Hotărârea nr. 61/2020

Hotãrârea nr. 61 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 61 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 68/21.02.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 59/19.02.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.64/24.02.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 35/21.02.2020 la Direcția Economică privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu;

Având în vedere procesul verbal și avizul din data de 12.02.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c), alin. (6), lit. b), art. 196, alin. 1, lit.a), art. 297 alin. 1, lit. c), art. 333, alin. 1 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă ca destinația spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, reprezentând ansamblurile construite formate din module alipite în suprafață totală de 28 m.p. fiecare, situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu să fie de cafenea/restaurante/grupuri sanitare.

Art. 2 Aprobă modernizarea pe același amplasament a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu pe baza unor proiecte depuse de participanții la licitația publică.

Art. 3 Stabilește că prețul de pornire la licitație este de 874 lei/luna/ansamblul de 28 m.p.

Art. 4 Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Numărul de spații cu altă destinație decât aceea de locuință care poate fi adjudecat de către o persoana juridică este de maxim 2 (două) ansambluri.

Art. 5 Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu prevăzute la art. 4 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți. Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică -

5

Direcția Județeană de Statistică Prahova).

Art. 7 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Dănescu Ștefan - Consilier local

5

 • - Vîscan Robert-Ionuț - Consilier local

 • - Popa Gheorghe - Consilier local

 • - Sîrbu-Simion Gheorghe - Consilier local

 • - Văduva Sorin - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești-membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 8 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

 • - Botez George-Sorin-Niculae - Consilier local

 • - Marcu Valentin - Consilier local

 • - Hodorog Bogdan - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 9 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art. 10 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 11 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 12 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa nr. llaHCLnr.

\ •'

* v iiA -.■ v> > • ••-V-As-

<$>2<

Lista spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință - module situate în Piața4 Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu

Adresă

Spații cu altă destinație decât aceea de locuință -Ansamblu

Suprafața utilă (mp)

Destinație

Prețul de pornire (lei/luna)

0

1

2

3

4

Piața

Victoriei

Pietonal Nichita Stănescu

Ansamblul format din

Modulele 1, 2, 3 si 4

28 m.p.

cafenea/ restaurante/ grupuri sanitare

874 lei/luna

Ansamblul format din

Modulele 5 si 6

28 m.p.

Ansamblul format din

Modulele 7 si 8

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 17, 18, 19 si 20

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 21, 22, 23 si 24

28 m.p.

Ansamblul format din

Modulele 25, 26, 27 si 28

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 29, 30, 31 si 32

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 41, 42, 43 si 44

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 45, 46, 47 si 48

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 49, 50, 51 si 52

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 53, 54, 55 si 56

28 m.p.

Anexa nr. 2 IaH.C.L. nr.

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei -Pietonal Nichita Stănescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5

SECȚIUNEA I

FISA DE DATE a procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei -Pietonal Nichita Stănescu

 • A. INTRODUCERE

Al. Denumirea autorității contractante

Municipiul Ploiești

Cod fiscal: 2844855

Adresa: Piața Eroilor, nr. IA

Număr de telefon: 0244.516.699

A2. Activitatea autorității contractante - administrarea domeniului public și privat al Municipiului Ploiești

A3. Obiectul contractelor de închiriere

• Natura reperelor ce urmează a fi închiriate: Spații cu altă destinație decât aceea de locuință - Ansamblu, situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, astfel:

Adresă

Spații cu altă destinație decât aceea de locuință -5

Ansamblu

Suprafața utilă (mp)

Destinație

s

Prețul de pornire (lei/luna)

0

1

2

3

4

Piața

5

Victoriei

Pietonal Nichita

Stănescu

Ansamblul format din

Modulele 1,2, 3 si 4

28 m.p.

cafenea/ restaurante/ grupuri sanitare

874 lei/luna

Ansamblul format din

Modulele 5 si 6

28 m.p.

Ansamblul format din

Modulele 7 si 8

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 17, 18, 19 si 20

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 21, 22, 23 si 24

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 25, 26, 27 si 28

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 29, 30, 31 si 32

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 41, 42, 43 si 44

28 m.p.

Ansamblul format din Modulele 45, 46, 47 si 48

28 m.p.

Ansamblul format din

Modulele 49, 50, 51 si 52

28 m.p.

Ansamblul format din

Modulele 53, 54, 55 si 56

28 m.p.


V' j z'

/                               ț_

Durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație va fi de 5 (cihci^ani, cu drept /

de prelungire cu acordul ambelor părți.

A4. Modul în care se va finaliza procedura

Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractului de închiriere pentru fiecare ansamblu în parte.

A5. Existența reperelor disponibile

Numărul de spații cu altă destinație decât aceea de locuință care poate fi adjudecat de către o persoana juridică este de maxim 2 (două) ansambluri.

 • •  Ofertanții au posibilitatea să depună oferte pentru fiecare ansamblu în parte.

 • • Numărul de ansambluri care poate fi adjudecat de către o persoana fizică sau juridică este de maxim 2 (două).

 • •  Valoarea garanției de participare va fi egala cu valoarea cumulata a garanțiilor de participare solicitate pentru fiecare ansamblu pentru care ofertantul depune oferta.

 • •  Procedura de licitație decurge separat pe fiecare ansamblu, pentru fiecare ansamblu desemnându-se cate un ofertant câștigător. De asemenea, procedura de selecție a ofertanților se face pentru fiecare ansamblu separat, funcție de specificațiile fiecărui candidat din scrisoarea de interes, privind ansamblurile la care respectivul candidat declara ca va depune oferta.

 • A. 6. Procedura aplicată

 • • licitație publică

 • B. PROCESUL DE ÎNCHIRIERE

Norme generale conform cadrului legal/prevederilor legale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertantului:

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărei persoane interesate să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

Situația economica si financiara a ofertantului:

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de închiriere să facă dovada situației sale economice și financiare.

B.l. Documentele care se solicită in vederea calificării ofertanților:

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, cu mențiunea “A nu se deschide înainte de data de......................., orele...........(Se

vor nota data și ora de desfășurare a licitației menționate în anunțul privind organizarea licitației).

Plicul exterior va trebui să conțină:

5

 • a. o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare;'tse®nală x

de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;                     A

 • b. acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților: |             \

 • - Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitatfegiAnexaiffl-opls;

 • - Copie de pe actul de identitate;

 • - Copii de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezultă că obiectul de activitate este de cafenea/restaurante;

 • - Orice alte documente/autorizatii de funcționare eliberate de autoritățile

9                                 9                                                                                      9

competente din care să rezulte că are ca obiect de activitate cafenea/restaurante;

 • - Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate și situația societății în domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul și că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • - Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • c. Declarație pe proprie răspundere, în forma autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • - documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • - în cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • - nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • - ofertantul își asumă cunoașterea stării tehnice a spațiilor și în cazul adjudecării licitației nu va avea alte pretenții privind starea spatiilor.

 • d. Dovada că nu sunt înregistrați în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) prin document emis de către Bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;

 • e. Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local al Municipiului Ploiești și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, prezentate în original, în copii legalizate sau în copie conform cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile, eliberate de organele fiscale competente:

 • - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

9                                  9    7

 • - Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice’,

 • f. Dovada eliberată de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale încheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări înregistrată la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr. 1, parter);

 • g. Propunere de modernizare a spațiului: plan de situație cotat, descrierea tipului de mobilier, simulare 3D sau foto, perioada de execuție; (Propunerea de modernizare a va fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, urmând să fie analizată de către comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 4 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești)

A

 • h. împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in formă autentică (notarială), copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • i. Informații generale despre firma - Anexa 2;

  j. Chitanța privind achitarea caietului de sarcini;

  k. Dovada achitării taxei de participare la licitație;

  • l. Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

  Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu humele saudenumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acesteia, după cazlș ’ Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant..

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

»

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii, oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație va fi descalificată.

B.2. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de închiriere

Criteriile de atribuire:

 • - cel mai mare nivel al chiriei (pondere 40% ),

 • - capacitatea economico-financiară a ofertanților ( pondere 40% ),

 • - protecția mediului înconjurător ( pondere 10% ),

 • - condiții specifice impuse de natura bunului închiriat( pondere 10% ).

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Municipiul Ploiești are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea Municipiului Ploiești în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

OBS. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

B.3. Publicitatea operațiunii

B3.1. Elaborarea și publicarea anunțului de licitație

în cazul procedurii de licitație, autoritatea contractantă are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

B3.2. Punerea la dispoziție a documentației de atribuire

Documentația de atribuire poate fi obtinuta în urma unei solicitări a fiecărei persoane interesate.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obține documentați^ de atribuire.                                                                               _=.

In situația în care un ofertant licitează pentru mai multe ansambluri, se impune achiziția documentației de atribuire pentru fiecare ansamblu în parte. <-Ă.

B3.3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmită in scris.

Orice document scris trebuie înregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalitati: prin posta, prin fax sau prin ridicarea directă a acestora de către solicitant.

B3.4. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Participarea

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are calitatea de comerciant și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

5

 • a. a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare,

 • b. a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate, în termene prevăzute,

 • c. are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local,

 • d. nu este în stare de insolventă, faliment sau lichidare.

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Incompatibilități

A

înainte de începerea ședinței de licitație membrii comisiei vor declara dacă se află în situații de incompatibilitate, respectiv dacă aceștia sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt asociați, acționari, administratori sau cenzori la o persoană participantă la licitație.

Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

B.4. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de închiriere

B.4.1. Termen pentru depunerea de oferte

Persoana interesată are obligația de a depune oferta, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul de licitație.

B.4.2. Garanției de participare                                        ; Z

Garanția de participare protejează autoritatea contractanta fata de^îhetf'unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de închiriere.

B.4.2.1. Constituirea garanției de participare

Garanția de participare protejează autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioada derulata pana la încheierea contractului de închiriere.

Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu este obligatorie și este în sumă de 2.500 lei.

Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

B.4.2.2. Restituirea garanției de participare

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de închiriere de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

B. 4.2.3. Reținerea garanției de Kirtici are

Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acestuia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

B.4.3. Taxa de participare la licitație

Taxa de participare la licitație este de 200 lei.

B.4.4. Contravaloarea documentației de atribuire

Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei si se achiziționează de

5                                                                                                    5                                  5

la Direcția Gestiune Patrimoniu - Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Piața Eroilor nr.IA, etaj 4, cam. 409).

B.4.5. Primire oferte

Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A (fosta clădire Petrom), parter.

Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română.

Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin posta si implicit direct la sediul autorității contractante.

Plicurile trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. B.l.

Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul privind organizarea licitației vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

viț-.

B.4.6. Desfășurarea licitației publice

 • 1.    La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi pț^zp^i^ membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specfălișji ' și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus docunienț^^^ participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitațieișfpiof^^' garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră^v>cgte si demonstrate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2.     Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în vederea evaluării în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și va elimina ofertele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3.    După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor exterioare, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei.

 • 4.     Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte să întrunească condițiile de eligibilitate.

 • 5.     Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz,completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 6.     Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • 7.    Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 8.     Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • 9.     Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal întocmit după analizarea conținutului plicurilor exterioare, de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanti.

 • 10.   In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 11.   In baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 12.   în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • 13.   Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile criteriilor de atribuire stabilite. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 14.   în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 • 15.   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

  oai care ireDuie semnai ae roți memorii comisiei.                     ;A

  în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de_


 • 16.

o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 17.   Municipiul Ploiești are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 18.   în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu . ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află'-într-o « situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • 19.   Neîncheierea contractului de închiriere în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

 • 20.   Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.

 • 21.    Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială

se află sediul autorității contractante, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

 • 22.   Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de 30 de zile de la data constituirii garanției.

 • 23.   Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 24.   Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 25.   După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 26.   Raportul întocmit de către comisia de evaluare în urma desfășurării licitației, împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare astfel:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • -  un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei.

 • 27.   în raportul întocmit de către comisia de evaluare se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 28.    Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 29.    Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației. Contestațiile vor fi soluționate în ziua lucrătoare următoare depunerii lor, de către o comisie desemnată.

 • 30.   Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 31.   în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, precum și în cazul neîncheierii contractului în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedura de licitație pentru respectivul ansamblu se anulează si va fi reluata de autoritatea contractantă, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

 • 32. în cazul în care, în situația prevăzută la alin. 18, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin. 31.

B.4.7. Dispoziții finale

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

5                                               9                                     9

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 5. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

A

 • 6. In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație; in vederea desfășurării licitației fiind necesara depunerea a minim 2 oferte valabile. în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • 7. în cazul anulării licitației se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

C. INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

9                                                                9

Prețul de pornire al licitației publice, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu este de 874 lei/lună/ansamblul de 28 m.p.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia un act adițional.

9

Plata chiriei se va efectua lunar, în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului închiriere.

In cazul întârzierilor la plată care cumulat pe durata contractuală depășesc 90 zile, contractul de închiriere se reziliază de drept, iară nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești. îmbunătățirile efectuate construcțiilor amplasate pe teren vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești.

în cazul în care nu se respectă obiectul de activitate, contractul se reziliază de drept in termen de 3 zile lucrătoare de Ia data notificării.

Chiriașul are obligația de a constitui cu titlu de garanție echivalentul chiriei pe 3 luni, in termen de 20 zile de la data încheierii contractului de închiriere, aceasta urmând a fi restituita la finalul contractului in cazul achitării tuturor obligațiilor către Municipiul Ploiești.

4.2.Termenul de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în baza unei solicitări scrise înaintate cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării contractului și cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor.

SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

 • 1. Obiectul închirierii: Spații cu altă destinație decât aceea de locuință -Ansamblu, situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, astfel:

  Adresă

  Spații cu altă destinație decât aceea de locuință -9

  Ansamblu

  Suprafața utilă (mp)

  Destinație

  Prețul de

  9 pornire (lei/luna)

  0

  1

  2

  3

  4

  Piața Victoriei

  Pietonal Nichita Stănescu

  Ansamblul format din

  Modulele 1, 2, 3 si 4

  28 m.p.

  cafenea/ restaurante/ grupuri sanitare

  874 lei/luna

  Ansamblul format din

  Modulele 5 si 6

  28 m.p.

  Ansamblul format din

  Modulele 7 si 8

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 17, 18, 19 si 20

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 21, 22, 23 si 24

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 25, 26, 27 si 28

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 29, 30, 31 si 32

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 41, 42, 43 si 44

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 45, 46, 47 si 48

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 49, 50, 51 si 52

  28 m.p.

  Ansamblul format din Modulele 53, 54, 55 si 56

  28 m.p.

 • 2. Suprafața reperului: fiecare ansamblu are o suprafață utilă de 28 m.p.

 • 3. Amplasament: Ploiești, Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu

 • 4. Obiectul de activitate: cafenea/restaurante/grupuri sanitare

 • 5. Specificarea utilităților de care dispune reperul: Spațiul nu este racordat la instalațiile de energie termică, electrică, sanitare.

 • 6. Prețul de pornire al chiriei este de: 874 lei/luna.

 • 7. Garanția de participare la licitația este obligatorie și este în sumă de 2.500 lei.

8. Taxa de participare la licitație este de 200 lei.

9. Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achiziționează

\ .-r

de la Direcția Gestiune Patrimoniu - Serviciul Publicitate, Valorificare

* ,1 •• -1 •

Patrimoniu (Piața Eroilor nr.l A, etaj 4, cam.409).


i t                                                                                                                              • • 1 -r> 1 t • • . K, /■’ .-x r i •                *

W V Jâș. ■'

SECȚIUNEA III

FORMULAREAnexa nr. 1 la documentqția de atribuire


SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire și adresă)

Nr.__/______________

(ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3

Ca urmare a anunțului apărut în_____________________________

noi


privind organizarea licitației publice,

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

DATA COMPLETĂRII


OFERTANT,


(ziua, luna, anul)


(semnătura autorizată și după caz, ștampila societății)

Anexa nr. 2 la documentația de atribuire

OFERTANT

(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)

Subsemnatul ................................................................................................... în

calitate          de          reprezentant          legal          al          societății

...............................................................................................,   declar pe propria răspundere următoarele informații:

1. Denumirea firmei

(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completă a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

5

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.................................................la dosarul firmei nu s-au operat

cereri de înscrieri de mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a

5

agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Ofertant,

(semnătura și ștampilă)

SECȚIUNEA IV

C* *'i-1 4 Ar

_______ •» y


s

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.      / W’ J \?\

a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în MunidipiulPloiești^J încheiat astăzi                                       "L

>'0 f

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............./................ și a Procesului verbal de

adjudecare încheiat în data de.......................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de locator, pe de o parte

Și

.......................... cu    sediul/domiciliul în.............................. reprezentat prin............................, avand CUI/CIF................, în calitate de locatar sau

chiriaș, pe de altă parte,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești - ansamblul format din Modulele.....................

Art. 2  - Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația:

«••••••••••••««**•*•• •

Locatarul se obligă să respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toată durata închirierii, sau până la schimbarea acestuia în condițiile legii și în condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de părți la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 5(cinci) ani cu începere de la data de ................ până la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni să prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația să-1 notifice pe locator cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimându- și disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

în prezentul contract nu-și găsește aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, în sensul că tacita relocațiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunară, este de.............lei/lună .

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de bază pe m.p. pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de

locuință ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare/fără.a se mai încheia act adițional.

V;


Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului*de a plăti penalități conform prevederilor legale.

V. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 5 - Locatarul se obligă să plătească lunar chiria stabilită la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar în primele 20 zile ale lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar în contul Municipiului Ploiești.......................................deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul în care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plată accesorii de 1% pe lună sau fracțiune de lună, asumat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începînd cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Chiria și obligațiile de plată accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementări.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obligă :

 • - să predea spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul

Ploiești,........................în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - să stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - să încaseze chiria, în conformitate cu dispozițiile contractului de închiriere;

 • - să beneficieze de garanția constituită de titularul dreptului de închiriere în condițiile caietului de sarcini; în caz contrar, locatorul este obligat să restituie garanția la încetarea contractului;

 • - să mențină bunul predat în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop, exlus investițiile efectuate asupra bunului predat;

 • - să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fură a stânjeni folosința bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrității bunului și destinația în care este folosit;

 • - să asigure folosința netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obligă:

 • - să achite T.V.A. la chiria stabilită prin contract în condițiile în care legislația o va cere;

 • - să plătească chiria datorată prevăzută la art. 4, la termenele și în condițiile prezentului contract;

 • - să se prezinte la sediul locatorului în vederea ridicării avizului de plată și să prezinte locatorului lunar dovada efectuării plății chiriei la termenele prevăzute în contract;

 • - să respecte toate prevederile caietului de sarcini și toate obligațiile și termenele

asumate prin participarea la licitație;                                               \

 • - beneficiarul contractului .............................. are obligația încheieri^d^

contracte de asigurare pentru imobil în termen de maxim 60 de zile de la data intrariii în vigoare a prezentului contract;                                              4

 • - să asigure paza bunului închiriat;

 • - să folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în art?2; să amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform ofertei și standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • - locatarul îl va înștiința în maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința;

 • - locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale;

 • - să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecină;

 • - locatarul este obligat să elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, în termen de 10 (zece) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fără a fi necesară notificarea. în caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale administrativă conform prevederilor legale în vigoare;

