Hotărârea nr. 56/2020

Hotãrârea nr. 56 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent, al unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 56

privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent, al unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 43/10.02.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.18830/07.02.2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Fizice - Vest, ca urmare a obținerii calificativului de evaluare “corespunzător” de către un funcționar public debutant, la terminarea perioadei de stagiu;

având în vedere Raportul comun de Specialitate nr. 79/13.02.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 38/14.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.02.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetațenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 475 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: „La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activității, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art. 392, în gradul profesional asistent”;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Fizice - Vest din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.02.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.475/28.11.2019 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 11/30.01.2020 se modifică potrivit prezentei.

Art. 3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV