Hotărârea nr. 60/2020

Hotãrârea nr. 60 privind constituirea unei comisii de negociere pentru închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale – Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTĂRÂREA NR. 60

privind constituirea unei comisii de negociere pentru închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 41/10.02.2020 al viceprimarului Ganea Cristian Mihai și al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.2071/07.02.2020, prin care se propune constituirea unei comisii de negociere pentru închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 72/25.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 12.02.2020 și de avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 27.02.2020;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constituirea comisiei care să negocieze condițiile de închiriere/dobândire a terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, în următoarea componență:

  • -  Marcu Valentin

  • -  Frusina Vlad-Nicolae

  • -  Văduva Sorin

Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 va fi asistată de un secretariat tehnic, numit prin Dispoziție a Primarului, format din 1 reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, 1 reprezentant al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, 1 reprezentant al Direcției Economice și 1 reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ        Ioana-Geanina SERBINOV