Hotărârea nr. 55/2020

Hotãrârea nr. 55 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 55

privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 44/10.02.2020 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 77/13.02.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.37/14.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, ca urmare a obținerii calificativului de evaluare „corespunzător” de funcționarul public debutant la terminarea perioadei de stagiu;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.02.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 475 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ,,La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activității, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art. 392, în gradul profesional asistent”;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, începând cu data de 01.03.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.504/28.11.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV