Hotărârea nr. 63/2020

Hotãrârea nr. 63 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire două imobile P+3+4r cu destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare” Strada Cornățel nr. 12 B, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 63

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,Construire două imobile P+3+4r cu destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare”

Strada Cornățel nr. 12 B, Ploiești

9                             1                9

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 31/03.02.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri Iulian Bolocan, George Botez și Ștefan Dănescu privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire două imobile P+3+4r cu destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare”, strada Cornățel nr.12 B, Ploiești.

5                             ~

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr.300760/03.02.2020 și al Direcției Administrație Publică,

5                                   5                                              5

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 29/10.02.2020 și văzând

~                          5                                 ~

documentația Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire două imobile P+3+4r cu

5

destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare”, întocmit de arh. Bogdan GEORGESCU;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 31.01.2020;

Documentația de urbanism se aprobă în baza avizului Arhitectului Șef nr.012 din data de 27.11.2019 fundamentat de avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 024 din data de 27.11.2019;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE P+3+4r CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE COLECTIVE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE, SPAȚIU PARCARE”, strada Cornățel nr.12 B, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV