Hotărârea nr. 57/2020

Hotãrârea nr. 57 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcţii contractuale din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 57

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea

a trei posturi vacante de funcții contractuale din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 46/13.02.2020 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 522/10.02.2020 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcții contractuale de: 1 post de regizor tehnic treaptă profesională I din cadrul secției Drama, 1 post de muncitor calificat (mânuitor montator decor) treaptă profesională I din cadrul Formației de mânuitori decor a secției Dramă și 1 post de referent studii medii treaptă profesională IA din cadrul serviciului Întreținere Administrativ;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 80/14.02.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ și nr. 39/14.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.02.2020 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2020;

având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local nr.3/30.01.2020 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (7) lit. „d” si ale art. 196 alin. (1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcții contractuale, după cum urmează:

  • -  1 post de regizor tehnic treaptă profesională I din cadrul secției Dramă;

  • -  1 post de muncitor calificat (mânuitor montator decor) treaptă profesională I din cadrul Formației de mânuitori decor a secției Dramă;

  • -  1 post de referent studii medii treaptă profesională IA din cadrul serviciului Întreținere Administrativ.

Art. 2 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV