotărâri pana la data de 01.04.2020.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


ANEXA NR. 1 la HCL b$nWT&

Anexa nr.4

La Regulamentul de de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI

Asociația....................................................

Ploiești, str.................................................

CIF.....................................

Tabel cu autovehiculele proprietarilor

din asociație

Nr.

Apart.

Nume si prenume

Nr. auto

Autovehicule

(Marca)

An fabricație

Semnătură

Data:


Președinte

Anexa nr. 5

La Regulamentul de de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.___

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/ subsemnata,                              ___, cu

domiciliul                                                                                       în

legitimat(ă) cu CI seria____, nr.___       , în calitate de proprietar/ rezident, declar prin prezenta

că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Asociația de Proprietari nr,______,, precum și de către celelalte entități din cadrul proiectului atribuirii unui loc

de parcare condominial. Mi s-a adus la cunoștință faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare, solicitate de către Asociația de Proprietari și de către celelalte entități din cadrul proiectului ( Primăria Municipiului Ploiești, Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului ceea ce nu se poate imputa entităților mai sus menționate. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, stare civilă, adresă de e-mail, etc.) mă oblig să informez în scris Asociația de Proprietari, dacă este cazul, în timp util. Sunt informat de către Asociația de Proprietari că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).

Nume și prenume:

Semnătura:

Data: