Hotărârea nr. 64/2020

Hotãrârea nr. 64 privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 64

privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 72/24.02.2020 al consilierilor Stanciu

Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.7/08.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 63/24.02.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.37/24.02.2020 la Direcția Economică, referitor la includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 08.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin.(1) lit. a), art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul pnval al municipiului Ploiești” a imobilelor-terenuri identificate in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilele menționate la Art. 1 se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare - Anexele nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Situația imobilelor ce urmează să fie incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața =144 mp situat in Ploiești, str. Sondelor, nr.64B

2.

Teren

Suprafața = 128 mp situat în Ploiești, str. Lămâiței nr.l A

DIRECTOR EXECUTIV

Patricia Carmen R.^DU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo

Șef Serviciu S.I.E.B, Gabriela MÎNDRUȚIU

Anexa 1.35 la regulamentNR

CRT

DEN

3UNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

1

383761.462

582764.865

2

2

383765.055

582769.517

3

3

383763.508

582771.013

4

4

383761.647

582771.987

5

5

383759.183

582772.561

6

6

383734.813

582776.408

7

7

383734.31

582775.168

a

8

383738.922

582773.469

9

9

383750.187

582769.319

10

10

383757.43

1

1

383761.462

582764.865

SUPRAFAȚA = 128 mpNr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

128 mp

INTRAVILAN, str. LAMAITEI NR.1A


Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTINORD


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața ( mp )

1

Cc

128

Total

128

Mențiuni


B. Date referitoare la construcții


Destinația


Suprafața construita la sol ( mp )


Suprafața totala masurata a imobilului = 128 mp


Confirm executarea ^meșuFatQrilo/ la teren, corectitudinea into "               iei cadastrale

si corespodenta >d                      din teren


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200

Nr. cadastral:

Suprafața masurata:

Adresa imobilului: .

144mp

MUN. PLOIEȘTI, STR. SONDELOR NR. 64B, JUD. PRAHOVA.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

MUN. PLOIEȘTINR CAD 136307Nr. marcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

144

Teren intravilan

Total

144

E

>. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

--—

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului=144 mp

A ^0» = ^

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitu/'^întocmiriidocumenf&ti ’ cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren . CERTIFICATAUTORI

VOICU R. RQMipA-Categopț^

RO-PH-FT '■