Locatarul va datora chirie și obligații de plată accesorii până la părăsirea efectivă a spațiului sau până la punerea efectivă în executare a hotărârii de evacuare;

 • - să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • - să constituie garanția în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în caietul de sarcini;

 • - orice alte lucrări de modernizare și consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. 24, se efectuează în spațiu numai cu acordul și, după caz, avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

 • - pe perioada în care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum și cele prevăzute la art. 7 alin. 24, locatarul datorează chiria prevăzută în contractul de închiriere;

 • - în situația în care chiriașul eliberează spațiul deținut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat să notifice locatorul cu 60 de zile înainte, dar nu într-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, și să solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

 • - până la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația să achite chiria și obligațiile de plată accesorii astfel cum au fost calculate;

 • - are obligația să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat și starea acestuia;

 • - să plătească chiria, în avans, în cuantumul și la termenele stabilite prin contract;

 • - la încetarea locațiunii, din orice cauză, chiriașul este obligat să restituie spațiul cel puțin în aceeași stare în care a fost primit, conform celor descrise în procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnată într-un proces verbal;

 • - să achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens în care se obligă să declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

  ă respecte obligații^ chiriașul îl va câusB/


 • - să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și : asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care acestora revine în exclusivitate chiriașului;

 • - locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor, sens în care are următoarele obligații:

 • •  să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • •  să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • •  să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • •  să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;

 • •  să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • •  să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • •  să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • •  să verifice dacă salariații cunosc si respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • •  să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • •  să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • •  să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • •  să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
să informeze de îndată, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații-de Urgență Județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace propriL.^ oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completezdșfcsă;frimffia. * acestuia raportul de intervenție;                                 UU

ir ’;’’X' M

să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărardfîm|?otriv^^y incendiilor, certificate conform legii;

să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;

să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

să aducă la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

- să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului după cum urmează:

 • •  repararea, înlocuirea și vopsirea tâmplăriei interioare și exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor și căptușelilor, reparații și înlocuiri de pardoseli și placaje de orice natură;

 • •  refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activității chiriașului;

 • •  la expirarea termenului și în caz de neprelungire precum și în cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate în spațiu; acestea sunt și vor rămâne în proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCAȚIUNEA ȘI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat și orice formă de asociere și colaborare.

IX. ÎNCETAREA LOCAȚIUNII

Art. 9. Contractul încetează prin:

expirarea termenului prevăzut în contract; acordul de voință, exprimat în scris, al părților contractante;

 • - desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind îndreptățit să pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator și nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  încetează de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum și interesul public impun acest lucru;

 • -  în cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept dacă în termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu își îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

 • - în cazul întârzierilor la plată care cumulat pe durata contractuală depășesc 90

zile, contractul de închiriere se reziliază de drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești. îmbunătățirile efectuate constracțiilor amplasate pe teren vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești. ■ * /       ■ y

 • - în cazul dizolvării societății comerciale.                          f;

e>. /.                    w

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat-de locator,y chiriașul este obligat să plătească chiria până la data predării spațiului/terenului sau â evacuării, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. Garanții

Art. 10.1. Chiriașul are obligația de a constitui cu titlu de garanție echivalentul chiriei pe 3 luni, in termen de 20 zile de la data încheierii contractului de închiriere, aceasta urmând a fi restituita la finalul contractului in cazul achitării tuturor obligațiilor către Municipiul Ploiești.

Neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau titularului dreptului de administrare, la reținerea contravalorii acesteia din garanție. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului datorită neplății de către locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constituită drept garanție.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 12. - Pact comisoriu :

în caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fără punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

Art. 13. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației, a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, în termenul limită de 48 ore, locatorului.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul contract, excepție făcând hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative și nu fac obiectul unui act adițional.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Chiriaș,


Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Direcția Economică

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publică,

9                                   9                        7

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,