Hotărârea nr. 6/2020

Hotãrârea nr. 6 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti, modificată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 6

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului

Ploiești, modificată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 22/22.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 14/23.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată;

având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.01.2020;

ținând cont de adresa nr. 26131/19.12.2019 prin care domnul consilier Mateescu Marius Nicolae demisionează din Consiliul de Administrație al Teatrului ”Toma

5

Caragiu” Ploiești;

luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în conformitate cu art. 19, alin. (1), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

în temeiul art. 127, alin. (1), art. 129, alin. (7), lit. d) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.202/2016, modificată, în sensul înlocuirii domnului Mateescu Marius Nicolae din Consiliul de Administrație al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești cu doamna Marilena Stanciu.

Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2019 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată, rămân neschimbate.

Art. 4 Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2020.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV