Hotărârea nr. 54/2020

Hotãrârea nr. 54 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea organizǎrii concursului pentru ocuparea posturilor de conducǎtori ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiului Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 54

privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 70/21.02.2020 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 93/21.02.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.61/21.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea procedurilor și criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 25.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: „Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile părții a Vl-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.''

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă procedura și criteriile în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.138/23.04.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. Sț/Zodlo

AX

Procedura și criteriile în vederea organizării concursului

pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor

și serviciilor publice de interes local din municipiul

WJTpl® AM c 4i.

Serviciile publice de interes local pentru care funcția publică de conducere a conducătorului este stabilită prin statul de funcții la nivelul administrației publice locale din municipiul Ploiești sunt: Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești și Politia Locala Ploiești.

Criterii pentru ocuparea funcției publice de conducere:

 • -  să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în funcție de specificul instituției, conform fișei de post;

 • -  să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere.

Procedura în vederea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere - conducători ai instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local - va fi în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Normele privind ^organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici aprobate prin hotărâre a Guvernului și Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Instituțiile publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local pentru care funcția de conducere personal contractual a conducătorului este stabilită prin statul de funcții la nivelul administrației publice locale din Municipiul Ploiești sunt:

 • 1) Spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale:

 • -  Spitalul Municipal Ploiești

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești

Criteriile pentru ocuparea funcției de conducere personal contractual de manager al spitalului public sunt reglementate potrivit prevederilor legale specifice:

 • a) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.

Consiliul de administrație organizează concurs sau licitație publică, chjpă^az^entru selecționarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asig^^țMna^hi^ntul unității sanitare, potrivit normelor aprobate prin act administrativ al ro^^ruluțyunității administrativ - teritoriale conform art.177 alin.(l) din Legea nr.95/200o’wvihd refo'rmâ',în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.V^^W^'

PLOV^''

C“" V,

 • 2) Centru Cresa din Municipiul Ploiești

Criteriile pentru ocuparea funcției de conducere personal contractual de director/șef de centru sunt reglementate potrivit prevederilor legale specifice :

 • a) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: științe economice, juridice, administrative, medicină, sociologie, psihologie și științe ale educației,

 • b) vechi mc de minimum 2 ani în specialitate.

Procedura în vederea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de conducere personal contractual - conducători ai instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local - va fi în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului și Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3)Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Criterii pentru ocuparea funcției de conducere personal contractual:

 • -  să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în funcție de specificul instituției, conform fișei de post sau potrivit prevederilor legale specifice;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției - minim 3 ani

 • -  experiență de minim 3 ani într-o funcție de conducere.

Procedura în vederea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de conducere personal contractual - conducători ai instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local - va fi în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului și Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4) instituțiile publice de cultură de interes local: Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești


Criterii pentru ocuparea funcției de conducere personal contractual:

 • a) întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției:

să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniul de activitate al instituției,

 • b) întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management:

- experiență de mimin 3 ani într-o funcție de conducere.

 • c)întrunește alte condiții solicitate de autoritat

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției - minim 3 ani

Procedura în vederea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de conducere personal contractual - conducători ai instituțiilor publice de cultură de interes local va fi în conformitate cu prevederile art. 2 lit.„a” și art.5 din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare prin elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și a caietului de obiective, pe baza documentelor cadru de către autoritate, reprezentată prin conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituția publică de cultură.